• Zmena organizácie vyučovania od 23.6.2021 (od stredy)
     • Zmena organizácie vyučovania od 23.6.2021 (od stredy)

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

       

      od stredy 23.6.2021

      - bude skrátené vyučovanie pre všetky ročníky ZŠ na 4 vyučovacie hodiny

      - vyučovanie končí o 11.40 hod. 

      - obedy budú vydávané podľa nového harmogramu, informovať Vás bude triedny učiteľ. 

      - je predpoklad, že výdaj obedov môže trvať dlhšie, vzhľadom na to, že celá škola končí v rovnaký čas

      - ŠKD bude naďalej do 17.00 hod. Odporúčame rodičom vyzdvihnúť svoje deti čo najskôr, vzhľadom na vysoké teploty. 

       

      28. a 29.6.2021 (pondelok a utorok) budú mať žiaci 4 vyučovanie hodiny - do 11.40 hod. so svojím triednym učiteľom. Budú odovzdávať učebnice, čistiť triedu, skrinky a iné triednické práce.

       

      30.6.2021 - deň vysvedčenia -  končíme 2. vyučovacou hodinou o 9.40 hod. 

      - obed bude možný len pre deti v ŠKD od 11.00 hod. 

      - deti I. stupňa, ktoré nenavštevujú ŠKD, si musia odhlásiť obed sami

      - ŠKD je v prevádzke do 14.00 hod. 

      - ak nemusíte v tento deň využiť službu ŠKD, prosíme Vás o čo najskoršie vyzdvihnutie svojich detí, vzhľadom na to, že je plánovaná slávnostná pedagogická rada od 11.00 hod. 

       

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

    • Naši žiaci na celoštátnom kole Biologickej olympiády
     • Naši žiaci na celoštátnom kole Biologickej olympiády

     • Dňa 18. mája sa dvaja žiaci našej školy zúčastnili krajského kolo Biologickej olympiády kategórie E.

      Samuel Pavol Beňo súťažil v odbornosti botanika a Nina Gešová v odbornosti zoológia, pričom obaja vo svojich kategóriách obsadili úžasné 1. miesto a postúpili do celoštátneho kola súťaže, v ktorom im budeme držať prsty.

      Aleš Gaľa

    • Deň narcisov nemôže mať pauzu
     • Deň narcisov nemôže mať pauzu

     • Milí žiaci, rodičia, kolegyne, kolegovia, 

      i tento rok sa naša škola chce (i keď opäť taktouto netradičnou formou) zapojiť do zbierky Deň narcisov.

      Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení koronavírusu, svet sa však nezastavil a pozornosť je nutné venovať i ostatným oblastiam zdravotníctva. Onkologické ochorenie je jedným z tých, ktoré je v spoločnosti dlhodobo, intenzívne a nevyberá si prestávku. Preto Liga proti rakovine, ktorá pôsobí na Slovensku vyše 30 rokov, upriamuje pozornosť na fakt, že verejno – prospešná zbierka Deň narcisov nemôže mať pauzu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa 25. ročník musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach.

      V prílohe nájdete dokument, kde sú zhrnuté všetky informácie ako prispieť do zbierky Dňa narcisov. Ak môžete, prosíme Vás, zapojte sa. Posledný ročník poznačil výrazný, až 75%-ný pokles výnosu zbierky, čo v nevyspytateľnom a neistom čase pandémie bolo pochopiteľné...

       

      Ďakujeme Vám

    • Usmernenie k organizácii vyučovania ZŠ Miloslavov od 1.6. 2021
     • Usmernenie k organizácii vyučovania ZŠ Miloslavov od 1.6. 2021

     •  

      Usmernenie je vypracované v zmysle manuálu Covid školský semafor pre základné školy s účinnosťou od 27. 5. 2021, ktoré vypracovalo Ministerstvo školstva. Zahŕňa najnákladnejšie informácie týkajúce sa chodu školy ( https://www.minedu.sk/data/att/19841.pdf ).

       

      Vstup do areálu školy 

      • Stále platí, že ráno nevstupujú rodičia do areálu školy, popoludní vstupujú len tí rodičia, ktorí idú vyzdvihnúť dieťa z vyučovania  alebo z ŠKD, pri čakaní na dieťa dodržiavajú rozostupy.
      • Do budovy školy vstupujú rodičia alebo návštevníci iba schválenou výnimkou riaditeľky školy vopred (telefonicky, mailom), ktorá sa udeľuje len vo výnimočných, opodstatnených prípadoch
      • Každý návštevník, ktorý má schválený vstup, musí pred vstupom do budovy predložiť Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (v prílohe).                         
      • Celá komunikácia so školou prebieha telefonicky alebo elektronickou formou.

       

      Prerušenie školskej dochádzky žiaka

      • Školská dochádzka je už povinná, preto ju žiak môže prerušiť iba zo závažných, zväčša zdravotných dôvodov.
      • Ak žiak preruší dochádzku na 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov, tak pri nástupe do školy musí predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka vyklikne cez Edupage.
      • Rodič môže dieťa ospravedlniť maximálne päť vymeškaných po sebe idúcich pracovných dní. Po nástupe do školy rodič predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka – vyklikne cez Edupage.
      • Pri prerušení dochádzky na viac ako päť pracovných dní, žiak musí predložiť potvrdenie o chorobe vydané lekárom.
      • Žiak, ktorý po prerušení dochádzky v zmysle tohto usmernenia pri nástupe do školy nepredloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti, nebude môcť vstúpiť do triedy, bude čakať v izolačnej miestnosti, prípadne vonku a rodič si ho bude musieť bezodkladne vyzdvihnúť alebo zabezpečiť  doručenie tlačiva (cez Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.
      • V prípade výskytu ochorenia Covid 19 alebo karantény v rodine hláste túto skutočnosť okamžite triednemu učiteľovi.

       

      Hygienické a bezpečnostné opatrenia

      • Škola naďalej rešpektuje zásadu R-O-R, riadime sa aktuálnymi opatreniami ÚVZ,  Covid automatu podľa farby okresu a usmerneniami Ministerstva školstva. Vo zvýšenej miere sa naďalej realizuje upratovanie a dezinfekcia priestorov.
      • Rúško sa nosí naďalej vo vnútorných priestoroch školy, je potrebné mať k dispozícii minimálne dve rúška. V exteriéri rúško nie je povinné.

       

      Záver

      Žiadame rodičov, aby pokyny zo strany Ministerstva školstva pretransformované do tohto usmernenia z dôvodu ochrany zdravia žiakov a zamestnancov plne akceptovali.

       

      S pozdravom

      PaedDr. Alena Jančeková