• Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      srdečne Vám ďakujeme za spoluprácu  v tomto školskom roku, za  skvelú  podporu v dištančnom vzdelávaní. I vďaka Vám to naša škola zvládla na výbornej  úrovni.

      Ak potrebujete riešiť nejaké  administratívne záležitosti v škole počas prázdnin - kontaktujte nás elektronicky mailom zakladna.skola@miloslavov.sk alebo alena.jancekova@miloslavov.sk.  

      Prajeme Vám krásne prázdniny.

      Vaša škola.

    • Organizácia posledného dňa 30.6. 2020 v škole - vysvedčenie
     • Organizácia posledného dňa 30.6. 2020 v škole - vysvedčenie

     • Vážení rodičia a deti, 

      dňa 30.6.2020 - deň vysvedčenia je nasledovná organizácia:

       

      I.stupeň:

      Nástup: 7.45 hod. - prosíme do svojej triedy,

      Ukončenie: 9.30 hod. 

      ŠKD do 14.00 hod. 

      Obed je iba pre deti v ŠKD - treba si obed prihlásiť! 

       

      II. stupeň:

      Nástup: 8.45 hod. - prosíme do svojej triedy

      Ukončenie: 10.00 hod. 

      Obed pre žiakov II. stupňa nie je zabezpečený. 

       

      Naďalej platia všetky štandardné hygienické opatrenia. 

      Pekný deň 

      Vaša škola

       

    • Prerušená prevádzka školy - 26.6.2020
     • Prerušená prevádzka školy - 26.6.2020

     • Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa v zastúpení starostu Obce Miloslavov bude z dôvodu prerušenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu dňa 26.6.2020 (piatok) prerušená prevádzka základnej školy. 

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka ZŠ

    • Vyučovanie v ZŠ - od 22. júna 2020 - aktualizácia
     • Vyučovanie v ZŠ - od 22. júna 2020 - aktualizácia

     • Vážení rodičia, 

       

      oznamujeme Vám aktuálne zmeny vo vyučovaní od 22.6. 2020 v ZŠ nasledovne:

      - ranný klub ŠKD (denne od 7.00 do 7.40 hod.) – bez zmeny

      - škola sa otvára o 7.40 hod. pre žiakov I. stupňa (pre deti, kt. nejdú do rannej ŠKD) – bez zmeny

      - vyučovanie žiakov 1. až 4. ročníka bude od 8.00 do 11.40 hod.  – bez zmeny

      - po skončení vyučovania pokračuje obed a ŠKD do 16.00 hod. pre prihlásené deti  - bez zmeny

      5. ročník ZMENA, nástup 8.45 hod.

      - od 8.55 hod. – 12.35 hod. sa učia 4 vyučovacie hodiny podľa rozvrhu, ktorý im zašlú triedni učitelia

      6., 7., 8. ročník - nástup 8.45 hod.

      - od 8.55 hod. – 12.35 hod. sa učia 4 vyučovacie hodiny podľa rozvrhu, ktorý im zašlú triedni učitelia

      - prvý deň prinesú žiaci 6., 7.,8. ročníka „Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa“ (v prílohe), bez tohto tlačiva nebude umožnený vstup do školy!!!

      - vstup do školy a pohyb v spoločných priestoroch je s rúškom, náhradné rúško je potrebné mať v taške

      - obedy si každý žiak prihlasuje SÁM (prosíme čím skôr) – nič nie je automaticky objednané

      - naďalej platia všetky hygienické opatrenia

       

      PaedDr. Alena Jančeková

      riaditeľka školy

    • Vyučovanie v ZŠ - od 15. júna 2020 - aktualizácia
     • Vyučovanie v ZŠ - od 15. júna 2020 - aktualizácia

     • Vážení rodičia, 

       

      oznamujeme Vám aktuálne zmeny vo vyučovaní od 15.6. v ZŠ nasledovne:

      - otvára sa ranný klub ŠKD (denne od 7.00 do 7.40 hod.)

