• Testovanie rodičov detí Základnej školy
     • Testovanie rodičov detí Základnej školy

     • Vážení rodičia,


      zverejňujeme informáciu o testovaní na COVID-19 v ZŠ Miloslavov.

       

      Testovanie je určené len pre:

      - zamestnancov základnej školy Miloslavov,

      - zamestnancov materskej školy Miloslavov,

      - jedného rodiča dieťaťa materskej školy Miloslavov,

      - jedného rodiča žiaka 1. stupňa ZŠ Miloslavov,

      - jedného rodiča žiaka so ŠVVP (ktorí sa prezenčne vzdelávajú v skupinách 5+1 v ZŠ Miloslavov).

       

      Žiakov na 1.stupni a žiakov so ŠVVP (ktorí sa prezenčne vzdelávajú v skupinách 5+1) zo Základnej školy Miloslavov, nie je potrebné testovať - nie je to podmienka vstupu do ZŠ. Testovanie týchto žiakov bude len na vyžiadanie rodičov.


      Termín testovania:

      sobota 20. 02. 2021 v časoch od 8.00 hod. - do 20.00 hod.

       

      Odberové miesto:

      MOM - autobus – parkovisko v areáli Základnej školy Miloslavov.  Miesta ako aj smer pohybu budú riadne vyznačené, v prípade potreby Vám na mieste pomôžu naši dobrovoľníci.

       

      Harmonogram testovania
      Krízový štáb obce, zriaďovateľ a vedenie školy  pripravil orientačný časový harmonogram testovania podľa abecedného poradia začiatočných písmen priezvísk rodičov. Časový harmonogram má slúžiť predovšetkým na to, aby sme sa na odberom mieste stretávali v čo najmenších počtoch a nevytvárali nekonečné zástupy. Ak nemôžete prísť v čase  podľa  abecedného poradia (napr. z dôvodu striedania sa pri maloletých deťoch, alebo ak ste v zamestnaní) prídete v najbližšom možnom čase a personál vás vybaví.

       

      Časový harmonogram  sobota 20. 02. 2021:

       

      Zamestnanci  základnej školy:  8.00 - 9.00 hod.

      Zamestnanci materskej školy:  9.00 - 9.30 hod.

       

      Rodičia :
      A,B,C,Č ,D,Ď:
       09.30 – 11.00 hod.,
      DZ, E,F,G,H:  11.00 – 12.00 hod.,

       

      OBEDOVÁ PRESTÁVKA – 12.00 -13.00 hod.

       

      CH,I,J,K: 13.00 – 14.00 hod.,
      L,M,N,O,P: 14.00 – 16.30 hod.,

       

      PRESTÁVKA -  16.30 -17.00 hod.

       

      P,R,S,Š: 17.00 -18.00 hod.,

      T,Ť,U, V, W,Z,Ž: 18.00 – 20.00 hod.


      Prosíme všetkých, aby k odbernému  miestu neprichádzali motorovými vozidlami a nezaberali tým priestor v okolí.
      Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. V prípade vytvárania radov pri čakaní na odber je potrebné dodržiavať min. 2 m odstupy v nich.

      Odbery budú prebiehať v autobuse -  MOM za dodržania príslušných hygienických opatrení.

      Testovaní zamestnanci a rodičia  si pri vstupe na odberné miesto vydezinfikujú ruky, pristúpia k administratívnemu pracovníkovi, ktorý si zapíše ich identifikačné údaje a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúško alebo respirátor. Biologický materiál odoberie zdravotnícky pracovník. Testovaná osoba si zloží rúško, respirátor tesne pred odberom biologického materiálu, ústa má prekryté a následne po odbere si ihneď rúško, respirátor nasadí a presunie sa do priestorov vyčlenených v okolí odberového miesta, kde testovaný počká na výsledok.

       

      Dôležité upozornenie pre rodičov:
      Testovaní budú len rodičia žiakov 1. stupňa základnej školy  a materskej školy,

      1 dieťa = 1 rodič.

      Negatívny test zákonného zástupcu, nie starší ako 7 dní, je podmienkou účasti žiaka 1. stupňa ZŠ na vyučovaní v škole, alebo nástupu dieťaťa do materskej školy od pondelka 22. 2. 2021.

      Výnimky z testovania sú určené Nariadením RÚVZ (napr. prekonanie ochorenia COVID 19 do  90 dní atď.)

       

      Prosíme rodičov, aby sa riadili inštrukciami, ktoré nájdu na oficiálnej stránke školy, nie komentármi na sociálnych sieťach.

