• Pokyny a pravidlá správania sa na školskom ihrisku, počas vychádzok počas vyučovania, prestávok, činnosti detí v ŠKD, krúžkovej činnosti

     __________________________________________________

      

     1. Na školskom ihrisku je povinné dodržiavať tieto pravidlá a pokyny a na ich dôsledné plnenie dbajú všetci pedagógovia počas všetkých činností. Tieto pravidlá a pokyny deťom primerane ich veku vysvetlia a uistia sa, že deti im porozumeli. Na stretnutí s rodičmi  vysvetlia tieto pokyny podrobne aj rodičom detí. (Tieto pokyny platia i pre pedagógov vykonávajúcich suplovanie v ŠKD).
     2. PRE ŠKD: Na školské ihrisko prichádzajú vychovávatelia postupne podľa toho, ako im končí dopoludňajšie vyučovanie. Teda najprv prichádzajú tie oddelenia, ktoré skončili po 4. vyučovacej hodine a po nich tie oddelenia, ktoré skončili po 5. vyučovacej hodine, resp. 6. vyučovacej hodine. Jednotlivé oddelenia sa tak na ihrisku prestriedavajú.
     3. PRE VŠETKY ČINNOSTI NA ŠKOLSKOM IHRISKU: Deti prichádzajú vždy v sprievode pedagógov primerane oblečené, prezuté a organizovane. Organizovane taktiež aj odchádzajú.
     4. PRE ŠKD: Vychovávateľ si na aktivity s deťmi na školskom ihrisku prináša náčinie a potreby, ktoré mu boli na začiatku školského roka zverené z inventáru ŠKD, sú označené jeho menom, za ktoré zodpovedá a ktoré na konci školského roka odovzdáva (prihliadajúc na ich opotrebovanie). Vždy po skončení pobytu vonku si ich skontroluje a odnáša do svojho oddelenia. Výnimkou sú spoločné náčinia a športové potreby ako sú florbalový set, pingpongový set, hračky do piesku, ktoré sú spoločné a za ktoré zodpovedá každý vychovávateľ. Po skončení aktivity s nimi ich odovzdáva na určené miesto prístupné všetkým vychovávateľom. Je povinnosťou všetkých tento inventár šetriť a zabrániť strate a poškodzovaniu.
     5. PRE VŠETKY ČINNOSTI NA ŠKOLSKOM IHRISKU: Pedagóg si prináša na vyučovaciu hodinu a na aktivity so žiakmi náčinie a potreby za ktoré je osobne zodpovedný a ktoré musí po skončení odložiť, nenechať ich na školskom ihrisku!
     6. PRE VŠETKY ČINNOSTI NA ŠKOLSKOM IHRISKU: Počas celého pobytu vonku sa deti správajú tak, aby nedošlo k ohrozeniu na živote a zdraví svojom a ani ostatných. Je povinnosťou všetkých pri zistení porušenia týchto pravidiel a pokynov, prípadne prekážok... ihneď ich ohlásiť pedagógovi, ktorý toto konanie zastaví, odstráni nedostatky a prekážky ohrozujúce zdravie alebo život.
     7. PRE ŠKD: Pobyt vonku v rámci ŠKD je realizovaný spravidla každý deň na dobu min. 40 až 60  minút, v prípade nepriaznivého počasia aj menej ako 40 minút.  Prihliada pritom na dopoludňajšie aktivity detí počas vyučovania, iné popoludňajšie aktivity, nepredvídateľné skutočnosti, nepriaznivé počasie a pod.
     8. PRE VŠETKY ČINNOSTI NA ŠKOLSKOM IHRISKU: V prípade poranenia alebo úrazu (aj toho najmenšieho...pádu, udretia, pošmyknutia, porezania, buchnutia, udretia, narazenia, uštipnutia....atď.) zabezpečí pedagóg ihneď najvhodnejšie a primerané ošetrenie. Vychovávatelia ŠKD oznámia túto skutočnosť vedúcej vychovávateľke. Pedagóg to oznámi v ten istý deň rodičom dieťaťa a zapíše túto udalosť do knihy úrazov v zborovni. Každý pedagóg sa oboznámi s dostupnosťou lekárničiek v škole. Je zakázané pedagógom podávať deťom lieky vo forme tabliet.