      - pre ostatných žiakov I. stupňa (ktorí nebudú navštevovať ranný klub ŠKD) sa škola otvára o 7.40 hod. 

      - vyučovanie žiakov 1. až 4. ročníka bude od 8.00 do 11.40 hod. (bude spustené zvonenie)

      - po skončení vyučovania pokračuje obed a ŠKD do 16.00 hod. pre prihlásené deti 

      - 5. ročník bez zmeny, nástup 8.15 hod. , koniec vyučovania 12.00 hod. 

      - 6. až 8. ročník pokračuje v online vzdelávaní do 19.6.2020

      - naďalej platia všetky hygienické opatrenia

       

      PaedDr. Alena Jančeková

      riaditeľka školy

    • Nový oznam o záverečnom hodnotení žiakov ZŠ Miloslavov v školskom roku 2019/2020
     • Nový oznam o záverečnom hodnotení žiakov ZŠ Miloslavov v školskom roku 2019/2020

     • Vážení rodičia,

      na základe aktualizácie Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, na základe odporúčaní z ŠPÚ a zredukovaní cieľov a obsahov v hlavných vzdelávacích oblastiach a po dôkladnom zvažovaní a prerokovaní v pedagogickej rade dňa 28.5.2020,

      sme prehodnotili vydané rozhodnutie  o záverečnom hodnotení  žiakov zo dňa 28. 4. 2020,

      a to nielen vo vzťahu k zverejnenému usmerneniu, ale aj vo vzťahu k ďalšiemu vývoju situácie, vrátane obnovenia vyučovania v školách pred koncom školského roka 2019/2020. Vyučovanie v našej škole prebieha  od 1. 6. 2020 prezenčne pre ročníky 1. až 5. , online dištančnou formou pre ročníky 6. až 8. a po úprave cieľov predmetov z hlavných vzdelávacích oblastí je možné tieto ciele naplniť.

       

      Na základe uznesenia a rozhodnutia Pedagogickej rady zo dňa 28. mája 2020 Vám oznamujem, že záverečné hodnotenie žiakov ZŠ Miloslavov bude nasledovné :

       

      Záverečné hodnoteniu žiakov (vysvedčenie):

       

      1. ročník – len slovné hodnotenie,  určené Ministerstvom školstva SR

      2. ročník – známkou -  SJL, MAT, Prvouka, ostatné predmety absolvoval

      3. a 4. ročník – známkou -  SJL, MAT, PRI, VLA, ANJ , ostatné  predmety absolvoval

      5. ročník - známkou - SJL, MAT, BIO, GEO, ANJ, DEJ, ostatné  predmety absolvoval

      6. ročník – známkou - SJL, MAT, F, DEJ, BIO, GEO, ANJ, ostatné predmety  absolvoval

      7. ročník – známkou - SJL, MAT, F, CH, BIO, GEO, DEJ, ANJ, RUJ/NEJ, ostatné predmety absolvoval

      8. ročník - známkou - SJL, MAT, F, CH, DEJ, BIO, GEO, ANJ, RUJ/NEJ, ostatné predmety absolvoval

       

      V čase mimoriadnej situácie nebudeme hodnotiť vyučovacie predmety:

      I. stupeň: hudobná výchova, telesná a športová výchova, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova, ETV/NBV, anglický jazyk 1. a 2. ročník, informatika 3. a 4. ročník.

      II. stupeň: hudobná výchova, telesná a športová výchova, technická výchova, občianska výchova, výtvarná výchova, ETV/NBV, informatika.

      Namiesto klasifikačného stupňa sa na vysvedčení uvedie slovo „absolvoval“ alebo „neabsolvoval“. V týchto predmetoch nie je možné ciele kvalitne napĺňať.

      Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách pred vydaním usmernenia realizovalo do 30. 04. 2020 formou  slovného komentára, spätnej väzby a podobne.  Toto hodnotenie zostáva v platnosti.

