• Hodnotenie žiakov

     (Príloha k Školskému poriadku ZŠ Miloslavov)

      

     Hodnotenie žiakov základnej školy bolo vypracované podľa Metodického pokynu č. 22/2011, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     1. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie:

     • priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť,
     • celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa  uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.

     2. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa. Predmetom hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku.

     3. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období.

      

     Hodnotenie prospechu

     Prospech žiaka v  jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

              1 – výborný,

              2 – chválitebný,

              3 – dobrý,

              4 – dostatočný,

              5 – nedostatočný.

      

     Stupeň 1 (výborný)                                                      

     Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.

      

     Stupeň 2 (chválitebný)                                              

     Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.

      

     Stupeň 3 (dobrý)                                                      

     Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.

      

     Stupeň 4 (dostatočný)

     Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.

      

     Stupeň 5 (nedostatočný)

     Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.

      

     Postup pri hodnotení žiaka

      

     (1) Stupeň prospechu určí učiteľ, ktorý vyučuje príslušný predmet.

     (2) Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých

     predmetoch hodnotí kvalita vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia, pričom sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Riaditeľ určí spôsob, akým budú triedni učitelia a vedenie školy informovaní o stave hodnotenia žiaka v triede, zabezpečí zjednotenie hodnotiacich  kritérií u všetkých učiteľov školy.

     (3) Žiaci sú hodnotení pravidelne rôznymi formami. Konkrétne rozloženie kategórii a pravidiel hodnotenia si určí každý vyučujúci. Žiaci budú so systémom hodnotenia oboznámení vyučujúcim predmetu na začiatku školského roka.

     (4) Stupnica hodnotenia

     100 -  90%     1

                 89 -  75 %    2

                 74 -  50%     3

                 49 -  30%     4

                29 -    0%     5

     (5) Žiaci a ich rodičia  sú priebežne informovaní o študijných výsledkoch   zo všetkých vyučovacích predmetov prostredníctvom žiackej knižky (1. a 2. ročník) alebo prostredníctvom školskej webstránky Edupage (3. – 8. ročník).

     (6) Do hodnotenia sú okrem celkovej známky z predmetu zahrnuté i čiastkové výsledky za každú kategóriu, ako aj výsledky každého zadania vypracovaného v danom  polroku.

     (7) Výsledky vypracovaných zadaní a odpovedí môžu byť zapísané v bodoch, percentách a známkach.

     (8) V zápisoch hodnotenia môžu byť použité aj nasledovné skratky:

     • m (Missing/chýbajúci) - v prípade, že žiak zadanie neodovzdal a stráca nárok na doplnenie chýbajúceho zadania (hodnota je 0%)
     • a (Absent/neprítomný) - ak žiak zadanie nevypracoval z dôvodu absencie, ale vyučujúci vypracovanie zadania stále vyžaduje (hodnota je 0%). Ak žiak zadanie vypracuje v dohodnutom náhradnom termíne, skratka „a" je okamžite nahradená dosiahnutým výsledkom v bodoch, percentách, známke.
     • d (Academic Dishonesty/porušenie zásad akademickej čestnosti) - ak žiak poruší zásady akademickej čestnosti, vyučujúci zadanie žiakovi odoberie a namiesto výsledku zaznamená „d" (hodnota „d" je 0%).

     Prehľad možných zápisov pre jednotlivé predmety:

      

     • Slovenský jazyk a literatúra:

     Je hodnotený v zložkách: jazyková, literárna a slohová.

     Hodnotenie je zaradené do kategórií (napr. testy, ústne skúšanie, projekty,  aktivita) a udávané v bodoch, ktoré systém EduPage priamo v kolónke príslušnej kategórie prepočíta na známku.

     V kontrolných diktátoch a písomných slohových prácach má známka  dvojitú váhu (t.j. známka sa do priemeru započíta dvakrát).

     V kolónke priemer bude systém priebežne zaznamenávať percentuálnu hodnotu, ktorá bude pri uzatváraní známky v klasifikačnom období nahradená známkou.

      

     • Cudzie jazyky:

     Hodnotenie je zaradené do kategórií: písomné práce, ústne odpovede, domáce úlohy a projekty. Hodnotené sú známkami.

      

     • Matematika:

     Hodnotenie je zaradené do kategórií (napr. testy malé a veľké, domáce úlohy, aktivita na hodine, ústna odpoveď, projekty) a do systému budú zaznamenané body, ktoré sa priamo v kolónke príslušnej kategórie prepočítajú na známku.

     V kolónke priemer bude systém priebežne zaznamenávať percentuálnu hodnotu, ktorá bude pri uzatváraní známky v klasifikačnom období nahradená známkou.

      

     • Biológia, geografia, dejepis, fyzika, chémia:

     Hodnotenie je zaradené do kategórií (napr. ústne odpovede a projekty, testy po jednotlivých celkoch, malé písomky, aktivita počas hodiny).

     Všetky tieto odborné predmety sú hodnotené bodmi, ktoré systém priamo v kolónke príslušnej kategórie prepočíta na známku.

     V kolónke priemer bude systém priebežne zaznamenávať percentuálnu hodnotu, ktorá bude pri uzatváraní známky v klasifikačnom období nahradená známkou.

      

     • Výchovné predmety:

     Všetky sú hodnotené známkou, kategórie si určí každý vyučujúci sám podľa predmetu.

      

     (9) Pokiaľ učiteľ rozhodne o dopísaní testu (vo výpise sa objaví „ a“), žiak je povinný nahlásiť sa na písomné skúšanie u vyučujúceho po príchode do školy. Termíny budú určené vyučujúcim v popoludňajších hodinách po vyučovaní. Pri krátkodobej neprítomnosti je povinnosťou žiaka doplniť si písanie testu do jedného týždňa. Pri viac ako týždňovej neprítomnosti do dvoch týždňov. Inak mu možnosť dopísania zaniká.

     (10) Pri dlhodobej absencii žiaka (viac ako 3 týždne) sa dopisovanie testov, odovzdávanie projektov a iných zadaní rieši individuálne po dohode s vyučujúcim konkrétneho  predmetu.