• IMATRIKULÁCIE 1.A, 1.B, 1.C v šk. roku 2020/2021
     • IMATRIKULÁCIE 1.A, 1.B, 1.C v šk. roku 2020/2021

     • V školskom roku 2020/2021 začalo našu Základnú školu Miloslavov navštevovať aj 67 prvákov. Bývalo milou tradíciou, oficiálne ich pasovať do „stavu žiackeho“, počas slávnostnej imatrikulácie pred zrakmi svojich rodičov, triednych učiteľov, pani vychovávateliek, členov vedenia školy i pána starostu. Tento rok je však iný. Slávnostné imatrikulácie sa uskutočnili v upravenom režime vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu spojenú s pandémiou Koronavírusu COVID-19 v SR. Slávnostné imatrikulácie sa zrealizovali v kruhu úzkych kolektívov tried, v dňoch 26.10.2020 (1.A; 1.C) a 27.10.2020 (1.B).

                      Triedne imatrikulácie prebiehali pod taktovkou pani vychovávateľky a triednej pani učiteľky. Slávnosť začali krásne odeté deti odriekaním Prváckeho sľubu. Následne museli zložiť dve skúšky - odvahy i zdatnosti. Každý zdvihol svoju školskú tašku a prešiel cez lavičku, ktorá symbolizuje most – od škôlkara k školákovi. Po úspešnom zdolaní skúšok, boli deti pasované triednou pani učiteľkou a bola im odovzdaná Imatrikulačná listina, jednotka na krk a drobný darček. Záver imatrikulácií bol spojený s vypočutím si hymny a následným fotografovaním, aby sme mohli rodičom sprostredkovať tento významný deň v živote ich detí. 

       Mgr. Darina Ribárová 

    • Projekt "Záložka do knihy spája školy" v ŠKD
     • Projekt "Záložka do knihy spája školy" v ŠKD

     • Základná škola Miloslavov sa opäť po roku prihlásila do medzinárodnej spolupráce so svojou družobnou Základnou školou Bílovice v Českej republike v rámci aktivity Záložky pre základné školy.

      Témou vypracovania záložiek sa pre naše deti v tomto školskom roku, vzhľadom na pandemickú situáciu u nás i vo svete, stali naše záchranné zložky operujúce na území Slovenska t.j. zdravotnícka záchranná služba, požiarnici, horská záchranná služba, policajný zbor či personál pracujúci v nemocniciach.

      Základná škola Miloslavov si aj týmto spôsobom uctila tieto povolania, ktoré sú v dennom kontakte s chorými a zranenými a pomáhajú nám v tomto zložitom období.

    • Nové opatrenia - platné ZŠ Miloslavov od 26.10.2020
     • Nové opatrenia - platné ZŠ Miloslavov od 26.10.2020

     • Informácie pre žiakov 2. stupňa ZŠ

      2. stupeň ZŠ (ročníky 5.6.7.8.9.) sa od 26.10. 2020 vyučuje dištančnou formou.

       

      • Žiaci dostali rozvrh online hodín, presné inštrukcie, vyučovanie je povinné, kto nemá technické možnosti pripojenia z domu,  bude mu poskytnutá  technická podpora v škole – individuálne sa rieši s daným žiakom.
      • Žiaci okrem online hodín budú naďalej dostávať úlohy, zadania cez Edupage. Žiaci budú priebežne hodnotení a bude im poskytovaná spätná väzba a ako aj pomoc. Integrovaní žiaci budú mať individuálne online hodiny, prípadne individuálne hodiny s asistentom učiteľa v škole, podľa možností školy a dohody s rodičom integrovaného žiaka.  
      • V tomto  období dištančného vzdelávania je potrebné, aby žiaci 2. stupňa boli doma, vzdelávali sa, navzájom sa nestretávali so spolužiakmi a nenavštevovali sa.
      • Dištančne vzdelávanie žiakov 2. stupňa je zatiaľ určené do 27.11. 2020.

       

      Informácie pre žiakov 1. stupňa ZŠ

      1. stupeň ZŠ (ročníky 1.2.3.4.) sa naďalej vyučujú v škole podľa rozvrhu

       

