• Základná škola

     Alžbetin Dvor 81, 900 42 Miloslavov

     _____________________________________

      

     SMERNICA Č.  2/2013

      

     NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA DETÍ A ŽIAKOV V ŠKOLE

      

                                                             

      

     Prvá časť

     Čl. 1

     ÚVODNÉ USTANOVENIA

      

     Smernica stanovuje základné podmienky a postupy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, na vylúčenie alebo obmedzenie faktorov podmieňujúcich vznik pracovných a školských úrazov, poškodení zdravia a všeobecné zásady prevencie. Smernica stanovuje a bližšie konkretizuje práva a povinnosti pedagogických zamestnancov, ďalších zamestnancov školy, práva a povinnosti detí/žiakov vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

     Riaditeľ školy alebo ním poverený zamestnanec je povinný preukázateľne oboznámiť s touto smernicou všetkých zamestnancov školy, deti/žiakov a informuje o jej vydaní a obsahu zákonných zástupcov žiakov.

      

     Čl. 2

     ROZSAH PLATNOSTI

      

     Táto smernica je platná v rámci Základnej školy, Alžbetin Dvor 81, Miloslavov a je záväzná pre všetkých jej zamestnancov, detí a žiakov školy. Vzťahuje sa taktiež primerane aj na osoby, ktoré sa so súhlasom riaditeľa školy zdržiavajú v jej priestoroch a objektoch (napr. pedagogický praktikanti, zamestnanci iného zamestnávateľa zúčastňujúci sa pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb v škole, deti a žiaci iných škôl alebo školských zariadení).

      

     Čl. 3

     DEFINÍCIA POJMOV A SKRATIEK

     Definície:

     Bezpečnosť práce - je stav pracoviska, ktorý poskytuje vysokú mieru istoty, že pri dodržiavaní pravidiel (bezpečnostných požiadaviek, technologických a pracovných postupov a pod.), platných pre príslušné pracovisko a pracovný proces a bez pôsobenia nepredvídateľných vonkajších vplyvov, bude vylúčená alebo znížená možnosť ohrozenia života a zdravia osôb, poškodenia alebo zničenia majetku spoločnosti.

     Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - je  stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.

     Bremeno - predmet manipulácie spravidla nie zanedbateľnej hmotnosti, s ktorým sa manipuluje ako s jedným kusom (kusový materiál, manipulačná jednotka, osoba alebo zviera).

     Dieťa - fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole, alebo fyzická osoba pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky alebo fyzická osoba, ktorá vystupuje vo vzťahu k svojmu zákonnému zástupcovi, alebo fyzická osoba, ktorá sa priamo nezúčastňuje výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

     Informovaným súhlasom - písomný súhlas fyzickej osoby, v ktorom sa okrem jej vlastnoručného podpisu uvedie, že táto osoba bola riadne poučená o dôsledkoch jej súhlasu.

     Mimoškolské činnosti - sú na účely tejto smernice plavecký výcvik, lyžiarsky zájazd, škola v prírode, výlety a exkurzie.

     Mladistvý zamestnanec - je zamestnanec mladší ako 18 rokov.

     Nebezpečenstvo - je vlastnosť alebo schopnosť objektu, ktorá môže byť príčinou vzniku úrazu alebo poškodenia zdravia žiaka.

     Nebezpečná udalosť - je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie žiaka, ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia.

     Neregistrovaný školský úraz - je úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej menej ako štyri dni, poprípade ak aj nedôjde k neprítomnosti žiaka v škole, ale dôjde k poškodeniu jeho zdravia úrazom.

     Ohrozenie - je aktívna vlastnosť alebo schopnosť objektu spôsobiť úraz alebo iné poškodenie zdravia.

     Ochrana zdravia - súhrn opatrení zameraných na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a obmedzovanie ich výskytu, príp. iných porúch zdravia, zlepšovanie zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné podmienky, pracovné podmienky a zdravý spôsob života a na výkon štátneho zdravotného dozoru.

     Pracovisko - priestor, v ktorom žiak vykonáva prácu.

     Registrovaný pracovný úraz - úraz žiaka, ktorý sa stal pri praktickom vyučovaní, odbornej praxi vykonávanej u fyzickej alebo právnickej osoby na základe dohody, brigády alebo inej činnosti (§ 17 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.)

     Registrovaný školský úraz - je poškodenie zdravia dieťaťa, žiaka alebo študenta ak sa stal

     a)  pri výchovno-vzdelávacej činnosti na základných školách, základných umeleckých školách, stredných školách, špeciálnych školách, školských zariadeniach a vysokých školách ("škola") alebo nepovinnej činnosti organizovaných školou alebo v priamej súvislosti s ňou,

     b)     pri činnostiach, ktoré nie sú uvedené v písmene a) ak ich žiak vykonal na príkaz alebo so súhlasom učiteľa alebo povereného zamestnanca školy.

     Registrovaný školský úraz - je úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej viac ako tri dni alebo smrť žiaka.

     Prevencia - je plánovanie a vykonávanie opatrení zameraných na odstránenie, zníženie alebo vylúčenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik úrazov, a iných poškodení zdravia.

     Škola - je výchovno-vzdelávacia inštitúcia  - ZŠ Alžbetin Dvor 81, Miloslavov

     Škola v prírode - je účelové zariadenie, ktorého poslaním je umožniť žiakom posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť bez prerušenia výchovy a vzdelávania v zdravotne priaznivom prostredí. Utvára podmienky aj na organizovanie jazykových a lyžiarskych kurzov, súťaží žiakov, prázdninové a medzinárodné pobyty žiakov.

     Výchovou - komplexný proces učenia a socializácie zameraný na dieťa/žiaka s cieľom rozvíjať jeho osobnosť po stránke telesnej a duševnej.

     Vzdelávaním - cielene organizovaný a realizovaný proces výchovného a vzdelávacieho pôsobenia a učenia zameraného na rozvoj dieťaťa / žiaka v súlade s jeho predpokladmi a podnetmi, ktoré stimulujú jeho vlastnú snahu stať sa harmonickou osobnosťou.

     Zamestnávateľ -  Obec  Miloslavov

     Zamestnanci - všetci zamestnanci, ktorí sú v zmluvnom pracovnom pomere s Obcou Miloslavov

     Žiak - fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole, v škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a základnej umeleckej škole.

      

     Skratky:

     BOZP                          - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

     ZŠ                               - základná škola

      

      

     Čl. 4

     ZODPOVEDNOSTI A PRÁVOMOCI

      

     Postupy a zásady uvedené v tejto smernici sú záväzné pre všetkých zamestnancov a pre deti/žiakov školy, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na realizácii a zabezpečovaní činností popísaných v smernici.

     Za spracovanie a aktualizáciu tejto smernice, ako aj jej realizáciu v praxi je zodpovedná riaditeľka školy.

     Všetci zamestnanci, deti/žiaci sú povinní preukázateľne oboznámiť sa s touto smernicou a dodržiavať jej ustanovenia. Táto smernica je záväzná pre každého zamestnanca a žiaka dňom, kedy bol s ňou oboznámený.

     Riaditeľka školy je povinný zaistiť umiestnenie tejto smernice na takom mieste, aby bola zamestnancom verejne prístupná.

      

     Čl. 5

     ZÁKLADNÉ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

      

     Škola je pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinná :

     • prihliadať na základné fyziologické potreby detí/žiakov;
     • vytvárať podmienky na zdravý vývin detí/žiakov a na predchádzanie sociálnopatologickým javom;
     • zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí/žiakov;
     • poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov;
     • viesť evidenciu školských úrazov detí a žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze.

     Dieťa a žiak má právo okrem iného na :

     • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí;
     • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny.

      

     Dieťa a žiak je povinný :

     • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania;
     • dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy;
     • chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; nevykonávať činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok;
     • rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi;
     • pred skončením vyučovania bez dovolenia nevychádzať zo školskej budovy; zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môže žiak len za podmienok určených školským poriadkom;
     • nenosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov.
     • počas praktického vyučovania má žiak práva a povinnosti ustanovené zákonom č. 124/2006 Z. z. v platnom znení.

      

     Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný :

     • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom;
     • informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.

      

     DRUHÁ ČASŤ

      

     Čl. 6

     OSOBITNÉ POVINNOSTI K ZAISTENIU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA DETÍ A ŽIAKOV

      

     Škola je povinná :

     • sústavne zabezpečovať bezpečné a zdraviu neškodlivé podmienky v škole a pri výkone mimoškolských činností, na tento účel najmä :
     • zabezpečiť vhodné prevedenie, usporiadanie a vybavenie priestorov určených pre pobyt a pohyb detí a žiakov,
     • zabezpečiť pravidelnú kontrolu priestorov školy, jej vybavenia, inštalácií, zariadení, prevedenia a na zistené nedostatky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie detí/žiakov okamžite upozorňovať a zaistiť ich odstránenie,
     • venovať osobitnú pozornosť prevedeniu komunikácii a pomocných konštrukcií (podlahy, schody, zábradlia), skleneným výplniam (dvere, okná), elektrickej inštalácii, športoviskám a ich vybaveniu (telocvične, náradie, vonkajšie dráhy a i.),
     • zamedziť deťom/žiakom prístup do priestorov, kde im hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu alebo poškodenia zdravia (kuchyne, kotolne, náraďovne, sklady, l a pod.),
     • pre výkon mimoškolských aktivít spracovať a schváliť program, ktorý rešpektuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov,
     • výkon mimoškolských aktivít organizovať iba v bezpečných a zdraviu vhodných podmienkach,
     • vykonávať analýzu nebezpečenstiev a ohrození, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie detí/žiakov a prijať dostatočné opatrenia na ich elimináciu;
     • výchovu a vzdelávanie detí/žiakov zaistiť jedine odborne spôsobilými (s príslušnou odbornou kvalifikáciou) a zdravotne spôsobilými zamestnancami;
     • zabezpečiť výkon dozoru nad deťmi/žiakmi počas vyučovania, prestávok, odbornej praxe;
     • sústavne dohliadať na činnosť a správanie detí/ žiakov, upozorňovať, usmerňovať a vhodne organizovať činnosti s ohľadom na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia;
     • vykonávať oboznamovanie detí/žiakov o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia na začiatku školského roka a pred začiatkom odbornej praxe, výučby v odborných učebniach, športových podujatiach, mimoškolských činnostiach;
     • ochrániť zdravie detí/žiakov pred škodlivým vplyvom tabakového dymu vydaním zákazu fajčenia v škole;
     • pre prípad nutnosti poskytnutia predlekárskej prvej pomoci zabezpečiť výchovu a vzdelávanie zamestnancami znalými v poskytovaní prvej pomoci, v primeranom počte a na ľahko dostupných miestach zaistiť prostriedky prvej pomoci;
     • pri výkone praktického vyučovania v stredisku praktického vyučovania alebo pracovisku praktického vyučovania zaistiť dodržiavanie príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v závislosti na charaktere pracoviska a vykonávanej práci, najmä :
     • poverovať deti/žiakov iba primeranými činnosťami vzhľadom na ich vek, znalosti a vedomosti, fyzické a psychické schopnosti, skúsenosti a odbornú prípravu,
     • zabezpečiť potrebnú teoretickú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sústavný odborný dozor pri práci, vhodnú organizáciu režimu práce,
     • poskytovať na prácu iba bezpečné pracovné prostriedky, pracovisko usporiadané a vybavené v súlade s podmienkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
     • rešpektovať požiadavky na pracovné podmienky mladistvých osôb vrátane zakázaných prác mladistvým osobám, zabezpečiť podmienky bezpečnosti pri ručnej manipulácii s bremenami, zohľadňovať smerné hmotnostné hodnoty dvíhaných a prenášaných bremien a organizačne zabezpečiť dodržiavanie  limitov.

      

     Základná škola  môže organizovať výlety, exkurzie, jazykové kurzy, športový výcvik, pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity na základe informovaného súhlasu a dohode so zákonným zástupcom dieťaťa/ žiaka.

      

     Čl. 7

     ÚRAZY, NEBEZPEČNÉ UDALOSTI

     V prípade vzniku úrazu dieťaťa/žiaka poverený zamestnanec školy určí charakter úrazu (školský úraz – neregistrovaný/registrovaný, pracovný úraz – neregistrovaný/registrovaný). V závislosti na charaktere úrazu škola vykoná potrebné opatrenia podľa ustanovení platnej legislatívy.

     V prípade, ak sa zistí, že úraz spĺňa charakter a požiadavky registrovaného školského úrazu :

     Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. K jeho spísaniu sa prizve zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka.

     Zároveň zistí príčinu úrazu, kto úraz zavinil, okolnosti jeho vzniku, prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného úrazu.

     Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával dozor  v čase vzniku úrazu, ak to nie je možné, potom triedny učiteľ dieťaťa/žiaka, poprípade iný zamestnanec poverený riaditeľom školy.

     O neregistrovaných školských úrazoch vedú školy evidenciu. Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.

     Škola vyšetrí každý úraz, ktorý sa stane dieťaťu/žiakovi pri :

     a)  výchovno-vzdelávacej činnosti na škole alebo nepovinnej činnosti organizovaných školou alebo  v priamej súvislosti s ňou,

     b)  činnostiach, ktoré nie sú uvedené v písmene a) ak ich dieťa/žiak vykonal na príkaz alebo so súhlasom učiteľa alebo povereného zamestnanca školy.

     Vyšetrením úrazu sa rozumie zistenie všetkých okolností a príčin vzniku úrazu, miesta úrazu, svedkov úrazu, zadokumentovania miesta úrazu ak ide o závažný úraz, uvedenia mena a priezviska pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, poprípade mena a priezviska zamestnanca, ktorý dal dieťaťu/ žiakovi pokyn na činnosť, ktorá viedla k vzniku úrazu.

     Škola je povinná po oznámení nebezpečnej udalosti bezodkladne vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia dieťaťa/ žiaka.

     Škola je povinná viesť evidenciu nebezpečných udalostí.

     V prípade vzniku úrazu :

     • každé dieťa/ žiak, ak je toho schopný, je povinný informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca (vyučujúceho, dozor konajúceho, triedneho) o úraze, drobnom poranení;
     • rovnaká povinnosť informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca platí aj pre ostatné deti/žiakov, ktorí sú svedkom udalosti;
     • prvú predlekársku pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy, ktorý sa o udalosti dozvedel, zároveň zabezpečí ďalšie opatrenia;
     • ak úraz dieťaťa/žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu si vyžaduje neodkladnú lekársku pomoc, škola zabezpečí privolanie záchrannej zdravotnej služby alebo odvoz dieťaťa/žiaka do zdravotníckeho strediska za účasti pedagogického doprovodu, ihneď informuje rodičov, s ktorými sa dohodne na ďalšom postupe
     • ak dieťa v základnej škole utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom.
     • po návrate z ošetrenia zaznamená úraz a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt s rodičom . Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.
     • zamestnanec, ktorý poskytol prvú pomoc alebo pedagogický sprievodca podá ošetrujúcemu lekárovi informácie o vzniku a príčinách úrazu a informáciu o poskytnutej pred lekárskej prvej pomoci,
     • pedagóg, ktorý poskytol prvú pred lekársku pomoc dieťaťu/žiakovi, je povinný zabezpečiť :

     -     informovanie zákonných zástupcov dieťaťa/žiaka o úraze alebo udalosti,

     -     zaevidovanie úrazu alebo udalosti do príslušnej evidencie (kniha školských úrazov, evidencie ošetrení úrazov).

     V prípade vzniku pracovného úrazu je potrebné rešpektovať príslušné ustanovenia osobitného predpisu (zákon č. 124/2006 Z. z. v platnom znení).

      

     Čl. 8

     TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

      

     Následky úrazov sú v mnohých prípadoch závislé od poskytnutia rýchlej a účinnej pomoci postihnutým. To si vyžaduje, aby si všetci zamestnanci osvojili nielen bezpečnostné predpisy, ale aj zásady, postup a spôsob poskytovania prvej pomoci.

     Postupy v prípade vzniku poškodenia zdravia, vrátane poskytnutia prvej pomoci a evakuácie zranených osôb sú obsiahnuté v traumatologickom pláne.

     Traumatologický plán

     • formuluje zásady starostlivosti o zranených;
     • vymedzuje prípravné opatrenia zabezpečenia starostlivosti o zranených a zodpovednosť zamestnancov;
     • určuje organizačné zásady pre postupy záchranných akcií, ktorých cieľom je dosiahnuť     koordinovanú spoluprácu všetkých zložiek, ktoré sa na starostlivosti o zranených podieľajú.

     Traumatologický plán Základnej školy  tvorí prílohu č. 1 k tejto smernici.

      

     Čl. 9

     OBOZNAMOVANIE PODMIENKACH ZAISTENIA BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA DETÍ A ŽIAKOV

      

     Cieľom oboznamovanie je zabezpečiť získanie potrebného súboru informácií, rsp. vedomostí pre bezpečný výkon činností, ale aj vedomostí o zásadách bezpečného správania sa v škole. 

      

     Oboznamovanie zamestnancov školy je zabezpečené v rámci školení zamestnancov v oblasti BOZP, ktoré sa uskutočňujú v zmysle schválených podmienok a osnov.

      

     Oboznamovanie detí/žiakov je zabezpečené informovaním podľa schválených osnov :

     • na začiatku školského roka resp. prvý deň nástupu do školy,
     • na začiatku výučby v odborných učebniach a odborných činností

     Oboznamovanie žiakov pred praktickým vyučovaním v stredisku praktického vyučovania alebo pracovisku praktického vyučovania sa riadi osobitnými pravidlami. V závislosti na charaktere praktickej výučby musí byť pred jej začiatkom vykonané u žiakov preukázateľné oboznámenie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

      

     TRETIA ČASŤ

      

     Čl. 10

     ZÁSADY BEZPEČNÉHO SPRÁVANIA V ŠKOLE

      

     Zásady bezpečného príchodu detí/žiakov do školy

     • Žiaci základnej školy na vyučovanie prichádzajú medzi 7.35 – 7.55 hodine tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste, s pripravenými učebnými pomôckami. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú najviac 10 minút pred začiatkom vyučovania (činnosti);
     • Do budovy školy žiaci vchádzajú hlavným vchodom, pokiaľ nie je stanovené inak;
     • Žiaci, ktorí prídu na vyučovanie, výchovnú činnosť skôr ako je stanovený čas, disciplinovane čakajú na školskom dvore (škola nezodpovedá v tomto čase za bezpečnosť žiakov) alebo na mieste, ktoré im určil učiteľ. Vstup do budovy školy je bez vedomia vyučujúceho zakázaný;
     • Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase, písomne oznámenom učiteľom a schválením riaditeľom školy;
     • Žiak sa v škole prezúva do zdravotne vyhovujúcej obuvi, ktorú má označenú, do školy ju nosí v osobitnom vrecúšku (po skončení vyučovania ju nenecháva v šatni - škola nezodpovedá za jej prípadné straty). Vychádzkovú obuv necháva počas vyučovania alebo výchovnej činnosti v šatni;
     • Žiaci na bicykli, kolieskových korčuliach a pod. prichádzajú do školy (do jej vonkajších priestorov) len na vlastné nebezpečenstvo. Vstup do školy je na týchto športových náradiach zakázaný. Škola za poškodenie, či krádež bicykla, kolieskových korčúľ a pod. nenesie zodpovednosť.

      

     Zásady starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov pri vyučovaní

     • Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov;
     • Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole preukázateľne oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom;
     • Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať pokyny dozor konajúcich učiteľov školy;
     • Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať v škole ako prezuvky obuv s čiernou podrážkou
     • Žiaci nesmú v škole ani v areáli školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy;
     • Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady - dôsledne si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom;
     • V učebniach aj ostatných priestoroch školy (chodby, schody, šatne a pod.) sú zakázané všetky nebezpečné činnosti, hlavne stúpanie na stoličky a stoly, behanie, skákanie, kĺzanie a hádzanie;
     • Pri otváraní a zatváraní okien je potrebná osobitná pozornosť. Vhodné je využívať zachycujúcich zarážok;
     • Zakázané je vykláňanie žiakov z okien, lezení na okná a parapety alebo sadanie na nich;
     • Všetky dvere na nábytku musia byť pozatvárané;
     • Zvýšenú pozornosť je nutné venovať všetkým rohom a hranám v miestnosti;
     • Každý učiteľ je povinní zohľadňovať špecifické potreby žiaka (zrakové, sluchové i vzrastové);
     • Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, je učiteľ povinný preukázateľne poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.

