• Oznam rodičom o vyučovaní v ZŠ Miloslavov po aktualizácií opatrení, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 29.9.2020.
     • Oznam rodičom o vyučovaní v ZŠ Miloslavov po aktualizácií opatrení, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 29.9.2020.

     • Milí rodičia a deti,

       

      nástup do školy je:

      - od 7.30 hod. -  do 7.45 hod. -  1. stupeň

      - od 7.45 hod. – do 7.55 hod.  - 2. stupeň

       

      • Ranný školský klub naďalej nie je v prevádzke ! Bližšie informácie budú po 15. októbri.
      • Rúško je povinné pre žiakov  1. aj 2. stupňa vo všetkých priestoroch školy aj v triede (okrem konzumácie  obeda v školskej jedálni, či desiaty). Výnimky sú len v zmysle Rozhodnutia RUVZ SR. Žiak má mať v škole dve rúška.
      • Škola naďalej vykonáva ranný filter  na prvej vyučovacej hodine - meranie teploty, dezinfekcia  
      • Počas veľkej prestávky sú deti v triede, chodia na školský dvor podľa harmonogramu  pre jednotlivé triedy. Niektoré hodiny sa vyučujú v altánku. Počas pobytu vonku sú rúška odporúčané.
      • Hodiny telesnej  výchovy sa realizujú zatiaľ formou prechádzok, ak je vhodné počasie, bez využitia šatní,  pri nevhodnom počasí sa zameriavame na teóriu.
      • Obed sa vydáva podľa harmonogramu – zverejneného na webe, za sprísnených opatrení, výdaj môže trvať aj dlhšie.
      • Ak je žiak 3 a viac dní mimo školy (spadá do  toho aj sobota a nedeľa), musí pri nástupe  do školy priniesť podpísané tlačivo „ Vyhlásenie o bezinfekčnosti “
      • Krúžky – začínajú svoju činnosť iba tie krúžky, kde sú v skupine žiaci danej (jednej) triedy. Bližšie info o krúžkoch dá žiakom vedúci krúžku, ktorý ho vedie. Bližšie info o krúžkovej činnosti, kde sú deti z rôznych tried dáme po 15.10.2020.
      • Prosíme Vás,  do školy posielajte len zdravých žiakov !  V prípade akýchkoľvek problémov, kontaktujte triedneho učiteľa. Dajte nám ihneď informácie o prípadnej karanténe v  rodine.
      • Denne  veľmi dbáme a opakovane upratujeme,  dezinfikujeme  všetky priestory školy  aj  exteriéru -altánok, preliezky, hojdačky.
      • Pripravujeme rodičovské združenie formou online - dostanete pozvánku s termínom od svojho triedneho učiteľa od 12.10.
      • R-O-R -zásada, ktorú  dôsledne dodržiavame v našej škole !

      Ďakujeme Vám, milí rodičia, že čítate naše oznamy.

      Všetkým želáme pevné zdravie!

       

      V Miloslavove 30.9. 2020                                           PaedDr. Alena Jančeková

                                                                                                             riaditeľka

    • Oznam rodičom o vyučovaní v ZŠ Miloslavov po aktualizácií opatrení, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 16.9.
     • Oznam rodičom o vyučovaní v ZŠ Miloslavov po aktualizácií opatrení, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 16.9.

      • ZŠ je naďalej v zelenej zóne
      • Nástup do školy je: 

      od 7.30 hod. -  do 7.45 hod. -  1. stupeň

      od 7.45 hod. – do 7.55 hod.  - 2. stupeň

       