       

      Milan Baďanský, starosta

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka  ZŠ

      Bc. Monika Neupauerová, riaditeľka MŠ

       

       

    • Oznam o nástupe žiakov 1. stupňa ZŠ do školy od 15.2.2021
     • Oznam o nástupe žiakov 1. stupňa ZŠ do školy od 15.2.2021

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia  zriaďovateľa a platnosti COVID AUTOMATU v SR, môžu žiaci 1. stupňa ZŠ nastúpiť opäť do školy na prezenčné vyučovanie dňa 15.2.2021 na základe splnenia nasledovných podmienok:

      • Nástup žiakov 1. stupňa  bez testu.
      • Nástup žiaka do školy je dobrovoľný.
      • 1 zákonný zástupca predloží (potvrdí cez rodičovské konto Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti - čestné vyhlásenie o negatívnom teste, AG,PCR, nie starší ako 7 dní, alebo  potvrdenie o prekonaní COVID ( odklikne tlačivo cez Edupage, najskôr v nedeľu po 18:00 hod.) Možnosť pridania "fotky" potvrdenia je dobrovoľná a škola ju nepožaduje. 
      • Bez tohto čestného prehlásenia nebude umožnený žiakovi vstup do budovy školy. 
      • Škola sa otvára o 7.30 hod.
      • Vstup len s rúškom, náhradné rúško v taške, prípadne respirátor, štíty bez rúška nie sú povolené.
      • Dieťa nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
      • Vyučovanie začína podľa platného rozvrhu.
      • Obed pre všetky deti na I. st. je prihlásený, kto nemá záujem o obed sa individuálne odhlási do pondelka 15.2. do  8.00 hod.
      • Deti budú obedovať vo svojej triede, bude im vydané jedlo v jednorázovom plastovom  boxe, je potrebné mať vlastný príbor, ktorý si budú denne nosiť vo vrecúšku. Náklady na plastové obedové boxy bude dočasne uhrádzať škola.
      • Ak máte inú možnosť, prosíme Vás, aby ste dočasne nevyužívali služby obeda v škole alebo ŠKD a deti si brali po skončení vyučovania domov.  Poplatok za mesiac február 2021 bude odpustený žiakom, ktorí nebudú navštevovať ŠKD.
      • Ranný klub ŠKD nebude v prevádzke.
      • Prevádzka ŠKD bude denne do 16.30 hod, žiadne oddelenia sa nebudú spájať.
      • Žiadame rodičov, aby využívali prevádzku  ŠKD len v opodstatnených  prípadoch zamestnania oboch rodičov.
      • Žiaci 2. stupňa so ŠVVP  (integrovaní) sa budú môcť  vyučovať v škole v skupinkách 5 žiakov + 1 učiteľ, žiaci nemusia mať urobený test a otestovaný musí byť aspoň jeden zákonný zástupca, ktorý potvrdí  takisto čestné vyhlásenie cez Edupage
      • Žiak 1. stupňa,  ktorý sa nezúčastní prezenčnej formy vyučovania je ospravedlnený svojim zákonným zástupcom na dobu 5 dní s možnosťou  opakovaného predlženia a budú mu úlohy zasielané cez Edupage. 
      • Dňom 15.2. sa končí možnosť čerpania pandemickej OČR pre rodičov žiakov 1. stupňa ZŠ.
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
      • Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania aj naďalej.

      Veríme, že keď budeme všetci dôsledne dodržiavať nastavené pravidlá, budeme sa môcť prezenčne vzdelávať v škole.

      Zamestnanci školy sa tiež cítia byť ohrození, preto urobme spoločne všetko preto, aby škola bola bezpečným miestom pre Vaše deti i učiteľov. Potrebujeme k tomu Vašu spoluprácu a zodpovednosť.

      Ďakujeme za pochopenie. 

       

      S úctou

      PaedDr. Alena Jančeková

      riaditeľka

    • Informácia k možnému otvoreniu Základnej školy 8.2.2021
     • Informácia k možnému otvoreniu Základnej školy 8.2.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

       

      vedenie školy spolu so zriaďovateľom urobili všetko pre znovuotvorenie našej základnej školy pre žiakov 1. stupňa ZŠ od pondelka 8.2. 2021.  

      Uvedomujeme si zodpovednosť za naše deti a je našou prioritou obnovenie prezenčnej výučby. Verte, že sme citlivo zvažovali všetky možnosti a riziká. Zdravie Vás, Vašich detí a zamestnancov školy považujeme v tejto chvíli za najdôležitejšie.  

       

      Napriek enormnému úsiliu a snahe znovu obnoviť prezenčné vyučovanie v škole, momentálna situácia to nedovoľuje. 

      Vedenie školy spolu so zriaďovateľom, rešpektuje vyjadrenie RÚVZ Bratislavského samosprávneho kraja (v prílohe) a po prerokovaní Krízovým štábom obce sa rozhodlo

       

      neotvoriť Základnú školu Miloslavov

       od pondelka 8.2. 2021.

       

      Budeme naďalej  sledovať vývoj pandemickej situácie a akonáhle bude možné obnoviť prezenčné vyučovanie, sme pripravení otvoriť brány našej školy.

      Škola pokračuje v dištančnej forme vyučovania ako doteraz.

       

      S úctou

       

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

      Milan Baďanský, starosta obce

    • Oznam o poplatkoch za ŠKD
     • Oznam o poplatkoch za ŠKD

     • Vážení rodičia,

       

      oznamujeme Vám, že za mesiac január 2021 vzhľadom na uzatvorenie školy je Vám odpustený poplatok za ŠKD.

      Uhradené poplatky za tento mesiac budú preúčtované na mesiac po obnovení prevádzky školy / ŠKD. 

      Poplatky za mesiac február 2021 Vás prosíme neuhrádzať. 

       

      PaedDr. Alena Jančeková