• Oznam o stravovaní
     • Oznam o stravovaní

     • Vážení rodičia,

      tento školský rok máme veľmi náročnú situáciu stravovania žiakov v školskej jedálni z dôvodov:

       

      • nezrealizovala sa výstavba nového pavilónu, kde má pribudnúť 6 tried z dôvodu, že sused opakovane nesúhlasil so stavbou školy, pripomienkoval ju, prerábal sa kvôli tomu projekt, tým sa predlžoval čas na vydávanie stavebného povolenia
      • firma, ktorá vyhrala verejné obstarávanie minulý rok, nedokáže tento rok po náraste cien stavebného materiálu a prác túto stavbu zrealizovať a musí sa vykonať nové verejné obstarávanie
      • z týchto dôvodov škola nemá dostatok tried na vyučovanie
      • odišla jedna deviata trieda, prišli tri prvácke triedy
      • jedna trieda sa učí v Komunitnom centre, jedna trieda sa učí v bývalej zborovni a jedna trieda sa učí v bývalej jedálni
      • tým pádom sme znížili kapacitu jedálne o 50 %, uprednostnili sme prijatie a vyučovanie prvákov, ktorí sa nemali kde učiť
      • stravovanie v školskej jedálni zabezpečuje firma PINO, s.r.o., ktorá vyhrala verejné obstarávanie v júni 2021 na dodávku stravy
      • škola má 500 žiakov a preto sme boli nútení hľadať riešenie na výdaj obedov
      • je vytvorený presný harmonogram stravovania, kde niektoré triedy obedujú v jedálni a niektoré triedy konzumujú obed v jednorazových plastových boxoch vo svojich triedach (tzv. krabičkách)
      • tento harmonogram stravovania závisí od rozvrhu hodín v daný deň – triedy sa striedajú v konzumácii obeda v jedálni alebo vo svojich triedach
      • pri zníženej kapacite jedálne výdaj obedov trvá dlhšie, preto je potrebné byť trpezlivý
      • jedlo sa porciuje priamo do krabičiek v našej školskej výdajni, tesne pred konzumáciou
      • z hygienických dôvodov a platných noriem nie je možné, aby si deti nosili jedlo v krabičke domov, konzumuje sa len v triede
      • cena jednej krabičky je 0,20 € (náklady znáša škola a Občianske združenie Naša škola Miloslavov)
      • cena stravnej jednotky (ako už bolo zverejnené) platná od 01.09.2021:

      1. stupeň: 2,05 Eur (uhrádza rodič)

      2. stupeň: 2,14 Eur (uhrádza rodič)

       

      • dotácia na 1 obed je 1,30 € ktorá sa premietne do Vášho zvýšené daňového bonusu, ktorú si jeden z rodičov uplatňuje u svojho zamestnávateľa
      • rodičia, prosíme Vás, čítajte naše oznamy do konca a v prípade otázok Vás prosíme, komunikujte so školou cez Edupage, emailom, radi Vám odpovieme.

       

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy a vedenie školy

    • Oznam o poplatkoch ŠKD
     • Oznam o poplatkoch ŠKD

     • Vážení rodičia,

      dopĺňame informácie o poplatkoch za ŠKD.

       

      Výška poplatku ŠKD sa určuje VZN č. 1/2021 (Všeobecne záväzným nariadením) obce Miloslavov, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 12. augusta 2021 s platnosťou od 01.septembra 2021 (v prílohe).

      Výška poplatku za ŠKD sa nezmenila, zostáva 40 € na jedno dieťa, avšak zmenili sa uplatňované zľavy z poplatku.

      V minulých rokoch boli zľavy z poplatku z dôvodu trvalého pobytu, v súčasnosti všetky deti majú trvalý pobyt v obci Miloslavov. Riaditeľka školy nerozhoduje o výške poplatku ani zľavách, rešpektuje platné VZN.

       

      Tento školský rok je schválený poplatok naďalej 40 € na jedno dieťa mesačne a zľavy sú nasledovné:

       

      1. počet súrodencov v ŠKD:

      • najstaršie dieťa v ŠKD – 40 €/mesiac/dieťa
      • mladšie (druhé) dieťa – zľava 50 % - 20 €/mesiac/dieťa
      • tretie a ďalšie dieťa – zľava 75 % - 10 €/mesiac/dieťa

      Príklad: Najstarší súrodenec v ŠKD – štvrták platí 40 € mesačne za ŠKD. Jeho mladší súrodenec v 3. ročníku v ŠKD platí 20 €/mesiac. Najmladší súrodenec v 1.ročníku platí 10 € mesiac.