      • Ranný školský klub naďalej nie je v prevádzke ! Bližšie informácie budú po 1. októbri.
      • Rúško je povinné pre žiakov 2. stupňa vo všetkých priestoroch školy aj v triede, pre žiakov 1. stupňa je odporúčané v triede a povinné vo všetkých ostatných priestoroch. Žiak má mať v škole dve rúška.
      • Škola naďalej vykonáva ranný filter  na prvej vyučovacej hodine - meranie teploty.
      • Počas veľkej prestávky sú deti v triede, chodia na školský dvor podľa harmonogramu  pre jednotlivé triedy. Niektoré hodiny sa vyučujú v altánku.
      • Hodiny telesnej  výchovy sa realizujú zatiaľ formou prechádzok, bez využitia šatní.
      • Obed sa vydáva podľa harmonogramu – zverejneného na webe, za sprísnených opatrení, výdaj môže trvať aj dlhšie.
      • Ak je žiak 3 a viac dní mimo školy /spadá do  toho aj sobota a nedeľa/, musí pri nástupe  do školy priniesť podpísané aktualizované tlačivo „ Vyhlásenie o bezinfekčnosti “, ktoré prikladáme v prílohe
      • Prosíme Vás,  do školy posielajte len zdravých žiakov!  V prípade akýchkoľvek problémov, kontaktujte triedneho učiteľa. Dajte nám ihneď informácie o prípadnej karanténe rodiny.
      • Denne  veľmi dbáme a opakovane upratujeme,  dezinfikujeme priestory školy  aj  exteriéru -altánok, preliezky, hojdačky.
      • R-O-R - zásada, ktorú dodržiavame v našej škole !

      Ďakujeme Vám milí rodičia, že čítate naše oznamy a ste nám nápomocní .

      Veľa zdravia !

       

      V Miloslavove 22.9. 2020                                  PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     •  

      Riaditeľka Základnej školy, Hlavná ulica 81/42, 900 42 Miloslavov podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom ZŠ riaditeľské voľno dňa

      14.09.2020 (pondelok)

       

      Riaditeľské voľno sa udeľuje z dôvodu potreby vykonania dezinfekcie priestorov školy (sanitárny deň).

      Poznámka:

      • odporúčame necestovať do zahraničia, venovať tento deň pobytu v prírode a opakovaniu učiva pred vstupnými previerkami,
      • pri nástupe do školy 16.9. 2020 v zmysle platných epidemiologických opatrení je potrebné opakovane vyplniť tlačivo o bezinfekčnosti (v prílohe)
      • obedy sú na tento deň pre všetkých odhlásené

       

      PaedDr. Alena Jančeková

      riaditeľka školy

    • Príhovor k rodičom 4.9. 2020
     • Príhovor k rodičom 4.9. 2020

     • Vážení rodiča,

      chcem Vám všetkým poďakovať za to, ako sme spoločne zvládli otvorenie školského roka v našej  základnej škole, že rešpektujete všetky opatrenia, čítate oznamy , chápete našu zložitú situáciu a  ste  nám nápomocní a tolerantní. 

              Do školy nastúpilo 460 žiakov a máme 19 tried, z toho je 10 tried na 1. stupni ZŠ a 9 tried na 2. stupni ZŠ.  Škola má spolu 47 zamestnancov.  Školský klub detí navštevuje tento rok 203 žiakov a sú rozdelení do 9 oddelení.  V škole aj naďalej pracuje inkluzívny tím – tím odborníkov ako podpora pre žiakov so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Je nás aj tento školský rok  o niečo viac. Do školy nastúpilo 67 prvákov a sú rozdelení do troch prváckych tried.

       Z objektívnych príčin, sa nestihla zrealizovať  prístavba nového pavilónu ZŠ , kde malo pribudnúť  6 tried a preto sme z dôvodu nástupu prvákov hľadali optimálne riešenie ako sa zmestíme s 3 novými triedami vôbec do budovy.  Riešenie sa našlo čo najoptimálnejšie. Dve prvácke  triedy  sú umiestnené na prízemí v druhej budove, na úkor žiakov 9. ročníka /dve triedy bývalej 8.A 8.B  sme museli spojiť do jednej veľkej triedy 9.A a presťahovať  na poschodie/. Jedna prvácka trieda sa bude dočasne vyučovať v Komunitnom centre, kde  sú pripravené  všetky podmienky na vyučovanie. Tento stav je dočasný, po prístavbe pavilónu sa všetky tri prvácke triedy presťahujú do nových priestorov, termín nie je zatiaľ upresnený.