      Platí usmernenie, že žiaci nie sú naďalej známkovaní do konca školského roka, nepíšu testy,  ani písomky na známky. Dávame im len spätnú väzbu ako učivo zvládli. Výsledná známka bude súhrnom všetkých nižšie uvedených kritérií:

       

      Kritériá na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov sú:

      • známky získané za obdobie druhého polroka od 4. 2. - 9. 3. 2020
      • úroveň vypracovania dištančných úloh
      • kvantita  odosielania materiálov vyučujúcim, zaslanie aspoň 2/3 vypracovaných úloh,
      • komunikácia so žiakmi
      • portfolia žiackych prác
      • hodnotenie zadaných projektov v jednotlivých predmetoch
      • riešenia samostatnej práce
      • vypracovanie komplexnejších úloh spracovaných žiakmi počas domácej prípravy
      • online hodiny
      • spracovanie povinného čítania
      • sebahodnotenie žiaka
      • zohľadnenie mimoriadnej situácie v čase pandémie a individuálnych podmienok každého  žiaka, individuálny ľudský prístup.

      V prípade, že žiak tieto kritériá plní neuspokojivo alebo vôbec, môže vyučujúci navrhnúť preskúšanie žiaka z učiva daného predmetu, ktoré sa v zmysle usmernenia realizuje najneskôr do 31.8. 2020.

      Celkový prospech žiaka sa bude realizovať vo všetkých ročníkoch formou slovného hodnotenia podľa splnenia kritérií na hodnotenie povinných predmetov nasledovne:

      Celkový prospech:

      • prospel - podmienky splnil vo všetkých povinných vyučovacích predmetoch
      • neprospel - podmienky nesplnil v niektorom povinnom vyučovacom predmete ani po opravnej skúške

      Podľa usmernenia na hodnotenie - žiak nemôže opakovať ročník, okrem výnimočných prípadov, v ktorých je možné preskúšanie žiakov:

      • ktorí dostali v prvom polroku známku nedostatočnú z dvoch a viacerých predmetov; títo žiaci budú môcť po zvážení a po rozhodnutí riaditeľom školy absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31. 08. 2020,

      • ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné do 31. 08. 2020. O preskúšaní žiaka rozhodne Pedagogická rada.

      Vzhľadom na uvedené Vás žiadam, aby ste vytvárali svojmu dieťaťu podmienky na vzdelávanie a dozerali na jeho účasť vo vzdelávaní na diaľku.

       

      Týmto sa ruší rozhodnutie o záverečnom hodnotení žiakov zo dňa 28.4.2020.

       

      V  Miloslavove  29. 5. 2020                                      

       

      S úctou

      PaedDr. Alena Jančeková

      riaditeľka

    • Oznam rodičom o otvorení školy 1.6. 2020
     • Oznam rodičom o otvorení školy 1.6. 2020

      • 1.6. otvárame školu pre prihlásené deti 1. až 5. ročníka.
      • škola je pripravená,  školské priestory sú vydezinfikované, na chodbách, v  triedach, toaletách sú dávkovače mydla a zásobníky na papierové obrúsky. Upratovanie  sa bude realizovať 2 x denne a po skončení práce s deťmi sa budú dezinfikovať priestory školy.

      Vstup do školy je postupný :

      • 1.A, 1.B o 7.30 hod. - vchod A; 1.C o 7.30 hod. vchod B (stará budova)
      • 2.ročník o 7.40 hod. - vchod A
      • 3.ročník o 7.50 hod. - vchod A
      • 4.ročník o 8.00 hod. - vchod D
      • 5.ročník o 8.15 hod. - vchod C

      Prosíme Vás o dodržanie časového harmonogramu vstupu do školy !!!

      Žiaci vstupujú  do areálu školy sami, odovzdajú vyplnené tlačivo  „Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa“ (vid. Príloha č. 1. nižšie) službe pri bráničke, bude sa im merať teplota, dezinfekcia rúk je zabezpečená  a vstup  do školy bude s rúškom (náhradné rúško musia mať deti v taške) !!! Ak náhodou bude mať dieťa zvýšenú teplotu, bude umiestnené do karanténnej miestnosti, kde počká na svojho rodiča, ktorý je povinný si dieťa prevziať.

      Je veľmi dôležité, aby žiaci mali vyplnené a podpísané tlačivo „Vyhlásenie  o zdravotnom stave“,  bez toho nie je možný vstup do školy !!!

      Žiaci sa učia vo svojej triede 4. vyučovacie hodiny.

      Záver vyučovania :

      1. ročník o 11.15. hod.

      2. ročník o 11.25 hod.

      3. ročník o 11.35 hod.

      4. ročník o 11.45 hod.

      5. ročník o 12.00 hod.

      Obed bude zabezpečený podľa harmonogramu pre prihlásené deti (obed je nutné si objednať)

      Školský klub detí pokračuje po skončení vyučovania pre prihlásené deti v 1. až 3. ročníku, max do 16.00 hod. Je potrebné priniesť tlačivo príloha č. 2 (nižšie) –  „Odchod detí z ŠKD“ - kedy a s kým bude Vaše dieťa odchádzať z ŠKD.

      Všetky bližšie informácie Ministerstva školstva  a RÚVZ sú na web stránke školy a www.ucimenadialku.sk.

      Tešíme sa na Vás ! 

       

      Všetci sme spolu zodpovední za dodržiavanie hygienických noriem a prevádzkových pravidiel školy.

       

      S úctou

      PaedDr. Alena Jančeková

      riaditeľka

    • Oznam o plánovanom otvorení ZŠ Miloslavov od 1. júna 2020
     • Oznam o plánovanom otvorení ZŠ Miloslavov od 1. júna 2020

     • Vážení rodičia,

      zasielame Vám oznam o plánovanom otvorení našej školy.

       

      • Účasť na vyučovaní je dobrovoľná.
      • Záujem o vyučovanie sme zisťovali v 1. až 5. ročníku a záujem o ŠKD v 1. až 4. ročníku.
      • Predbežný záujem o vyučovanie potvrdilo 72 % žiakov.
      • Predbežný záujem o ŠKD  potvrdilo – 42 %  žiakov.
      • Prevádzka školy je plánovaná s postupným príchodom do školy od 7.30  do 8,15 hod.  (bez rannej ŠKD!) podľa ročníkov.
      • Bude vykonaný ranný filter.
      • Bude sa vyučovať 4 vyučovanie hodiny.
      • ŠKD po skončení vyučovania max. do 16.00 hod.
      • Obed – teplá strava bude zabezpečený podľa stanovených hygienických podmienok – obed je potrebné objednať si deň vopred cez Edupage.
      • súčasnosti rozdeľujeme žiakov, ktorí sa prihlásili na vyučovanie a do ŠKD do skupín, podľa stanovených podmienok.
      • Každú skupinu žiakov bude mať 1 pedagogický zamestnanec na vyučovaní - 4 hodiny dopoludnia a 1 pedagóg popoludní (zaraďovanie do skupín nemusí byť podľa súčasných tried, skupina môže mať max 20 žiakov).
      • Žiaci 1. stupňa, ktorí sa neprihlásia do školy, sa budú vzdelávať ďalej dištančne (zadávaním úloh od učiteľa), bez online hodín s učiteľom. Online vzdelávanie pre tieto deti nevieme zabezpečiť z personálnych dôvodov.
      • Prítomnosť žiakov 5. ročníka v škole upresníme  po rozhodnutí zriaďovateľa po 27. máji 2020.
      • Žiaci 6. až 8. ročníka sa budú naďalej vzdelávať doterajším online vzdelávaním.
      • Plánujeme aj online rodičovské združenia, o presnom dátume Vás budeme informovať.
      • Všetky bližšie informácie Vám zašleme po  27.5. – keď budú upresnené podmienky zo strany  MŠ SR a RUVZ, ktoré sú pre nás záväzné.
      • Ak sa Vám situácia zmenila a dieťa chcete odhlásiť z vyučovania či ŠKD, oznámte nám to čím skôr (do 27.5.) na emailovú adresu zakladna.skola@miloslavov.sk.