      Dvojičky, alebo súrodencov v rovnakom ročníku, riešime individuálne s vedúcou vychovávateľkou.

       

      2. oslobodenie od poplatkov

      • hmotná núdza – podľa zákona č. 599/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi po predložení príslušných dokladov – doklad o tom, že ste poberateľom pomoci a príspevkov v hmotnej núdzi

       

      Chápeme, že pre niektorých z Vás bude znamenať 40 € mesačne zvýšenie poplatku za ŠKD.

      Pre našu prevádzku ŠKD je to nevyhnutné, potrebujeme zabezpečiť:

      • mzdu na prijatú novú vychovávateľku pri rovnakom počte detí v ŠKD ako min. rok (spolu je už 10 vychovávateľov)
      • nákup pomôcok, materiálu na činnosť a zariadenie klubu
      • úhrada nákladov na energie a mzdy
      • zvýšenú hygienu a dezinfekciu priestorov v ŠKD
      • menší počet detí ŠKD, čím sa skvalitni výchovnovzdelávací proces
      • pre každú triedu sme zabezpečili samostatnú miestnosť na rannú ŠKD
      • oddelenia ŠKD sa nespájajú (okrem 4.ročníka – veľmi nízky počet detí)
      • zaujímavé aktivity pre každé oddelenie (Imatrikulácia, Európsky deň jazykov, Vianočné dielne, Deň jablka, Záložka do knihy, Deň Zeme....)
      • v prípade karantény – dištančná online výchovná činnosť  ŠKD
      • kvalitná príprava na vyučovanie v ŠKD
      • tento rok môžu navštevovať ŠKD všetky deti, ktoré sa prihlásili (v minulosti sme neprijali deti rodičov na materskej dovolenke, nezamestnaní....)

      Pobyt v ŠKD je pre dieťa nepovinný, dobrovoľný. Je to služba rodičom za 2 € (1 € alebo 0,50 €) na deň.

      Rodičia, prosíme Vás, čítajte naše oznamy do konca a v prípade otázok Vás prosíme, komunikujte so školou cez Edupage, emailom, radi Vám odpovieme.

       

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy a vedenie školy

    • Otvorenie školského roka 2021/2022
     • Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Milí rodičia, deti,

      srdečne Vás pozdravujem v mene celého kolektívu ZŠ Mioslavov na prahu nového školského roka. Verím, že ste si  počas leta Vy aj Vaše deti dostatočne oddýchli a už sa tešíte do školy.

      Otvorenie školského roka 2021/2022 v našej ZŠ bude nasledovné:

      Termín 2. 9. 2021 (štvrtok)

       

      Nástup pre žiakov 2. – 9. ročníka:

      8.00 h. - 2., 3., 4. ročník ZŠ

      8.30 h. – 5., 6., 7., 8. a 9. ročník ZŠ

      Žiaci idú do svojich tried, niektoré triedy majú zmenenú miestnosť – usmerňovať ich bude triedny učiteľ.

      2.A je stále v komunitnom centre - nástup o 08.00 hod. 

      Žiadame dodržať časový harmonogram !

      Vstup do areálu školy len s rúškom (výnimky nosenia rúšok sú v zmysle vyhlášky ÚVZ 237/2021 napr. pre deti s poruchami autistického spektra a iné), je zabezpečená dezinfekcia rúk, žiak vstupuje do areálu školy sám – bez rodiča. Pravidlá pobytu v škole sa nemenia, v interiéri sú naďalej povinné rúška, testovanie žiakov ani rodičov nie je povinné. Prihlásení rodičia dostanú AG samotesty a informáciu k samotestovaniu osobitne, najskôr 30.8.2021.

      Odporúčame prísť pešo, v nevyhnutných prípadoch parkovať pri Remeselnom dvore, v parku atď.

      Zákonný zástupca žiaka 2. až 9. ročník ZŠ podá elektronicky pred nástupom do školy cez Edupage tlačivo: „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“

      Žiak, ktorý má akékoľvek prejavy ochorenia, prípadne bol v kontakte s pozitívne testovanou osobou sa v žiadnom prípade nezúčastní vyučovania. Túto skutočnosť nahlási rodič triednemu učiteľovi alebo na zakladna.skola@miloslavov.sk.

      Všetky podrobné informácie k nástupu do školy nájdete aj na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

      Žiaci 2. až 4. ročníka končia vyučovanie o 9.30 hod.

      Žiaci 5. až 9. ročníka končia vyučovanie o 10.00 hod.

