• Školský klub detí

  • Základná škola Miloslavov má 10 oddelení ŠKD:

   1. oddelenie - Mária Tyborová

   2. oddelenie - PhDr. Alexandra Barančíková

   3. oddelenie - Mgr. Soňa Slavkayová

   4. oddelenie - Mgr. Nadežda Hrančová

   5. oddelenie - Mgr. Malvína Botlóová

   6. oddelenie - Mgr. Darina Ribárová

   7. oddelenie - Veronika Forgóová

   8. oddelenie - Bc. Alexandra Žáčiková

   9. oddelenie - Mgr. Tomáš Mišejka

   10. oddelenie - Ing. Zuzana Simanová

    

   ŠKD – služby

   Ranná služba: od 6.30 – do 7.30 hod.

   Prevádzka ŠKD denne od 11.40 hod. do 17.15 hod.

   Počas pandémie COVID - 19 ja každé oddelenie vo svojej miestnosti. 

    

   POKYNY K PLATBE: 

   Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2021

   Čl. III.

   Školský klub detí

    

   (l.)Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je 40,00 EUR/ mesiac;

   a.) ak má zákonný zástupca v školskom klube detí súčasne druhé nezaopatrené dieťa, uplatní sa zľava 50 % za druhé dieťa;

   b.) ak má zákonný zástupca v školskom klube detí súčasne tretie a ďalšie nezaopatrené dieťa, uplatní sa zľava 75 % za tretie a ďalšie dieťa.

    

   Plné znenie VZN nájdete tu: VZN 1/2021

    

   Príspevok podľa ods. (1.) tohto článku sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci, a to

        a.) bankovým prevodom na účet – SK55 5600 0000 0096 5118 2005, SWIFT: KOMASK2X.

        b.) poštovou poukážkou

        c.) variabilný symbol je prideľovaný pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy a platby sú realizované s jeho použitím až do ukončenia návštevy školského klubu; tj. rodičia deti od 2. do 4. ročníka používajú VS z minulého školského roka,

       d.) prvákom bude pridelený a oznámený pani vychovávateľkou v priebehu mesiaca september 2021

       e.) bez variabilného symbolu nebude Vaša platba priradená. Do poznámky prosím uvádzajte "ŠKD a meno a priezvisko dieťaťa"

    

   Ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada zriaďovateľa a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, poplatok za dieťa sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza.

   Rodičia platia od 09/2021 do 06/2022 (ak navštevujú klub celý školský rok), vždy za každý začatý mesiac. Žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD a nemajú teda povinnosť platby.

    

   Platby sa kontrolujú každý mesiac. Vychovávateľka nemá prehľad o platbách, ani ich nespravuje.

   Platby spravuje: Emília Hájková, ekonóm ZŠ

   kontakt: ekonom.zs@miloslavov.sk alebo správou cez Edupage.