      Ďakujem za pochopenie.

       

      S úctou

      PaedDr. Alena Jančeková

      riaditeľka

    • Ponuka ZUŠ - elokované pracovisko ZŠ Miloslavov
     • Ponuka ZUŠ - elokované pracovisko ZŠ Miloslavov

     • Vážení rodičia, 

      Súkromná základná umelecká škola Ružová dolina ponúka od septembra 2020 v priestoroch ZŠ Miloslavov svoje služby. 

      Pokiaľ máte záujem, kontaktujte IBA ZUŠ na telefónnom čísle, maily a www.suzus.sk - viď plagátik. 

       

    • Ako naša škola vyučuje v čase mimoriadnej situácie.
     • Ako naša škola vyučuje v čase mimoriadnej situácie.

      • Využívame platformu ZOOM a Edupage.
      • Máme vytvorený rozvrh hodín pre všetky triedy podľa ktorého vyučujeme online. Je potrebné, aby deti mali zapnutú aj kameru na online vyučovaní.
      • Rozvrh online hodín jednotlivých tried je poslaný žiakom a rodičom.
      • Online vyučovanie sa realizuje v predmetoch: 

      1. stupeň : SJL, MAT, ANJ, VLA, PRI

      2. stupeň - SJL, MAT, ANJ, FYZ, DEJ, BIO, GEO,CHE, RUJ/NEJ

      • Výchovné premety sa nerealizujú online výučbou.
      • V zmysle usmernenia Ministerstva školstva momentálne neznámkujeme - testy, písomky, úlohy - vyhodnocujeme len počet chýb, prípadne úspešnosť v %, aby deti mali spätnú väzbu. Motivačne však učitelia môžu deti hodnotiť za výborné plnenie úloh, aktivity, dobré nápady, či projekty a pod. V prílohe zasielame Usmernenie Ministerstva školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie.
      • Triedni učitelia realizujú triednické hodiny minimálne raz za týždeň – sú naplánované v rozvrhu.
      • Učitelia vytvárajú každému žiakovi osobné portfólio - kde sledujú jeho aktivity, vypracovanie dištančných úloh, pripojenie sa na online hodiny a podobne.
      • Učitelia sú k dispozícií rodičom na konzultáciu – cez Edupage, mail, telefón.
      • Vychovávatelia ŠKD realizujú svoju činnosť s deťmi online pravidelne popoludní podľa rozvrhu.
      • Poplatky za ŠKD sa v čase mimoriadnej situácie neplatia, postupujeme podľa usmernenia od zriaďovateľa.
      • Asistenti učiteľa a špeciálni pedagógovia realizujú individuálne vyučovacie online hodiny pre integrovaných žiakov ako podporu učenia.
      • Špeciálny pedagóg RNDr. Viera Lacíková je k dispozícií na konzultácie pre Vás a Vaše dieťa podľa dohody – mail, mobil, Edupage, ZOOM. Tieto konzultácie sú pre všetkých žiakov a rodičov našej školy. Kontakt : specpedzs@gmail.com , 0905 380 363.
      • Školská psychologička Mgr. Anna Hubčíková je k dispozícií pre Vás aj Vaše dieťa na konzultácie podľa dohody– ZOOM, Edupage, mail. Využite tieto služby, sú pre všetkých žiakov a rodičov našej školy. Kontakt: psychologzsmiloslavov@gmail.com.
      • Zápis do 1. ročníka ZŠ realizujeme len elektronicky. Bližšie informácie sú na web stránke školy.
      • Prihlášky žiakov na SŠ sme zozbierali a zaslali poštou na stredné školy
      • Zrušili sme na tento školský rok plánované Školy v prírode pre 2. a 3. ročník ZŠ a presunuli sme ich na máj 2021.
      • Odporúčame priebežne sledovať  www.ucimenadialku.sk   sú tam aktuálne informácie pre školy.
      • V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím vedenie školy cez mail, Edupage.

