• Otvorenie školského roka 2020/2021
     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Milí žiaci, rodičia,

      otvorenie školského roka v našej ZŠ bude nasledovné :

      Termín 2.9. 2020

      Všetkým rodičom odporúčame preštudovať si dokument „Prevádzka a vnútorný režim školy“, ktorý nájdete v prílohe a nájdete tu všetky podrobné informácie. Tento dokument je platný a záväzný pre žiakov, rodičov a zamestnancov.

       

      Nástup pre žiakov 2. – 9. ročníka:

      8.00 h. - 2. a 3. ročník

      8.15 h. - 4. a 5. ročník

      8.25 h. – 6. a 7. ročník

      8.35 h. – 8. a 9. ročník

       

      Žiaci idú do svojich tried, triedy zostávajú tak ako minulý školský rok, okrem 9. ročníka – na poschodí budovy 2. stupňa.

      Žiadame dodržať časový harmonogram !

      Vstup do areálu školy len s rúškom, je zabezpečená dezinfekcia rúk, žiak vstupuje do areálu školy sám – bez rodiča. Odporúčame prísť pešo, v nevyhnutných prípadoch parkovať pri Remeselnom dvore, v parku atď.

      Nástup do školy je pre žiakov od 2.9.2020 povinný. 

      Žiak je povinný pri vstupe do školy odovzdať 2 tlačivá :

      1. „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021“
      2. „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ 
       Tlačivá nájdete v prílohe tohto oznamu a v dokumente „Prevádzka a vnútorný režim školy“. Bez týchto vyplnených tlačív nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy. Všetci ostatné informácie sa dozvie žiak v škole.
      3. žiakom bude meraná teplota.

      Žiaci 2. až 4. ročníka končia vyučovanie o 9.30 hod.

      Žiaci 5. až 9. ročníka o 10.15 hod.

      V tento deň nie je zabezpečený obed ani prevádzka ŠKD /družiny/. Žiak nemusí mať školskú tašku ani sa prezúvať.

      Odporúčame rodičom, aby prvé dva týždne v septembri dieťa nenavštevovalo ŠKD, ak si to vedia zabezpečiť inak. Počas celého mesiaca september nebude otvorený ranný klub ŠKD. 

      Žiak, ktorý má nejaké prejavy ochorenia, prípadne bol v kontakte s pozitívne testovanou osobou sa v žiadnom prípade nezúčastní vyučovania. Žiak, ktorý bol na dovolenke v zahraničí, zostáva v domácej izolácii 10 dní od návratu. Zákonný zástupca sa skontaktuje s triednym učiteľom cez Edupage a oznámi túto skutočnosť. Všetci musíme byť zodpovední, aby sme neohrozili spolužiakov či učiteľov!

       

      Pokyny pre budúcich prvákov :

      Prváci  majú nástup o 9.00 h.  – školské ihrisko

      Vstup do školy len s jedným rodičom!

      Povinnosť mať rúško - rodič i dieťa

      Priniesť obe tlačivá spomínané vyššie.

      Odporúčame rodičom priniesť si vlastné pero, hotovosť na predpísané zošity.

      Ukončenie programu pre prvákov je plánované o 10.00 hod.

      Ďakujem, že rešpektujete všetky pokyny a spoločne sa správame zodpovedne a dodržiavame aj v našej škole zásadu ROR /rúško -odstup -ruky /

      Tešíme sa na Vás dňa 2. septembra

      PaedDr. Alena Jančeková  riaditeľka a kolektív zamestnancov ZŠ Miloslavov

    • Letný školský klub
     • Letný školský klub

     • Po prvýkrát v histórii našej školy, sme v čase týchto letných prázdnin zorganizovali Letný školský klub, ktorý bol zriadený  na podnet zriaďovateľa, ako kompenzáciu pre pracujúcich rodičov, ktorí v čase prerušenia prevádzky školského klubu detí počas pandémie, ostávali so svojimi deťmi doma. Tento Letný školský klub bol bezplatný, rodičia uhrádzali len poplatok za stravovanie, ktoré bolo zabezpečené v našej školskej jedálni.