      • Nástup do školy je od 7.30 hod. -  do 7.55 hod. -  1. stupeň
      • Ranný školský klub  nie je v prevádzke.
      • Prevádzka ŠKD je do 17.00 hod. – ZMENA !
      • Rúško je povinné pre žiakov  1. aj 2. stupňa vo všetkých priestoroch školy aj v triede.  (Okrem konzumácie  obeda v školskej jedálni, či desiaty. Rúško je povinné pre všetkých žiakov  aj v exteriéri!  Výnimky sú len v zmysle  Rozhodnutia RÚVZ SR a to / žiak s mentálnym, sluchovým postihom, žiak s poruchou autistického spektra, iné výnimky nie sú !)
      • Žiak má mať v škole dve rúška. Žiak, ktorý nebude rešpektovať nariadenie ohľadom nosenia rúška, nebude môcť byť prítomný na vyučovaní. Zodpovedá za svoje dieťa rodič.
      • Pri vstupe do budovy si všetci dezinfikujeme ruky.
      • Škola naďalej vykonáva ranný filter  na prvej vyučovacej hodine - meranie teploty, dezinfekcia.  
      • Dodržiavame prísne hygienické opatrenia počas celého pobytu v budove školy. R-O-R !
      • Počas veľkej prestávky sú deti v triede, chodia na školský dvor podľa harmonogramu  pre jednotlivé triedy. Vonku sa tiež používajú rúška !
      • Hodiny telesnej  výchovy sa realizujú  formou prechádzok
      • Evanjelické náboženstvo – dočasne zrušené.
      • Obed sa vydáva podľa harmonogramu – zverejneného na webe , za sprísnených opatrení.  Vykonávame dezinfekciu stolov, príbor sa podáva žiakom zabalený, polievku im naberá personál. Výdaj je náročnejší a môže trvať dlhšie ako obvykle.
      • Ak je žiak 3 a viac dní mimo školy (spadá do  toho aj sobota a nedeľa), musí pri nástupe  do školy priniesť podpísané tlačivo „Vyhlásenie o bezinfekčnosti “
      • Krúžky – ich činnosť je momentálne pozastavená.
      • ZUŠ  - realizuje všetku svoju činnosť dištančne - ZMENA !
      • Do budovy školy vstupujú len zamestnanci školy a žiaci. Vo výnimočných prípadoch návšteva, ktorá musí byť vopred dohodnutá a schválená vedením školy.  Každý návštevník je povinný predložiť a odovzdať prehlásenie o bezinfekčnosti, zmeria sa mu teplota, dezinfikuje si ruky a drží si dostatočný odstup.
      • Všetky záležitosti si rodič vybavuje dištančne - email, telefón, Edupage ,či online konzultáciou a podobne. 
      • Prosíme Vás,  do školy posielajte len zdravých žiakov !  V prípade akýchkoľvek problémov, kontaktujte triedneho učiteľa. Dajte nám ihneď informácie o prípadnej karanténe v  rodine.
      • Denne  veľmi dbáme a opakovane upratujeme,  dezinfikujeme  všetky priestory školy aj exteriéru -altánok, preliezky, hojdačky.
      • Odporúčame všetkým  rodičom sledovať stránku ucimenadialku, kde sú vždy potrebné aktuálne informácie ohľadom školstva.
      • Jesenné prázdniny ZMENA !
       • Od 30.10. - do 2.11. (piatok a pondelok)
       • Od 6.11. - do 9.11. (piatok a pondelok) 

      Tieto dni bude zavretá škola a nebude ani dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa.

      Milí rodičia, chcem Vás poprosiť, aby ste boli v tomto náročnom  období nápomocní svojim deťom, trpezliví, my učitelia a vedenie školy vyvinieme maximálne úsilie  na ich  vzdelávanie, napredovanie a hlavne spoločne sa im pokúsme vytvoriť pocit bezpečia, pohody, dávajme im najavo, že ich máme veľmi  radi.

      Ďakujem Vám za to !

      Všetkým želám pevné zdravie !

       

      S úctou

      V Miloslavove 23.10. 2020                            PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Dňa 25. Septembra 2020 sme si na hodinách Anglického jazyka pripomenuli Európsky deň jazykov, schválený Radou Európy v r. 2001.

      Žiaci v našej škole si pripomenuli tento deň prostredníctvom rôznorodých aktivít, konkrétne žiaci piateho ročníka vypracovávali v skupinách pracovný list „European day of languages“; žiaci šiesteho ročníka hrali pexeso, ktoré obsahovalo všetky vlajky členských krajín EÚ; žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka mali za úlohu uhádnuť na základe vypočutých pesničiek krajinu z ktorej pesnička pochádza; a na záver, žiaci deviateho ročníka pracovali na kvíze, v ktorom získali zaujímavé poznatky o cudzích jazykoch a krajinách v Európe.

    • Oznam
     • Oznam

     • Dňa 19.10. 2020 bola ukončená preventívna karanténa 4.B a 6.B.

      Tieto triedy pokračujú vo vyučovaní podľa rozvrhu. 7 zamestnancov bolo testovaných na Covid -19, výsledok majú všetci negatívny.

      Všetci sa z toho tešíme a zostávame naďalej zodpovední - R-O-R.

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka

    • Oznam rodičom po aktualizácií opatrení, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR 12.10.2020
     • Oznam rodičom po aktualizácií opatrení, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR 12.10.2020

     • Platné pre ZŠ Miloslavov od 15.10. 2020

      • ZŠ je od 12.10.2020 v oranžovej zóne.

      Nástup do školy je:

      - od 7.30 hod. do 7.45 hod. - 1. stupeň

      - od 7.45 hod. do 7.55 hod. - 2. stupeň

      • Ranný školský klub naďalej nie je v prevádzke (až do odvolania)
      • Rúško je povinné pre žiakov 1. aj 2. stupňa vo všetkých priestoroch školy aj v triede (okrem konzumácie  obeda v školskej jedálni, či desiaty). Rúško je povinné pre všetkých žiakov aj v exteriéri!  Výnimky sú len v zmysle  Rozhodnutia RUVZ SR a to (žiak s mentálnym, sluchovým postihom, žiak s poruchou autistického spektra, iné výnimky nie sú)!  Žiak má mať v škole dve rúška.  Žiak, ktorý nebude rešpektovať nariadenie ohľadom nosenia rúška, nebude môcť byť prítomný na vyučovaní. Za svoje dieťa zodpovedá rodič.
      • Pri vstupe do budovy si všetci dezinfikujeme ruky.
      • Škola naďalej vykonáva ranný filter na prvej vyučovacej hodine - meranie teploty, dezinfekcia.  
      • Dodržiavame prísne hygienické opatrenia počas celého pobytu v budove školy - R-O-R !
      • Počas veľkej prestávky sú deti v triede, chodia na školský dvor podľa harmonogramu pre jednotlivé triedy. Vonku sa tiež používajú rúška !
      • Hodiny telesnej  výchovy sa realizujú zatiaľ formou prechádzok, ak je vhodné počasie,  bez využitia šatní,  pri nevhodnom počasí sa zameriavame na teóriu TEV, pravidla športových disciplín a podobne.
      • Evanjelické náboženstvo – dočasne zrušené.
      • Obed sa vydáva podľa harmonogramu – zverejneného na webe, za sprísnených opatrení. Vykonávame dezinfekciu stolov, príbor sa podáva žiakom zabalený, polievku im naberá personál. Výdaj je náročnejší a môže trvať dlhšie ako obvykle.
      • Ak je žiak 3 a viac dní mimo školy (spadá do  toho aj sobota a nedeľa), musí pri nástupe  do školy priniesť podpísané tlačivo „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“
      • Krúžky – ich činnosť je momentálne pozastavená.
      • ZUŠ realizuje len individuálnu výuku – klavír, flauta v priestoroch školy pre prihlásené deti.
      • Do budovy školy vstupujú len zamestnanci školy a žiaci. Vo výnimočných prípadoch návšteva, ktorá musí byť vopred dohodnutá a schválená vedením školy.  Každý návštevník je povinný predložiť a odovzdať prehlásenie o bezinfekčnosti, zmeria sa mu teplota, dezinfikuje si ruky a drží si dostatočný odstup.
      • Všetky záležitosti si rodič vybavuje dištančne - mail, telefón, Edupage ,či online konzultáciou a podobne. 
      • Prosíme Vás,  do školy posielajte len zdravých žiakov !  V prípade akýchkoľvek problémov, kontaktujte triedneho učiteľa. Dajte nám ihneď informácie o prípadnej karanténe v  rodine.
      • Denne  deľmi dbáme a opakovane upratujeme,  dezinfikujeme  všetky priestory školy  aj  exteriéru -altánok, preliezky, hojdačky.
      • Parkovanie a príchod do školy - chceme Vás informovať, že sa opakovane zaoberáme  ranným príchodom detí  do školy a parkovaním rodičov. Monitorujeme situáciu, štatisticky vyhodnocujeme,  chápeme, že vznikajú náročné dopravné situácie. V krátkej dobe Vám dáme informáciu o riešení. Dovtedy Vás prosíme ,aby ste boli navzájom ohľaduplní, trpezliví, kto môže chodí do školy pešo, prípadne odparkuje svoje auto v uličke za kostolom, pri Obecnom úrade, Remeselnom dvore. Máme spoločný záujem situáciu vyriešiť, ide nám predovšetkým o bezpečnosť detí.
      • Odporúčame všetkým  preštudovať materiály MŠ SR, ktoré prikladáme, kde Vám zodpovedajú na Vaše  prípadne otázky, ohľadom kontaktu s pozitívne testovanou osobou Covid 19 a aj ďalšie...

       

      Ďakujeme Vám  milí rodičia, že čítate naše oznamy. Všetci naďalej rešpektujeme tieto protiepidemiologické  opatrenia, aby sme sa mohli čo najdlhšie prezenčne vzdelávať v našej škole.

       

      Všetkým želáme pevné zdravie!

       

      V Miloslavove 14.10. 2020                                           PaedDr. Alena Jančeková

                                                                                                         riaditeľka

    • Dôležitý oznam rodičom
     • Dôležitý oznam rodičom

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že naša škola sa dostala do “oranžovej zóny “ v rámci schváleného semaforu MŠ SR.

      Máme jedného pozitívneho zamestnanca testovaného na Covid - 19 a preto sme prijali nasledovné opatrenie:

      Prerušujeme vyučovanie 4.B a 6.B triedy od 12.10. - zatiaľ do 16.10. /5 pracovných dní/.

      Žiaci budú v preventívnej karanténe doma, budú sa vzdelávať zadávaním úloh cez EduPage. V preventívnej karanténe zostáva doma aj 7 zamestnancov. Je potrebné sledovať svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia kontaktovať svojho lekára a informovať školu.

       

      S úctou

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka