• Základná škola, HlavnÁ ulica 81/42

     900 42 Miloslavov

      

      

      

      

     Školský poriadok ZŠ

      

      
     Školský poriadok vydáva riaditeľka ZŠ Miloslavov, Alžbetin Dvor 81, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhláškou MŠ SR č. 231/2009  Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, vyhláškou č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, Deklaráciou práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa.

      

      

     Školský poriadok bol prerokovaný v Pedagogickej rade dňa 2. 9. 2019 a v Rade školy dňa

      

      

      

     Cieľom školy Miloslavov, Alžbetin Dvor 81, je rozvoj osobnosti žiaka po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Žiakom poskytujeme základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti, ktoré sú potrebné na jeho ďalšie vzdelávanie a orientáciu v živote a spoločnosti.

      

     Pre Základnú školu Miloslavov, Alžbetin Dvor 81, sa žiaci rozhodli slobodne so svojimi rodičmi, s vedomím práva vybrať si školu, kde chcú získať základné vzdelanie. Z toho vyplýva, že sa slobodne rozhodli dodržiavať školský poriadok a využívať podmienky pre prácu v našej škole.

      

     Dôsledné dodržiavanie školského poriadku je základnou povinnosťou každého žiaka, učiteľa, asistenta učiteľa, vychovávateľa, odborného zamestnanca, nepedagogického zamestnanca i zákonného zástupcu.

      

      

     Obsah:

     A  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.. 7

     Vízia a poslanie školy. 7

     Vízia školy. 7

     Výkon práv a povinností žiakov. 7

     Práva žiakov. 7

     Povinnosti žiakov. 9

     Pravidlá uplatnenia povinností žiaka v areáli školy. 10

     B  ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA.. 11

     Prevádzka a vnútorný režim školy. 11

     Nástup žiakov na vyučovanie a organizácia vyučovania. 12

     C ZÁSADY SPRÁVANIA SA ŽIAKA.. 13

     Oslovenia a pozdravy. 13

     Správanie sa žiakov počas vyučovania. 14

     Správanie sa žiakov počas prestávky. 15

     Povinnosti týždenníkov. 15

     Vetranie v triedach. 16

     Starostlivosť o zovňajšok. 16

     Starostlivosť o školské zariadenie, učebné pomôcky a učebnice. 16

     Odchod žiakov zo školy. 17

     Správanie sa žiakov v školskom klube detí (ŠKD) a vo výdajnej školskej jedálni (VŠJ) 17

     Povinnosti žiakov mimo vyučovania. 17

     Pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy. 18

     Dochádzka žiakov do školy. 18

     D POCHVALY A VÝCHOVNÉ OPATRENIA.. 20

     Pochvaly a iné ocenenia. 20

     Výchovné opatrenia. 20

     Kritériá porušovania školského poriadku. 22

      

      

     E  POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV.. 24

     Starostlivosť o žiakov. 24

     Dĺžka a náplň pracovného času. 24

     F  PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKA.. 27

     G  ZÁSADY KOMUNIKÁCIE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A ŠKOLY.. 29

     H  BOZ PRI ORGANIZOVANÍ HROMADNÝCH ŠKOLSKÝCH AKCIÍ 29

     I  OCHRANA ŽIAKOV PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU A NÁSILÍM... 31

      

      

      

      

     PREAMBULA

     V záujme naplnenia práva žiaka na vzdelanie škola zabezpečuje riadny chod školy a organizáciu života a činnosti žiaka na uplatnenie optimálnych medziľudských vzťahov tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a výchovy pre žiakov a dobrým pracovným prostredím pre učiteľov, asistentov učiteľa, vychovávateľov odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov školy.

      

      

     PRÁVA DIEŤAŤA

     (podľa Deklarácie práv dieťaťa OSN z 20. novembra 1989)

     1.      Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.

     2.      Právo na zdravý duševný a telesný vývoj.

     3.      Právo na meno a štátnu príslušnosť.

     4.      Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.

     5.      Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.

     6.      Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.

     7.      Právo na prednostnú ochranu a život.

     8.      Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.

     9.      Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním.

     10.    Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.

      

      

      

     A  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

     Vízia a poslanie školy

     Vízia školy

     Chceme byť modernou základnou školou, ktorej prioritou je poskytovanie kvalitného základného vzdelania zameraného na aktívne zručnosti žiakov.Poslanie školy

     •   Umožniť žiakom osvojiť si stratégie učenia a motivovať ich k celoživotnému vzdelávaniu.

     •   Podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a k riešeniu problémov.

     •   Vytvoriť priestor na prejavenie potencie, ktorá je v každom dieťati. Dať každému žiakovi šancu, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.

     •   Pomáhať žiakom poznávať a rozvíjať vlastné schopnosti v súlade s reálnymi možnosťami a uplatňovať ich spolu s osvojenými vedomosťami a zručnosťami pri rozhodovaní o vlastnej životnej a profesijnej orientácii.

     •   Rozvíjať u žiakov kladný postoj k sebe, k ľuďom, vzdelaniu, prírode, spoločnosti.

     •   Rozvíjať u žiakov estetické cítenie.

     •   Naučiť žiakov pracovať s informáciami – vedieť ich vyhľadávať, triediť a funkčne využívať.

     •   Vytvárať u žiakov zručnosť komunikovať a kooperovať s inými ľuďmi, rešpektovať prácu a úspechy iných.

     •   Viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, ich kultúram a duchovným hodnotám.

     •   Pripravovať žiakov k tomu, aby vedeli uplatňovať svoje práva a zároveň plniť si svoje povinnosti.

     •   Vytvárať pre žiakov také prostredie, aby školu dokázali maximálne využiť pre svoj osobnostný rozvoj.

      

     Výkon práv a povinností žiakov

     Práva žiakov

     • Právo na vzdelanie - vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Žiaci majú právo na zdravý telesný a duševný vývoj a harmonický rozvoj osobnosti. Každý žiak je sám zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom procese, ako aj za to, že svojím správaním a konaním neznemožňuje ostatným spolužiakom získavať vedomosti a zodpovedne pracovať.
     • Právo na slobodu prejavu - každý žiak má právo vyjadriť svoj názor, avšak vyjadrovanie vlastných názorov nesmie obmedzovať slobodu prejavu iných. Žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v súlade so základnými etickými normami.
     • Právo na informácie - každý žiak má právo na informácie o všetkých okolnostiach súvisiacich s jeho štúdiom, najmä na informácie o hodnotení a klasifikácii svojich vzdelávacích výsledkov a o hodnotení správania.
     • Právo na ochranu súkromia a zachovanie ľudskej dôstojnosti - zakázané akékoľvek správanie, ktorého cieľom je ublížiť, ponížiť, ohroziť alebo zastrašiť iného žiaka, učiteľa či zamestnanca školy. Právo na súkromie zahŕňa tiež ochranu osobných údajov všetkých žiakov školy pred ich neoprávneným šírením a zneužitím.
     • Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania – v škole nie je na žiaka uskutočňovaný žiadny nátlak vo vzťahu k jeho náboženskému vierovyznaniu či filozofickému presvedčeniu.
     • Sloboda združovania sa a zhromažďovania - žiaci školy sa môžu zúčastňovať rôznych športových a kultúrnych akcií organizovaných školou.
     • Zákaz diskriminácie a princíp rovnosti - škole sa uplatňuje princíp rovnosti medzi žiakmi a platí zákaz diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania, farby pleti, zdravotného postihnutia, veku, národného alebo sociálneho pôvodu.

     Okrem týchto práv sa v našej škole uplatňujú všetky práva žiaka v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. (školský zákon) a to právo žiaka na:

     •        rovnoprávny prístup ku vzdelaniu,

     •        bezplatné vzdelanie,

     •        vzdelanie v štátnom jazyku,

     •        individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,

     •        bezplatné zapožičiavanie učebníc na povinné vyučovacie predmety,

     •        poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

     •        výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

     •        organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu v súlade so zásadami psychohygieny,

     •        zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

     •        na slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade so svojimi možnosťami a záujmami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,

     •        na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.

     Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) majú právo, aby im bola poskytnutá zvláštna výchova a starostlivosť, individuálny prístup a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú v zmysle platnej legislatívy. Výkonom práv integrovaného žiaka so ŠVVP nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania.

      

     Povinnosti žiakov

     Žiak je povinný najmä:

     •        neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

     •        dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy,

     •        pravidelne sa zúčastňovať na vyučovaní a pravidelne sa vzdelávať,

     •        konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ani zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu,

     •        dodržiavať zásady bezpečného správania sa a základné hygienické zásady,

     •        ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,

     •        rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,

     •        študovať svedomito a riadne podľa svojich síl a schopností, osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované školou,

     •        osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich,

     •        zachovávať zásady slušnosti, dobrých mravov voči pedagogickým zamestnancom, ostatným zamestnancom a voči spolužiakom v škole i mimo nej tak, aby robili dobré meno škole i sebe,

     •        podrobiť sa počas celej doby vyučovania alebo činnosti organizovanej školou skúške na alkohol alebo iný omamný prostriedok; odmietnutie skúšky sa považuje za pozitívny výsledok,

     •        podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na prítomnosť drogy v organizme pri podozrení, že žiak je pod vplyvom drogy,

     •        byť v škole a na školských podujatiach vhodne a čisto oblečený a upravený, bez výstredností v úprave svojho zovňajšku; na svojom oblečení nesmie žiak propagovať fašistické alebo vulgárne symboly, alebo symboly a nápisy zvádzajúce k zneužívaniu a šíreniu návykových látok,

     •        byť v celej budove školy prezutý v obuvi určenej na vykonávanú činnosť,

     •        riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými mu školou a chrániť majetok školy pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím,

     •        pomáhať pri udržiavaní poriadku a zveľaďovaní areálu  školy,

     •        dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plne využívať pomôcky poskytované školou v súvislosti so vzdelávaním,

     •        opustiť budovu školy po poslednej vyučovacej hodine; v priestoroch školy sa po vyučovaní môžu zdržiavať len za prítomnosti pedagogického dozoru, alebo so súhlasom riaditeľky školy,

     •        mať počas vyučovania vypnutý mobil, príp. iný komunikačný prostriedok,

     •        oboznámiť sa na začiatku školského roka so školským poriadkom, poznať ho a dodržiavať; dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci v odborných učebniach a v telocvičniach.

      

     Žiakom školy je zakázané:

     •        fajčiť v areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou,

     •        prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

     •        prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní a veci ohrozujúce morálku,

     •        mať zapnuté a používať počas vyučovania mobilné telefóny a prehrávače,

     •        používať diktafóny, kamery, fotoaparáty (aj mobilné telefóny) a iné záznamové zariadenia,

     •        svojím správaním a konaním znemožňovať ostatným spolužiakom získavať vedomosti a pracovať na vyučovacích hodinách.

      

     Pravidlá uplatnenia povinností žiaka v areáli školy

     •        Na vyučovanie prichádzajú žiaci v čase od 7.30 do 7.55. Žiaci, ktorí prídu po tomto čase bez vážnej príčiny, budú do budovy školy vpustení až po zapísaní dozorkonajúcim. Za päť bezdôvodných oneskorených príchodov na vyučovanie dostane žiak prvého stupňa napomenutie triednym učiteľom a žiak druhého stupňa jednu neospravedlnenú hodinu.

     •        Na popoludňajšie vyučovanie, záujmovú činnosť a doučovanie prichádzajú žiaci do školy 5 minút pred začatím tejto činnosti.

     •        Žiaci si pred vchodom do budovy dôkladne očistia obuv, v šatni alebo pri šatňových skrinkách sa prezujú do hygienicky vyhovujúcich prezuviek, ktoré nesmú mať podrážku

     •        z čiernej gumy (nevhodná je športová obuv a obuv ohrozujúca bezpečnosť a zdravie žiaka) a zároveň si odložia vrchný odev. Do budovy školy je zakázané vstupovať s bicyklom, kolobežkou, kolieskovými korčuľami alebo topánkami na kolieskach.

     •        V šatni sa žiaci nezdržiavajú zbytočne dlho. Čo najskôr zaujmú svoje miesto v triede a pripravia si všetky potrebné pomôcky na vyučovaciu hodinu. 

     •        Na hodinu telesnej výchovy sa žiaci prezliekajú podľa pokynov vyučujúceho.

     •        Mobilné telefóny alebo inteligentné hodinky majú žiaci počas vyučovania vypnuté a odložené v skrinke v šatni, počas ďalšieho pobytu v areáli školy (napr. v jedálni, ŠKD a na krúžkoch) v uzatvorenej školskej taške . Ak žiak poruší tento príkaz, je povinný mobilný telefón alebo hodinky odovzdať zamestnancovi školy, ktorý mu ho vráti až pred odchodom domov. Za opakované porušovanie tohto príkazu sú triedni učitelia oprávnení udeliť žiakovi výchovné opatrenie. 

     •        Mobilné telefóny a inteligentné hodinky môžu žiaci v areáli školy použiť len v odôvodnených prípadoch a len so súhlasom zamestnanca školy. Výnimku zo zákazu udeľuje v mimoriadnych prípadoch (zdravotné dôvody) vedenie školy. 

     •        Žiak má zakázané zneužívať informačné prostriedky, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti a znevažovaniu spolužiakov alebo zamestnancov školy (nahrávanie a fotografovanie na mobil, odpočúvacie zariadenie, diktafón ap.).

     •        Žiak nesmie do školy nosiť predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať (napr. hračky, MP3, miniplayer, notebook, tablet, klenoty a väčšie sumy peňazí ap.). Ak ich žiak prinesie, tak výlučne na vlastnú zodpovednosť, pri ich odcudzení alebo strate škola nezodpovedá za vzniknutú škodu.

     •        V areáli školy platí zákaz pohybu na bicykli, kolobežke a korčuliach.

     •        V čase mimo vyučovania, v dňoch pracovného pokoja a v čase prázdnin je zakázané zdržiavať sa v areáli školy.

     Nedodržanie niektorého bodu školského poriadku žiakom je dôvodom pre udelenie výchovného opatrenia.

      

     B  ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

     Prevádzka a vnútorný režim školy

     •        Vyučovací proces je organizovaný v triedach, odborných učebniach, telocvični, na školskom dvore a obecnom multifunkčnom ihrisku. Riadi sa platným rozvrhom hodín, ktorý schvaľuje riaditeľ školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak aj vyučujúci. Počet hodín v učebnom pláne triedy je povinný pre každého žiaka.

     •        Informáciu o rozvrhu získa zákonný zástupca od dieťaťa alebo jeho triedneho učiteľa. Rozvrhy hodín všetkých tried sú zverejnené aj na web sídle školy. 

     •        Vyučovanie sa začína o 8.00 hodine. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút. Prestávky sú malé – 5 - 10 minútové a veľká – 15 minútová po 2. vyučovacej hodine pre žiakov 1. stupňa a po 3. vyučovacej hodine pre žiakov 2. stupňa.

     1. hodina       8.00  -   8.45

     2. hodina       8.55  -   9.40

     3. hodina       9.55  - 10.40

     4. hodina     10.55  - 11.40

     5.  hodina    11.50  - 12.35

     6. hodina     12.40  - 13.25

     7. hodina     13.30  - 14.05

     •        Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od. 6.30 do 17.30 hodiny.

     •        Vchod do budovy starej školy je otvorený od 6.30 pre žiakov navštevujúcich ranný školský klub detí (ŠKD).

     •        Budovy školy pre žiakov, ktorí nenavštevujú rannú ŠKD sa otvárajú o 7.30 hodine. Ak žiaci prídu do školy vo väčšom časovom predstihu, zdržiavajú sa pred školou v školskom areáli. 

     •        Službu pri hlavnom vchode do školy má pred začiatkom vyučovania školník, ktorý usmerňuje žiakov a návštevníkov školy. Pred vchodom do starej budovy a budovy 2. stupňa má službu dozorkonajúci učiteľ.

     •        Dozor vykonávajú učitelia alebo asistenti učiteľa podľa harmonogramu dozorov, ktorý je zverejnený v zborovniach a na web sídle školy.

     •        Každá trieda má pridelené miesto na odkladanie šiat a topánok. Za poriadok v šatniach sú počas celého školského roka zodpovední triedni učitelia a nimi poverení žiaci danej triedy.

      

     Nástup žiakov na vyučovanie a organizácia vyučovania

     •        Žiak je povinný byť v škole najneskôr 5 min. pred prvou vyučovacou hodinou. Žiaci sa ihneď po príchode do školy prezúvajú do prezuviek, ktoré vyhovujú zdravotným a bezpečnostným požiadavkám, za prezuvky sa nepovažuje športová obuv.

     •        Vyučovanie sa začína 1. vyučovacou hodinou o 8.00 hod.

     •        Čas od príchodu do školy až po začiatok vyučovania, ako aj čas malých prestávok trávia žiaci opakovaním učiva a prípravou na vyučovacie hodiny.

     •        Žiaci prichádzajú na všetky školské podujatia včas, riadne pripravení, so všetkými učebnými a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebujú na vyučovanie.

     •        Veci potrebné na hodinu majú pripravené na lavici, ostatné veci majú uložené v taške.

     •        Nástup žiakov na vyučovaciu hodinu pri presunoch celej triedy alebo skupín sa uskutočňuje pod dozorom vyučujúceho. Presun sa musí uskutočniť tak, aby po zazvonení boli žiaci pripravení s pomôckami pred svojou kmeňovou triedou a čakajú na vyučujúceho, ktorý ich odvedie. Do odborných učební, dielní a športových priestorov vstupujú žiaci len so súhlasom a za prítomnosti vyučujúceho alebo vedúceho krúžku. Po skončení hodiny vyučujúci učebňu uzamkne.

     •        Chodbami a schodišťom prechádzajú žiaci po pravej strane primeranou rýchlosťou (chôdzou).

     •        Počas prestávok si žiaci nesadajú na zem, lavičky, radiátory, schody, podobločnice, cez malú prestávku žiak spravidla zostáva v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, správa sa pokojne, umožní spolužiakom pripravovať sa na nasledujúcu vyučovaciu hodinu.

     •        Počas celého vyučovania (vrátane prestávok) žiak nesmie bez súhlasu triedneho učiteľa opustiť areál školy.

     •        Veľkú prestávku v prípade priaznivého počasia trávia žiaci na školskom dvore v priestore vymedzenom dozor konajúcim učiteľom, 1. stupeň od 9.40 do 9.55 hod., 2. stupeň od 10.40 do 10.55 hod. V triedach 2. stupňa zostávajú len týždenníci, ktorí vyvetrajú a upravia triedu podľa pokynov triedneho učiteľa alebo vyučujúceho.

     •        V prípade nepriaznivého počasia trávia žiaci veľkú prestávku v triede.

     •        Žiaci sa nezdržiavajú zbytočne na toaletách, nehádžu odpadky do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.

     •        Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti čakajú na svojich miestach na príchod vyučujúceho, ak sa vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví do triedy, oznámi to týždenník vedeniu školy.

     •        Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si žiaci uložia svoje veci do tašky, urobia poriadok v lavici i pod ňou, vyložia stoličku na lavicu a pod dozorom vyučujúceho odchádzajú na obed alebo domov.

     C ZÁSADY SPRÁVANIA SA ŽIAKA

     Oslovenia a pozdravy

     •        Žiaci zásadne oslovujú zamestnancov školy pani riaditeľka, pani učiteľka, pani asistentka, pani vychovávateľka, pani psychologička, pán školník ap.

     •        Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy iba pri prvom stretnutí v priebehu dňa „Dobré ráno“, „Dobrý deň“, alebo „Dobrý večer“. Pozdrav má byť zrozumiteľný a dostatočne hlasný.

     •        Žiaci zdravia zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovu a areál školy. Žiaci sa správajú k zamestnanom školy zdvorilo, nikdy nepoužívajú vulgárne výrazy a nadávky.

     •        Na začiatku a na konci hodiny zdravia žiaci vyučujúceho tak, že vstanú a sadnú si až na jeho pokyn.

     •        Keď vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci vstanú a sadnú si až na pokyn vyučujúceho. Žiaci nevstávajú na hodinách písania, výtvarnej výchovy, informatickej výchovy, telesnej výchovy, pri písaní kontrolných alebo písomných prác alebo na pokyn vyučujúceho.

     Správanie sa žiakov počas vyučovania

     •        Žiak dochádza na vyučovanie včas a riadne pripravený podľa rozvrhu hodín.

     •        Každý žiak má v triede triednym učiteľom určené pracovné miesto, ktoré svojvoľne nesmie zmeniť.

     •        Žiak môže opustiť pracovné miesto alebo triedu počas vyučovania len so súhlasom učiteľa.

     •        Počas vyučovania je každý žiak povinný udržiavať poriadok na lavici, v lavici a vo svojom okolí. Školskú tašku má zavesenú počas celého vyučovania na vešiačiku školskej lavice.

     •        Žiak šetrne zaobchádza so školským zariadením, učebnicami a školskými potrebami. Ak poškodí alebo zničí zariadenie školy, učebnice alebo školské potreby, uhradí celú vzniknutú škodu. Ak sa nezistí vinník poškodeného majetku a je dôvodné podozrenie, že spolužiaci ho zamlčujú, škodu nahradí celý kolektív.

     •        Žiak sa správa disciplinovane, sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a neruší vyučovanie.

     •        Žiak je povinný riadne sa pripraviť na všetky vyučovacie hodiny, ak sa žiak na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa na začiatku hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti, ktorý učiteľ môže ospravedlnenie akceptovať podľa závažnosti dôvodu.

     •        Počas skúšania má žiak zatvorené učebnice a zošity, ak učiteľ neurčí inak.

     •        Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. Ak je vyvolaný, odpovedá hlasne a zreteľne.

     •        Žiak na hodine sedí slušne, nehojdá sa na stoličke, pozorne sleduje výklad učiteľa a odpovede svojich spolužiakov, nekomentuje ich, nenašepkáva a nevyrušuje. Rešpektuje učiteľa a plní jeho požiadavky.

     •        Koniec hodiny určuje vyučujúci, zvonenie je pre žiaka len orientačné, slúži na upozornenie učiteľa.

     •        Ak je v priebehu vyučovania potrebné, aby žiak opustil budovu školy, v odôvodnených prípadoch môže tak urobiť so súhlasom učiteľa.

     •        Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi, počítačmi alebo interaktívnymi tabuľami môže žiak len na pokyn učiteľa.

     •        Prísne sa zakazuje vykláňať sa z okien, vyhadzovať z nich papiere a odpadky a vykrikovať na okoloidúcich.

     •        Na hodinu telesnej výchovy (TEV) sa žiaci prezliekajú podľa pokynov vyučujúceho v triede alebo v šatni. V prípade priaznivého počasia odchádzajú pod dozorom vyučujúceho na školský dvor. Šplhať sa na laná resp. tyče a hrazdy majú žiaci dovolené len v prítomnosti a pod neustálym dohľadom učiteľa. V prípade nepriaznivého počasia absolvujú hodinu TEV v malej telocvični v suteréne starej budovy školy.

     Správanie sa žiakov počas prestávky

     •        Počas malých prestávok sú dvere na triedach otvorené. Žiaci neodôvodnene neopúšťajú triedu, nezdržiavajú sa v priestore medzi dverami triedy, na chodbe, WC alebo v šatni. Tieto prestávky sú určené najmä na prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu, upratanie lavice a jej okolia, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny prípadne zopakovanie si učiva. 

     •        Cez prestávku chodia určení žiaci pod dozorom vyučujúceho po učebné pomôcky.

     •        Žiaci desiatujú v triedach, prvý stupeň po prvej vyučovacej hodine, druhý stupeň po druhej vyučovacej hodine. Všetky odpadky z desiaty žiaci odhadzujú ihneď po najedení sa do smetného koša. 

     •        Žiaci rešpektujú pravidlá separovaného zberu.

     •        Veľkú prestávku žiaci využívajú na voľný pohyb vo vyhradenej časti školského dvora, opustiť školský dvor je zakázané. Posledný z triedy na prestávku ide vyučujúci, ktorý zodpovedá za to, že v triede neostali žiaci. Pred vstupom na dvor sa žiaci prezujú a oblečú si vrchné oblečenie. Šplhať sa na laná resp. tyče a hrazdy v čase prestávky nie je dovolené. 

     •        Za nepriaznivého počasia sa žiaci zdržiavajú počas veľkej prestávky vo svojej triede, riadia pokynmi dozor konajúcich učiteľov a dbajú na ochranu svojho zdravia a zdravia spolužiakov. 

