• Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 1.2.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 1.2.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám nasledujúce: 

       

      • Dištančné vzdelávanie pre 1. aj 2. stupeň ZŠ pokračuje aj naďalej, od pondelka je aktualizovaný rozvrh hodín a pridané ďalšie vyučovacie hodiny online.
      • ŠKD pokračuje podľa rozvrhu v dištančnej  výchovnej činnosti
      • 29.1.2021 sme odoslali v elektronickej podobe "Výpis z klasifikácie", ktorý si vie rodič pozrieť v rodičovskom konte Edupage. 
      • Ak by rodič potreboval z určitých  dôvodov výpis vysvedčenia v tlačenej forme – požiada  písomne školu o jeho vydanie. Polročné vysvedčenie bude súčasťou koncoročného vysvedčenia v júni 2021.
      • Niektorým žiakom sa predĺžilo klasifikačné obdobie do 31.3.2021 z rôznych dôvodov. Rodičia týchto detí budú upovedomení. 
      • Pripomíname, že polročné prázdniny sú zrušené a 1.2.2021 sa vyučuje podľa rozvrhu. 
      • Gratulujeme deťom k vysvedčeniu a prajeme pekný víkend.
    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 25.01.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 25.01.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám nasledujúce: 

       

      • Dištančné vzdelávanie pre 1. aj 2. stupeň ZŠ pokračuje aj naďalej, v  niektorých triedach môže byť aktualizovaný rozvrh hodín a pridané ďalšie vyučovacie hodiny online.
      • ŠKD pokračuje podľa rozvrhu v dištančnej  výchovnej  činnosti
      • 25.1. zasadá Pedagogická rada – online, hodnotenie prospechu, správania a dochádzky za 1. polrok školského roka 2020/2021
      • V týždni od 26. 1 do 1.2.  budú rodičovské združenie online, dostanete presnú informáciu a pozvánku od triedneho učiteľa s programom – vyhodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakov za prvý polrok školského roka a vyhodnotenie dištančného vzdelávania
      • V týždni od 26.1 do 29.1. budú triednicke hodiny pre žiakov so zameraním na zhodnotenie 1.  polroka školského roka – prospech, správania, dochádzka a vyhodnotenie dištančného vzdelávania
      • Ukončenie prvého polroka školského roka 2020 /2021 v našej škole bude ku dňu 29.1. 2021. Termín klasifikácie budeme individuálne  predlžovať len tým žiakom, ktorí mali  na to vážne dôvody a to do 31.3. 2021. Mená týchto žiakov navrhne vyučujúci a prerokuje a schváli  ich Pedagogická rada.
      • Výpis vysvedčenia za prvý polrok v tlačenej podobe škola nebude vydávať, rodič si ho vie pozrieť cez Edupage. Ak by rodič potreboval z určitých  dôvodov výpis vysvedčenia v tlačenej forme – požiada  písomne školu o jeho vydanie. Polročné vysvedčenie bude súčasťou koncoročného vysvedčenia v júni 2021.

       

      O prípadnom návrate do škôl a jeho podmienkach Vás budeme včas informovať.

       

      S pozdravom

      PaedDr. Alena Jančeková

      riaditeľka

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 18.1.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 18.1.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe usmernenia Ministerstva školstva v týždni od 18.1. - do 22.1. 2021 pokračuje  1. aj 2. stupeň ZŠ v dištančnom vzdelávaní podľa platného rozvrhu.

      ŠKD takisto pokračuje v dištančnej výchovnej činnosti podľa harmonogramu – dobrovoľné pre deti.

      Pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, policajti, hasiči ...) je možné dieťa umiestniť v zbernom ŠKD od 8.00 - do 15.00 hod. V prípade záujmu môžu títo rodičia požiadať školu o umiestnenie dieťaťa emailom na zakladna.skola@miloslavov.sk. v termíne do 15.1. 2021 do 10.00 hod. za splnenia  podmienok:

      • Obaja rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a preukážu sa potvrdením od zamestnávateľa kópia, negatívny PCR alebo AG test 
      • Obed nebude zabezpečený a možnosti dištančného vzdelávania budeme riešiť podľa možností školy a počtu detí.
      • V prípade otázok nás kontaktujte cez Edupage alebo mail zakladna.skola@miloslavov.sk, mobil 0907 711 846.

      O vyučovaní od 25.1. Vás budeme včas informovať.

      Zostaňte zdraví!

      S pozdravom, PaedDr. Alena Jančeková

    • Oznam o organizácií vyučovania ZŠ od 11.1.2021
     • Oznam o organizácií vyučovania ZŠ od 11.1.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, na  začiatku nového roka  2021 Vám želám veľa síl, rodinnej pohody a hlavne pevné zdravie.

      Tento oznam  je vypracovaný v zmysle usmernení a rozhodnutí ministra školstva v mesiaci december 2020 až január 2021 a uznesení pedagogických rád ZŠ Miloslavov.

       

      • Vyučovanie od 11.1.2021

      Od pondelka 11.1.2021 do piatka 22.1.2021 vrátane (dva týždne) 1. aj 2. stupeň dištančné vzdelávanie.

      Ak sa bude môcť prvý stupeň vrátiť do školy na prezenčné vyučovanie od 18.1., budeme Vás o tom informovať.

      Žiakom a rodičom boli zaslané rozvrhy hodín.

      Platia organizačné pravidlá pre dištančné vzdelávanie, aktualizované dňa 7.1. 2021, ktoré boli žiakom a rodičom zaslané 8.1.2021 a sú zverejnené aj na webstránke školy. Prosíme Vás ,aby ste si ich s deťmi prečítali a riadili sa podľa nich .

      Súčasťou dištančného vzdelávania sú aj triednické hodiny.

      Asistenti učiteľa poskytujú pomoc žiakom so ŠVVP online.

      Špeciálny pedagóg a školský psychológ poskytuje odborné poradenstvo žiakom, rodičom aj učiteľom- online.

       

      • ŠKD organizuje dištančnú výchovnú činnosť podľa schváleného rozvrhu denne od 14.00 minimálne jednu hodinu online. Účasť žiakov je dobrovoľná.  

       

      • Návrat do školy 25.1.2021

      Pred návratom žiakov do školy sa uskutoční pretestovanie  antigénovými testami:

      a) zamestnancov

      b) žiakov 2. stupeň

      c) aspoň jedného rodiča žiakov 1. a 2. stupňa v dňoch 22. - 24.1.2021.

      Bližšie informácie o presnom termíne a organizácií poskytneme pred realizáciou testovania.

       

      Ďalšie informácie:

      • Pandemická OČR

      Od 11.1. 2021 bude možné, aby rodičia čerpali pandemickú OČR.

       

      • Polročné prázdniny

      Polročné prázdniny, ktoré mali byť 1.2.2021 sú zrušené, deti sa v tento deň učia.

       

      • Hodnotenie žiakov na konci prvého polroka

      Na konci prvého polroka šk. roka 2020/2021 budú žiaci hodnotení nasledovne:

       

      1. ročník: slovné hodnotenie vo všetkých predmetoch – určené Ministerstvom školstva

      2. ročník: hodnotené klasifikáciou – známkou v predmetoch SJL,MAT,PRU

      3. - 4. ročník:

      a) hodnotenie v predmetoch SJL, MAT, ANJ, VLA, PDA klasifikáciou - „známkou“,

      b) ostatných predmetoch hodnotené slovom absolvoval/neabsolvoval

       5. - 9. ročník:

      a) predmety klasifikované známkou: SJL, ANJ, NJL, RJL, MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, DEJ, GEG, OBN,VYV,THD

      b) predmety hodnotené slovami absolvoval/neabsolvoval: ETV, NAV, HUV,TSV.

       

      Žiaci oslobodení úplne, ktorí sa vyučovania nezúčastňovali na základe rozhodnutia riaditeľky školy, budú mať na výpise vysvedčenia uvedené ,,neklasifikovaní“.

      a) Žiaci, ktorí majú dostatok známok a podkladov na hodnotenie:

      Výpis polročného  vysvedčenia žiakom, ktorí majú dostatok známok na hodnotenie, sa vydá v riadnom termíne v piatok 29. januára 2021.

      b) Žiaci, ktorí nemajú dostatok známok a podkladov na hodnotenie:

      Pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať a hodnotiť  v prvom polroku školského roka 2020/2021, sa termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok školského roka predlžuje do 31. marca 2021. Týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá až 31. marca 2021.

      O tom, ktorému žiakovi sa termín predĺži, rozhodne pedagogická rada na návrh vyučujúceho.

      • Testovanie 5

      Testovanie žiakov 5. ročníka sa v tomto šk. roku ruší.

      • Testovanie 9

      Testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutoční v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

      • Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách

      Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

      • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
      • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.
      • Talentové skúšky do stredných škôl

      Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční:

      • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
      • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

      Záver: 

      Prosíme rodičov, aby na komunikáciu so školou využívali Edupage, v prípade akýchkoľvek otázok email zakladna.skola@miloslavov.sk, mobil 0907 711 846.

       

      V prípade akýchkoľvek zmien a termínov, Vás budeme informovať.

      Odporúčame sledovať portál ucimenadialku.sk, kde sú aktualizované informácie pre školstvo.

      Úprimne Vám ďakujeme  za Vašu spoluprácu. Zostaňte zdraví !

       

      V Miloslavove, dňa 8.1.2021   

       

      S úctou

       

       PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka ZŠ

    • Informácia pre rodičov
     • Informácia pre rodičov

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 sa všetci žiaci základnej školy v čase od 11.1.2021 do 15.1. 2021 budú vzdelávať DIŠTANČNE.

      Zároveň ponúkame pomoc v čase od 11. 1. 20201 až 15. 1. 2021 pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

      Škola pripravuje pre deti rodičov pracujúcich  v kritickej infraštruktúre možnosť umiestniť ich dieťa do zberného školského zariadenia = zberného ŠKD od 08.00 do 15.00 hod.

      K otvoreniu zberného ŠKD potrebujeme zistiť záujem zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa našej základnej školy.

      Je potrebné, aby rodičia pracujúci v odvetviach spadajúcich do kritickej infraštruktúry (zdravotní pracovníci, policajti, vojaci, hasiči) a potrebujú umiestniť svoje dieťa v čase  od 11. do 15. januára 2021 do ŠKD, e-mailom požiadali o zaradenie svojho dieťaťa do zberného ŠKD v uvedenom týždni na adresu zakladna.skola@miloslavov.sk najneskôr do 8.1.2021 do 08.00 hod.

      Požiadavka sa vzťahuje na oboch rodičov dieťaťa súčasne.

       

      Podmienky prijatia dieťaťa do zberného ŠKD:

      • obaja rodičia pracujúci v kritickej infraštruktúre
      • potvrdenie od zamestnávateľa (ov) o výkone práce v kritickej infraštruktúre - kópia
      • negatívny PCR alebo antigénový test rodičov - odporúčanie

      Taktiež Vás informujeme, že počas zberného ŠKD nebude možné vzdelávať sa dištančne, nakoľko budú v triede deti z rôznych tried a rôznych ročníkov. Obed v školskej jedálni nebude zabezpečený.

      Prípadné otázky: zakladna.skola@miloslavov.sk, 0907 711 846.

       S úctou

       

      PaedDr. Alena  Jančeková

      riaditeľka