• Nový oznam o záverečnom hodnotení žiakov ZŠ Miloslavov v školskom roku 2019/2020
     • Nový oznam o záverečnom hodnotení žiakov ZŠ Miloslavov v školskom roku 2019/2020

      Vážení rodičia,

      na základe aktualizácie Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, na základe odporúčaní z ŠPÚ a zredukovaní cieľov a obsahov v hlavných vzdelávacích oblastiach a po dôkladnom zvažovaní a prerokovaní v pedagogickej rade dňa 28.5.2020,

    • Oznam rodičom o otvorení školy 1.6. 2020
     • Oznam rodičom o otvorení školy 1.6. 2020

      • 1.6. otvárame školu pre prihlásené deti 1. až 5. ročníka.
      • škola je pripravená, školské priestory sú vydezinfikované, na chodbách, v triedach, toaletách sú dávkovače mydla a zásobníky na papierové obrúsky. Upratovanie sa bude realizovať 2 x denne a po skončení práce s deťmi sa budú dezinfikovať
    • Oznam o plánovanom otvorení ZŠ Miloslavov od 1. júna 2020
     • Oznam o plánovanom otvorení ZŠ Miloslavov od 1. júna 2020

      Vážení rodičia,

      zasielame Vám oznam o plánovanom otvorení našej školy.

      • Účasť na vyučovaní je dobrovoľná.
      • Záujem o vyučovanie sme zisťovali v 1. až 5. ročníku a záujem o ŠKD v 1. až 4. ročníku.
      • Predbežný záujem o vyučovanie potvrdilo 72 % žiakov.
      • Predbežný záujem o ŠKD potvrdilo – 42 % ži
    • Ako naša škola vyučuje v čase mimoriadnej situácie.
     • Ako naša škola vyučuje v čase mimoriadnej situácie.

      • Využívame platformu ZOOM a Edupage.
      • Máme vytvorený rozvrh hodín pre všetky triedy podľa ktorého vyučujeme online. Je potrebné, aby deti mali zapnutú aj kameru na online vyučovaní.
      • Rozvrh online hodín jednotlivých tried je poslaný žiakom a rodičom.
      • Online vyučovanie sa realizuje v predmetoch:
    • Usmernenie k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania
     • Usmernenie k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

      Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápis bude škola organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b).

  • Partneri

   • Školské ovocie
   • Projekt Inkluzívne štúdium na základe výzvy "V základnej škole úspešnejší"
   • Aissec – projektové týždne s lektormi anglického jazyka
   • Zelená škola
   • Infovek 2
   • Emelix, s.r.o.
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 5. 6. 2020
  • Fotogaléria

   • Všetkovedko
   • Ypsilon - Školské kolo
   • Karneval v ŠKD
   • Návšteva lektorov z Aisec v našej škole
   • Fotoalbum školy