• Školský klub detí

  •  

   Základná škola Miloslavov má 8 oddelení ŠKD:

   Prvé oddelenie tvorí 1.A pod vedením Veroniky Forgóovej.

   Druhé oddelenie tvorí 1.B pod vedením Mgr. Malvíny Botlóovej.

   Tretie oddelenie tvorí 1.C pod vedením PhDr. Alexandry Barančíkovej.

   Štvrté oddelenie tvorí 2.A pod vedením Mgr. Ireny Daliman.

   Piate oddelenie tvorí 2.B pod vedením Mgr. Dariny Ribárovej.

   Šieste oddelenie tvorí 3.A pod vedením Márie Tyborovej.

   Siedme oddelenie tvorí 3.B pod vedením Mgr. Soni Slavkayovej.

   Ôsme oddelenie tvorí výber zo 4.A a 4.B pod vedením Mgr. Tomáša Mišejku.

    

   ŠKD – služby

   Prevádzka ŠKD denne od 11.40 hod. do 17.30 hod.

    

   Ranná služba: od 6.30 – do 7.30 hod. 

   V miestnosti 1.C - zadný (starý) vchod do budovy.

    

   Popoludňajšia (zberná) služba od 16.30 do 17.30 hod.

   V miestnostiach 3.B (pre 3. a 4. ročník) a 1.A (pre 1. a 2. ročník)

    

   POKYNY K PLATBE: 

   Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2018

   ČI. III.

   Školský klub detí

   (1.) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je 40,00 EUR/ mesiac;

   a) v prípade, že dieťa a jeho obaja zákonní zástupcovia, resp. jeden, ak má len jedného zákonného zástupcu, majú v obci trvalý pobyt, uplatní sa zľava 50% z poplatku (t.j. poplatok je vo výške 20,00 EUR/mesiac);

   b) v prípade, že dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov má trvalý pobyt v obci, uplatní sa zľava 25 % z poplatku (t.j. poplatok je vo výške 30,00 EUR/mesiac)

   (2.) Príspevok podľa ods. 1 tohto článku sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci, a to

   a) poštovou poukážkou, alebo

   b) bankovým prevodom na účet číslo IBAN: SK75 5600 0000 0018 7740 2019, SWIFT: KOMASK2X.

   (3.) Ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada zriaďovateľa a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, poplatok za dieťa sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza.

   Plné znenie VZN nájdete tu: VZN 1/2018

    

   Pri platbe za ŠKD používajte VARIABILNÝ SYMBOL pridelený Vášmu dieťaťu daný školský rok, ktorý Vám poskytne pani vychovávateľka.

   Do poznámky prosím uvádzajte "ŠKD a meno a priezvisko dieťaťa"

   Rodičia platia od 09/2019 do 06/2020 (ak navštevujú klub celý školský rok), vždy za každý začatý mesiac. Žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD a nemajú teda povinnosť platby.

   Nepoužívajte symboly z minulého školského roka! Bez variabilného symbolu nebude Vaša platba priradená.

   Platby sa kontrolujú každý mesiac. Vychovávateľka nemá prehľad o platbách, ani ich nespravuje.

    

   V prípade, že sa v priebehu mesiaca mení trvalý pobyt platby sa menia až od nasledujúceho mesiaca.

   Príklad:

   prihlásim sa 15.10.2019 – nižšiu sadzbu uhrádzam až od 01.11.2019.

   odhlásim sa 15.10.2019 – vyššiu sadzbu uhrádzam až od 01.11.2019.

    

   Platby spravuje: 

   Kvetoslava Jašurová

   referát:

   správa daní

   evidencia obyvateľstva

    

   Stránkové hodiny

   Pondelok:   8.00 – 12.00   13.00 16.45

   Streda:       8.00 – 12.00    13.00 16.45

   Štvrtok:     8.00 – 12.00

    

   Obec Miloslavov

   Miloslavov 181

   900 42 Miloslavov

   kontakt: