• Naša škola je neplnoorganizovaná základná  škola rodinného typu. Máme 9 tried I. stupňa ZŠ a postupne otvárame triedy II. stupňa – máme po dve triedy 5., 6.,7. a 8. ročníka.

     V súčasnosti má naša škola spolu 17 tried, 9 na I. stupni ZŠ a 8 na II. stupni ZŠ, 390  žiakov a 41 zamestnancov. 36 zamestnancov je pedagogických, 1 odborný zamestnanec a 4 nepedagogickí zamestnanci. Nárast oproti minulému školskému roku je o 60 žiakov viac. Prišli medzi nás noví žiaci, prváčikovia –  je ich 69 a otvorili sme tri prvé triedy.  Nebolo prijatých 8 detí, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci Miloslavov, naše kapacity to už neumožňujú. Naši žiaci z 5 teho ročníka, ktorí mali záujem boli prijatí na 8. ročné gymnázia.  V ŠKD máme tento školský rok 8 oddelení, 184 detí.

     Zmenu máme aj v školskom stravovaní, ktoré už tri roky zabezpečuje firma PINO. Žiaci druhého stupňa, zamestnanci ako aj deti s rôznymi intoleranciami si majú možnosť vyberať zo 4 jedál denne a i tento školský rok realizujeme prihlasovanie obedov čipovým systémom.

     Škola má v obci Miloslavov dlhoročnú tradíciu, bola založená ešte v roku 1928 ako malotriedna jubilejná škola pre 1. až 4. ročník. Odvtedy sa veľa zmenilo.

     Všetci zamestnanci školy máme aj na tento školský rok veľké plány a ambície naďalej skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces na tejto škole, zapojiť sa do projektov, uplatňovať nové moderné formy vyučovania, hlavne projektové a zážitkové vyučovanie, zlepšovať  imidž školy. Hlavný cieľ na tento školský rok je  rozvoj „kritického myslenia“. Je to náročná úloha , ktorej sa chceme venovať a zdokonaľovať sa. Že sme sa vydali správnou cestou svedčia výsledky T5 ako aj úspechy v okresných či krajských kolách v školských vedomostných  súťažiach a olympiádach .

     Žiaci  5. ročníka sa v novembri  zúčastnili celoslovenského testovania zo SJL a MAT,  kde mali veľmi dobré výsledky v rámci SR.

     Začali sme vytvorením ihriska s umelou trávou, úpravou pieskoviska, terénu pod preliezkami, novým chodníkom a pokračujeme v jarnom období výsadbou, lavičkami a ďalšími fit prvkami.

     Máme zrealizovaný projekt kamerového systému v interiéri aj exteriéri, aby sa zvýšila naša bezpečnosť.

     Prístavbou samostatného pavilónu pre II. stupeň ZŠ  vznikne v našej obci postupne plnoorganizovaná základná škola pre žiakov od 1. po 9. ročník  a  naši žiaci nebudú musieť cestovať  za vzdelaním  do ZŠ v  Bratislave. Pre našich žiakov vieme zabezpečiť kvalitné vyučovanie, ale  aj kvalitnú krúžkovú činnosť pre zmysluplné trávenie voľného času  a rozvíjanie ich aktivít a záujmov.

     S nárastom počtu žiakov je nevyhnutné z dôvodu bezpečnosti uzavrieť areál školy len pre deti a zamestnancov a apelujeme, aby deti v rámci obce chodili do školy peši, či na bicykli, tie, ktoré to zvládnu. Okrem úpravy školského dvora pripravujeme projekt prístavby ďaľších tried. 

     A samozrejme stále máme nesplnený sen - telocvičňa, ktorý je vo fáze projektu a hľadajú sa zdroje.

     Našou prioritou je dobrá spolupráca s rodičmi a vzájomná  informovanosť.

      

     Všetkým rodičom ďakujeme za pomoc a podporu a tešíme sa na Vás a spoluprácu s Vami aj v tomto školskom roku.

      

                                           PaedDr. Alena Jančeková

                                                      riaditeľka