     •        Žiak musí vždy, aj počas prestávok, vystupovať voči spolužiakom slušne. Je prísne zakázané šikanovať alebo vydierať spolužiakov, kradnúť, nadávať, vybavovať si osobné nezhody, biť sa a ubližovať si navzájom. Každý takýto priestupok bude riešiť škola so zákonným zástupcom žiaka.

     Povinnosti týždenníkov

     •        Dvoch žiakov – týždenníkov v predstihu stanovuje triedny učiteľ na obdobie jedného týždňa, oboznámi ich s povinnosťami a kontroluje ich činnosť.

     •        Týždenníci zodpovedajú za poriadok v triede počas vyučovania a po jeho ukončení - cez prestávky vetrajú triedu.

     •        Pred každou hodinou skontrolujú pripravenosť učebne (čistota tabule a špongie na zotieranie, dostatok potrieb na písanie na tabuľu).

     •        Na začiatku každej vyučovacej hodiny oznámia vyučujúcemu neprítomných žiakov.

     •        Počas vyučovania sú k dispozícii vyučujúcemu podľa jeho pokynov (zotierajú tabuľu, prinášajú a odnášajú učebné pomôcky).

     •        Týždenníci hlásia triednemu učiteľovi poškodenie inventára triedy.

     •        Po uplynutí 10 minút hlásia vedeniu školy prípadnú neprítomnosť vyučujúceho na hodine.

     •        Po skončení vyučovania skontrolujú poriadok v triede, uzavreté vodovodné kohútiky a vypnuté osvetlenie.

     •        Pri neplnení si povinností môže triedny učiteľ stanoviť výkon činnosti týždenníkov na dlhšie obdobie.

     Vetranie v triedach

     •        Vetrá sa otvorením okien na čas potrebný na výmenu vzduchu v miestnosti, vo vykurovacom období počas prestávok.

     •        Za otvorenie okien počas veľkej prestávky sú zodpovední týždenníci.

     •        Žiaci nesmú otvárať vrchné veľké okná bez dozoru učiteľa.

     Starostlivosť o zovňajšok

     •        Žiak chodí do školy vhodne a čisto oblečený, dbá o svoju hygienu a úpravu zovňajšku (čisté a učesané vlasy, čisté a ostrihané nechty).

     •        Žiakom je zakázané nosiť do školy nevhodné, výstredné či vulgárne oblečenie (tepláky, športové dresy, veľmi krátke sukne alebo nohavice, hlboké výstrihy).

     •        Žiakom je zakázané chodiť do školy s výrazne namaľovanými očami, prefarbenými vlasmi či výstredne nalakovanými nechtami.

     Starostlivosť o školské zariadenie, učebné pomôcky a učebnice

     •        Každý žiak je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín. 

     •        Žiak je povinný zaobchádzať s učebnicami ktoré dostal zapožičané od školy šetrne, mať ich riadne obalené, nepísať do nich perom, nekrčiť a netrhať listy, nehádzať ich. 

     •        Žiak je povinný triedu, jej vybavenie, učebné pomôcky a tiež všetky školské priestory udržiavať v čistote a chrániť školský majetok.

     •        Za akékoľvek poškodenie zariadenia školy (z nedbanlivosti alebo úmyselné) je v plnej miere zodpovedný zákonný zástupca žiaka. 

     •        Za poškodené učebnice je zákonný zástupca povinný zaplatiť škole úhradu podľa percenta opotrebenia z ceny učebnice. 

     •        V prípade straty učebnice je zákonný zástupca povinný zaplatiť škole celú sumu učebnice alebo zaobstarať za ňu náhradu.

     •        Ak žiak prestupuje zo školy na inú školu, pred odchodom je povinný zapožičané učebnice škole vrátiť.

     Odchod žiakov zo školy

     •        Po skončení vyučovania sú žiaci povinní zanechať po sebe poriadok, zbaliť veci do tašky alebo uložiť do prideleného zakladača, odpadky vyhodiť do triedeného odpadu, urovnať lavice a vyložiť stoličky. Ak pokračujú v triede aj v činnosti ŠKD urobia si poriadok, stoličky nevykladajú.

     •        Po skončení vyučovania sa žiaci prezúvajú pri skrinkách.

     •        Žiaci, ktorí sú prihlásení do ŠKD sa riadia pokynmi svojho vychovávateľa. Ostatní žiaci na pokyn učiteľa opustia triedu a pod jeho dozorom odídu do šatne, kde sa prezujú a oblečú. Žiaci odchádzajú domov alebo do jedálne.

     •        Zdržiavanie sa v budove školy po skončení vyučovania nie je dovolené.

     •        Po skončení školskej akcie organizovanej mimo budovy školy, ktorá končí neskôr ako povinné vyučovanie, môžu žiaci odísť sami iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

     Správanie sa žiakov v školskom klube detí (ŠKD) a vo výdajnej školskej jedálni (VŠJ)

     •        Pre žiakov navštevujúcich ŠKD platia pravidlá správania uvedené školskom poriadku ŠKD.

     •        Vo VŠJ sa žiaci zdržujú podľa vopred stanoveného harmonogramu a výlučne v čase podávania stravy. 

     •        Na obed sa žiaci presúvajú spoločne a pod dohľadom vychovávateľky prípadne vyučujúceho poslednej vyučovacej hodiny. Pred obedom si umyjú ruky.

     •        Do jedálne prichádzajú žiaci bez školských tašiek a vrchného odevu, ktoré si odložia v šatni. 

     •        V jedálni a pri stole sa žiaci správajú slušne, ticho a disciplinovane stoja v rade, nevyrušujú a nezabávajú sa hlasným hovorom, dodržiavajú pravidlá o hygienickom a spoločenskom stolovaní. Rešpektujú pokyny vychovávateliek, dozor konajúcich učiteľov a personálu VŠJ.

     •        Po skonzumovaní obeda je každý žiak povinný odniesť použitý riad k okienku.

     Povinnosti žiakov mimo vyučovania

     •        Každý žiak je aj mimo priestorov školy aj v čase školských prázdnin stále žiakom školy a tak sa musí správať slušne a zdvorilo k svojim rodičom, súrodencom, priateľom, kamarátom, spolužiakom, známym, susedom.

     •        Riadi sa radami svojich rodičov a starších súrodencov, ochotne im pomáha. K svojim spolužiakom sa správa kamarátsky a pomáha im.

     •        Chráni svoje zdravie, zdravie svojej rodiny, spolužiakov a spoluobčanov. Dbá na bezpečnosť na ulici a dodržiava dopravné predpisy.

     •        Nezúčastňuje sa na tanečných zábavách pre dospelých, nehrá hazardné hry a nevyjadruje sa vulgárne. Žiaci majú zakázané fajčiť, používať alkohol a iné omamné látky. Každý priestupok takéhoto druhu je pedagogický zamestnanec povinný nahlásiť na Obecný úrad Miloslavov - odbor sociálnych vecí prostredníctvom vedenia školy.

     •        Všetky požiadavky voči škole (žiadosti, potvrdenia...) predkladajú žiaci triednej učiteľke, ktorá zabezpečí ich vybavenie v podateľni u asistentky riaditeľky školy.

     •        Rodičia môžu vybavovať úradné záležitosti priamo na riaditeľstve školy, v čase výchovno-vzdelávacej činnosti, ani pri dozoroch v žiadnom prípade nevyrušujú učiteľov.

     Pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

     •        spravodlivosť a objektívnosť

     •        morálnosť a slušnosť

     •        vzájomný rešpekt a úcta

     •        zodpovednosť a trpezlivosť

     •        tolerancia a kolegiálnosť

     •        úcta navzájom i k sebe samému

     •        rovnosť šancí pre všetkých

     •        kamarátstvo a ochota pomôcť

     Dochádzka žiakov do školy

     •        Žiak je povinný dochádzať do školy a na ostatné podujatia organizované školou pravidelne a načas.

     •        Povinne sa musí zúčastňovať akcií napr. výchovných koncertov, filmových predstavení, exkurzií atď., ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania. Žiak je povinný zúčastňovať sa tiež dopravnej výchovy, didaktických hier a účelových cvičení, ktoré sú súčasťou učebných osnov zameraných na ochranu človeka a prírody.

     •        Ak je žiak rozhodnutím riaditeľky školy oslobodený od vyučovania niektorého predmetu a jeho zdravotný stav mu umožňuje účasť na výchove a vzdelávaní v škole, je prítomný na vyučovaní tohto predmetu a zamestnáva sa úlohami, ktoré mu uloží vyučujúci.

     •        Vyučovanie môže žiak vymeškať iba v odôvodnených prípadoch, napr. pre chorobu alebo vážnu udalosť v rodine.

     •        Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni (max. 6 dní za klasifikačné obdobie), ospravedlňuje jeho zákonný zástupca.

     •        Dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.

     •        Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch (ak škola má podozrenie na zneužívanie právomoci), môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe  žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.

     •        Ak ide o neprítomnosť zo zdravotných dôvodov na dobu dlhšiu ako tri dni, žiak na ďalšie dni doloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára.

     •        Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný jeho zákonný zástupca oznámiť túto skutočnosť hneď v prvý deň neprítomnosti triednemu učiteľovi.

     •        V prípade, že tak zákonný zástupca neurobí a nereaguje ani na telefonické výzvy triedneho učiteľa, môže triedny učiteľ považovať neprítomnosť žiaka v škole za neospravedlnenú.

     •        Pri návrate do školy je žiak povinný do dvoch dní predložiť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad podpísaný zákonným zástupcom (dodatočné potvrdenie triedny učiteľ nemusí akceptovať).

     •        Na dobu dlhšiu ako tri dni je žiak na základe žiadosti rodiča uvoľňovaný riaditeľkou školy:

     a) zo závažných rodinných dôvodov

     b) za účasť žiaka na mimoškolských súťažiach.

     •        Žiadosť rodiča na uvoľnenie zo závažných rodinných dôvodov musí byť doručená najmenej tri dni pred začiatkom predpokladanej neprítomnosti.

     •        Z jednej vyučovacej hodiny môže uvoľniť žiaka príslušný vyučujúci s vedomím triedneho učiteľa, na 1 až 3 dni uvoľňuje triedny učiteľ, na 4 a viac dní uvoľňuje riaditeľka školy na odporučenie triedneho učiteľa. Na žiadosť rodiča môže byť žiak zo závažných rodinných dôvodov uvoľnený počas školského roka najviac na 5 dní.

     •        Ak žiak zamešká v jednom polroku viac ako 100 vyučovacích hodín, môžu vyučujúci navrhnúť záverečné preskúšanie z predmetov. Ak žiak vymešká v jednom polroku 30% z plánovaného počtu hodín v predmete a nie je možné ho klasifikovať, absolvuje komisionálnu skúšku.

     •        Absencia dlhšia ako 15 min. sa počíta ako absencia na celej vyučovacej hodine, 3 absencie kratšie ako 15 min. sa počítajú ako absencia na jednej vyučovacej hodine.

     •        Žiaci, ktorí sú rozhodnutím riaditeľky oslobodení od vyučovania predmetu, sa nemusia zúčastňovať na týchto hodinách, ak sú okrajovými hodinami rozvrhu triedy (prvá alebo posledná vyučovacia hodina dňa). V inom prípade sa na hodine zúčastňujú a riadia sa pokynmi vyučujúceho.

     •        Žiaci, ktorí navštevujú pravoslávnu alebo evanjelickú náboženskú výchovu vyučovanú popoludní, navštevujú hodiny etickej výchovy. Ak je etická výchova  okrajovou hodinou rozvrhu triedy, žiaci sa jej nemusia zúčastňovať.

     •        Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté jedno z výchovných opatrení podľa kritérií uvedených v tomto školskom poriadku. Pri zvažovaní výchovného opatrenia má triedny učiteľ na zreteli, či je zodpovedný za neospravedlnené hodiny žiak, alebo je neospravedlnená dochádzka žiaka do školy spôsobená zanedbaním povinnej školskej dochádzky zo strany zákonného zástupcu.

     •        Za vzornú dochádzku do školy (najviac 5 zameškaných hodín) môže triedny učiteľ udeliť žiakovi pochvalu triednym učiteľom.

      

     D POCHVALY A VÝCHOVNÉ OPATRENIA

     Pochvaly a iné ocenenia

     Žiak môže byť za svoje zásluhy, činy a výsledky celoročnej práce odmenený diplomom alebo knižnou odmenou od rodičovského združenia. Návrh na udelenie pochvaly sa prerokuje v pedagogickej rade. Pochvaly zapíše triedny učiteľ do katalógového listu žiaka. 

     Žiakovi môže byť udelená:

     • pochvala triednym učiteľom pred kolektívom žiakov triedy za vzorné plnenie si povinností, vzorné správanie, vzornú dochádzku do školy (menej ako 10 odchýbaných hodín), korektné vzťahy so spolužiakmi, utváranie dobrých vzťahov v triede,
     • pochvala triednym učiteľom pred kolektívom žiakov školy za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, pozoruhodné vzdelávacie výsledky dosahujúce v priebehu školskej dochádzky,
     • pochvala riaditeľkou školy pred kolektívom žiakov školy za reprezentáciu školy,
     • pochvala starostom obce pred kolektívom žiakov školy za reprezentáciu obce,
     • pochvala alebo iné ocenenie orgánom verejnej správy, ministrom školstva alebo prezidentom republiky v osobitne odôvodnených prípadoch, najmä za statočný ľudský čin, ktorým bol zachránený ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty.

      Výchovné opatrenia

     •        Výchovné opatrenie sa ukladá, ak sa žiak opakovane menej závažne alebo závažnejšie (aj jednorazovo) previní voči Školskému poriadku ZŠ Miloslavov, alebo zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu. 

     •        Porušenie školského poriadku žiakom je zaznamenané v klasifikačnom zázname aj v žiackej knižke a tieto záznamy musia byť totožné. 

     •        Za jedno previnenie možno udeliť žiakovi len jedno výchovné opatrenie. 

     •        Výchovné opatrenie zapíše triedny učiteľ do katalógového listu žiaka.

     •        Výchovné opatrenia sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa o skutku žiaka dozvedel príslušný pedagogický zamestnanec, najneskôr však do jedného roka, kedy sa žiak skutku dopustil.

     •        Správanie žiaka sa hodnotí za 1. polrok a za 2. polrok samostatne.

     •        Ak žiak trikrát za štvrťrok závažným spôsobom narúša priebeh vyučovacej hodiny i napriek upozorneniu vyučujúceho, predvolá si vyučujúci zákonného zástupcu a prerokuje s ním tento priestupok.

     Podľa závažnosti previnenia sa ukladajú žiakovi tieto výchovné opatrenia:

     1. Napomenutie triednym učiteľom 

     Udeľuje ho po prerokovaní v pedagogickej rade triedny učiteľ žiakom so zhoršeným správaním, ktorí ojedinele a menej závažným spôsobom porušujú školský poriadok. Triedny učiteľ informuje zákonného zástupcu o udelenom výchovnom opatrení preukázateľným spôsobom a vždy písomne. Zákonný zástupca svojím podpisom potvrdzuje, že udelené výchovné opatrenie berie na vedomie. 

      2. Pokarhanie triednym učiteľom 

     Udeľuje ho triedny učiteľ po prerokovaní v pedagogickej rade a so súhlasom riaditeľa školy za:

     • jeden závažnejší priestupok,
     • 6 až 10 zápisov v klasifikačnom zázname o porušení školského poriadku menej závažným spôsobom. 

     Triedny učiteľ informuje zákonného zástupcu o udelenom výchovnom opatrení preukázateľným spôsobom a vždy písomne. Zákonný zástupca svojím podpisom potvrdzuje, že udelené výchovné opatrenie berie na vedomie.

     3. Pokarhanie riaditeľom školy 

     Ukladá ho riaditeľ školy na návrh triedneho učiteľa alebo vyučujúceho a po prerokovaní v pedagogickej rade za:

     • porušenie školského poriadku mimoriadne závažným spôsobom aj bez predchádzajúcich výchovných opatrení,
     • 1 až 6 neospravedlnených hodín,  viac ako 10 zápisov v klasifikačnom zázname o porušení školského poriadku. 

     O udelení výchovného opatrenia informuje zákonného zástupcu riaditeľ školy písomne doporučenou zásielkou prípadne triedny učiteľ osobným prevzatím proti podpisu zákonného zástupcu.

     4. Znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé) sa udeľuje za:

     • opakované porušenie školského poriadku mimoriadne závažným spôsobom,
     • 7 až 12 neospravedlnených hodín,
     • viac ako 20 zápisov v klasifikačnom zázname o porušení školského poriadku.

