• Základná škola, Alžbetin Dvor 81

     900 42 Miloslavov

      

      

      

     ŠKOLSKÝ  PORIADOK  ŠKD

      

     Školský rok 2019/2020 

      

      

      

      

     Riaditeľka ZŠ Miloslavov v súlade s § 153 ods. 1 Zákona č. 245/2008 O výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní v Rade školy pri ZŠ Miloslavov

      

      

      

     v y d á v a

      

      

      

     Školský poriadok Školského klubu detí

     pri ZŠ Alžbetin Dvor 81, 900 42 Miloslavov

      

      

      

      

      

      

     OBSAH:

     1. Všeobecné ustanovenia

          1.1. Riadenie a organizácia ŠKD

          1.2. Prevádzka ŠKD

          1.3. Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD

     2. Prijímanie detí do ŠKD

         2.1. Dochádzka detí do ŠKD

     3. Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v ŠKD, pravidlá vzájomných vzťahov       s pedagogickými zamestnancami klubu a ďalšími zamestnancami školy

          3.1. Práva a povinnosti detí

          3.2. Práva a povinnosti rodičov/zákonných zástupcov

          3.3. Výchovné opatrenia

     4. Prevádzka a vnútorný poriadok ŠKD

         4.1. Prevádzka oddelení, schádzanie a rozchádzanie detí

         4.2. Denný poriadok

         4.3. Organizácia v školskej jedálni

         4.4. Pobyt vonku

     5. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-     patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

     6. Podmienky zaobchádzania s majetkom školy a majetkom ŠKD

     7. Záverečné ustanovenia

     8. Príloha: „Pokyny a pravidlá správania sa na školskom ihrisku, počas vychádzok, počas vyučovania, prestávok, činnosti detí v ŠKD, krúžkovej činnosti.“

      

      

      

      

      

      

     Čl. 1

     Všeobecné ustanovenia

          Školský klub detí je školské zariadenie, ktoré je organizačnou súčasťou Základnej školy Alžbetin Dvor, Miloslavov. Školský poriadok ŠKD tvorí súčasť pedagogickej dokumentácie školy, upravuje najmä podrobnosti o právach a povinnostiach detí v ŠKD, o pravidlách vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, o prevádzke a vnútornom režime v ŠKD, o bezpečnosti a ochrane zdravia detí a ich ochrane pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím a o podmienkach nakladania s majetkom školy a ŠKD.

     Školský poriadok ŠKD je vypracovaný v zmysle platnej legislatívy na podmienky školy.

      

     Čl. 1. 1.

     Riadenie a organizácia ŠKD

     1. Školský klub detí, podľa Zákona č. 324/2012 z 20. Septembra 2012, § 114, ods. 1, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania.

     2. Školský klub detí (ďalej len ŠKD) riadi riaditeľka školy.

     3. ŠKD sa člení na oddelenia spravidla podľa veku, pričom ich počet určí riaditeľka školy podľa Zákona č. 390/2011 z 21. októbra 2011, pri dodržaní požiadaviek podľa osobitného predpisu 32a).

     4. Riaditeľka školy určuje počet oddelení a rozdelenie detí podľa počtu prihlásených detí.

     5. Za výchovno-vzdelávaciu činnosť v klube zodpovedá poverený vedúci pedagogický zamestnanec, ktorý je zároveň členom vedenia školy.

                                                                       

                                                                        Čl. 1. 2.

     Prevádzka ŠKD

     1. Prevádzka ŠKD je počas celého školského roka počas pracovných dní v týždni v čase od 6,30 h. do 17,30 h.

     2. O prerušení prevádzky ŠKD počas školských prázdnin a o rozsahu jeho dennej prevádzky rozhoduje riaditeľka školy, pričom sa prihliada na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov detí a ekonomické podmienky zriaďovateľa.

      

     Čl. 1. 3.

     Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD

     1. Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa uskutočňuje v ranných hodinách a v popoludňajších hodinách počas pracovných dní.

     2. Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD sa dodržiava pravidelné striedanie oddychových a záujmových aktivít detí s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie.

     3. Výchovno-vzdelávacia činnosť klubu sa uskutočňuje ako:

     • Pravidelná aktivita podľa Výchovného programu
     • Príležitostná a sezónna aktivita formou podujatí, súťaží a exkurzií
     • Spontánna aktivita podľa záujmu detí

     4. Ak sa výchovno-vzdelávacia činnosť organizuje mimo priestorov klubu, najvyšší počet detí za ktoré zodpovedá jeden pedagogický zamestnanec je 25.

     5. Prechod detí do oddelení klubu v rámci školy zabezpečuje pedagogický zamestnanec klubu (vychovávateľ) podľa rozvrhu. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí do ŠKD, po dohode s vychovávateľom učiteľ, ktorý má s deťmi poslednú vyučovaciu hodinu.

     6. Ak je dieťa v klube a pokračuje v popoludňajšej činnosti, v záujmovej činnosti v škole, zodpovedá za dieťa po prevzatí od vychovávateľa príslušný vyučujúci alebo lektor záujmového útvaru, ktorý si osobne deti vyzdvihne, po skončení činnosti osobne deti odovzdá vychovávateľovi s oznámením o prípadnom odchode dieťaťa (vyzdvihnutí dieťaťa zákonným zástupcom) počas jeho činnosti.

     7. V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, športom, cvičením – umožniť deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný a psychický rozvoj detí.

     8. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov pedagogického zamestnanca v ŠKD starostlivo vypracujú domáce úlohy, opakujú učivo a upevňujú si ho hlavne formou didaktických hier.

     9. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD je aj stravovanie detí v školskej jedálni. Deti prichádzajú do jedálne v sprievode pedagogického zamestnanca – v ŠKD vychovávateľa. V školskej jedálni sa správajú slušne a správne stolujú. Po skončení obeda, celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne.

     10. Na oddych a výchovnú činnosť klubu sa môžu využívať aj špeciálne učebne, telocvičňa, ihrisko a ďalšie objekty školy.

     11. Súčasťou materiálno-technického vybavenia ŠKD je materiálne zabezpečenie priestorov na relaxačné účely, účelné vybavenie oddelení na individuálnu a skupinovú činnosť s deťmi. Súčasťou materiálno-technického vybavenie je aj vybavenie počítačovou technikou s pripojením na internet a technické prostriedky potrebné na metodickú prípravu, na tvorbu a rozmnožovanie písomných a obrazových materiálov na prácu s deťmi. Deti nesmú používať počítač a interaktívnu tabuľu a inú techniku v oddelení bez prítomnosti vychovávateľa a bez jeho dovolenia.

      

     Čl. 2

     Prijímanie detí do ŠKD

     1.  Deti sa do ŠKD prijímajú na základe písomnej žiadosti podanej zákonným zástupcom dieťaťa.

     2.  O prijatí dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy, o čom vydáva rozhodnutie.

     3. Do ŠKD sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov ZŠ, ktorí sú prihlásení na pravidelnú dochádzku.

     4. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do ŠKD a spôsob jeho odchodu uvedie jasne rodič/zákonný zástupca dieťaťa a ten sa uvedie v osobnom spise dieťaťa a v triednej knihe. V osobnom spise dieťaťa a v triednej knihe sa uvedú aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu, pričom všetky ďalšie zmeny je zákonný zástupca oznámiť pedagogickému zamestnancovi (vychovávateľovi) oddelenia písomne.

     5. Zákonný zástupca dieťaťa môže prihlásiť svoje dieťa do ŠKD aj na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku alebo iba na niektorú z činností dennej prevádzky ŠKD, pokiaľ to dovoľujú prevádzkové podmienky školy

     6. Dieťa môže počas školského roka skončiť dochádzku do klubu, ak o ukončenie dochádzky písomne požiada jeho zákonný zástupca.

     7. Na organizovanie oddychových aktivít možno zaraďovať do výchovno-vzdelávacej činnosti sezónne činnosti so súhlasom zákonného zástupcu.

