• Školský špeciálny pedagóg, výchovný poradca

  •  

   Mgr. Oľga Kňazúrová

   email : specpedzs@gmail.com

   mobil: 0917 700 525

   Konzultačné hodiny: po dohode telefonicky či emailom, prípadne osobne v budove II. stupňa, kancelária Špeciálneho pedagóga, č. dverí 60.

    

   Milí rodičia,

    pozorujete u svojho dieťaťa niektoré z nasledovných prejavov:

   – má problémy s orientáciou vpravo – vľavo – hore – dole,

   – chybne vyslovuje niektoré hlásky,

   – ťažko identifikuje prvú a poslednú hlásku v slove,

   – používa gramaticky nesprávne tvary slov napr. videl som troch mravci,

   – má problém s plynulým prerozprávaním príbehu v správnej časovej následnosti udalostí,

   – má problém so zapamätaním si krátkej básničky či piesne,

   – číta veľmi pomaly,

   – pri čítaní zamieňa podobné písmená (b-d, m-n, a-e),

   – pri čítaní nedodržiava bodky a čiarky,

   – v druhom a vyššom ročníku pretrváva nesprávna technika čítania (číta po hláskach alebo slabikách, najskôr si prečíta slovo potichu a potom nahlas),

   – má problémy s porozumením prečítaného,

   – má problémy s reprodukciou prečítaného,

   – nevie priradiť správne písmeno k vyslovenej hláske,

   – zamieňa si písmená alebo slabiky,

   – pridáva alebo vynecháva písmená alebo slabiky,

   – má problémy s písaním dĺžňov, mäkčeňov, čiarok alebo bodiek,

   – má problémy s rozlišovaním mäkkých a tvrdých slabík (dy-di, ty-ti, ny-ni, ly-li),

   – nerozlišuje mäkké a tvrdé sykavky (č-c, š-s, ž-z, dž-dz),

   – nedodržiava hranice slov,

   – vymenuje vybrané slová a napriek tomu píše v nich mäkké i,

   – nesprávne drží ceruzku alebo pero,

   – vyvíja veľký tlak na ceruzku alebo pero,

   – nepíše plynulo jedným ťahom,

   – pri písaní nedodržiava linajky,

   – má neúhľadné, ťažko čitateľné písmo,

   – nepamätá si tvary písmen,

   – komolí slová,

   – má problém s triedením predmetov podľa jedného alebo viacerých znakov (tvar, farba, veľkosť)

   – nechápe pojem čísla a matematických operácií (nepriradí k číslu množstvo a naopak, nechápe že sčítať znamená pridávať)

   – problémy s rozlišovaním pred – za, hneď pred – hneď za, o 4 viac – 4 krát viac,

   – nechápe význam pozície číslic v čísle (jednotky – desiatky – stovky …)

   – problémy s čítaním čísel s nulami uprostred, matematických znakov +, -, x, :,

   – zamieňa si číslice 6 – 9, 1 – 7,

   – má problémy so zapísaním diktovaného čísla,

   – má problémy so zapisovaním písomného sčítania, odčítania …

   – má problémy v osvojovaní si násobilky,

   – nepamätá si postup pri písomnom sčítaní a odčítaní s prechodom cez desiatku,

   – nechápe pojem najbližšieho menšieho násobku,

   – nepamätá si postup pri písomnom násobení a delení,

   -nerešpektuje prednosť operácií násobenia a delenia pred sčítaním a odčítaním?

    

   Obráťte sa prosím na mňa a spoločne budeme hľadať riešenie.