• Školský psychológ - MSc. Iveta Kišš

  • Kto je školský psychológ?

    

   Ako školská psychologička som tu pre žiakov, rodičov a pedagógov – pracujem s celým systémom školy. Poďľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch patrí školský psychológ do kategórie odborných zamestnancov školy (§ 24).
   Medzi hlavné úlohy školského psychológa patria odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, poskytovanie individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, prevencie a intervencie žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie. Taktiež poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov v súvislosti so žiakmi.
   Pri vykonávaní psychologickej činnosti sa školský psychológ riadi pravidlami v Etickom kódexe Slovenskej komory psychológov a tiež dokumentom Etika práce školského psychológa Asociácie školskej psychológie.
    

   Kedy sa obrátiť na školského psychológa?

   Rodičia:

    

   • pri riešení problémov žiakov v správaní a učení,
   • pri riešení problémov v sociálnych vzťahoch žiakov v triede,
   • pri pomoci deťom integrovaným v triedach s poruchami učenia a správania,
   • pri potrebe riešenia zmien v správaní (sebapoškodzovanie, šikanovanie, záškoláctvo, separácia, problémy so stravovaním a pod.) a prežívaní žiakov (smútok, zmeny nálad, strata zmyslu života, depresia, úzkosť, strachy, strata záujmov, tréma, hanba a pod.),
   • pri vzniknutej akútnej kríze a realizácii krízovej intervencie v škole, či rodine (úmrtie, rozvod, choroba a pod.), či pri pomoci spracovať traumatickú udalosť,
   • pri kooperácii školy a rodiny.

    

   Osobná konzultácia je možná každý piatok od 13:00 – 14:00. Konzultácie pre rodičov sú možné aj v inom čase po dohode. Prosím, kontaktujte ma cez Edupage alebo prostredníctvom triedneho učiteľa.

   Žiaci:

   • ak pociťuješ strach a neistotu, cítiš sa často smutný/á, keď ťa niečo trápi,
   • ak sa cítiš sám/sama,
   • ak ťa často prepadá zlosť, alebo hnev a máš ťažkosti s ovládaním sa,
   • ak sa ti nedarí v učení a v školskom prospechu ako by si chcel/a,
   • ak sa nevieš sústrediť pri učení, či príprave do školy,
   • ak pociťuješ hanbu, alebo trému pri učení, či vo vzťahoch s kamarátmi/kamarátkami,
   • ak potrebuješ zlepšiť vzťahy v triede alebo s učiteľmi,
   • ak ti niekto ubližuje v škole, triede, na internete, či sociálnych sieťach, alebo doma v rodine,
   • ak máš problémy v láske alebo vo vzťahoch,
   • ak potrebuješ zlepšiť vzťahy doma s rodičmi alebo súrodencami,
   • ak sa tvoji rodičia rozvádzajú,
   • ak máš problém s alkoholom, fajčením, drogami, závislosťou na internete, mobile alebo hrách,
   • ak máš problémy s jedlom alebo spánkom,
   • ak ti niekto blízky zomrel alebo vážne ochorel,
   • ak máš pocit, že tvoj život nemá zmysel,
   • ak nevieš, kam by si chcel ísť na školu a kam má tvoj život smerovať,
   • ak sa chceš porozprávať a nemáš s kým.

    

   Môžeš sa na mňa obrátiť osobne prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo cez Edupage. Nájdeš ma na 1. poschodí, č. dverí 60 v budove II. stupňa.

   Kontakty pomoci – nemusíš na to byť sám/sama – pomoc existuje

   Každý z nás sa môžeme ocitnúť v situácií, kedy potrebujeme poradiť alebo pomôcť. Každý psychológ je viazaný mlčanlivosťou a pri jeho práci platí zásada dôvernosti. Informácie, ktoré sa v priebehu svojej pracovnej činnosti dozvie ďalej neposúva, jedine, že by s tým dotknutá osoba súhlasila. Ak by si napriek tomu chcel/a ostať v úplnej anonymite a s niekým sa poradiť, tu nájdeš užitočné odkazy:

    

   Chatová a internetová poradňa IPčko.sk:  https://ipcko.sk/ (non stop)

   Bezplatná telefonická linka Detskej istoty: 116 111 (non stop)

   Bezplatná telefonická linka dôvery Nezábudka - 0800 800 566 (non stop)