     8. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo činnosť, ktorá sa organizuje mimo priestorov klubu, zvýši sa počet zodpovedných pedagogických zamestnancov alebo sa zníži počet zúčastnených detí.

     9. Pedagogický zamestnanec v ŠKD uvoľní dieťa z ŠKD len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia rodiča lebo zákonného zástupcu.

      

     Čl. 2. 1.

     Dochádzka detí do ŠKD

     1. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu dieťaťa, záujmovú činnosť v rámci pobytu dieťaťa v ŠKD uvedie zákonný zástupca dieťaťa v písomnej forme. Všetky zmeny a odchýlky  v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje pedagogickému zamestnancovi (vychovávateľke) vopred písomne. Telefonické oznámenie nie je možné akceptovať.

     2. Dieťa môže byť z činnosti uvoľnené (ak to nie je uvedené v osobnom spise dieťaťa) len na základe písomného oznámenia rodiča/zákonného zástupcu.

     3. Za príchod dieťaťa do rannej činnosti klubu, ktorý je v prevádzke od 6,30 h do 7,30 h, zodpovedá rodič/zákonný zástupca dieťaťa. O 7,30 h deti pod dozorom vychovávateľa odchádzajú do svojich tried na dopoludňajšie vyučovanie.

     4. Ak dieťa dochádza v rámci pobytu ŠKD na inú popoludňajšiu aktivitu, vyučujúci alebo lektor preberá zaň zodpovednosť od osobného prevzatia od vychovávateľa, po skončenie jeho aktivity, presne určeným časom pre daný záujmový útvar. Vyučujúci alebo lektor osobne odovzdá prevzaté deti vychovávateľovi s informáciou o prípadnom odchode dieťaťa počas jeho činnosti.

     Čl. 3

     Práva a povinnosti detí a ich rodičov/ zákonných zástupcov v ŠKD, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami klubu a ďalšími zamestnancami školy

      

     Čl. 3. 1.

     Práva a povinnosti detí

     1. A) Dieťa v ŠKD má právo:

     • Na výchovnú činnosť v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí.
     • Na výchovnú činnosť primeranú jeho veku, schopnostiam, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny má vyčlenený čas na obed a olovrant, oddych a relax po vyučovaní.
     • Oboznámiť sa so Školským poriadkom pre ŠKD, Pokynmi a pravidlami správania sa počas pobytu vonku na školskom ihrisku a vychádzok.
     • Deti navštevujúce ŠKD majú všetky práva, ktoré sú stanovené v „Právach dieťaťa“.
     • Na slobodu myslenia a prejavu.
     • Zapojiť sa do aktivít organizovaných v rámci ŠKD.
     • Vyjadrovať sa k činnosti v ŠKD, pričom ich vyjadreniu musí byť venovaná pozornosť.
     • Vyjadrenie svojho názoru primeraným spôsobom v diskusii počas výchovnej činnosti.
     • Na zabezpečenie prístupu k informáciám, ktoré podporujú jeho morálny a sociálny rozvoj.
     • Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v zdravom životnom prostredí.
     • Na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím.
     • Na využívanie zariadení v ŠKD počas ich celého pobytu.
     • Byť do ŠKD zaradený aj na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku alebo iba na niektorú z činností dennej prevádzky, pokiaľ to dovoľujú prevádzkové podmienky školy.
     • Počas prípravy na vyučovanie si v ŠKD vypracovávať domáce úlohy a pripravovať sa pod vedením pedagogického zamestnanca  na vyučovanie na nasledujúci deň.

     B) Dieťa má povinnosť:

     • Počas pobytu v ŠKD dodržiavať pokyny pedagogického zamestnanca, riadiť sa jeho usmerňovaním, rešpektovať jeho nariadenia.
     • Neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania (spolužiaci, pedagogický zamestnanci).
     • Dodržiavať školský poriadok pre ŠKD, školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy (prevádzkový poriadok), Pokyny a pravidlá správania sa na školskom ihrisku a vychádzok počas pobytu v ŠKD.
     • Konať tak, aby svojim správaním neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove.
     • Chrániť pred poškodením majetok školy a ŠKD, ktorý škola a ŠKD využíva na výchovu a vzdelávanie.
     • Oznámiť pedagogickému zamestnancovi stav alebo konanie iných osôb, ktoré by  ohrozili ich bezpečnosť a zdravie, prípadne by poškodili majetok školy alebo iných osôb.
     • Oznámiť stratu svojej veci vychovávateľovi, ak to dieťa zistilo počas prevádzky v ŠKD, ktorá následne vykoná ďalšie opatrenia.
     • Počas výchovnej činnosti mať mobilný telefón vypnutý a odložený v skrinke. Dieťa nesmie používať mobilný telefón, ani iné mobilné zariadenia (inteligentné hodinky), ani sa s nimi hrať. Ak poruší tento príkaz, je povinný telefón odovzdať vychovávateľovi, ktorá to oznámi zákonnému zástupcovi dieťaťa a pri odchode domov ho odovzdá rodičom/zákonnému zástupcovi. V prípade používania mobilných telefónov, tabletov a iných mobilných zariadení (inteligentné hodinky a pod.) ... platia pre deti v ŠKD tie isté pravidlá a pokyny ako sú uvedené v Školskom poriadku školy, nakoľko ŠKD je súčasťou školy.
     • Rešpektovať, že do ŠKD nesmie nosiť predmety, ktorými by mohol spôsobiť iným alebo sebe ohrozenie na zdraví alebo ohrozenie bezpečnosti, prípadne poškodenie majetku školy a ŠKD.
     • Rešpektovať, že do ŠKD nesmie nosiť predmety, ktoré nebude k činnosti potrebovať. Klenoty, väčšie sumy peňazí, mobil a ďalšie cenné veci smie nosiť len na vlastnú zodpovednosť. Pri prípadnom odcudzení alebo strate takýchto predmetov, ktoré dieťa k činnosti v ŠKD nepotrebuje, ŠKD nezodpovedá za vzniknutú škodu.
     • Ku všetkým zamestnancom školy a taktiež návštevám sa správať slušne a zdvorilo. Samozrejmosťou zdvorilého správania je pozdrav.
     • Zdržiavať sa len v priestoroch školy, neopúšťať ich, pri aktivitách mimo budovy školy zdržiavať sa len vo vyhradených priestoroch a miestach .

      

     Čl. 3. 2.

      Práva a povinnosti rodičov/zákonných zástupcov

     A) Rodič/zákonný zástupca má právo:

     • Zapísať svoje dieťa do ŠKD, vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej rodičom/zákonným zástupcom najneskôr do 30. júna predchádzajúceho školského roka. Pre deti zapísané do 1. ročníka je odovzdanie prihlášky pri zápise do prvého ročníka.
     • Na informácie o správaní sa a výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa u svojho vychovávateľa a na poskytnutie poradenských služieb vo veci výchovy svojho dieťaťa.
     • Zúčastňovať sa výchovnej činnosti po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy.
     • Vznášať pripomienky a podnety k práci v ŠKD s  dodržanou postupnosťou u svojho vychovávateľa, potom u vedúcej vychovávateľky a potom u riaditeľky školy.

      B) Rodič/Zákonný zástupca má možnosť:

     • Rodič/zákonný zástupca môže požiadať o zníženie alebo odpustenie mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD po predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
     • Dieťa si rodič/zákonný zástupca vyzdvihne zazvonením na zvonček príslušného oddelenia ŠKD a nahlásením mena dieťaťa vychovávateľovi. Je to opatrenie, ktoré napomáha bezpečnosti detí počas pobytu detí v ŠKD. Rodičom/zákonným zástupcom nie je dovolené vstupovať do budovy školy. Na žiadosť rodiča/zákonného zástupcu, vychovávateľ zváži konzultáciu ihneď alebo stanoví konzultáciu na termín, kedy sa nevenuje výchovnej činnosti.
     • V čase od 13,30 h do 15,00 prosíme rodičov a zákonných zástupcov, ak je to možné, aby svoje deti v tomto čase nevyberali z ŠKD, nakoľko prebieha pravidelná činnosť, krúžky (len výnimočne v ojedinelých prípadoch).