     5. Znížená známka zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) sa udeľuje za:

      • opakované porušenie školského poriadku mimoriadne závažným spôsobom aj napriek vykonaným predchádzajúcim opatreniam,
      • úmyselné ublíženie na zdraví,
      • 13 až 29 neospravedlnených hodín,
      • opakované používanie drog a omamných látok v priestoroch školy, v areáli školy a pri akciách organizovaných školou,
      • dopúšťanie sa pokleskov v mravnom správaní.

     6. Znížená známka zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé) sa udeľuje za:

      • sústavné porušovanie školského poriadku hrubým spôsobom,
      • ak je evidentné, že žiak pokračuje v daných činnostiach a zlyhali všetky doterajšie opatrenia,
      • veľmi závažný priestupok podľa posúdenia pedagogickej rady,
      • viac ako 30 neospravedlnených hodín.

      

     Kritériá porušovania školského poriadku

     Za menej závažné porušenie školského poriadku sa považuje: 

      • nepripravenie si pomôcok na hodinu počas prestávky,
      • chýbajúce pomôcky,
      • opakované nepísanie domácich úloh, 
      • nevhodné správanie na vyučovaní,
      • neplnenie si povinnosti týždenníka,
      • vulgárne vyjadrovanie sa,
      • znemožňovanie vyučovania v triede (šaškovanie, vyrušovanie),
      • svojvoľné opustenie miesta v triede (netýka sa žiakov s hyperaktivitou),
      • nevhodná úprava zovňajšku,
      • neslušné správanie (nezdravenie, provokovanie...), 
      • odmietanie pracovať na hodine a odvrávanie,
      • žuvanie žuvačky počas vyučovania,
      • behanie po chodbách a schodoch počas prestávky, 
      • veľmi hlučné správanie sa.

     Za závažné porušenie školského poriadku sa považuje:

     • prehliadanie neetických webových sídiel,  
     • používanie mobilného telefónu v areáli školy bez povolenia zamestnanca školy,
     • verbálny útok voči spolužiakovi, alebo zamestnancovi školy,
     • vyvolávanie konfliktov medzi spolužiakmi, 
     • nezdržiavanie sa v skupine počas akcií mimo budovu školy
     • opakované správanie narúšajúce vyučovanie,
     • drobné poškodenie školského majetku – nie opakované,
     • opakovanie drobného priestupku v krátkom čase po upozornení,
     • nevhodné správanie sa v areáli školy a na verejnosti.

      Za veľmi závažné porušenie školského poriadku sa považuje:

      • neuposlúchnutie príkazov učiteľa,
      • klamstvo, 
      • správanie narúšajúce vyučovanie do takej miery, že muselo byť použité ochranné opatrenie,
      • nerešpektovanie pokynov vyučujúceho, službukonajúceho učiteľa,
      • nepovolené opustenie školy,
      • opakované používanie mobilného telefónu aj po upozornení,
      • neprimerané riešenie konfliktov so spolužiakmi (nadávky, roztržky), ohováranie, vysmievanie sa zo spolužiakov, vyvolávanie konfliktov medzi spolužiakmi,
      • manipulácia so zariadením školy, ktorej následkom môže byť úraz žiakov  a zamestnancov,
      • zhotovenie audio a video záznamov na vyučovacej hodine bez súhlasu vyučujúceho

     Za hrubé porušenie školského poriadku sa považuje:

      • šikanovanie spolužiaka (vysmievanie, urážanie, nadradenosť, podceňovanie),
      • fyzický útok na spolužiaka alebo zamestnanca školy
      • úmyselné ničenie alebo krádež školského majetku, majetku spolužiaka alebo zamestnanca školy,
      • útek z budovy školy,
      • nosenie cigariet, zapaľovačov, zápaliek, alkoholu, nebezpečných predmetov do školy, - porušenie zákazu požívania drog v škole, v areáli školy a pri akciách organizovaných školou,
      • podnecovanie k rasovej neznášanlivosti,
      • vandalizmus

      Ochranné opatrenie

     Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných spolužiakov, alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným žiakov vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania a jeho umiestnenie do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka.

     Riaditeľ školy bezodkladne privolá: zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc a políciu. 

     O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam. Ak žiak opakovane porušuje školský poriadok dlhodobo sa správa nevhodne, sústavne znemožňuje činnosť triedneho kolektívu, ohrozuje spolužiakov a zamestnancov školy a jeho správanie nie je možné korigovať, riaditeľ v spolupráci s psychológom, psychiatrom, pediatrom a príslušným sociálnym pracovníkom rozhodne o ďalších opatreniach – individuálne vzdelávanie, pobyt v diagnostickom centre, preradenie do iného typu školy. Opatrenie prerokuje v pedagogickej rade a informuje o ňom zákonných zástupcov žiaka.

      

     E  POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

     Starostlivosť o žiakov

     1.      Pedagogickí zamestnanci zodpovedajú za zdravie žiakov a ich ochranu pri práci. Učia žiakov dodržiavať pravidlá BOZ, dopravnej bezpečnosti, PO a CO a sami vykonávajú svoje povinnosti tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť žiakov pri výchovno-vzdelávacom procese. 

     2.      Pedagogickí zamestnanci oboznámia žiakov s týmto školským poriadkom na začiatku každého školského roka.

     3.      Poučenie o BOZ a PO vykonávajú na začiatku školského roka a pred každým dňom voľna

     (okrem sobôt a nedieľ) a prázdnin a pred hromadnými akciami. Písomne to zaznamenajú v triednej knihe.

     4.      Jednotné výchovné pôsobenie na žiakov zabezpečujú pedagogickí zamestnanci spoluprácou so zákonnými zástupcami. Zákonných zástupcov informujú o prospechu a správaní žiakov na triednych schôdzkach a individuálnych konzultáciách. Písomné informujú rodičov len v prípadoch, ak je to nevyhnutné.

     5.      Zamestnanci školy nepoužívajú telesné, prípadne iné nepedagogické tresty (dávať mechanicky opisovať, trestať skúšaním, znižovať známku z predmetu za nedisciplinovanosť ap.)

     6.      Zamestnanci školy dodržiavajú pri výkone svojej práce Etický kódex,  prijatý a schválený zriaďovateľom školy.

     Dĺžka a náplň pracovného času

     1.      V pracovnom čase je učiteľ povinný plniť si v zmysle platnej legislatívy mieru vyučovacej povinnosti, obstarávať práce súvisiace s vyučovaním a práce, ktoré mu uložia osobitné predpisy alebo riaditeľ školy pracovným poriadkom.

     2.      Prácami súvisiacimi s vyučovaním uvedenými v odseku 1 sa rozumie predovšetkým osobná príprava na vyučovanie, príprava pomôcok, príprava materiálu na vyučovanie, vedenie predpísanej dokumentácie, oprava písomných prác, dozor nad žiakmi, spolupráca s učiteľmi vyučujúcich v jeho triede, rodičmi a ostatnou verejnosťou na zabezpečenie jednoty výchovného pôsobenia, starať sa o školské pomôcky, kabinety, účasť na poradách, rodičovských združeniach, akciách, súťažiach, zapájať sa do projektov, výziev, pomáhať vedeniu školy pri administratívnych prácach, zúčastňovať sa na výzdobe školy, neustále sa vzdelávať.

      Rozvrh pracovného času

     1.      Pedagogický zamestnanec je povinný byť na pracovisku v čase priamej výchovnovzdelávacej činnosti určenej osobným rozvrhom hodín, rozvrhom dozorov, ďalej v čase porád, metodických združení, predmetových komisií, rodičovských združení, v čase záujmových útvarov, v čase určenom na zastupovanie iného učiteľa resp. vychovávateľa a v čase určenom na pohotovosť. 

     2.      Návštevu lekára, neskorý príchod do práce, neprítomnosť v práci hlási a vysvetlí zamestnanec ihneď priamemu nadriadenému - zástupkyni školy resp. vedúcej ŠKD. 

     3.      Vychovávateľ dodržiava určený rozvrh zamestnania a rozvrh služieb vychovávateľov. Do školy prichádza minimálne 15 minút pred začiatkom priamej činnosti s deťmi. Počas obedovania žiakov vykonáva vychovávateľ dozor nad žiakmi, v tomto čase nesmie obedovať.