     9. PRE ŠKD: Dieťa prichádza na školské ihrisko sa uvoľniť a bezprostredne sa hrať po   dopoludňajšom vyučovaní a po relaxácii v oddelení. Je preto nutné, aby nebolo obmedzované ničím, čo by mu v tom bránilo. Preto je dôležité, aby sa nemuselo strachovať o svoje oblečenie, či sa nezašpiní, nepotrhá si ho.... Najvhodnejšie je, ak si dieťa na pobyt vonku prezlieka oblečenie v ktorom sa môže uvoľniť, prípadne i zašpiniť. Preto dôrazne žiadame rodičov, aby rešpektovali toto právo svojho dieťaťa a dali mu na pobyt vonku vhodné oblečenie.  V opačnom prípade nie je možné vznášať pripomienky, námietky a sťažnosti.
     10. Pri pobyte na školskom ihrisku je deťom zakázané manipulovať s kameňmi, palicami, paličkami, šiškami, hrudami a pod. Je zakázané ich hádzanie, prenášanie, dvíhanie, kotúľanie, kopanie, podávanie a iná manipulácia s nimi ohrozujúca zdravie a bezpečnosť všetkých prítomných i svoju vlastnú.
     11. PRE VŠETKY ČINNOSTI NA ŠKOLSKOM IHRISKU:  Žiak sa pohybuje na školskom ihrisku tak, aby naň pedagóg vždy videl, nie je dovolené skrývať sa pred pedagógmi. Ak dieťa potrebuje opustiť priestor na školskom ihrisku počas vyučovania, prestávok, krúžkovej činnosti, musí to oznámiť pedagógovi. Počas výchovnej činnosti v ŠKD vždy musí požiadať vychovávateľa ev. zastupujúceho vychovávateľa o prípadné opustenie ihriska (napr. odchod domov – vždy ohlasuje odchod dieťaťa aj zákonný zástupca dieťaťa, návštevu toalety, odchod na krúžok – vždy ohlasuje aj vedúcemu krúžku). Dieťa sa hrá v priestore ihriska tak, aby naň pedagóg vždy videl, nie je dovolené skrývať sa pred pedagógmi.  
     12. PRE VŠETKY ČINNOSTI NA ŠKOLSKOM IHRISKU: Dieťa na hojdačkách sedí tak, aby nespadlo, je zakázané sa navzájom nadhadzovať, vyhadzovať, sadať mimo sedadiel, na zvislých hojdačkách sa veľmi vysoko hojdať  a inak nebezpečne sa správať. Žiakom 2. stupňa je prísne zakázané hojdať sa na zvislých hojdačkách, nakoľko tie nie sú na to uspôsobené svojou nosnosťou.
     13. PRE VŠETKY ČINNOSTI NA ŠKOLSKOM IHRISKU: Na preliezačkách smú deti liezť na tie, ktoré sú vzhľadom na ich vek primerané, vhodné - teda prváci a druháci len na tie najnižšie, tretiaci na preliezačky len strednej veľkosti a štvrtáci aj na tie najvyššie. Žiaci 2. stupňa neobmedzene, avšak prihliadajúc na svoje schopnosti. Na týchto preliezačkách môžu žiaci iba visieť zavesený rukami, nie na nich vstávať a sedieť na vrchu preliezačiek a vôbec nie zoskakovať z nich, visieť na nich dole hlavou a pod.
     14. PRE VŠETKY ČINNOSTI NA ŠKOLSKOM IHRISKU: Pri hre na pieskovisku je zakázané sypať si piesok na rôzne časti tela, sypať piesok na iných, zasypávať si časti oblečenia a obuv, ďalej tiež vysypávať piesok mimo pieskoviska a ničiť hračky do piesku
     15. PRE VŠETKY ČINNOSTI NA ŠKOLSKOM IHRISKU: Pri loptových hrách (futbale, florbale, vybíjanej...) deti smú kopať a hádzať loptu len primeranou silou!!! V prípade ak lopta preskočí cez plot školy, ihneď to žiaci oznámia pedagógovi a len ten smie ísť pre loptu mimo areál školy!!! Nie je dovolené kopať či búchať loptou o steny budovy školy!! Pri hrách s bránkami je zakázané ťahať sieťku na bránke alebo inak ju poškodzovať.
     16. PRE VŠETKY ČINNOSTI NA ŠKOLSKOM IHRISKU: Pri športových aktivitách sa dieťa správa férovo. Je zakázané schválne ubližovať pri hre svojim spoluhráčom, nadávať, vulgárne sa vyjadrovať, pľuť, ponižovať ostatné deti, vysmievať sa im, znevažovať iných a odmietať sa hrať s inými deťmi.  Je nutné dodržiavať stanovené a vopred dohodnuté pravidlá hry. V prípade, ak hrajú vekovo zmiešané družstvá, uvedomujú si vekové spôsobilosti a schopnosti a podľa toho aj prispôsobujú svoje konanie pri hre.
     17. PRE VŠETKY ČINNOSTI NA ŠKOLSKOM IHRISKU: Pri kreslení kriedami vonku, nie je dovolené kresliť inam ako na chodník, napr. na steny budovy školy, altánok, rám pieskoviska, ploty a pod.
     18. PRE VŠETKY ČINNOSI NA ŠKOLSKOM IHRISKU: Na lavičkách deti iba sedia. Je zakázané na lavičkách a stoloch v altánku vstávať a chodiť po nich! Pri pobyte v altánku udržiavajú všetci čistotu a poriadok, po pobyte si po sebe každý poupratuje, aby tam neostali fľaše, papieriky a pod.
     19. PRE VŠETKY ČINNOSTI NA ŠKOLSKOM IHRISKU: Je zakázané šplhať sa na stromy, olamovať konáre stromov, trhať listy, bez dovolenia jesť plody.
     20. PRE VŠETKY ČINNOSTI NA ŠKOLSKOM IHRISKU: V zimnom období je zakázané hádzať veľmi tvrdými snehovými guľami, ľadom, šúchať tvár ostatným deťom snehom a ľadom. Pedagóg dozerá na vhodné oblečenie detí v zimnom období (čiapky, šály, rukavice, teplé oblečenie, obuv), spolupracuje pritom s rodičmi.
     21. PRE VŠETKY ČINNOSTI NA ŠKOLSKOM IHRISKU: V letnom období dodržiavame pitný režim. Deti si so sebou nosia vonku fľaše s tekutinami a každých aspoň 20 minút pedagóg zvoláva deti do tieňa na dobu aspoň 5 minút a na to, aby sa deti pod jeho dohľadom napili. Pedagóg dozerá na vhodné oblečenie v letnom období (šiltovky, klobúčiky, šatky, krátke tričká a nohavice, obuv), spolupracuje pritom s rodičmi.
     22. PRE VŠETKY ČINNOSTI NA ŠKOLSKOM IHRISKU: Pri aktivitách so športovým náčiním ako švihadlá, taniere, gumy na skákanie, stolný tenis ... sa deti správajú tak, aby nedošlo k prípadnému úrazu švihnutím, udretím....
     23. PRE VŠETKY ČINNOSTI NA ŠKOLSKOM IHRISKU: Na aktivity s lanom a tyčami na šplhanie smú deti ísť len pod dozorom pedagóga,  ktorý je bezprostredne pri nich a umožní deťom vykonávať aktivity primerané len ich vekovej úrovni a schopnostiam.
     24. PRE VŠETKY ČINNOSTI NA ŠKOLSKOM IHRISKU: V prípade nevyhnutného odchodu pedagóga z ihriska (úraz, nevoľnosť....) na krátky a nevyhnutný čas, poverí svojho kolegu na ihrisku o krátkodobý dozor. PRE ŠKD: oznámi túto situáciu vedúcej vychovávateľke, ktorá zabezpečí ďalší postup.
     25. PRE VŠETKY ČINNOSTI NA ŠKOLSKOM IHRISKU A POČAS VYCHÁDZOK A AKTIVÍT MIMO AREÁL ŠKOLY: Nie je deťom dovolené vešať sa na ploty, vykrikovať na okoloidúcich. Žiaci sú povinní sa kultúrne správať pri presune na aktivity po komunikáciách a aj v dopravných prostriedkoch.
     26. PRE ŠKD: Na vychádzky musia chodiť aspoň dve oddelenia súčasne a spolu. Z dôvodu možných nepredvídateľných okolností nie je dovolené opúšťať areál školy iba jednému vychovávateľovi so svojim oddelením.
     27. PRE ŠKD: Počas vychádzok je vychovávateľ povinný oznámiť rodičom detí túto aktivitu vopred a opustenie areálu školy, miesto a dĺžku pobytu na vychádzke oznamuje vedúcej vychovávateľke. Prostredníctvom krátkeho a stručného oznamu oznamuje túto skutočnosť pred odchodom aj rodičom nalepením čitateľného a jasne viditeľného oznamu na dvere budovy školy.
     28. PRE VŠETKY AKTIVITY MIMO AREÁLU ŠKOLY: Na vychádzku a pobyt mimo areálu školy je pedagóg povinný zabezpečiť si aj prostriedky na poskytnutie nevyhnutnej prvej pomoci (malú  lekárničku) a na presun po cestných komunikáciách aj terčík na zastavovanie vozidiel a reflexné vesty pre žiakov.

      

     Pedagógovia a žiaci boli poučení o tomto internom predpise školy:

     Pokyny a pravidlá správania sa na školskom ihrisku, počas vychádzok počas vyučovania, prestávok, činnosti detí v ŠKD, krúžkovej činnosti

      

     Zároveň o tomto oboznámení je prevedený zápis v triednej knihe, nakoľko je súčasťou Školského poriadku školy a Školského poriadku pre ŠKD. Tento interný predpis školy je záväzný pre všetkých pedagógov a žiakov Základnej školy Miloslavov.

      

      

     Vypracovala: Mgr. Soňa Slavkayová, ved. vych. ŠKD

     V Miloslavove, dňa 3. 9. 2019