     C) Zákonný zástupca je povinný:

     • Dodržiavať prevádzkový poriadok ŠKD, dodržiavať dobu pobytu dieťaťa v ŠKD najskôr od 6,30 hodiny a najneskôr do 17,30 hodiny.
     • Písomne oznámiť vychovávateľovi zmeny v dochádzke, prípadné zmeny v  spôsobe odchodu dieťaťa z ŠKD.
     • Poskytnúť vychovávateľovi pred nástupom do ŠKD osobné údaje o svojom dieťati a o zákonných zástupcoch dieťaťa, pre účely vypísania pedagogickej agendy, za dodržania zákona o ochrane osobných údajov.
     • Oboznámiť vychovávateľa o zdravotnom stave dieťaťa vrátene dlhodobých i krátkodobých zdravotných oslabení.
     • Na začiatku školského roka rodič/zákonný zástupca odovzdá vychovávateľovi písomný súhlas – tlačivo – v ktorom dáva svoj súhlas s tým, že dieťa môže z ŠKD vyberať osoba mladšia ako 18 rokov na vlastnú zodpovednosť (uvedie meno a priezvisko tejto osoby).  
     • Popoludní od 15,00 hod. do 17,30 hod. má rodič/zákonný zástupca, prípadne písomne poverená dospelá osoba, možnosť vybrať dieťa z ŠKD pri hlavnom vchode/starom vchode zazvonením na zvonček a nahlásením mena dieťaťa p. vychovávateľovi. Následne vychovávateľ dieťa posiela do šatne a domov. Tie deti, ktoré majú uvedené, že môžu odchádzať z ŠKD sami, odídu v čase, ktorý písomne určil ich rodič/zákonný zástupca. Nie je možné uvoľniť dieťa z ŠKD na základe telefonického oznámenia rodičom/zákonným zástupcom.
     • Uhradiť mesačný príspevok zákonného zástupcu na výchovnú činnosť v ŠKD, určenú  VZN vo výške:
     • 40 EUR/mesiac:
     1. v prípade, že dieťa a jeho obaja zákonní zástupcovia, resp. jeden, ak má len jedného zákonného zástupcu, majú v obci trvalý pobyt, uplatní sa zľava 50 % z poplatku (t. j. poplatok je vo výške 20,00 eur/mesiac)
     2.  v prípade, že dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov má trvalý pobyt v obci, uplatní sa zľava 25 % z poplatku (t. j. poplatok je vo výške 30,00 eur/mesiac)

                   a to Obecnému úradu a najneskôr do 10. dňa v mesiaci  bankovým prevodom na č.               účtu: IBAN SK 3756000000001877406001, SWIFT:KOMASK2X, s pridaním               variabilného symbolu  určené pre každé dieťa osobitne.

     • Ak rodič/zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada zriaďovateľa a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, poplatok za dieťa sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza.
     • Ak rodič/zákonný zástupca neuhradí poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD po dobu dvoch mesiacov, bude dieťa z ŠKD pre neplatenie vylúčené.

      

     Čl. 3. 3.

     Výchovné opatrenia

     Ak dieťa počas činnosti v ŠKD porušuje školský poriadok pre ŠKD a školský poriadok školy, narúša svojim správaním výchovno-vzdelávaciu činnosť, vychovávateľka ihneď informuje zákonných zástupcov dieťaťa o takomto porušení. A to buď písomne alebo ústne.

     Záväzným je dodržiavanie Školského poriadku, Školského poriadku pre ŠKD a Pokyny a pravidlá správania sa na školskom ihrisku a vychádzok počas pobytu vonku v ŠKD,  schváleným pedagogickou radou.

     Na základe opakovaného menej závažného porušenia (teda najmenej 3 x) alebo jednorázového hrubého, závažného porušenia Školského poriadku, Školského poriadku pre ŠKD, Pokynov a pravidiel správania na školskom ihrisku a vychádzok počas pobytu v ŠKD,  môže byť dieťa na základe návrhu vychovávateľky a prerokovaní a schválení v pedagogickej rade, zo školského klubu detí vylúčené.

      

     Čl. 4

      Prevádzka a vnútorný poriadok ŠKD

     ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6,30 h do 17,30 h.

     O rozsahu jeho dennej prevádzky počas prázdnin rozhoduje riaditeľka školy.

     ŠKD sa riadi režimom dňa (denný poriadok), ktorý je súčasťou Výchovného programu ŠKD.

      

     Čl. 4. 1.

     Prevádzka oddelení, schádzanie a rozchádzanie detí v ŠKD

     Prevádzka ŠKD sa uskutočňuje v ranných hodinách od 6,30 h do 7,30 h. Za príchod dieťaťa zodpovedá rodič/zákonný zástupca dieťaťa. Dieťa musí osobne odovzdať vychovávateľovi. Do budovy školy nevstupuje! O 7,30 h deti pod dozorom vychovávateľa odchádzajú do tried.

     Prevádzka popoludňajšej činnosti v oddeleniach prebieha v čase od 11,40 h do 16,30 h. Po 16,30 hodine sú deti zlúčené do zberných oddelení.

     Deti odovzdáva príslušnému vychovávateľovi učiteľ vyučujúci poslednú vyučovaciu hodinu v danej triede.

     Odchod dieťaťa z ŠKD je vyznačený v Osobnom spise dieťaťa a v Triednej knihe. Zmeny odchodu musí rodič písomne oznámiť. Opustiť ŠKD bez vedomia vychovávateľa je neprípustné.

      

     Čl. 4. 2.

     Denný poriadok

     6,30 – 7,30 hranné schádzanie detí

     • voľný výber hier podľa záujmu detí, počúvanie, sledovanie rozprávok, čítanie, kreslenie, rozhovory

     11,40 – 14,00 h – schádzanie detí do oddelení ŠKD

     • odpočinková a relaxačná činnosť, relaxácia, pokojné činnosti,
     • hygienické návyky, stravovanie v ŠJ
     • plnenie výchovných cieľov z jednotlivých tematických oblastí výchovy podľa týždenného rozvrhu činnosti jednotlivých oddelení ŠKD

     14,00 – 15,00 h – rekreačná činnosť

     • vychádzky, organizované hry, voľná pohybová činnosť detí podľa možnosti vonku
     • plnenie výchovných cieľov z jednotlivých tematických oblastí výchovy podľa týždenného rozvrhu činnosti jednotlivých oddelení ŠKD
     • hygienické návyky, olovrant

     15,00 – 16,30 h – príprava na vyučovanie

     • jazykové rozcvičky, matematické rozcvičky, gymnastika ruky
     • krátke zopakovanie učiva z daného vyučovacieho dňa
     • nenáročné didaktické hry na upevňovanie učiva
     • vysvetlenie domácich úloh
     • písanie domácich úloh, kontrola správnosti a úhľadnosti vypracovaných úloh
     • tiché alebo hlasné čítanie článkov z čítanky

     16,3O – 17,30 – oddychová činnosť

     • voľný výber hier podľa záujmu detí, rozhovory, počúvanie, sledovanie rozprávok, čítanie, ľubovoľné kreslenie
     • rozchádzanie sa detí, odovzdávanie detí zákonným zástupcom

      

     Čl. 4. 3.

     Organizácia v školskej jedálni

     Za stravovanie detí navštevujúce školský klub sú zodpovední vychovávatelia za jednotlivé oddelenia. Riadia sa pritom pre všetkých záväzným harmonogramom stravovania. Pomáhajú deťom pri stravovaní, sledujú ich stravovacie návyky, učia ich správne stolovať a správať sa pri jedle, rozvíjajú samoobslužné činnosti detí. Dbajú o bezpečnosť a ochranu zdravia detí pri stravovaní. Sú nápomocní pri vydávaní stravy.