      Tento Letný školský klub prebiehal v termíne od 1. 7. do 10. 7. 2020 pre deti 1., 2. a 3. ročníka. Prihlásilo sa 49 detí a vo dvoch oddeleniach zrealizovali naši vychovávatelia pre deti veľmi zaujímavé a pútavé aktivity za rešpektovania zvýšených hygienických opatrení. Dopoludnia to boli viac vzdelávacie aktivity, popoludní zase zamerané na relaxáciu, oddych a športové aktivity.  Deti sa so svojimi vychovávateľmi venovali týmto zaujímavým témam:

      • Hravá angličtina – hry na interaktívnej tabuli, anglické piesne, rozširovanie slovnej zásoby hravou formou
      • Detské divadielko – O troch prasiatkach
      • Zdravý životný štýl – správna výživa, zdravie v lete, tajničky a kvíz o tele, o zdraví o zdravom stravovaní
      • Detská zumba – tanečná rozcvička, výroba tanečných rekvizít, nácvik tanečných choreografií, hudobnopohybové aktivity
      • Prvá pomoc – poskytovanie prvej pomoci, zdravotná výchova, pieseň o tele, čísla tiesňových liniek
      • Hra na jednoducho ovládateľných hudobných nástrojoch, jednoduché tanečné improvizácie
      • Práca s prírodným materiálom – maľovanie na kamienky
      • Výroba plagátu o Letnom školskom klube – skupinová práca
      • Hľadanie pokladu – hra na pátračov, športovopoznávacia tímová hra
      • Môj domáci miláčik – správna starostlivosť o domáceho miláčika, problematika týrania zvierat, útulkov, Sloboda zvierat

      Veríme, že sa našim deťom v Letnom školskom klube páčilo a že na činnosť v ňom bola pre nich príťažlivá a zaujímavá.

                                                                 Mgr. Soňa Slavkayová

    • Záver školského roka 2019/2020
     • Záver školského roka 2019/2020

     • Dňa 30. júna 2020 sa pre našich žiakov, ich pedagógov, ale i rodičov skončil zvláštny školský rok 2019/2020.  Do histórie sa zapíše ako školský rok, v ktorom sa od začiatku marca až do konca mája nevyučovalo v škole, ale vzdelávanie sa realizovalo kvôli pandémii koronavírusu  COVID 19 dištančnou formou. Pedagógovia i žiaci sa veľmi dobre popasovali s touto novou situáciou. Školský rok 2019/2020 sme ukončili inak ako po iné roky, ale predsa s pocitom dobre vykonanej práce. Niektorí naši žiaci sa so svojimi pedagógmi aj v tomto školskom roku zúčastnili na rôznych súťažiach a olympiádach a dosiahli chvályhodné výsledky. Týmto im chceme poďakovať v mene pani riaditeľky i ostatných pedagógov za ich úsilie a snahu robiť dobré meno nielen našej škole, ale aj obci. Na konci školského roka boli preto títo úspešní žiaci ocenení pánom starostom Milanom Baďanským a riaditeľkou školy:

      Maximilián Pecka – za 1. miesto v okresnom kole geografickej olympiády

      Maxim Hinca – za 3. miesto v okresnom kole geografickej olympiády

      Tomáš Gutten – za výborný prospech a reprezentáciu v školských olympiádach – 1. miesto v okresnom kole v dejepisnej olympiáde, 3. miesto v okresnom kole geografickej olympiády

      Katarína Strešňáková – za úspešnú reprezentáciu školy v olympiáde z anglického jazyka – 5. miesto v krajskom kole a 1. miesto v okresnom kole geografickej olympiády

      Jakub Činčurák – za úspešnú reprezentáciu školy – za 2. miesto v okresnom kole a 11. miesto v celoslovenskom kole geografickej olympiády

      Martin Muráň – za 2. miesto v krajskom kole technickej olympiády

      Tomáš Šlank – za 2. miesto v krajskom kole technickej olympiády

      Paulína Lacková – za 1. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády

      Samuel Pavol Beňo – za 2. miesto v okresnom kole geografickej olympiády

      Max Kandra – za 5. miesto v okresnom kole geografickej olympiády

      Ema Ozogányová – za vynikajúce študijné výsledky, spoluprácu, spoľahlivosť a pomoc učiteľom a spolužiakom aj v čase dištančného vzdelávania

      Michal Dirga  - za 3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku

      Všetkých srdečne blahoželáme a prajeme i naďalej mnoho úspechov.

       

      Na tejto krátkej školskej slávnosti sa rozlúčili s 1. stupňom žiaci 4. A a 4.B triedy, ktorí si pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Durecovej, nacvičili veľmi peknú rozlúčkovú pieseň a na tejto slávnosti ju odprezentovali. Prajeme im do štúdia na 2. stupni našej Základnej školy veľa úspechov a prikladáme link na videozáznam, kde si aj vy viete toto vystúpenie pozrieť: 

      https://drive.google.com/file/d/1-7GmmeXO5ggEmoDXAqftW_tiCU4bMLOQ/view?usp=sharing