      

     Zásady bezpečného správania žiakov cez prestávky

     • Žiaci sa pohybujú primerane rýchlo, nerušia a neobmedzujú spolužiakov, bez dovolenia nesmú opustiť budovu školy;
     • Zakázané je :

     -     vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier, odpadky a iné predmety,

     -     behať, skákať, šmýkať sa, voziť po zábradlí, skákať po schodoch a pod.

     • Počas malých prestávok je zakázané opúšťať triedu (s výnimkou hygienických potrieb a pod.);
     • Počas veľkej prestávky sa žiaci prechádzajú na školskom dvore a rešpektujú pokyny dozor konajúcich  učiteľov. Za nepriaznivého počasia sa žiaci zdržujú vo svojich triedach;
     • Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a disciplinovane pred koncom prestávky sa presunú pred odbornú učebňu, pokiaľ nie sú dohodnutí s učiteľom o inom postupe presunu;
     • Pre učebné pomôcky chodia určení žiaci;
     • Do telocvične chodia žiaci vždy v doprovode vyučujúceho.
     • Zásady bezpečného správania žiakov cez prestávky kontroluje pedagogický dozor.

      

     Zásady bezpečného správania žiakov v školskej jedálni

     • Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa žiakom;
     • V školskej jedálni sa žiaci zdržujú iba počas konzumácie stravy;
     • Žiaci sa správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a zamestnancov školskej jedálne;
     • Prevzatú stravu stravník konzumuje v jedálni;
     • Po konzumácii stravy je stravník povinný ním použitý kuchynský riad a príbor vrátiť do odkladacieho okienka pre použitý riad;
     • V prípade, že žiak rozleje časť stravy na podlahu, oznámi túto skutočnosť pedagogickému dozoru, ktorý prostredníctvom zamestnancov školskej jedálne zabezpečí odstránenie nedostatku;
     • Ak žiak časť stravy rozleje na jedálenský stôl, požiada zamestnanca pri odbere použitého riadu o uvedenie stola do pôvodného stavu.

      

     Zásady bezpečného odchodu žiakov zo školy

     • Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do školskej tašky, vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu. Odkladací priestor pod lavicou zostáva prázdny;
     • Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu a pod jeho vedením všetci odídu do šatne. V šatni sa prezujú, oblečú si svoje zvršky a pod dozorom vyučujúceho opustia budovu školy. Celý odchod je disciplinovaný a usporiadaný;
     • Zdržiavať sa bez dozoru a súhlasu učiteľa v budove školy je zakázané.

      

     Zásady bezpečného správania žiakov na hodinách telesnej výchovy

     • Prechod žiakov do telocvične a z telocvične je výlučne v doprovode učiteľa;
     • Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné predpisy, o ktorých boli preukázateľne oboznámení na úvodnej hodine telesnej výchovy;
     • Poznať umiestnenie lekárničky pre poskytnutie prvej pomoci;
     • Žiaci sú povinní cvičiť v dohodnutom cvičebnom úbore;
     • Pri cvičení s náradím musí byť poskytovaná záchrana školenou osobou a každý cvičenec musí mať zabezpečený dostatočný priestor na cvičenie;
     • Cvičebné náradie musí byť vopred skontrolované zodpovednou osobou. Nedostatky je nutné odstrániť, pokiaľ to nie je možné, je toto náradie potrebné vyradiť z používania;
     • Vybavenie športoviska musí byť v bezpečnom stave (podlaha telocvične, povrch ihriska,  vybavenie športoviska (náradie, lavičky a pod.);
     • Loptové hry je možné v telocvični hrať len za predpokladu, že osvetľovacie telesá a okná majú bezpečnostné kryty;
     • Pri športových aktivitách je potrebné používať vhodný cvičebný odev a športovú obuv;
     • Zakázané je používať pri cvičení okuliare, hodinky, retiazky, žuvať žuvačky a pod.;
     • Pri cvičení je nutné zachovávať medzi jednotlivými cvičencami dostatočné rozostupy;
     • Pred začatím každej novej hry, súťaže či cviku je nutné vysvetliť pravidlá či postup a overiť, či boli žiakmi pochopené. Je vhodné najprv danú činnosť predviesť a umožniť si ju vyskúšať pred samotnou hrou alebo súťažou.

      

     Zásady pre športové súťaže a hry

     • Organizátor je povinný určiť osobu, ktorá bude zodpovedať za celú akciu;
     • Výber akcie musí zodpovedať veku, vyspelosti a počtu účastníkov a druhu súťaže;
     • Zaistiť dostatočný počet usporiadateľov tak, aby pri každej súťaži bola zodpovedná jedna dospelá osoba;
     • Preveriť navrhované trasy alebo športoviská a vytipovať nebezpečné miesta (nebezpečenstvo pádu, málo priestoru, možnosť stretu s ostrým alebo tvrdým predmetom); ak nie je možné také miesta odstrániť, vynechať či obísť, je nutné ich označiť, obložiť alebo inak zabrániť ohrozeniu nebezpečenstvu;
     • Na športovisku musí byť preverený hlavne stav povrchu. Cudzie predmety (kamene, klince, črepiny) a nerovnosti musia byť odstránené;
     • Všetky trate a športoviská musia byť viditeľne a prehľadne označené;
     • Na začiatku akcie je nutné účastníkov oboznámiť s organizačnými pokynmi, pravidlami súťaže, vymedzenie priestoru súťaží, popisom trate, jej značenie, so zásadami bezpečnosti (dovolené činnosti, zakázané činnosti, postup v prípade úrazu alebo inej mimoriadnej udalosti).

      

     Zásady bezpečného správania žiakov v počítačových učebniach

     • Do učebne smú žiaci vstupovať len v sprievode učiteľa;
     • Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné predpisy, o ktorých boli preukázateľne oboznámení na úvodnej hodine;
     • Učiteľ určí každému žiakovi jeho pracovné miesto pre prácu s počítačom. Žiak sa na svoje miesto dostaví bez utekania, miesto si nesmie svojvoľne vymieňať. V prípade, že je na jedno miesto viac žiakov, učiteľ časovo rozdelí prácu na počítači medzi žiakmi;
     • Každý žiak je zodpovedný za jemu pridelený počítač;
     • Žiaci nevyrušujú pri práci svojich spolužiakov neprimeraným hlukom a zbytočným pohybom po učebni;
     • Žiaci sa pohybujú po učebni opatrne, dávajú pozor na elektrické rozvody, elektrické zásuvky. Nezasahujú do elektrického obvodu počítača. Je zakázané pracovať s poškodeným počítačom;
     • Žiaci sú povinní nahlásiť každú poruchu počítača alebo príslušenstva učiteľovi. Bez jeho vedomia nezasahujú do systému počítača ani do jeho mechaniky;
     • Po skončení vyučovacej hodiny žiaci v učebni dôkladne vyčistia priestor okolo počítačov, uložia stoličky, pričom venujú pozornosť elektrickým káblom;
     • Učiteľ stav učebne skontroluje, uzamkne a žiaci odchádzajú z učebne spoločne.

      

     Čl. 11

     ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI ORGANIZOVANÍ MIMOŠKOLSKÝCH ČINNOSTÍ

      

     Pred uskutočnením výletu, exkurzie a výcvikov zodpovedný učiteľ napíše záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia.

      

     Zásady bezpečnosti žiakov pri plaveckom výcviku

     • Výučbu plávania organizuje škola v rámci predmetu telesná výchova formou kurzu dochádzkou do plavárne alebo na vyhovujúcu vodnú plochu, resp. formou zájazdu do miest s vyhovujúcimi podmienkami;
     • Pedagogický dozor pri dochádzke žiakov do plavárne zabezpečuje učiteľ školy (triedny učiteľ), alebo externý zamestnanec poverený riaditeľom školy;
     • Plavecký výcvik žiakov sa uskutočňuje vo vyhradenom priestore krytého bazéna s ohrievanou vodou alebo kúpaliska, do výšky vodnej hladiny 1,2 metra, pričom na jedného dospelého cvičiteľa pripadá skupina s najvyšším počtom 10 žiakov;
     • Plavecký výcvik vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova. Odborný dozor a výcvik môže vykonávať aj iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť plavecký výcvik. Účastníci plaveckého výcviku musia byť poistení proti úrazom;
     • Cvičiteľ plávania zodpovedá za zdravie a bezpečnosť členov zvereného družstva, vykonáva pedagogický dozor.

     Bezpečnosť žiakov pri lyžiarskom výcviku

     • Lyžiarsky výcvik alebo snowboardový výcvik žiakov základnej školy vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova, alebo iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť lyžiarsky výcvik; Jedno lyžiarske alebo snowboardové družstvo tvorí najviac 15 žiakov. Účastníci lyžiarskeho výcviku musia byť poistení proti úrazom;
     • Vedúci lyžiarskeho výcviku zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh a za hospodárenie. Zabezpečuje program, riadi prácu lyžiarskych inštruktorov a dbá na dôsledné dodržiavanie denného programu;
     • Lyžiarsky inštruktor zodpovedá za výcvik zvereného družstva, zdravie a bezpečnosť jeho členov; podľa pokynov vedúceho výcviku vykonáva pedagogický dozor. Starostlivosť o zdravie
     • účastníkov zabezpečuje vedúci výcviku, alebo lyžiarsky inštruktor, ktorý má pre prácu potrebné predpoklady a vedomosti;
     • Zdravotník sa na lyžiarsky kurz vysiela, ak sa zúčastní zájazdu viac ako 30 žiakov;
     • Na lyžiarsky výcvik sa volia len nelavinózne svahy, so sklonom primeraným schopnostiam žiakov;
     • Za bezpečnostne vhodné svahy sa považujú horské svahy v zimných lyžiarskych strediskách, ktoré sú upravované a verejne prístupné;
     • Pri výcviku a cvičení so žiakmi je bezpodmienečne potrebné dodržiavať všeobecné bezpečnostné predpisy vydané Horskou službou pre príslušnú oblasť;
     • Vedúci lyžiarskeho výcviku (inštruktori) skontrolujú pred začiatkom praktického výcviku výstroj žiakov. Dbajú najmä na používanie bezpečnostného lyžiarskeho viazania, primeraných topánok a na oblečenie primerané poveternostným podmienkam.