     4.      Učiteľ alebo asistent učiteľa vykonáva dozor nad žiakmi v areáli školy pred vyučovaním, počas vyučovania a prestávok a po vyučovaní. Dozor sa začína ráno 7.30 hodine a končí sa po skončení vyučovania.

     5.      Učitelia, asistenti učiteľa a vychovávatelia vykonávajú dozor nad žiakmi aj mimo školy pri exkurziách a všetkých akciách školy aj mimo budovu školy.

     6.      Vo výchovno-vzdelávacom procese sa učiteľ riadi Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP), Školským vzdelávacím programom (ŠkVP) a používa len schválené učebnice a učebné texty. Môže pracovať podľa svojho uváženia aj s inou vhodnou doplňujúcou literatúrou k danej téme.

     7.      Učiteľ má vypracované v súlade so ŠVP a ŠkVP výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých predmetov, podľa ktorých vyučuje. Starostlivo sa pripravuje na vyučovacie hodiny, účelnou formou si určí postup práce na vyučovacej hodine, aby dosiahol výchovné a vzdelávacie ciele.

     8.      Učiteľ je povinný starať sa o hospodárne zaobchádzanie s učebnicami a školskými potrebami a chrániť školský majetok pred poškodením.

     9.      Učiteľ môže odísť z osobných dôvodov skôr z pracoviska, čerpať dovolenku alebo náhradné voľno len so súhlasom riaditeľa a po informovaní svojho priameho nadriadeného (zástupcu riaditeľa školy alebo vedúcej ŠKD) z dôvodu zabezpečenia zastupovania.

     Povinnosti dozor konajúceho

     1.      Povinnosť vykonávať dozor sa začína ráno o 7,30 hodine a trvá do 8,00 hodiny, kedy sa začína prvá vyučovacia hodina. Vzťahuje sa na každú prestávku a končí sa odovzdaním žiakov prvého stupňa vychovávateľkám resp. zákonným zástupcom, ktorí za nich preberajú zodpovednosť a odchodom žiakov druhého stupňa zo školy. Vykonávajú ho pedagogickí a v prípade potreby odborní zamestnanci podľa rozvrhu dozorov schváleného riaditeľkou školy.

     2.      Počas dozoru pedagogický zamestnanec zodpovedá za bezpečnosť a disciplínu žiakov, za dodržiavanie školského poriadku, za všetky úrazy žiakov a škody spôsobené na majetku, ktoré vznikli z nedbalého výkonu dozoru. 

     3.      Dozor nad žiakmi vykonáva dozor konajúci pri vstupe do budov školy, v šatniach, na chodbách, v triedach, v školskej jedálni, vo WC a počas veľkej prestávky na školskom dvore.

     4.      Dozor konajúci učiteľ dbá o zabezpečenie poriadku, bezpečnosti a čistoty na jemu zverenom úseku. Je povinný byť počas celej prestávky na dozore a sústavne sledovať žiakov. Zvýšenú pozornosť venuje žiakom s problémovým správaním.

     5.      Počas vykonávanie dozoru neopúšťa jemu zverený úsek, nerozpráva sa s kolegami alebo zákonnými zástupcami žiakov, netelefonuje, nepracuje na tablete a pod.

     6.      Ak dôjde k akémukoľvek úrazu žiaka je povinný postihnutému v prípade potreby zabezpečiť prvú pomoc a zapísať každý úraz do knihy úrazov.

     7.      V prípade poškodenia školského majetku je povinný zistiť vinníka a postarať sa o nápravu škody. 

     8.      Na školských akciách a iných spoločenských podujatiach určení dozor konajúci učitelia vo zvýšenej miere dodržiavajú zásady bezpečnosti žiakov.

     Povinnosti triedneho učiteľa

     1.      Triedny učiteľ má vedúcu úlohu pri výchove žiakov svojej triedy, koordinuje úsilie všetkých vyučujúcich v jeho triede o zvyšovanie celkovej úrovne vedomostí žiakov. 

     2.      Podľa potreby vypracováva komplexné hodnotenia žiakov, sleduje správanie žiakov, rieši výchovné problémy, vyhodnocuje dochádzku a prospech žiakov a po dohode s ostatnými učiteľmi robí opatrenia na koordináciu náročnejších domácich úloh a písomných prác.

     3.      Pre svoju triedu organizuje exkurzie, výlety, školu v prírode ap., alebo sa spolupodieľa na ich organizácii. 

     4.      Spolupracuje so zákonnými zástupcami, organizuje pravidelné rodičovské združenia.

     5.      V rámci svojich povinnosti triedny učiteľ:

     -        vedie triednu knihu, triedny výkaz, ostatnú pedagogickú dokumentáciu týkajúcu sa žiakov svojej triedy a administratívnu agendu, ktorá bezprostredne súvisí s pedagogickým vedením triedy,

     -        podľa plánu triednických hodín realizuje triednické hodiny, 

     -        spolupracuje s vedením školy, vychovávateľkou, asistentom učiteľa, výchovným poradcom, odbornými zamestnancami školy a s triednym dôverníkom, 

     -        navrhuje a vykonáva výchovné opatrenia,

     -        uvoľňuje žiaka z vyučovania v rozsahu maximálne tri dni  na žiadosť rodiča,

     -        dozerá na úpravu zovňajšku žiakov triedy a zabezpečuje nápravu zistených nedostatkov,

     -        zabezpečuje distribúciu učebníc a školských potrieb v triede,

     -        stará sa o výzdobu svojej triedy, školský majetok v triede (lavice, stoličky, tabuľa, katedra, nábytok, štátne symboly ap.) a kontroluje ich funkčnosť. 

      

     F  PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKA

     Práva

     1.      Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti. Právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy (štátna, cirkevná, súkromná) ako i každej školy.

     2.      Zákonný zástupca má právo byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. Na informovanie o priebežných výsledkoch slúži žiacka knižka, konzultačné hodiny učiteľov a triedne aktívy rodičovského združenia. V odôvodnených prípadoch si zákonný zástupca môže dohodnúť stretnutie s učiteľom, riaditeľom telefonicky alebo mailom i mimo konzultačných hodín.

     3.      Zákonný zástupca má právo vyjadrovať sa k Školskému vzdelávaciemu programu prostredníctvom Rady školy.

     4.      Zákonný zástupca má právo požiadať v priebehu povinnej školskej dochádzky o prestup žiaka do inej základnej školy. O prestupe rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási.

     5.      Zákonný zástupca má právo do troch pracovných dní od vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky. Ak je vyučujúcim riaditeľ školy, môže o komisionálne preskúšanie požiadať školský úrad. Rodič môže byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa len po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy.

     6.      Zákonný zástupca má právo požiadať riaditeľa školy o individuálny učebný plán pre žiaka s nadaním, alebo z iných závažných dôvodov. Tvorbu individuálneho učebného plánu koordinuje triedny učiteľ.

     Povinnosti

     1.      Zákonný zástupca je povinný vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie si školských povinností.

     2.      Zákonný zástupca je povinný dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené týmto školským poriadkom.

     3.      Zákonný zástupca je povinný dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

     4.      Zákonný zástupca je povinný informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 

     5.      Zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

     6.      Zákonný zástupca je povinný informovať triedneho učiteľa o dôvode neprítomnosti dieťaťa v škole do 24 hodín. Ospravedlnenie predloží žiak triednemu učiteľovi ihneď po nástupe do školy, najneskôr do 2 dní.

     7.      Zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy počas vyučovacieho procesu (ani ráno na začiatku vyučovania) a nenarúša vyučovanie. V prípade potrebnej okamžitej konzultácie s pedagógom zabezpečí kontakt školník alebo dozor konajúci učiteľ.

     8.      Ak zákonný zástupca neprihlási školopovinné dieťa na zápise do školy, alebo nedbá o jeho riadnu dochádzku do školy a ak opatrenie školy bolo bezvýsledné alebo podľa informácií je výchova a výživa žiaka ohrozená škodlivými vplyvmi (napr. alkoholizmus, omamné látky) a zanedbaná, škola je povinná informovať o týchto skutočnostiach zriaďovateľa, prípadne ďalšie inštitúcie na zabezpečenie ochrany práv dieťaťa.

     9.      Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas a malo potrebné pomôcky na vyučovanie.

