• Informácie o školskej jedálni

   • Milí rodičia, 

    ďakujeme Vám za prejavenú dôveru aj v tomto školskom roku 2019/2020. Tu sú pokyny týkajúce sa školskej jedálne:

    Každý stravník je povinný mať podpísaný zápisný lístok (nájdete v sekcii Tlačivá), na základe ktorého bude zaradený do stravovania.

    V prípade, že stravník nebude chcieť pokračovať v stravovaní, je jeho povinnosťou túto skutočnosť nahlásiť emailom: uhrady.pino@gmail.com, alebo podpísaním odhlášky zo stravovania (nájdete v sekcii Tlačivá), ktorú treba naskenovať a poslať na vyššie uvedený email,  inak bude vedený akoby na stravu chodil, hoci platbu nemá uhradenú a bude povinný tento finančný rozdiel zaplatiť.

    Platba musí byť zrealizovaná včas t. j. do 15. dňa v mesiaci za ktorý je platba realizovaná.

    Cena stravnej jednotky platná od 01.09.2019:

    1. stupeň: 0,74 Eur (uhrádza rodič), 1,20 Eur (štátna dotácia)

    2. stupeň: 0,84 Eur (uhrádza rodič), 1,20 Eur (štátna dotácia)

     

    Číslo účtu (IBAN) na úhradu stravného: SK6111000000002624174550

    Odporúčame využívať modul "Platby" v aplikácii Edupage, kde Vám systém vytvorí pre pohodlné platenie QR kód.

    Mesačná platba, ktorú uhrádza rodič za daný mesiac je platba vo výške (sys. Edupage to prepočítava automaticky):

    • počet stravných dní v mesiaci x 0,74 Eur (1.stupeň)
    • počet stravných dní v mesiaci x 0,84 Eur (2.stupeň)

     

    Podmienky pre získanie štátnej dotácie: Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (štátna dotácia) iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo stravu (je povinné nosiť na každý obed čip). Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo vo výške 1,20 Eur.

     

    1.stupeň (1. – 4. ročník)

    Žiaci 1.stupňa a výberoví žiaci (na základe odporúčania lekára - špecialistu) majú stravu v školskej jedálni prihlásenú automaticky a zároveň majú tiež účet v online systéme Edupage.

    2. stupeň (5. – 8. ročník)

    Žiaci 2. stupňa nemajú automaticky stravu objednanú, stravu si môžu objednať cez systém Edupage.

     

    ODHLASOVANIE OBEDOV:

    V prípade neprítomnosti na obede, je potrebné obed odhlásiť najneskôr do 08:00 dňa na ktorý je odhláška platná cez aplikáciu Edupage. Odhláška odhlásená po 08:00 platná na daný deň je neplatná. Neodhlásený obed je možné si vyzdvihnúť do vlastných obedárov v školskej jedálni, v čase výdaja obedov, avšak na tento obed sa nevzťahuje štátna dotácia vo výške 1,20 Eur a rodič je povinný túto sumu uhradiť (bude mu automaticky odpočítaná z kreditu v systéme Edupage). Za neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     

    OBJEDNÁVANIE OBEDOV a ZMENA MENU:

    Objednávanie obedov a zmena menu je možná najneskôr deň vopred do 23:59 hod.

    REŠPEKTUJTE PROSÍM UVEDENÝ ČAS ODHLASOVANIA, PRIHLASOVANIA A ZMENY MENU.

    Dodávateľ stravy si tiež vyhradzuje právo nevydať obed v prípade, že rodič neuhrádza pravidelne poplatky za stravu.

    Dodávateľ nie je povinný Vás na meškajúcu platbu upozorňovať. Mať uhradené stravné včas, je povinnosťou rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa!

     

    V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne úhrad, mesačných predpisov a vyúčtovania je potrebné kontaktovať nás na tel.č. 0911 839 075, alebo emailom uhrady.pino@gmail.com.

     

    S pozdravom

    Firma: Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.

     

    Informácie o systéme Edupage v stravovaní: 

    V škole je v prevádzke elektronický systém objednávania obedov.
    Tento systém Vám poskytne podrobný prehľad o stravovaní dieťaťa, prináša novú formu objednávania obedov elektronickou cestou a taktiež sa ním odbúrava vystavovanie šekov a ich straty.

    Odhlasovanie a prihlasovanie na obedy realizovať cez stránku Edupage (www.zsmiloslavov.sk).

    PRIHLASOVANIE:

    1. Prihlásenie sa na internetovú stránku prostredníctvom webu alebo mobilnej aplikácie, či už zo svojho zariadenia alebo pomocou zariadenia (tabletu) pred školskou jedálňou.
    2. Podľa jedálneho lístka si žiak vyberá zo štyroch jedál, z toho sú dve mäsité, jedno bezmäsité a jeden miešaný (studený) šalát. Výber treba potvrdiť.
    3. Obed sa objednáva/mení jedlo do 23.59 hod. deň vopred, ale v systéme je možné objednať obed aj na niekoľko dní dopredu.
    4. Odhlásiť obed je možné podľa uvedených možností (viď vyššie), v systéme alebo kontaktovaním tel. čísla 0911 839 075. Ak nie je kredit na účte, nie je možné objednávať. Dodávateľ stravy si vyhradzuje právo nevydať obed v prípade, že rodič neuhrádza pravidelne poplatky za stravu.

    AKO FUNGUJE PRIHLASOVANIE
    1.  Kliknete na https://nasaskolamiloslavov.edupage.org/ a vynorí sa vám nasledovné „prihlásenie“. Môžete sa prihlasovať i cez mobilnú aplikáciu - http://mobile.edupage.org/.

    2. Po prihlásení uvidíte nasledovné menu. V ňom máte možnosť vidieť stav Vašich platieb. Zároveň v záložke „Jedálny lístok“ môžete objednávať a odhlasovať obedy.

    3. Vyberiete si preferované jedlo, označíte variant a potvrdíte. Ak chcete dieťa odhlásiť, kliknite na „odhlásiť obed“. Ak chcete dieťa odhlásiť na viac dní, prosím skontrolujte si, či máte každý z daných dní odhlásený.

    4. V prípade ak máte viac detí, na ľavej lište nájdete možnosť „ + pridať viac užívateľov“ a môžete naraz spravovať oba účty. Vždy sledujte hornú lištu, ktoré dieťa prihlasujete/odhlasujete.

    Dieťa, ktoré má čipový prívesok ho potrebuje každý deň pri odoberaní stravy na "odpípnutie" pri okienku Výdaj stravy. Pani kuchárka nemá informácie ktoré dieťa má aký obed, vie to iba sprostredkovane cez čítačku a na základe toho obed vydá. 

     

    VZN 02/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

    ČI. V
    Výdajná školská jedáleň v priestoroch Základnej škole Miloslavov so sídlom Miloslavov 81
    Týmto nariadením určuje zriaďovateľ základnej školy, Obec Miloslavov, pre určenie príspevku zákonného zástupcu žiaka na stravu III. finančné pásmo s účinnosťou od 1.9.2019:

    Cena 1 obed pre žiaka 1. stupňa ZS
    a.) cena potravín 1,21 EUR
    b.) čiastočná úhrada režijných nákladov 0,73 EUR
    Cena stravného lístka pre zákonného zástupcu žiaka s DPH: 1,94 EUR
    Po použití dotácie Strava zadarmo vo výške 1,20 EUR/obed uhrádza zákonný zástupca sumu: 0,74 EUR
    c.) finančný príspevok obce na režijné náklady dodávateľa 0,51 EUR/1 stravný lístok

    Cena 1 obed pre žiaka 2. stupňa ZŠ
    a.) cena potravín: 1,30 EUR
    b.) čiastočná úhrada režijných nákladov 0,74 EUR

    Cena stravného lístka pre zákonného zástupcu žiaka s DPH: 2,04 EUR
    Po použití dotácie Strava zadarmo vo výške 1,20 EUR/obed uhrádza zákonný zástupca sumu: 0,84 EUR
    c.) finančný príspevok obce na režijné náklady dodávateľa: 0,46 EUR/1 stravný lístok.“

    Originál VZN nájdete na: http://www.miloslavov.sk/uradna-tabula/vzn-c-2-2019-o-urceni-vysky-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-platne-od-1-9-2019/