      

     Bezpečnosť žiakov v školách v prírode

     • Zdravotno-vzdelávací pobyt žiakov v prírode možno organizovať v objektoch na to určených alebo v objektoch spĺňajúcich požiadavky podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky, alebo ako ozdravný pobyt žiakov mimo územia Slovenskej republiky;
     • Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú učitelia a aktivity v mimo vyučovacom čase zabezpečujú v spolupráci s učiteľmi vychovávatelia, ktorí môžu byť zamestnancami školy v prírode alebo zamestnancami vysielajúcej školy;
     • S každou triedou základnej školy s počtom najviac 16 žiakov v triede nultého ročníka, najviac 22 žiakov v triede prvého ročníka alebo najviac 24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy, sa vysiela jeden učiteľ a dvaja vychovávatelia;
     • S každou triedou základnej školy s počtom najviac 25 žiakov v triede druhého až deviateho ročníka sa vysielajú dvaja učitelia a jeden vychovávateľ;
     • Ak je v rámci pobytu žiakov základných a stredných škôl v škole v prírode organizovaný lyžiarsky výcvik, na aktivitách v rámci lyžiarskeho výcviku je najviac pätnásť žiakov na jedného pedagóga;
     • Ak je v rámci pobytu žiakov v škole v prírode organizovaný plavecký výcvik, na jedného pedagóga plaveckého výcviku je najviac desať žiakov;
     • Výchovno-vzdelávacia činnosť sa vzhľadom na poveternostné podmienky uskutočňuje prevažne v prírode. Je zameraná najmä na environmentálnu výchovu, estetickú výchovu, telovýchovnú a rekreačnú činnosť s využitím netradičných metód a foriem práce.
     • Riaditeľ vysielajúcej školy :

     -     zabezpečí písomný súhlas zriaďovateľa na uskutočnenie školy v prírode,

     -     zabezpečí súhlas príslušného orgánu verejného zdravotníctva na organizovanie školy v prírode v objekte,

     -     vydá písomný súhlas na organizovanie školy v prírode,

     -     vypracúva pracovnú náplň zdravotníka

     -     poverí funkciou pedagogického vedúceho školy v prírode z radov vysielaných pedagogických zamestnancov; ak sú do školy v prírode vysielaní žiaci z viacerých škôl, riaditeľ poverí funkciou pedagogického vedúceho z vysielajúcej školy s najvyšším počtom žiakov,

     -     schváli plán organizačného zabezpečenia školy v prírode.

     • Plán organizačného zabezpečenia školy v prírode obsahuje :

     -     názov a adresu vysielajúcej školy,

     -     miesto a čas konania školy v prírode s uvedením jej presnej adresy,

     -     menný zoznam zamestnancov vrátane zdravotníka, ktorí sú vyslaní do školy v prírode, a ich  

                pracovné zaradenie s vyznačením počtu interných a externých zamestnancov školy,

     -     pracovné náplne zamestnancov, časový harmonogram služieb zamestnancov vrátane nočných služieb,

     -     počet tried a počet žiakov v triedach,

     -     menný zoznam žiakov s uvedením základných informácií o žiakoch, najmä presnú adresu bydliska, telefónny kontakt na zákonných zástupcov a zástupcov zariadení, dôležité informácie o individuálnych potrebách žiaka,

     -     zabezpečenie bezpečnej dopravy vrátane základných údajov o dopravcovi a presného odchodu do školy v prírode a príchodu späť,

     -     plán výchovno-vzdelávacej činnosti,

     -     denný poriadok a rozvrh hodín žiakov škôl, ktorý zohľadňuje špecifické podmienky školy v prírode,

     -     písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia s vyslaním žiaka do školy v prírode,

     -     vyhlásenie zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia o dezinfekčnosti okolia žiaka.

     • Pedagogickému vedúcemu pred odchodom do školy v prírode na základe písomného potvrdenia odovzdá zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia, v ktorom je žiak umiestnený, doklad o zdravotnom poistení žiaka a doklad o zdravotnej spôsobilosti žiaka; ak je škola v prírode organizovaná v zahraničí, odovzdá aj cestovný doklad.

      

     Bezpečnosť žiakov pri organizovaní školských výletov, exkurzií a iných akcií

     • Každý školský výlet, exkurzia, alebo iné hromadné školské podujatie (ďalej len "výlet") musí byť dôsledne pripravený a zabezpečený. Plán organizačných opatrení pripraví triedny učiteľ, alebo poverený pedagogický zamestnanec, ktorý je povinný ho dať na schválenie riaditeľovi školy najmenej 24 hodín pred začiatkom akcie;
     • Plán musí obsahovať :

     -     názov a zámer akcie,

     -     termín konania akcie,

     -     trasu a miesto pobytu,

     -     počet účastníkov (žiakov a sprievodcov),

     -     meno vedúceho a počet členov pedagogického zboru,

     -     miesto a hodinu zrazu a návratu,                                                  

     -     spôsob dopravy,

     -     program na každý deň,

     -     podmienky stravovania a ubytovania,

     -     bezpečnostné opatrenia.

     • Na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie;
     • Žiaci musia byť preukázateľne oboznámení o celom programe, organizačných opatreniach a primeranom výstroji. Povinnosťou vedúceho je skontrolovať výstroj a vybavenie žiakov;
     • Na výlety si školy zabezpečia vyhradené autobusy, alebo oddelenia v železničných vozňoch, ktoré musia byť viditeľne označené;                                                       
     • V autobuse musia žiakov sprevádzať najmenej dvaja sprievodcovia. Harmonogram výletu musí umožniť primeranú regeneráciu vodiča a žiakov;
     • Pri výletoch do hôr musia byť dodržané zásady pre turistiku :

     -     pohyb len po označených turistických chodníkoch,

     -     nepoužívať skratky a vyhýbať sa letným snehovým poliam,

     -     horolezecké túry so žiakmi sú zakázané,

     -     žiaci môžu používať uzavreté lanovky, otvorené sedačky len od 7.ročníka základných škôl,

     -     pri prechode cez vodnú plochu sa môžu použiť len hromadné verejné dopravné prostriedky;

     • Kúpanie je povolené iba na kúpaliskách schválených útvarom hygieny a epidemiológie;
     • Žiaci, ktorí nevedia plávať sa môžu zdržiavať iba v priestore pre neplavcov pod dozorom inštruktora;
     • Pri plaveckom výcviku, alebo kúpaní sa v hlbokej vode môže do vody vstúpiť súčasne najviac 10 žiakov pod dozorom jedného učiteľa (inštruktora);
     • Dozor musí zabezpečiť osoba, ktorá vie plávať a poskytovať prvú pomoc;
     • Člnkovanie sa je povolené iba na stojatých a strážených vodných plochách;
     • Na člnku musí byť sprievodca - dobrý plavec a každý žiak musí mať záchranný pás - vestu;
     • Žiaci musia na výlete rešpektovať príkazy vedúceho, inštruktorov, horskej služby a polície. Bez povolenia sa nesmú rozchádzať, vzďaľovať a inak narúšať program;
     • Ak ide o akcie konané mimo sídla základnej školy, nesmie na jedného pedagogického zamestnanca, ktorý zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov, pripadnúť viac ako 25 žiakov, pri akciách do zahraničia najviac 15 žiakov.

      

     Osobitné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov so zdravotným znevýhodnením

     • Pri kúpaní a pri plaveckom výcviku je v jednej skupine najviac päť žiakov; ak ide o žiakov nevidiacich, žiakov so zvyškami zraku, žiakov s ťažkým telesným postihnutím, žiakov s viacnásobným postihnutím môže byť s inštruktorom vo vode najviac jeden žiak;
     • Pri lyžiarskom výcviku má jeden inštruktor v skupine najviac osem žiakov; ak ide o žiakov slabozrakých, nepočujúcich a telesne postihnutých, najviac šesť žiakov; ak ide o žiakov nevidiacich, žiakov so zvyškami zraku najviac jedného žiaka;
     • Pri školskom výlete je počet žiakov v skupine rovnaký alebo nižší ako počet žiakov v triede alebo vo výchovnej skupine príslušného typu špeciálnej školy; ak je počet žiakov v skupine
     • Pri školskom výlete vyšší ako počet žiakov v triede alebo vo výchovnej skupine príslušného typu špeciálnej školy, riaditeľ školy zabezpečí účasť ďalšej poučenej plnoletej osoby.

      

     Čl. 12

     SÚVISIACE DOKUMENTY A ZÁZNAMY

      

     Jedná sa o dokumenty a záznamy, ktoré vznikajú pri zabezpečovaní činností popísaných v tejto  smernici.

     Dokumenty

     Jedná sa o dokumenty, na ktoré sú odkazy v tejto smernici a ktoré majú priamu súvislosť so zabezpečovaním jednotlivých činností v smernici popísaných.

     • Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     • Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
     • Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     • Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     • Zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
     • Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
     • Nariadenie vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
     • Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
     • Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov
     • Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode
     • Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole
     • Vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách
     • Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách
     • Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania
     • Smernica MŠ SR č. 6/2009-R o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl

      

     Záznamy

     V nadväznosti na túto smernicu sú vytvorené a používané nasledujúce záznamy :

     a)     Záznam o oboznámení

     b)    Záznam o registrovanom úraze

      

      

     Čl.13

               ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

      

     Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov, ktorí sú so zamestnávateľom v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu, žiakov školy a primerane aj pre osoby, ktoré sa so súhlasom riaditeľa školy zdržiavajú v jej priestoroch a objektoch (napr. pedagogický praktikanti, zamestnanci iného zamestnávateľa zúčastňujúci sa pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb v škole, deti a žiaci iných škôl alebo školských zariadení).

      

     Platnosť tohto predpisu je 1.9.2013

     Dátum účinnosti predpisu 2.9.2012

     Všetky zmeny v tejto smernici je oprávnená vykonávať riaditeľka školy .

     Za ošetrovanie existujúcich výtlačkov dokumentu - udržiavanie v čitateľnej podobe, uloženie na dostupnom mieste, ochrana proti strate, zničeniu alebo zneužitiu - zodpovedajú užívatelia danej smernice.

      

                                                                                     PaedDr. Alena Jančeková

                                                                                                    riaditeľka