       Niekoľko informácií o prioritách vo výchovno-vzdelávacom procese našej  ZŠ :

      Máme schválené 3 priority, v ktorých sa neustále zdokonaľujeme:

      1. Výučba ANJ od 1. ročníka- v rámci rozvrhu  sú dané 2 hodiny týždenne, t.j. určitý nadštandard, mnohé školy začínajú s výučbou až od 3. ročníka,  my  od 3. ročníka v rámci ANJ delíme žiakov na skupiny podľa ich úrovne  na štandardnú a intenzívnu. Od 5. ročníka sme zaviedli a pridali ako novinku  ďalšiu hodinu ANJ ako konverzáciu pre ročníky 5,6,7 -celkovo majú  tieto ročníky  4 hodiny ANJ  týždenne .Pravidelne organizujeme  rôzne akcie napr. Európsky deň jazykov , recitačnú súťaž v ANJ, projektové týždne s lektormi zo zahraničia, či krúžky ANJ.
      2. priorita je vzdelávanie žiakov v enviromentálnej výchove, realizujeme separovaný zber, aktivity projektu Zelená škola, mnohé súťaže, výsadba ,  starostlivosť o areál školy a podobne.
      3. Oblasťou  je digitálne vzdelávanie- máme kvalitné technické vybavenie – v každej triede je interaktívna tabuľa, podpora programov, digitálnych učebníc,  využívame elektronickú triednu knihu- ETK, internetovú žiacku knižku - IŽK, platformu Edupage a pripravujeme sa na dištančné vzdelávanie cez Microsoft Teams, Oficce 365. K zisteniu technických   podmienok žiaka na dištančné vzdelávanie sme pre Vás pripravili dotazník, ktorý prinesie žiak  v papierovej forme domov a poprosíme ho obratom vyplniť. Zodpovedne sa v škole pripravujeme na prípadné dištančné vzdelávanie.

      Okrem týchto troch priorít je pre nás dôležité žiakov nielen vzdelávať ,ale aj vychovávať a preto sa zameriavame na tzv. „ hodnotové učenie“. Učiť žiakov, čo sú skutočné hodnoty v živote -zdravie, rodina, úcta , rešpekt k učiteľovi, tolerancia, rešpektovanie pravidiel, kamarátske vzťahy, ale aj národná hrdosť, vzťah k tradíciam a podobne. K tomuto všetkému potrebujeme Vás, milí rodičia, Vašu podporu a spoluprácu.

      Ďalšou novinkou v našej škole je pôsobenie Základnej umeleckej školy z Ružovej doliny z  Bratislavy, ktorá si prenajala  u nás priestory a ponúkajú pre našich žiakov, ktorí sa tam prihlásili,  rozvoj ich talentu v oblasti hudby.

      Po prvý krát v histórií má naša škola aj žiakov 9. ročníka, je teda plnoorganizovaná a na konci školského roka budeme mať prvých absolventov ZŠ Miloslavov.

       

      Vážení rodičia,  po otvorení školy sme zistili, že máme veľmi náročné dve situácie, pri ktorých potrebujeme Vašu trpezlivosť a ohľaduplnosť:

       

      1. Ranný vstup do školy pre všetkých žiakov  je  v čase

      - od 7.30 –  do 7.45 – 1. stupeň

      - od 7.45 - do 8:00. – 2. stupeň

      Je potrebné dodržať presný  čas, neprísť autom, auto odparkovať pri Remeselnom dvore či inde v obci.  Nie je vhodné ani sa s autom otáčať pred bránou školy  z dôvodu ,aby všetci žiaci mohli bezpečne vojsť. Do areálu školy vstupuje len žiak-bez rodiča.