       

      Ďakujeme Vám za Vašu podporu a spoluprácu.

                                   S úctou

                                                                                          PaedDr. Alena Jančeková

                                                                                                       riaditeľka

       

       

    • Usmernenie k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania
     • Usmernenie k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

     •  

      Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápis bude škola organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b). 

      Rodič, zákonný zástupca je povinný zapísať svoje dieťa, ktoré dovŕši do 31.8. 2020 šesť rokov veku, do 1. ročníka ZŠ.

      Zápis sa realizuje v našej ZŠ len elektronicky – prostredníctvom formulára - prihlášky, zverejnenej na web stránke školy /aj link na konci  tohto usmernenia/.

      Ak ste už formulár zaslali, netreba opakovane zasielať. Evidujeme Vašu prihlášku.

       

      Ďalšie dôležité informácie k zápisu :

       

      • Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

           Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       

      • Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

           Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky /vyplňte a  pošlite žiadosť o odklad PŠD/, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Žiadosť o odklad pošlite emailom na adresu zakladna.skola@miloslavov.sk, link na tlačivo nižšie.

       

      • Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (Predčasné zaškolenie päťročných detí)

      Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku /vyplňte a  pošlite žiadosť o predčasné zaškolenie/. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Žiadosť o predčasné zaškolenie pošlite emailom na adresu zakladna.skola@miloslavov.sk, link na tlačivo nižšie.

       

      • Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami

           Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. O presnom termíne a postupe  našej ZŠ  Vás budeme včas informovať.

       

      • Rozhodnutie o prijatí

           V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

       

      Poznámka :

      • Do pozornosti dávame vyjadrenie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva ako postupovať pri zápise a vyšetrení dieťaťa – link nižšie
      • Ak ste už zaslali prihlášku a žiadate odklad, resp. predčasné zaškolenie je potrebné tieto žiadosti  zaslať  tiež elektronicky – emailom.
      • Prípadne otázky ohľadom zápisu – mobil 0907 711 846, mail zakladna.skola@miloslavov.sk
    • Rozhodnutie MŠVVaŠ SR
     • Rozhodnutie MŠVVaŠ SR

     • Vážení rodičia, 

      v prílohe nájdete oficiálne Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 26. marca 2020.

       

       Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.   

           Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

       

      Zdroj: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/

       

    • Oznam č. 2 pre rodičov
     • Oznam č. 2 pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      ako iste viete, školy sú naďalej zavreté až do odvolania.


      Chcem sa  Vám opäť veľmi pekne poďakovať, že pomáhate svojim deťom v domácom vzdelávaní a tým aj nám učiteľom.

      Chápeme, že nie ste pedagógovia a nečakáme, že učivo, hlavne odborné predmety na 2. stupni, dôsledne vysvetlíte. K mnohým  témam učiva sa vyučujúci v škole vrátia, urobia výklad a precvičia ho. Učivo, ktoré sa nestihne prebrať sa posunie do nového školského roka, aj to je jedna z možností. Deti môžu písať testy, písomky, avšak nebudeme ich známkovať, len  dávať spätnú väzbu - vyhodnocovať chyby. Po návrate do školy budú upravene kritéria hodnotenia žiakov.

      Pýtate sa ma aj na pravidelné vyučovanie online hodín. Je to jedna z možností, ktorú niektorí naši učitelia postupne využívajú.

      Riešime aj ďalšiu technickú podporu s pomocou jedného rodiča, aby sme to vedeli zvládnuť viacerí, prosím o trpezlivosť. Avšak  mnohé deti doma, nemajú také technické možnosti, keď aj rodičia pracujú z domu.


      V tejto chvíli sa sústredíme, hlavne na základné učivo !!!