     V prípade, že sa rozhodnete pre našu školu a chcete prihlásiť alebo vykonať prepis  dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky medzi školami, je nevyhnutné postupovať v súlade s platnou legislatívou, nakoľko každý z rodičov je nezastupiteľným zákonným zástupcom dieťaťa a preto riaditeľ školy má povinnosť pri zápise/prepise dieťaťa vyžadovať písomný súhlas obidvoch rodičov (viď príloha č. 1 “Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy).

     Prijatie dieťaťa do školy iba na základe súhlasu jedného z rodičov bez názoru druhého rodiča ešte predtým, než riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa do školy, je neprávoplatný zápis. Z toho vyplýva, že ak nie je dieťa právoplatne zapísané do školy, škola nemôže neoprávnene čerpať rozpočtové prostriedky viazané účelovo na počty detí navštevujúcich školu a takémuto dieťaťu je upierané jeho ústavné právo na vzdelanie.

      

     G ZÁSADY KOMUNIKÁCIE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A ŠKOLY

     1.      V zmysle § 3 ods. 7 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

     má pedagogický zamestnanec v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti postavenie chránenej osoby. 

     2.      V zmysle § 4 ods. 4 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, má odborný zamestnanec v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti postavenie chránenej osoby. 

     3.      Žiacka knižka (printová aj elektronická) slúži vyučujúcim na informácie školy smerom k zákonným zástupcom. Zákonný zástupca využíva printovú žiacku knižku výlučne na ospravedlnenie neprítomnosti žiaka na vyučovaní. Žiacka knižka neslúži zákonným zástupcom na vpisovanie komentárov k hodnoteniu učiteľa.

     4.      Informácie o prospechu a správaní žiaka poskytujú pedagogickí zamestnanci zákonným zástupcom iba na osobnom stretnutí – individuálne konzultácie, triedne schôdzky rodičovského združenia. 

     5.      Zákonný zástupca rieši vzniknuté situácie vo výchovno-vzdelávacom procese v prvom rade s vyučujúcim daného predmetu, následne s triednym učiteľom a keď sa mu situáciu nepodarí vyriešiť až následne so zástupkyňou resp. riaditeľkou školy. 

     6.      Obsah písomných prác, ktoré sú v súlade so vzdelávacími štandardami daného predmetu, je výlučne v kompetencii vyučujúceho daného predmetu. 

     7.      Polročné a koncoročné písomné práce musí škola archivovať, preto sa neposkytujú domov a sú zákonným zástupcom poskytnuté k nahliadnutiu u vyučujúceho daného predmetu resp. triedneho učiteľa.

      

     H  BOZ PRI ORGANIZOVANÍ HROMADNÝCH ŠKOLSKÝCH AKCIÍ

     1.      Pedagogický zamestnanec poverený organizovaním akcie predloží riaditeľke školy na schválenie pripravovaný plán organizačného zabezpečenia akcie najneskôr 3 dni pred jej realizovaním.

     2.      Na akciách sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie. V odôvodnených prípadoch môže učiteľ žiadať stanovisko lekára. Pre žiakov, ktorí sa akcie nezúčastnia zabezpečí škola náhradné vyučovanie.

     3.      Žiaci, ktorým bolo udelené pokarhanie triednym učiteľom alebo riaditeľom školy sa spravidla nezúčastňujú akcií organizovaných školou okrem exkurzií. O ich účasti rozhodne triedny učiteľ v spolupráci s vyučujúcim. 

     4.      Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci sú povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy a dôsledne zabezpečovať odborný dozor na akcii.

     5.      Žiakov, ktorí sa zúčastňujú akcie, treba najneskôr deň vopred informovať o organizačných opatreniach. Osobitne treba preukázateľným spôsobom oboznámiť účastníkov akcie so zásadami zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia.

     6.      Pri školskom výlete, exkurzii alebo mimoškolskej akcii mimo sídla školy vykonáva dozor do počtu 25 žiakov jeden pedagogický zamestnanec, pri akciách do zahraničia pripadá na jedného zamestnanca najviac 15 žiakov.

     7.      Pri organizovaní školy v prírode musí pedagóg poverený vedením školy v prírode predložiť riaditeľovi školy príslušnú dokumentáciu podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 305/2008 Z. z..

     8.      Pri organizovaní plaveckého výcviku postupuje vedúci výcviku podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 320/2008 o základnej škole v znení neskorších predpisov a Smernice MŠVVaŠ SR č. 6/2009 – R o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základnej školy.

     9.      Pri organizovaní lyžiarskeho výcviku postupuje vedúci výcviku podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 320/2008 o základnej škole v znení neskorších predpisov.

     10.    Lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, korčuliarsky kurz, škola v prírode, výlety, exkurzie škola organizuje s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka.

     11.    Na akcie škola zabezpečí vyhradené autobusy, alebo samostatné oddelenia v železničných vozňoch. Škola je povinná žiadať, aby na školské zájazdy prideľovali cestovné kancelárie alebo dopravné podniky autobusy len v dobrom technickom stave.

     12.    Školské zájazdové autobusy musia byť viditeľne označené nápisom „Školský zájazd“. V autobuse musia žiakov sprevádzať najmenej dvaja sprievodcovia.

     13.    Pri výletoch do hôr musia žiaci so sprievodcami postupovať len po určených turistických chodníkoch a rešpektovať turistické značky. Horolezecké túry sa žiakom nepovoľujú. Žiaci môžu používať len uzavreté lanovky. Nevyhnutné je zabezpečiť poistenie do hôr.

     14.    Pri prechode cez vodnú plochu sa môžu na školských akciách používať len verejné hromadné vodné dopravné prostriedky.

     15.    Kúpanie možno žiakom povoliť len na kúpaliskách a prírodných vodných plochách schválených hygienikom, inde je ich kúpanie zakázané. 

     16.    Pri kúpaní musí dozor zabezpečiť osoba, ktorá vie plávať a poskytnúť prvú pomoc. Pod dozorom vyučujúceho môže do vody vstúpiť najviac 10 žiakov naraz.

     17.    Člnkovanie je povolené len tam, kde to štatút riek povoľuje. Na člnku musí byť sprievodca a každý žiak musí mať na sebe záchranný pás alebo vestu.

     18.    Pre žiakov 1. stupňa sa organizuje jeden jednodňový výlet. Pre žiakov 2. stupňa sa organizuje jeden dvojdňový výlet.

      

     I  OCHRANA ŽIAKOV PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU A NÁSILÍM

     1.      Každý žiak musí byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, šikanovania, agresívnosti, krutosti a využívania, pred fyzickými útokmi, nadávaním, ohováraním a ponižovaním. Toto právo uplatňuje prostredníctvom ktoréhokoľvek zamestnanca školy alebo na problém môže upozorniť jeho zákonný zástupca.

     2.      V škole pôsobí učiteľ - koordinátor prevencie drogových závislostí, ktorý koordinuje činnosť pedagógov v oblasti boja proti drogám, diskriminácií, násiliu a iným negatívnym sociálno-patologickým javom. Postupujú podľa plánu činnosti na daný školský rok.

     3.      V škole pôsobí výchovný poradca a školský psychológ, ktorý spolupracujú s učiteľmi a zákonnými zástupcami pri riešení výchovných problémoch žiaka alebo triedy. 

     4.      Ak je žiak ohrozovaný fyzicky, alebo slovne napádaný inou osobou, musí čo najskôr danú skutočnosť oznámiť pedagógovi, vedeniu školy alebo ktorémukoľvek zamestnancovi.

     5.      V prípade podozrenia z užitia omamných látok žiakom, pedagóg okamžite kontaktuje zákonného zástupcu žiaka.

     6.      V prípade podozrenia zo záškoláctva (vymeškanie viac ako 15 vyučovacích hodín bez ospravedlnenia) pedagóg kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a prostredníctvom riaditeľstva školy informuje Obecný úrad Miloslavov, odbor sociálnych vecí.

     7.      Pri riešení týchto javov škola spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci, alebo s inými inštitúciami tohto zamerania, na ktoré sa môže podľa potreby kontaktovať aj zákonný zástupca žiaka.

     Tento školský poriadok bol aktualizovaný 31. augusta 2019 a nadobudol účinnosť 2. septembra 2019.

      

     V Miloslavove, dňa 31.8.2019                             PaedDr. Alena Jančeková

           riaditeľka školy