• Oznam o stravovaní
     • Oznam o stravovaní

     • Vážení rodičia,

      tento školský rok máme veľmi náročnú situáciu stravovania žiakov v školskej jedálni z dôvodov:

       

      • nezrealizovala sa výstavba nového pavilónu, kde má pribudnúť 6 tried z dôvodu, že sused opakovane nesúhlasil so stavbou školy, pripomienkoval ju, prerábal sa kvôli tomu projekt, tým sa predlžoval čas na vydávanie stavebného povolenia
      • firma, ktorá vyhrala verejné obstarávanie minulý rok, nedokáže tento rok po náraste cien stavebného materiálu a prác túto stavbu zrealizovať a musí sa vykonať nové verejné obstarávanie
      • z týchto dôvodov škola nemá dostatok tried na vyučovanie
      • odišla jedna deviata trieda, prišli tri prvácke triedy
      • jedna trieda sa učí v Komunitnom centre, jedna trieda sa učí v bývalej zborovni a jedna trieda sa učí v bývalej jedálni
      • tým pádom sme znížili kapacitu jedálne o 50 %, uprednostnili sme prijatie a vyučovanie prvákov, ktorí sa nemali kde učiť
      • stravovanie v školskej jedálni zabezpečuje firma PINO, s.r.o., ktorá vyhrala verejné obstarávanie v júni 2021 na dodávku stravy
      • škola má 500 žiakov a preto sme boli nútení hľadať riešenie na výdaj obedov
      • je vytvorený presný harmonogram stravovania, kde niektoré triedy obedujú v jedálni a niektoré triedy konzumujú obed v jednorazových plastových boxoch vo svojich triedach (tzv. krabičkách)
      • tento harmonogram stravovania závisí od rozvrhu hodín v daný deň – triedy sa striedajú v konzumácii obeda v jedálni alebo vo svojich triedach
      • pri zníženej kapacite jedálne výdaj obedov trvá dlhšie, preto je potrebné byť trpezlivý
      • jedlo sa porciuje priamo do krabičiek v našej školskej výdajni, tesne pred konzumáciou
      • z hygienických dôvodov a platných noriem nie je možné, aby si deti nosili jedlo v krabičke domov, konzumuje sa len v triede
      • cena jednej krabičky je 0,20 € (náklady znáša škola a Občianske združenie Naša škola Miloslavov)
      • cena stravnej jednotky (ako už bolo zverejnené) platná od 01.09.2021:

      1. stupeň: 2,05 Eur (uhrádza rodič)

      2. stupeň: 2,14 Eur (uhrádza rodič)

       

      • dotácia na 1 obed je 1,30 € ktorá sa premietne do Vášho zvýšené daňového bonusu, ktorú si jeden z rodičov uplatňuje u svojho zamestnávateľa
      • rodičia, prosíme Vás, čítajte naše oznamy do konca a v prípade otázok Vás prosíme, komunikujte so školou cez Edupage, emailom, radi Vám odpovieme.

       

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy a vedenie školy

    • Oznam o poplatkoch ŠKD
     • Oznam o poplatkoch ŠKD

     • Vážení rodičia,

      dopĺňame informácie o poplatkoch za ŠKD.

       

      Výška poplatku ŠKD sa určuje VZN č. 1/2021 (Všeobecne záväzným nariadením) obce Miloslavov, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 12. augusta 2021 s platnosťou od 01.septembra 2021 (v prílohe).

      Výška poplatku za ŠKD sa nezmenila, zostáva 40 € na jedno dieťa, avšak zmenili sa uplatňované zľavy z poplatku.

      V minulých rokoch boli zľavy z poplatku z dôvodu trvalého pobytu, v súčasnosti všetky deti majú trvalý pobyt v obci Miloslavov. Riaditeľka školy nerozhoduje o výške poplatku ani zľavách, rešpektuje platné VZN.

       

      Tento školský rok je schválený poplatok naďalej 40 € na jedno dieťa mesačne a zľavy sú nasledovné:

       

      1. počet súrodencov v ŠKD:

      • najstaršie dieťa v ŠKD – 40 €/mesiac/dieťa
      • mladšie (druhé) dieťa – zľava 50 % - 20 €/mesiac/dieťa
      • tretie a ďalšie dieťa – zľava 75 % - 10 €/mesiac/dieťa

      Príklad: Najstarší súrodenec v ŠKD – štvrták platí 40 € mesačne za ŠKD. Jeho mladší súrodenec v 3. ročníku v ŠKD platí 20 €/mesiac. Najmladší súrodenec v 1.ročníku platí 10 € mesiac.

      Dvojičky, alebo súrodencov v rovnakom ročníku, riešime individuálne s vedúcou vychovávateľkou.

       

      2. oslobodenie od poplatkov

      • hmotná núdza – podľa zákona č. 599/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi po predložení príslušných dokladov – doklad o tom, že ste poberateľom pomoci a príspevkov v hmotnej núdzi

       

      Chápeme, že pre niektorých z Vás bude znamenať 40 € mesačne zvýšenie poplatku za ŠKD.

      Pre našu prevádzku ŠKD je to nevyhnutné, potrebujeme zabezpečiť:

      • mzdu na prijatú novú vychovávateľku pri rovnakom počte detí v ŠKD ako min. rok (spolu je už 10 vychovávateľov)
      • nákup pomôcok, materiálu na činnosť a zariadenie klubu
      • úhrada nákladov na energie a mzdy
      • zvýšenú hygienu a dezinfekciu priestorov v ŠKD
      • menší počet detí ŠKD, čím sa skvalitni výchovnovzdelávací proces
      • pre každú triedu sme zabezpečili samostatnú miestnosť na rannú ŠKD
      • oddelenia ŠKD sa nespájajú (okrem 4.ročníka – veľmi nízky počet detí)
      • zaujímavé aktivity pre každé oddelenie (Imatrikulácia, Európsky deň jazykov, Vianočné dielne, Deň jablka, Záložka do knihy, Deň Zeme....)
      • v prípade karantény – dištančná online výchovná činnosť  ŠKD
      • kvalitná príprava na vyučovanie v ŠKD
      • tento rok môžu navštevovať ŠKD všetky deti, ktoré sa prihlásili (v minulosti sme neprijali deti rodičov na materskej dovolenke, nezamestnaní....)

      Pobyt v ŠKD je pre dieťa nepovinný, dobrovoľný. Je to služba rodičom za 2 € (1 € alebo 0,50 €) na deň.

      Rodičia, prosíme Vás, čítajte naše oznamy do konca a v prípade otázok Vás prosíme, komunikujte so školou cez Edupage, emailom, radi Vám odpovieme.

       

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy a vedenie školy