• HISTÓRIA ŠKOLY

    • Kolónia Alžbetin Dvor vznikla v roku 1922, na základe zákona bol rozparcelovaný Erzsébetmajor – veľkostatok baróna Wienera. Na mieste niekoľkých hospodárskych stavísk vznikla utešená dedina s modernými, hygienickými novostavbami. Svojím novým rázom vytvorila kolónia československý národnostný ostrov obklopený maďarským a nemeckým prostredím. V kolónii nebola škola a počet školopovinných detí sa zväčšoval a kolonisti pociťovali potrebu otvorenia školy. Pozemkový úrad im pridelil miestnosť – kolársku dielňu, ktorá nebola vyhovujúca. 8.augusta 1926 založili  Miestny zbor Slovenskej ligy, ktorá položila základ školy. 1.júla 1927 bolo povolené založiť školu, kde sa zriadi definitívne miesto učiteľa – správcu školy s platnosťou od 15.októbra 1926. Prvou učiteľkou bola Hermína Sokolová. Vtedy ešte dočasná škola nebola zariadená, tak sa učilo na Miloslave popoludní Nastúpilo 42 žiakov – 7 Slovákov, 23 Čechov, 10 Maďarov a 2 Rusi. Okresný úrad v Šamoríne povolil prestavbu bývalej kolárskej dielne na dobu 3 rokov. Školská Matica Slovenskej ligy poskytla 9127,38 Kčs, kolonisti prispeli prácou. Vyučovanie sa v dočasnej triede začalo 12.januára 1927. 1.októbra 1927 nastúpil nový učiteľ Emil Vrabec. Školská dochádzka bola riadna. Počet československých kolónií na Žitnom ostrove rástol, rozhodla sa Školská Matica Slovenskej ligy postaviť na pamiatku 10-ročného jubilea Československej republiky postaviť 30 jubilejných škôl pre slovenské deti v krajoch menšinových. Stavba školy bola zadaná firme Ján Kroc a spol. v Bratislave. 5.septembra 1928 a dokončená bola 31. augusta 1929, bez plota a úpravy terénu. Stavebný náklad činil 236539,82 Kčs a 9362,86 Kčs hradili kolonisti. V novej škole sa začalo vyučovať 15.septembra 1929. 24. apríla sa konala kolaudácia školskej budovy. Zistené závady sa do mesiaca odstránili.

     V školskom roku 2005/2006 nastúpilo len 10 detí a škole hrozil zánik.

     19.júna v roku 2009 sa začala prestavba školy. Z učiteľského bytu vznikla trieda, počítačová trieda, kabinet a riaditeľňa, vymenili sa okná, položila sa nová strecha, bola zateplená, nová omietka, nové kúrenie, nový kotol. Prestavba bola ukončená 15. augusta 2009.

     18.decembra 2009 dostala škola finančný príspevok 6400€ na rekonštrukciu hygienických zariadení, ktoré museli byť do 30.marca 2010 dokončené.

     V roku 2011 sa vyčistil školský pozemok a upravil tak, že je celý použiteľný pre potreby školy.

     V máji 2012 na školskom dvore boli osadené preliezky a telocvičné náradie. Projekt pripravilo OZ Svetielko. Dostali sme 1000€ + 600 € dala obec.

     Na jeseň 2012 sme si svojpomocne upravili priestory suterénu školy, kde vznikla malá telocvičňa, pomohli  niektorí rodičia, hlavne –p. Kušnír, obec –uvoľnila vyše 900 € , i učitelia. Zakúpilo sa športové náradie a náčinie a tak i naše deti môžu v nepriaznivom počasí radostne cvičiť. Priestor sa využíva i na nácvik tanca, prípravu kultúrnych programov.

     V roku 2012 bola zriadená spevnená plocha na školskom dvore, kvôli bezpečnosti detí, ktoré vozia rodičia autami do školy, táto investícia bola v réžii obce.

     Od roku 2013 však píše naša škola svoju novú históriu. Pristavilo sa prízemie modulovej školy – 2 triedy, jedáleň, šatne a sociálne zariadenia a v januári 2015  sa dalo do prevádzky poschodie – 4 ďalšie nové triedy. Sme prvá modulová škola, ktorá bola postavená v bratislavskom kraji.

     Aj v roku 2016 sa stavalo. Pribudol samostatný pavilón pre žiakov 2. stupňa, kde sa nachádza až 10 tried. Značne sa zlepšilo vybavenie tried, všetky triedy majú interaktívnu tabuľu a zriadila sa aj samostatná odborná učebňa informatickej výchovy.

     Výstava a plány do budúcna pokračujú, tešíme sa tomu...