      2. Výdaj obedov, máme určené časy a presný harmonogram výdaja pre jednotlivé triedy, je nutné aj čakať, lebo je potrebné plniť všetky protiepidemiologické opatrenia, kapacita jedálne je limitovaná,  skupina-trieda obeduje spolu v určenom priestore jedálne . Zvážte , ak máte tú možnosť ,aby ste svoje dieťa odhlásili v týchto dňoch  z obedov/ ak nechodí do ŠKD/, inak je potrebné tolerovať čas výdaja , rešpektovať určité zdržanie.  

       

      Nevyhnutné je rešpektovať všetky protiepidemiologické opatrenia, v žiadnom prípade neposielať choré dieťa do školy a včas informovať školu a triedneho učiteľa  o prípadnej karanténe, či chorobe v rodine. Len spoločnou zodpovednosťou to zvládneme.

      My všetci, zamestnanci  školy i deti chceme chodiť do školy, učiť sa v škole, cítiť sa tu  bezpečne.  V škole vynakladáme preto  maximálne úsilie, dodržiavame ROR,   denne realizujme okrem zvýšeného opakovaného bežného upratovania aj dezinfekciu priestorov interiéru všetkých budov,  ako aj exteriéru – altánok, hojdačky preliezky, lavičky a podobne.

      Preto  aj Vás, vážení rodičia, žiadame o tolerantné a empatické správanie a dodržiavanie všetkých  pravidiel.

      Ďakujem Vám, že chápete celú situáciu a ste nám nápomocní. Naše stretnutia budú zatiaľ realizované online, plánujeme rodičovské združenie online.  O presnom termíne Vás bude informovať triedny učiteľ. V prípade akýchkoľvek dotazov, kontaktujte svojho triedneho učiteľa a v prípade potreby vedenie školy. 

      Želám Vám úspešný školský rok a pevné zdravie.

       

      S úctou

      PaedDr. Alena Jančeková

      riaditeľka

    • Informácia o vyučovaní v škole od 3.9.2020
     • Informácia o vyučovaní v škole od 3.9.2020

     • Milí rodičia, žiaci, pripomíname Vám nasledujúce informácie: 

       

      Vo štvrtok 3.9. 2020 budú 4  vyučovacie  hodiny - triednické

      Nástup žiakov do školy je nasledovný :

      1.Stupeň od 7.30 hod. - do 7.55 hod.

      2.Stupeň od 8.30 hod. - do 8.50 hod.

      Žiaci 1. stupňa  končia 11.40 hod. – prihlásené deti pokračujú v Školskom klube detí a obedom podľa harmonogramu.

      Žiaci 2. stupňa končia 12.35 hod a idú na obed podľa harmonogramu.

       

      Piatok 4. 9. 2020 -  sa vyučujú 4. vyučovacie hodiny podľa rozvrhu.

      Nástup žiakov do školy je nasledovný :

      1.Stupeň od 7.30 hod. - do 7.55 hod.

      2.Stupeň od 8.30 hod. – do 8.50 hod.

      Žiaci 1. stupňa  končia o 11.40 hod. – prihlásené deti pokračujú v Školskom klube detí a obedom podľa harmonogramu.

      Žiaci 2. stupňa končia o 12.35 hod a idú na obed podľa harmonogramu.

       

      Od pondelka 7. 9. 2020 sa realizuje  riadne vyučovanie v zmysle platného rozvrhu – všetky vyučovacie hodiny.

      Nástup žiakov do školy je nasledovný :

      1. stupeň o 7.30 hod.
      2. stupeň o 7.45 hod.

      Ranný klub ŠKD v priebehu mesiaca september nebude!

      Odporúčame rodičom, aby počas prvých dvoch týždňov nechodili deti do ŠKD, kto má takú možnosť – je doma, má home oficce, starých rodičov a podobne....

       

      Ďakujeme za Vašu spoluprácu!

      PaedDr. Alena Jančeková