      V tento deň nie je zabezpečený obed ani prevádzka ŠKD /družiny/. Žiak nemusí mať školskú tašku ani sa prezúvať.

       

      Pokyny pre budúcich prvákov:

      Prváci  majú nástup o 9.00 h.  – školské ihrisko

      Vstup do školy len s jedným rodičom!

      Povinnosť mať rúško - rodič i dieťa

      Priniesť 2 tlačivá:

      1. Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (v prílohe)
      2. Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy (v prílohe).

      Všetky podrobné informácie dostanete v tento deň od svojich triednych učiteľov a vychovávateľov.

      Odporúčame rodičom priniesť si vlastné pero.

      Ukončenie programu pre prvákov je plánované o 10.30 hod.

       

      Informácie o ďalších dňoch:

       

      Piatok – 3. 9. 2021

      • nástup I. stupeň (1. až 4. ročník) – 7.30 – 7.55 hod.
      • ukončenie vyučovania I. stupeň – 11.40 hod.

       

      • nástup II. stupeň (5. až 9. ročník) – 8.45 – 8.55 hod.
      • ukončenie vyučovania II. stupeň – 12.35 hod.

       

      • žiaci sa prezúvajú
      • žiaci I. stupňa majú obed prihlásený, žiaci II. stupňa si môžu obed objednať individuálne. Odhlásenie obedov je možné denne do 6.59 hod. ZMENA
      • ŠKD bude v prevádzke od 6.30 do 7.30 hod. (ranná ŠKD)  a popoludní od 11.40 do 17.15 hod.
      • budú 4 vyučovacie hodiny – triednické (rozdávanie učebníc, školský poriadok a iné triednické práce).

       

      Od pondelka 6. 9. 2021

      • bude vyučovanie prebiehať v plnom rozsahu podľa rozvrhu hodín zverejneného v piatok cez Edupage (sekcia Rozvrh)
      • nástup I. stupeň (1. až 4. ročník) – 7.30 – 7.45 hod.
      • nástup II. stupeň (5. až 9. ročník) – 7.45 – 7.55 hod.
      • ŠKD v plnej prevádzke

       

      Tešíme sa na Vás dňa 2. septembra 2021

      PaedDr. Alena Jančeková  riaditeľka a kolektív zamestnancov ZŠ Miloslavov

       

    • Ukončenie školského roka 2021/2021
     • Ukončenie školského roka 2021/2021

     • Dňa 30.6. 2021 bolo slávnostné ukončenie školského roka v ZŠ Miloslavov, ktorého sa zúčastnil aj pán starosta Milan Baďanský.

      V tento deň si prevzalo vysvedčenie 456 žiakov školy, z toho 31 deviatakov. Sú to prví absolventi školy v histórií, všetci boli úspešne prijatí na stredné školy s maturitou, na ktoré sa hlásili. Zo školy odchádza aj 8 žiakov z 8. ročníka a 2 žiači 5. ročníka,  ktorí boli prijatí na bilingválne gymnázia.

      Pán starosta Milan Baďanský a pani riaditeľka PaedDr. Alena Jančeková ocenili najlepších žiakov školy, ktorí boli úspešní v rôznych súťažiach a reprezentovali školu aj obec a rozlúčili sa s našimi deviatakmi. Rozlúčka s deviatakmi bola dojemná a nezaobišla sa aj so slzami .....

      Našim prvým absolventom želáme veľa šťastia a úspechov v živote.

      Krásne prázdniny všetkým, všetci sa opätovne stretneme 2.9.2021 v novom školskom roku.

      Všetky bližšie informácie zverejníme koncom augusta. Užívajte si krásne letné dni.

      Vedenie školy

    • Projekt "Čítame radi II."
     • Projekt "Čítame radi II."

     • Začiatkom júla sme zakúpili  do školskej žiackej knižnice knihy v hodnote 800 eur, ktoré poskytlo ministerstva školstva na podporu čitateľskej gramotnosti.

      Prváci sa môžu tešiť na knižku Hovorníček, ktorú si zvládnu určite sami prečítať a trénovať svoj jazýček a správnu výslovnosť.

      Druháci môžu získavať poznatky k učivu prvouky z kníh Včely a Stromy.

      Pre žiakov 3.a 4. ročníka máme krásne Explanatórium prírody, Encyklopédiu rastlín a dôležitú tému odpadov veľmi prístupnou formou spracovanú v titule Zberný dvor. 

      Pre starších čitateľov  knihy: Bitky a bojiská - stručné dejiny Slovenska pre mladého čitateľa a Život na našej planéte.

      Tešíme sa, že po prázdninách budete oddýchnutí a plní nového elánu a nenecháte nové knihy dlho ležať na poličke v knižnici.

      Mgr. Marta Bělousovová

    • Batôžkový projekt - pomoc rovesníkom v Afrike
     • Batôžkový projekt - pomoc rovesníkom v Afrike

     • V júni sa naši žiaci prvýkrát mohli zapojiť do projektu, ktorý organizuje spoločnosť Mary´s meals. V skratke ide o to, že dieťa naplní školskú tašku "batôžtek" základnými školskými potrebami, základnými hygienickými potrebami, jedným tričkom, kraťasmi a šľapkami a tento batôžtek sa pošle prostredníctvom spoločnosti Mary´s meals dieťaťu z chudobnej krajiny, ktoré vďaka tomu môže chodiť do školy. 

      Vo štvrtok 8.júla sa vyzbierané batôžky / v počte okolo 70 kusov/ vydali na svoju ďalekú púť do Afriky. Na začiatok v aute dobrovoľníčky organizácie Mary´s meals do Petržalky, potom sa presunú do Viedne aj s ostatnými vyzbieranými batôžkami zo Slovenska a po všetkých potrebných formalitách budú v kamione putovať ďalej. 

      Ďakujeme za Vašu hojnú účasť a podporu projektu !

      Mgr. Marta Bělousovová, poverená vedením projektu v ZŠ Miloslavov

    • Naši úspešní štvrtáci
     • Naši úspešní štvrtáci

     • Milí rodičia,

       

      dňa 27. mája 2021 písalo 4496 žiakov 4. ročníka zo 152 škôl testy KOMPARO z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy, z vlastivedy a zo všeobecných študijných predpokladov.

      Aj naša základná škola sa dobrovoľne zúčastnila na tomto projekte v rámci ktorého boli testovaní žiaci 4.A a  4.B triedy. Výsledkami našich žiakov v matematike a v slovenskom jazyku a literatúre sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.

      Našim štvrtákom srdečne blahoželáme ! 

      Vedenie školy

    • Zmena organizácie vyučovania od 23.6.2021 (od stredy)
     • Zmena organizácie vyučovania od 23.6.2021 (od stredy)

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

       

      od stredy 23.6.2021

      - bude skrátené vyučovanie pre všetky ročníky ZŠ na 4 vyučovacie hodiny

      - vyučovanie končí o 11.40 hod. 

      - obedy budú vydávané podľa nového harmogramu, informovať Vás bude triedny učiteľ. 

      - je predpoklad, že výdaj obedov môže trvať dlhšie, vzhľadom na to, že celá škola končí v rovnaký čas

      - ŠKD bude naďalej do 17.00 hod. Odporúčame rodičom vyzdvihnúť svoje deti čo najskôr, vzhľadom na vysoké teploty. 

       

      28. a 29.6.2021 (pondelok a utorok) budú mať žiaci 4 vyučovanie hodiny - do 11.40 hod. so svojím triednym učiteľom. Budú odovzdávať učebnice, čistiť triedu, skrinky a iné triednické práce.

       

      30.6.2021 - deň vysvedčenia -  končíme 2. vyučovacou hodinou o 9.40 hod. 

      - obed bude možný len pre deti v ŠKD od 11.00 hod. 

      - deti I. stupňa, ktoré nenavštevujú ŠKD, si musia odhlásiť obed sami

      - ŠKD je v prevádzke do 14.00 hod. 

      - ak nemusíte v tento deň využiť službu ŠKD, prosíme Vás o čo najskoršie vyzdvihnutie svojich detí, vzhľadom na to, že je plánovaná slávnostná pedagogická rada od 11.00 hod. 

       

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

    • Naši žiaci na celoštátnom kole Biologickej olympiády
     • Naši žiaci na celoštátnom kole Biologickej olympiády

     • Dňa 18. mája sa dvaja žiaci našej školy zúčastnili krajského kolo Biologickej olympiády kategórie E.

      Samuel Pavol Beňo súťažil v odbornosti botanika a Nina Gešová v odbornosti zoológia, pričom obaja vo svojich kategóriách obsadili úžasné 1. miesto a postúpili do celoštátneho kola súťaže, v ktorom im budeme držať prsty.

      Aleš Gaľa

    • Deň narcisov nemôže mať pauzu
     • Deň narcisov nemôže mať pauzu

     • Milí žiaci, rodičia, kolegyne, kolegovia, 

      i tento rok sa naša škola chce (i keď opäť taktouto netradičnou formou) zapojiť do zbierky Deň narcisov.

      Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení koronavírusu, svet sa však nezastavil a pozornosť je nutné venovať i ostatným oblastiam zdravotníctva. Onkologické ochorenie je jedným z tých, ktoré je v spoločnosti dlhodobo, intenzívne a nevyberá si prestávku. Preto Liga proti rakovine, ktorá pôsobí na Slovensku vyše 30 rokov, upriamuje pozornosť na fakt, že verejno – prospešná zbierka Deň narcisov nemôže mať pauzu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa 25. ročník musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach.

      V prílohe nájdete dokument, kde sú zhrnuté všetky informácie ako prispieť do zbierky Dňa narcisov. Ak môžete, prosíme Vás, zapojte sa. Posledný ročník poznačil výrazný, až 75%-ný pokles výnosu zbierky, čo v nevyspytateľnom a neistom čase pandémie bolo pochopiteľné...

       

      Ďakujeme Vám

    • Usmernenie k organizácii vyučovania ZŠ Miloslavov od 1.6. 2021
     • Usmernenie k organizácii vyučovania ZŠ Miloslavov od 1.6. 2021

     •  

      Usmernenie je vypracované v zmysle manuálu Covid školský semafor pre základné školy s účinnosťou od 27. 5. 2021, ktoré vypracovalo Ministerstvo školstva. Zahŕňa najnákladnejšie informácie týkajúce sa chodu školy ( https://www.minedu.sk/data/att/19841.pdf ).

       

      Vstup do areálu školy 

      • Stále platí, že ráno nevstupujú rodičia do areálu školy, popoludní vstupujú len tí rodičia, ktorí idú vyzdvihnúť dieťa z vyučovania  alebo z ŠKD, pri čakaní na dieťa dodržiavajú rozostupy.
      • Do budovy školy vstupujú rodičia alebo návštevníci iba schválenou výnimkou riaditeľky školy vopred (telefonicky, mailom), ktorá sa udeľuje len vo výnimočných, opodstatnených prípadoch
      • Každý návštevník, ktorý má schválený vstup, musí pred vstupom do budovy predložiť Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (v prílohe).                         
      • Celá komunikácia so školou prebieha telefonicky alebo elektronickou formou.

       

      Prerušenie školskej dochádzky žiaka

      • Školská dochádzka je už povinná, preto ju žiak môže prerušiť iba zo závažných, zväčša zdravotných dôvodov.
      • Ak žiak preruší dochádzku na 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov, tak pri nástupe do školy musí predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka vyklikne cez Edupage.
      • Rodič môže dieťa ospravedlniť maximálne päť vymeškaných po sebe idúcich pracovných dní. Po nástupe do školy rodič predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka – vyklikne cez Edupage.
      • Pri prerušení dochádzky na viac ako päť pracovných dní, žiak musí predložiť potvrdenie o chorobe vydané lekárom.
      • Žiak, ktorý po prerušení dochádzky v zmysle tohto usmernenia pri nástupe do školy nepredloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti, nebude môcť vstúpiť do triedy, bude čakať v izolačnej miestnosti, prípadne vonku a rodič si ho bude musieť bezodkladne vyzdvihnúť alebo zabezpečiť  doručenie tlačiva (cez Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.
      • V prípade výskytu ochorenia Covid 19 alebo karantény v rodine hláste túto skutočnosť okamžite triednemu učiteľovi.

       

      Hygienické a bezpečnostné opatrenia

      • Škola naďalej rešpektuje zásadu R-O-R, riadime sa aktuálnymi opatreniami ÚVZ,  Covid automatu podľa farby okresu a usmerneniami Ministerstva školstva. Vo zvýšenej miere sa naďalej realizuje upratovanie a dezinfekcia priestorov.
      • Rúško sa nosí naďalej vo vnútorných priestoroch školy, je potrebné mať k dispozícii minimálne dve rúška. V exteriéri rúško nie je povinné.

       

      Záver

      Žiadame rodičov, aby pokyny zo strany Ministerstva školstva pretransformované do tohto usmernenia z dôvodu ochrany zdravia žiakov a zamestnancov plne akceptovali.

       

      S pozdravom

      PaedDr. Alena Jančeková

    • Deň Zeme oslavujme každý deň
     • Deň Zeme oslavujme každý deň

     • Po prvý krát sa Deň Zeme slávil 22. apríla 1970 v San Franciscu z iniciatívy aktivistov a ekológov. V súčasnosti je Deň Zeme medzinárodným sviatkom, kedy sa celosvetovo konajú podujatia upozorňujúce na zhoršujúci sa stav životného prostredia a podporujúce ekologické správanie.