      Vedenie školy pravidelne usmerňuje učiteľov, ako  najlepšie postupovať, zvládnuť to a  vylepšiť.


      Vás rodičov chcem naďalej poprosiť, aby ste dohliadli na svoje deti v domácom vzdelávaní, aby sa pravidelne venovali zaslaným úlohám, zaviedli si svoj režim dňa. Mať pravidelný režím dňa je pre deti naozaj dôležité. Poprosím Vás, nestresujte sa kvôli úlohám a učivu.


      Dávame do pozornosti novú webstránku Ministerstva školstva, priamo zriadenú na tento účel, aby ste mali všetky informácie pod jednou strechou - www.ucimenadialku.sk

      Sledujte aj web stránku školy, kde pravidelne  dávame  informácie.


      V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom učiva, kontaktujte prosím vyučujúceho cez Edupage, mail, prípadne mobil, ak ho učitelia zverejnili. Budú k dispozícií aj online konzultácie, dozviete sa ich cez Edupage.


      Radi Vám pomôžeme.


      Všetci to spoločne zvládneme! Veľa zdravia!


      S úctou


      PaedDr. Alena Jančeková

      Riaditeľka ZŠ Miloslavov

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia,

          veľmi pekne Vám ďakujeme, že pomáhate svojim deťom v domácom vzdelávaní a tým aj nám učiteľom.Je to nová forma vzdelávania v našej škole a aj my učitelia sa učíme hľadať čo najefektívnejšie riešenia pre nás všetkých.

          Chápeme, že nie ste pedagógovia a nečakáme, že učivo, hlavne odborné predmety na 2. stupni, dôsledne vysvetlíte. K náročným témam učiva sa vyučujúci v škole vrátia, urobia výklad a precvičia ho.

      Prosím Vás, aby ste dohliadli na svoje deti v domácom vzdelávaní, aby sa pravidelne venovali zaslaným úlohám, zaviedli si svoj režim dňa.V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom učiva, kontaktujte prosím vyučujúceho cez Edupage, mail, prípadne mobil, ak ho učitelia zverejnili.

       

         Radi Vám pomôžeme.

       

      Na precvičovanie učiva a inšpiráciu Vám zasielame linky:

       

      1. Možnosti dištančného vzdelávania pre školy:

      https://www.minedu.sk/moznosti-distancneho-vzdelavania-pre-skoly/

       

      2. Relácia pre I. stupeň ZŠ: Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy:

      https://www.rtvs.sk/televizia/clanky/219995/rtvs-spusta-relaciu-skolsky-klub-pre-malych-skolakov

       

      3. Rôzne edukačné portály na podporu výučby počas výučby „doma“

      https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu

       

      4. Interaktívne materiály s výkladom:

      https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne

       

      5. Interaktívne úlohy ALF:

      https://www.alfbook.sk

      kód školy: zsmiloslavov

       

      Všetci to spoločne zvládneme ! Veľa zdravia!

       

      S úctou          PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka ZŠ Miloslavov

    • Informácie o zrušení zápisu do 1. ročníka
     • Informácie o zrušení zápisu do 1. ročníka

     • Vážení rodičia predškolákov, vzhľadom na vzniknutú situáciu rušíme termín zápisu do 1. ročníka ZŠ, ktorý mal byť dňa 4. apríla 2020.

      Na tejto stránke môžete už od dnes prihlasovať Vaše dieťa, ktoré spĺňa podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky formou elektronickej prihlášky.

      Všetky bližšie informácie nájdete tu:

      Upozornenie - dátum podania elektronickej prihlášky vôbec neovplyvňuje prijatie dieťaťa do ZŠ.

      O termíne náhradného zápisu Vás budeme vopred  informovať.

    • Ypsilon - Školské kolo
     • Ypsilon - Školské kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Adelka Brázdilová: 100 %
      Timea Durecová: 98 %

      Súťaž: Ypsilon
      Kolo: Školské kolo