     Obed v školskej jedálni je pre deti zabezpečený od 11,45 do 14,10 h, podľa harmonogramu stravovania. Deti musia mať svoje čipy na stravovanie a dbajú o to, aby si správne zaregistrovali v daný deň obed na čítacom zariadení umiestnenom na výdajnom okienku pri odbere hlavného jedla.  Do školskej jedálne prichádzajú deti zoradené pod vedením svojho vychovávateľa, kde zaujmú svoje miesto. Deti pri obedovaní dodržiavajú  zásady slušného spoločenského stravovania. Po obede odnesú použitý riad k okienku. Po obede sa disciplinovane presúvajú do priestorov určených na popoludňajšiu výchovnú činnosť.

      

     Čl. 4. 4.

     Pobyt vonku

     Počas pobytu vonku sa deti riadia pokynmi pedagogických pracovníkov. Dbajú na svoju bezpečnosť a ochranu zdravia ako aj na bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu, nepoškodzujú majetok školy, neopúšťajú vyhradený priestor na pobyt vonku.  Je záväzné pre všetky deti dodržiavať a riadiť sa vnútornou smernicou školy: Pokyny a pravidlá správania sa na školskom ihrisku, počas vychádzok, počas vyučovania, prestávok, činnosti detí v ŠKD, krúžkovej činnosti. Toto interné nariadenie je súčasťou tohto Školského poriadku pre ŠKD a tvorí jeho prílohu.

     Deti sú povinné oznámiť ihneď pedagogickému zamestnancovi stav alebo konanie iných osôb, ktoré by  ohrozili ich bezpečnosť a zdravie, ako aj  bezpečnosť a zdravie  všetkých ostatných,  prípadne by poškodili majetok školy alebo iných osôb.

     Pri presunoch na ulici dodržiavajú deti pokyny vychovávateľa, dodržujú dopravné predpisy.

      

     Čl. 5

     Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-     patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

     Pedagogický zamestnanci a deti v ŠKD sú povinní riadiť sa počas svojej výchovno-vzdelávacej činnosti Smernicou č. 2/2013 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov v škole.

     Smernica stanovuje základné podmienky a postupy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, na vylúčenie alebo obmedzenie faktorov podmieňujúcich vznik pracovných a školských úrazov, poškodení zdravia a všeobecné zásady prevencie. Smernica stanovuje a bližšie konkretizuje práva a povinnosti pedagogických zamestnancov, práva a povinnosti detí/žiakov vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

     Je záväzná pre všetkých zamestnancov, detí a žiakov školy.

     V rámci prevencie pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím je deťom zakázané dopúšťať sa počas výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD akejkoľvek formy násilia, diskriminácie, ponižovania, šikanovania, hrubého, vulgárneho vyjadrovania a správania, fyzického násilia a útokov, nadávania, ohovárania, obmedzovania a iných prejavov intolerancie. Pedagogický zamestnanci sa riadia Smernicou č. 1/2013 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov školskom prostredí a spolupracujú s koordinátorom prevencie pred sociálno-patologickými javmi.

      

     Čl. 6

     Podmienky zaobchádzania s majetkom školy a majetkom ŠKD

     Počas všetkých činností v ŠKD sú účastníci výchovno-vzdelávacieho procesu povinní udržiavať priestory kde pracujú v čistote a chránia školský majetok.

     Za akékoľvek poškodenie zariadenia majetku ŠKD z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere zodpovedný rodič/zákonný zástupca dieťaťa.

      

     Čl. 7

     Záverečné ustanovenia

     Tento Školský poriadok ŠKD pri Základnej škole Miloslavov bol aktualizovaný 3. 9. 2019 a nadobúda účinnosť od 3. 9. 2019.

      

     Vypracovala: Mgr. Soňa Slavkayová, vedúca vychovávateľka Školského klubu detí

      

     V Miloslavove, dňa 3. 9. 2019                                                            PaedDr. Alena Jančeková

                                                                                                                              riaditeľka školy