      Sviatok Zeme upozorňuje na dopady ničenia životného prostredia. Motivuje ľudí k zamysleniu a hľadaniu riešení. Deň Zeme oslavujú milióny ľudí na celom svete, ktorým záleží na našej planéte Zem a ktorí chcú svojim konaním a správaním prispieť k jej zachovaniu pre ďalšie generácie, v duchu starej indiánskej múdrosti: „Našu planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí“. Aj malý krôčik každého z nás zmôže veľkú vec.

      A treba začať už dnes. Preto nezabúdajme, že každý deň môže byť dňom Zeme.  

      V týždni od 19. apríla do 23. apríla sme sa aj my v oddeleniach nášho školského klubu detí vhodnými formami venovali environmentálnym činnostiam, ktoré naše deti upozorňujú na dopady ničenia životného prostredia na našej planéte a ukazujú im správanie, ktoré prispeje k záchrane prírody a životného prostredia.

                                                                                  Mgr. Soňa Slavkayová, vedúca Školského klubu detí

    • Projektový týždeň - "Kvety pre mamu" v ŠKD
     • Projektový týždeň - "Kvety pre mamu" v ŠKD

     • Všetky kvety do rúk mamy,

      skladám ako drahokamy.

      Za jej lásku, plnú nehy,

      za zelené detské brehy.

      Za jej štedrosť, starosť v hlave,

      za rozprávky nad kolískou,

      za to, že vždy stojí blízko.

                          Ľúbim ťa, maminka!

      Pri príležitosti Dňa matiek vyrábali deti počas celého týždňa popoludní v školskom klube so svojimi pani vychovávateľkami a pánom vychovávateľom s láskou a trpezlivosťou darčeky pre  mamičky, zdobili okná školy, interiéry tried. Tak si pripomenuli, čo všetko ich mamičky robia s nehou pre nich, pre svoje detičky.  V druhú májovú nedeľu ich šťastné s básničkou na perách venovali svojim milovaným maminkám.

                                                                          Mgr. Soňa Slavkayová, vedúca Školského klubu detí


                                                                                                       

    • Týždeň kozmonautiky v našom školskom klube
     • Týždeň kozmonautiky v našom školskom klube

     • Svetový deň letectva a kozmonautiky bol vyhlásený v roku 1968 na podnet Medzinárodnej leteckej federácie (FAI). Je dňom víťazstva vedy a oslavou vesmírneho priemyslu. Je stanovený na deň 12. apríla, kedy v roku 1961 vyletel do vesmíru prvý človek, ruský letec a kozmonaut Jurij Alexejevič Gagarin. Prvýkrát obehol Zem na kozmickej lodi Vostok, čo mu trvalo 108 minút a otvoril tak éru letov do vesmíru.

      Odvtedy uplynulo 60 rokov a toto výročie sme si pripomenuli počas popoludňajšej činnosti aj v našom školskom klube. Vychovávatelia si pripravili pútavé aktivity, ktorými priblížili deťom svet kozmu a kozmonautiky. Boli to zaujímavé informácie a činnosti, ktoré deti so záujmom počúvali a sledovali, potom vyrábali rakety, kozmonautov, ale zoznámili sa aj s teleskopom na pozorovanie hviezd. Ktovie, možno je aj vďaka tomu je medzi našimi deťmi budúci kozmonaut, astronóm...

      V priloženej prezentácii nájdete krásne fotky práce detí v ŠKD.

                                                                                 Mgr. Soňa Slavkayová, vedúca Školského klubu detí

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 10.mája 2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 10.mája 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      oznamujeme Vám, že vyučovanie v našej ZŠ pokračuje bez zmeny pre 1. aj 2. stupeň ZŠ.

       

      ZMENY

       - prevádzka  ŠKD je do 17.00 hod.  

      - zákonný zástupca predkladá škole Vyhlásenie o bezinfekčnosti č. 8 iba pri každom prerušení školskej dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) – teda nie pravidelne ako doteraz v nedeľu po 18.00 hod. , iba ak dieťa chýba.

      - 9. ročník sa v pondelok 10. mája nevyučuje z dôvodu konania prijímacích skúšok na SŠ - 2. kolo

      - ZUŠ mení rozvrh a pridáva individuálne hodiny výučby

       

      ZOSTÁVA V PLATNOSTI:

      Žiak, ani jeho zákonný zástupca, nemá  povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak zúčastní prezenčnej formy vyučovania.

      Ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od rodiča v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra školstva z 19. 4. 2021 s účinnosťou od 26. 4. 2021 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva – https://www.minedu.sk/26903-sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

      Pri prerušení dochádzky viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast (tak ako v minulosti po ochorení).

      • Nástup všetkých žiakov do školy je od pondelka 10. mája od 7.30 do 7.55 hod.
      • Vstup len s rúškom (môže byť aj respirátorom), náhradné rúško je potrebné mať v taške.
      • Žiak nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
      • Žiaci 2. stupňa sa budú vyučovať podľa rozvrhu hodín ako v septembri 2020 s menšími úpravami.  
      • Žiakom 2. stupňa už je umožnené prihlásiť sa na obed v školskej jedálni. Je možné, že vydávanie obedov bude trvať dlhšie aj vzhľadom na to, že musíme dodržiavať protiepidemické opatrenia pri výdaji.
      •  V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.

       

       

      S pozdravom

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

    • Oznam o organizácii vyučovania od 03.05.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania od 03.05.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že naša škola sa nachádza v tzv. červenom okrese na základe  platnosti  COVID AUTOMATU .

      Na základe pozitívneho vývoja pandemickej situácie, pandemická komisia odporučila prejsť z pravidelného testovania na intervenčné, t. j. cielené, v prípade podozrenia alebo potvrdenia nákazy v triede, v škole. Toto testovanie  je súčasťou Školského semafóru.

      • Od 29. apríla sa pri vstupe do školy žiak 2. stupňa ZŠ už nepreukazuje negatívnym testom.
      • Zákonní zástupcovia všetkých žiakov školy (1. aj 2. stupeň, stačí 1 zákonný zástupca) predloží (potvrdí cez rodičovské konto Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti - čestné vyhlásenie  (odklikne aktualizované tlačivo platné od 03.05. cez Edupage, NAJSKOR v nedeľu po 18:00 hod.) – bez povinnosti absolvovať test. Upozorňujeme na skutočnosť, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.
      • Bez tohto čestného prehlásenia nebude umožnený žiakovi vstup do budovy školy. 
      • Nástup  všetkých žiakov do školy je od  pondelka 3. mája od 7.30 hod. - do 7.55 hod.
      • Vstup len s rúškom (môže byť aj respirátorom), náhradné rúško je potrebné mať v taške
      • Žiak nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
      • Žiakom 2. stupňa bude zaslaný aktuálny rozvrh hodín, platný od 3. mája
      • 9. trieda sa v pondelok 3. mája nevyučuje z dôvodu konania prijímacích skúšok na SŠ
      • Žiak , ktorý sa nezúčastní prezenčnej formy vyučovania, je ospravedlnený svojim zákonným zástupcom na dobu 5 dní s možnosťou opakovaného predlženia a budú mu úlohy zasielané cez Edupage, ktoré je povinný vypracovať. Vyučujúci mu môže navrhnúť komisionálne preskúšanie na konci školského roka.
      • Žiakom 2. stupňa už bude umožnené prihlásiť sa na obed v školskej jedálni. Vydávanie obedov a jeho konzumácia v školskej jedálni patrí medzi veľmi náročné situácie, kde treba striktne dodržiavať protipandemické opatrenia, žiaci sa stravujú so svojou triedou, po každej konzumácií sa musí dezinfikovať stôl a preto je možné očakávať, že vydávanie obedov bude trvať dlhšie.  Aj vzhľadom na to, že žiaci sa nemôžu stretávať a premiešavať v skupinách  z iných tried, ani v jedálni. Kto nepotrebuje využívať túto službu obedov, odporúčame neprihlasovať sa.
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
      • Žiak  alebo rodič môže  dobrovoľne absolvovať testovanie v rámci víkendu 1.5. a 2.5.,  ktoré organizuje Obec Miloslavov – 3 MOM, z toho 1 MOM  v nedeľu 2. mája  je  v areáli našej školy.  Na testovanie si prinesie kartičku poistenca a testovanie absolvuje spolu so svojim zákonným zástupcom, stačí jeden.
      • Žiaci 1. stupňa a ŠKD bez zmeny.  

      S pozdravom

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

    • Oznam o organizácii vyučovania od 26.04.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania od 26.04.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva a platnosti tzv. COVID AUTOMATU sa obnovuje školské vyučovanie aj pre žiakov 5.,6.,7. ročníka ZŠ od 26. apríla 2021. Žiaci môžu nastúpiť  do školy na prezenčné vyučovanie na základe splnenia nasledovných podmienok:

      - nástup žiakov 5.,6.,7., 8. a 9. ročníka s testom! Žiak absolvuje PCR alebo antigénový test a  pri vstupe do školy predloží potvrdenie k nahliadnutiu dozorkonajúcim osobám pri bráne školy.

      - test nesmie byť starší ako 7 dní, prípadne sa preukáže potvrdením o prekonaní COVID 19 nie starším ako 180 dní.  

      • Žiak môže absolvovať testovanie v rámci víkendu 24.4. a 25.4., ktoré organizuje obec Miloslavov – 3 MOM, z toho 1 MOM  v nedeľu 25. apríla je  v areáli našej školy.  Na testovanie si prinesie kartičku poistenca a testovanie absolvuje spolu so svojim zákonným zástupcom, stačí jeden. Žiak môže absolvovať test aj inde.
      •  zákonný zástupca predloží (potvrdí cez rodičovské konto Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti - čestné vyhlásenie „ typ (8 a)“ o negatívnom teste (AG, PCR) nie starší ako 7 dní, alebo  potvrdenie o prekonaní COVID – výnimka z testovania ( odklikne tlačivo cez Edupage, najskôr v nedeľu po 18:00 hod.) Možnosť pridania "fotky" potvrdenia škola nepožaduje. 
      • Bez tohto čestného prehlásenia rodičia a bez predloženia testu žiaka, alebo náhrady testu - potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID nie staršie ako 180 dní, nebude umožnený žiakovi vstup do budovy školy. 
      • Nástup do školy pre žiakov 5.,6.,7. ročníka je od 8.45 - do 8.50 hod.  
      • Nástup žiakov 8. a 9. ročníka je od 7.30 hod - do 7.55 hod.  - ZMENA
      • Vstup len s rúškom (môže byť aj respirátorom), náhradné rúško je potrebné mať v taške
      • Žiak nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
      • Vyučovanie v ZŠ začína:

      - o 8.00 pre žiakov 1. stupňa a pre 8. a 9. ročník a

      - o 8.55 hod. pre žiakov 5.,6.,7. ročníka podľa upraveného rozvrhu.

      Rozvrh hodín dostanú žiaci cez Edupage do soboty 24. apríla 2021.

      • Žiaci  5.,6.,7.  ročníka budú mať jeden týždeň adaptačné obdobie - nebudú sa klasifikovať, zameriame  sa na zisťovanie úrovne vedomostí po dištančnom vzdelávaní, opakovanie a utvrdzovanie učiva, budeme ich hodnotiť len slovne. Žiakom poskytneme tzv. adaptačné obdobie - budeme sa venovať v zmysle pokynov ministerstva školstva ich adaptácií v škole, socializácií, komunikácií atď.  Zistené individuálne problémy žiakov budeme riešiť v spolupráci s odborníkmi v škole – školským psychológom a špeciálnym pedagógom.
      • Žiak  5.,6.,7.,8. a 9. ročníka, ktorý sa nezúčastní prezenčnej formy vyučovania je ospravedlnený svojim zákonným zástupcom na dobu 5 dní s možnosťou opakovaného predlženia a budú mu úlohy zasielané cez Edupage, ktoré je povinný vypracovať. Vyučujúci mu môže navrhnúť komisionálne preskúšanie na konci školského roka.
      • Žiakom 5.,6.,7.,,8.a 9. ročníka dočasne nebude umožnené prihlásiť sa na obedy v školskej jedálni. Po skončení vyučovania odchádzajú domov. Vydávanie obedov a jeho konzumácia v školskej jedálni patrí medzi veľmi náročné situácie, kde treba striktne dodržiavať protipandemické opatrenia a my chceme eliminovať riziká nákazy. Aj vzhľadom na to, že žiaci sa nemôžu stretávať a premiešavať v skupinách  z iných tried, ani v jedálni. 
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
      • Žiaci 1. stupňa – pokračujú v prezenčnej forme vyučovania ako doteraz, za rovnakých podmienok ako doteraz, žiak bez testu, test absolvuje aspoň 1 zákonný zástupca, pred nástupom odklikne  cez Edupage tlačivo typ (11a).
      • ŠKD – bez zmeny
      • Dezinfekcia priestorov školy je vykonávaná v zmysle pokynov ministerstva školstva opakovane, denne.
      • V prílohe nájdete informácie z MŠVVaŠ o podmienkach nástupu do školy.

      Tešíme sa, že opäť budeme mať žiakov všetkých ročníkov v škole na prezenčnom vyučovaní a budeme sa správať zodpovedne, aby to tak zostalo.

       

      S pozdravom

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy