• Oznam o organizácii vyučovania od 03.05.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania od 03.05.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že naša škola sa nachádza v tzv. červenom okrese na základe  platnosti  COVID AUTOMATU .

      Na základe pozitívneho vývoja pandemickej situácie, pandemická komisia odporučila prejsť z pravidelného testovania na intervenčné, t. j. cielené, v prípade podozrenia alebo potvrdenia nákazy v triede, v škole. Toto testovanie  je súčasťou Školského semafóru.

      • Od 29. apríla sa pri vstupe do školy žiak 2. stupňa ZŠ už nepreukazuje negatívnym testom.
      • Zákonní zástupcovia všetkých žiakov školy (1. aj 2. stupeň, stačí 1 zákonný zástupca) predloží (potvrdí cez rodičovské konto Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti - čestné vyhlásenie  (odklikne aktualizované tlačivo platné od 03.05. cez Edupage, NAJSKOR v nedeľu po 18:00 hod.) – bez povinnosti absolvovať test. Upozorňujeme na skutočnosť, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.
      • Bez tohto čestného prehlásenia nebude umožnený žiakovi vstup do budovy školy. 
      • Nástup  všetkých žiakov do školy je od  pondelka 3. mája od 7.30 hod. - do 7.55 hod.
      • Vstup len s rúškom (môže byť aj respirátorom), náhradné rúško je potrebné mať v taške
      • Žiak nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
      • Žiakom 2. stupňa bude zaslaný aktuálny rozvrh hodín, platný od 3. mája
      • 9. trieda sa v pondelok 3. mája nevyučuje z dôvodu konania prijímacích skúšok na SŠ
      • Žiak , ktorý sa nezúčastní prezenčnej formy vyučovania, je ospravedlnený svojim zákonným zástupcom na dobu 5 dní s možnosťou opakovaného predlženia a budú mu úlohy zasielané cez Edupage, ktoré je povinný vypracovať. Vyučujúci mu môže navrhnúť komisionálne preskúšanie na konci školského roka.
      • Žiakom 2. stupňa už bude umožnené prihlásiť sa na obed v školskej jedálni. Vydávanie obedov a jeho konzumácia v školskej jedálni patrí medzi veľmi náročné situácie, kde treba striktne dodržiavať protipandemické opatrenia, žiaci sa stravujú so svojou triedou, po každej konzumácií sa musí dezinfikovať stôl a preto je možné očakávať, že vydávanie obedov bude trvať dlhšie.  Aj vzhľadom na to, že žiaci sa nemôžu stretávať a premiešavať v skupinách  z iných tried, ani v jedálni. Kto nepotrebuje využívať túto službu obedov, odporúčame neprihlasovať sa.
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
      • Žiak  alebo rodič môže  dobrovoľne absolvovať testovanie v rámci víkendu 1.5. a 2.5.,  ktoré organizuje Obec Miloslavov – 3 MOM, z toho 1 MOM  v nedeľu 2. mája  je  v areáli našej školy.  Na testovanie si prinesie kartičku poistenca a testovanie absolvuje spolu so svojim zákonným zástupcom, stačí jeden.
      • Žiaci 1. stupňa a ŠKD bez zmeny.  

      S pozdravom

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

    • Oznam o organizácii vyučovania od 26.04.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania od 26.04.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva a platnosti tzv. COVID AUTOMATU sa obnovuje školské vyučovanie aj pre žiakov 5.,6.,7. ročníka ZŠ od 26. apríla 2021. Žiaci môžu nastúpiť  do školy na prezenčné vyučovanie na základe splnenia nasledovných podmienok:

      - nástup žiakov 5.,6.,7., 8. a 9. ročníka s testom! Žiak absolvuje PCR alebo antigénový test a  pri vstupe do školy predloží potvrdenie k nahliadnutiu dozorkonajúcim osobám pri bráne školy.

      - test nesmie byť starší ako 7 dní, prípadne sa preukáže potvrdením o prekonaní COVID 19 nie starším ako 180 dní.  

      • Žiak môže absolvovať testovanie v rámci víkendu 24.4. a 25.4., ktoré organizuje obec Miloslavov – 3 MOM, z toho 1 MOM  v nedeľu 25. apríla je  v areáli našej školy.  Na testovanie si prinesie kartičku poistenca a testovanie absolvuje spolu so svojim zákonným zástupcom, stačí jeden. Žiak môže absolvovať test aj inde.
      •  zákonný zástupca predloží (potvrdí cez rodičovské konto Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti - čestné vyhlásenie „ typ (8 a)“ o negatívnom teste (AG, PCR) nie starší ako 7 dní, alebo  potvrdenie o prekonaní COVID – výnimka z testovania ( odklikne tlačivo cez Edupage, najskôr v nedeľu po 18:00 hod.) Možnosť pridania "fotky" potvrdenia škola nepožaduje. 
      • Bez tohto čestného prehlásenia rodičia a bez predloženia testu žiaka, alebo náhrady testu - potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID nie staršie ako 180 dní, nebude umožnený žiakovi vstup do budovy školy. 
      • Nástup do školy pre žiakov 5.,6.,7. ročníka je od 8.45 - do 8.50 hod.  
      • Nástup žiakov 8. a 9. ročníka je od 7.30 hod - do 7.55 hod.  - ZMENA
      • Vstup len s rúškom (môže byť aj respirátorom), náhradné rúško je potrebné mať v taške
      • Žiak nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
      • Vyučovanie v ZŠ začína:

      - o 8.00 pre žiakov 1. stupňa a pre 8. a 9. ročník a

      - o 8.55 hod. pre žiakov 5.,6.,7. ročníka podľa upraveného rozvrhu.

      Rozvrh hodín dostanú žiaci cez Edupage do soboty 24. apríla 2021.

      • Žiaci  5.,6.,7.  ročníka budú mať jeden týždeň adaptačné obdobie - nebudú sa klasifikovať, zameriame  sa na zisťovanie úrovne vedomostí po dištančnom vzdelávaní, opakovanie a utvrdzovanie učiva, budeme ich hodnotiť len slovne. Žiakom poskytneme tzv. adaptačné obdobie - budeme sa venovať v zmysle pokynov ministerstva školstva ich adaptácií v škole, socializácií, komunikácií atď.  Zistené individuálne problémy žiakov budeme riešiť v spolupráci s odborníkmi v škole – školským psychológom a špeciálnym pedagógom.
      • Žiak  5.,6.,7.,8. a 9. ročníka, ktorý sa nezúčastní prezenčnej formy vyučovania je ospravedlnený svojim zákonným zástupcom na dobu 5 dní s možnosťou opakovaného predlženia a budú mu úlohy zasielané cez Edupage, ktoré je povinný vypracovať. Vyučujúci mu môže navrhnúť komisionálne preskúšanie na konci školského roka.
      • Žiakom 5.,6.,7.,,8.a 9. ročníka dočasne nebude umožnené prihlásiť sa na obedy v školskej jedálni. Po skončení vyučovania odchádzajú domov. Vydávanie obedov a jeho konzumácia v školskej jedálni patrí medzi veľmi náročné situácie, kde treba striktne dodržiavať protipandemické opatrenia a my chceme eliminovať riziká nákazy. Aj vzhľadom na to, že žiaci sa nemôžu stretávať a premiešavať v skupinách  z iných tried, ani v jedálni. 
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
      • Žiaci 1. stupňa – pokračujú v prezenčnej forme vyučovania ako doteraz, za rovnakých podmienok ako doteraz, žiak bez testu, test absolvuje aspoň 1 zákonný zástupca, pred nástupom odklikne  cez Edupage tlačivo typ (11a).
      • ŠKD – bez zmeny
      • Dezinfekcia priestorov školy je vykonávaná v zmysle pokynov ministerstva školstva opakovane, denne.
      • V prílohe nájdete informácie z MŠVVaŠ o podmienkach nástupu do školy.

      Tešíme sa, že opäť budeme mať žiakov všetkých ročníkov v škole na prezenčnom vyučovaní a budeme sa správať zodpovedne, aby to tak zostalo.

       

      S pozdravom

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

    • Deň Zeme a výzva "Zbierame odpadky na prechádzke"
     • Deň Zeme a výzva "Zbierame odpadky na prechádzke"

     • Milí rodičia žiakov základnej školy,

      naša obec každoročne v jarných mesiacoch v spolupráci s Poľovníckym združením a Dobrovoľným hasičským zborom organizuje brigády na skrášľovanie a čistenie verejných priestorov a zelene obce. Tento rok sa však brigáda vzhľadom na platné protipandemické opatrenia opätovne nebude môcť realizovať tak, ako sme zvyknutí.

      Radi by sme vám preto navrhli, aby ste sa v rámci prechádzky so svojou rodinou alebo psíkom po obci a jej okolí zapojili do výzvy „Zbierame odpadky na prechádzke“ a pomohli snahe urobiť našu obec krajšou a čistejšou. Pôjdeme takto príkladom aj našim deťom a posilníme v nich pocit zodpovednosti za životné prostredie okolo nás.

      Na vyzbieraný odpad môžete využiť vlastné vrece na komunálny odpad, alebo vrecia, ktoré obec dá k dispozícii

      – volajte na tel. číslo : +421 907 769 327.

      Na mapke sú vyznačené miesta na uloženie vriec s odpadom. V miestnej časti Miloslavov na ulici k Jazeru pri kontajnerovom stojisku a na Lipovom námestí pri studni. V miestnej časti Alžbetin Dvor na konci Štvrtockej ulice, na Centrálnej ulici na konci lesíka, stojisko kontajnerov na Športovej ulici.

      Obec zabezpečí odvoz vriec z vyznačených stanovíšť. Výzvu štartujeme na Deň Zeme 22.4.2021 a plánujeme ju na obdobie dvoch týždňov do 06.05.2021.

      O priebehu tejto akcie vás budeme informovať na webovej a FB stránke obce. Ďakujeme vám všetkým, ktorí podporíte túto iniciatívu a dobrovoľne sa do nej zapojíte - spoločne tak prispejeme k čistote v našej obci a zlepšeniu prostredia kde žijeme.

      Nie je nám ľahostajné, v akom prostredí žijeme

      Milan Baďanský, starosta obce

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 19.4.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 19.4.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12. apríla 2021, sa:

       

      • obnovuje školské vyučovanie aj pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ od 19. apríla 2021. Žiaci môžu nastúpiť  do školy na prezenčné vyučovanie na základe splnenia nasledovných podmienok:

      - nástup žiakov  8. a 9. ročníka s testom ! Žiak absolvuje PCR alebo antigénový test a  pri vstupe do školy predloží potvrdenie k nahliadnutiu dozorkonajúcim osobám pri bráne školy.

      - test nesmie byť starší ako 7 dní, prípadne sa preukáže potvrdením o prekonaní COVID 19 nie starším ako 90 dní.  

      • Žiak môže absolvovať testovanie v rámci víkendu 17.4. a 18.4., ktoré organizuje obec Miloslavov – 3 MOM, z toho 1 MOM  v nedeľu 17. apríla je  v areáli našej školy.  Na testovanie si prinesie kartičku poistenca a testovanie absolvuje spolu so svojim zákonným zástupcom, stačí jeden.
      • 1 zákonný zástupca predloží (potvrdí cez rodičovské konto Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti - čestné vyhlásenie „ typ (8 a)“ o negatívnom teste, AG,PCR, nie starší ako 7 dní, alebo  potvrdenie o prekonaní COVID – výnimka z testovania ( odklikne tlačivo cez Edupage, najskôr v nedeľu po 18:00 hod.) Možnosť pridania "fotky" potvrdenia škola nepožaduje. 
      • Bez tohto čestného prehlásenia rodičia a bez predloženia testu žiaka, alebo náhrady testu - potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID nie staršie ako 90 dní, nebude umožnený žiakovi vstup do budovy školy. 
      • Nástup do školy pre žiakov 8. a 9. ročníka je o 8.45 - do 8.50 hod.   
      • Vstup len s rúškom (môže byť aj respirátorom), náhradné rúško je potrebné mať v taške
      • Žiak nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
      • Vyučovanie začína  o 8.55 hod. podľa upraveného rozvrhu. Rozvrh hodín dostanú žiaci cez Edupage do soboty 17. apríla.
      • Žiaci  8. a 9. ročníka budú mať jeden týždeň adaptačné obdobie - nebudú sa klasifikovať, zameriame  sa na zisťovanie úrovne vedomostí po dištančnom vzdelávaní, opakovanie a utvrdzovanie učiva, budeme ich hodnotiť len slovne. Žiakom poskytneme tzv. adaptačné obdobie - budeme sa venovať v zmysle pokynov ministerstva školstva ich adaptácií v škole, socializácií, komunikácií atď.  Zistené individuálne problémy žiakov budeme riešiť v spolupráci s odborníkmi v škole – školským psychológom a špeciálnym pedagógom.
      • Žiak  8. a 9. ročníka, ktorý sa nezúčastní prezenčnej formy vyučovania je ospravedlnený svojim zákonným zástupcom na dobu 5 dní s možnosťou opakovaného predlženia a budú mu úlohy zasielané cez Edupage, ktoré je povinný vypracovať. Vyučujúci mu môže navrhnúť komisionálne preskúšanie na konci školského roka.
      • Žiakom 8.a 9. ročníka dočasne nebude umožnené prihlásiť sa na obedy v školskej jedálni. Po skončení vyučovania odchádzajú domov. Vydávanie obedov a jeho konzumácia v školskej jedálni patrí medzi veľmi náročné situácie, kde treba striktne dodržiavať protipandemické opatrenia a my chceme eliminovať riziká nákazy. Aj vzhľadom na to, že žiaci sa nemôžu stretávať a premiešavať v skupinách  z iných tried, ani v jedálni. 
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
      • Žiaci 5.,6.,7. ročníka pokračujú  v dištančnej forme vyučovania aj naďalej podľa upraveného rozvrhu.
      • Žiaci 1. stupňa – pokračujú v prezenčnej forme vyučovania ako doteraz, za rovnakých podmienok ako doteraz, žiak bez testu, test absolvuje aspoň 1 zákonný zástupca, pred nástupom odklikne  cez Edupage tlačivo typ (11 a).
      • ŠKD – bez zmeny
      • Dezinfekcia priestorov školy je vykonávaná v zmysle pokynov ministerstva školstva opakovane, denne.

       

      Veríme, že keď budeme všetci dôsledne dodržiavať nastavené pravidlá, budeme sa môcť prezenčne vzdelávať v škole.

      Zamestnanci školy sa tiež cítia byť ohrození, preto urobme spoločne všetko preto, aby škola bola bezpečným miestom pre Vaše deti i učiteľov. Potrebujeme k tomu Vašu spoluprácu a zodpovednosť.

       

      Ďakujeme za pochopenie. Tešíme sa už aj  na našich žiakov 8. a 9. ročníka. O nástupe ďalších ročníkov  ZŠ Vás budeme včas  informovať.

       

       

      S pozdravom

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

       

    • Výtvarná výchova online
     • Výtvarná výchova online

     • Aj v týchto podmienkach, kedy nie je možné učiť výtvarnú výchovu klasicky, chceme sa podeliť s výsledkami domáceho snaženia žiakov ôsmeho ročníka.

      Prostredníctvom webu umenia SNG a tvorivého workshopu  sa podarilo žiakov vtiahnuť  do zadania a do sveta vizuálneho umenia, našli si tému, hodnotu, ktorá je im blízka a vytvorili za pomoci šablóny návrhy na Plagát.

      V ďalšom zadaní sa učili vyjadriť ľubovoľnou technikou Krajinu, alebo pohľad zo svojho okna a vyskúšať si zobrazenie jednoúbežníkovej perspektívy.

      Týmto zverejnením diel by som rada pochválila ich snahu a tvorivosť!

      Keďže aktuálne nemôžu ísť žiaci do galérie, priniesli kúsok zo  svojej galérie na stránky školy.

       

      Text: Mgr. Bělousovová Marta

      Foto: autori výtvarných diel - žiaci 8.ročníkov

    • Oznam o organizácii vyučovania od 12.4.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania od 12.4.2021

     •  

      • Žiaci I. stupňa pokračujú prezenčne ako doteraz.
      • Žiak I. stupňa nastupuje bez testu.
      • 1 zákonný zástupca odklikne Vyhlásenie o bezinfekčnosti (čestné vyhlásenie) o negatívnom teste, AG,PCR, nie starší ako 7 dní, alebo potvrdenie o prekonaní COVID nie starší ako 90 dní, alebo potvrdenie o zaočkovaní druhou dávkou vakcíny ( odklikne tlačivo o bezinfekčnosti typ „ 11a “ cez Edupage, najskôr v nedeľu po 18:00 hod. ).
      • Bez tohto Vyhlásenia o bezinfekčnosti nebude umožnený žiakovi vstup do školy.
      • Škola sa otvára o 7.30 hod.
      • Vstup len s rúškom, náhradné rúško v taške, prípadne respirátor.
      • Dieťa nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ochorenia.
      • Vyučovanie začína podľa platného rozvrhu.
      • Do vyučovania sa zaraďuje aj výučba evanjelického náboženstva pre I. st. pre jednotlivé ročníky samostatne - bližšie informácie budeme komunikovať jednotlivým rodičom v utorok. 
      • Obed pre všetky deti je prihlásený, kto nemá záujem o obed sa individuálne odhlási do 8.00 hod. Obed sa už bude vydávať a konzumovať v školskej jedálni podľa harmonogramu pre jednotlivé triedy (netreba nosiť vlastný príbor).
      • Ranný klub ŠKD nebude naďalej v prevádzke.
      • Prevádzka ŠKD bude denne do 16.30 hod, žiadne oddelenia sa nebudú spájať. Do ŠKD už môžu nastúpiť všetky prihlásené deti.
      • Žiaci II. stupňa so ŠVVP (integrovaní) sa budú naďalej vyučovať v škole v skupinkách 5 žiakov + 1 učiteľ
      • Žiak I. stupňa,  ktorý sa nezúčastní prezenčnej formy vyučovania je ospravedlnený svojim zákonným zástupcom na dobu 5 dní s možnosťou predlženia a budú mu úlohy zasielané cez Edupage.
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
      • Žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania aj naďalej.
      • Základná umelecká škola obnovuje individuálne vyučovanie hry na klavír pre prihlásené deti (13 prihlásených žiakov v budove našej školy podľa individuálneho rozvrhu, ktorý oznámi ZUŠ)
      • O podmienkach nástupu žiakov 9. ročníka a ostatných žiakov II. stupňa Vás budeme informovať na základe rozhodnutia Ministerstva školstva.

       

      S pozdravom

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy