• Žiaci poznávajú svoje korene - zaujímavá hodina DEJ
     • Žiaci poznávajú svoje korene - zaujímavá hodina DEJ

     • V rámci vyučovacieho predmetu dejepis sme sa naučili čo je rodina, aký má význam a aké je jej poslanie v spoločnosti, no nazreli sme aj do histórie vlastných rodín. Práca to nebola veru ľahká – každý zo žiakov 5.B triedy si urobil vlastný mini výskum o tom, kto sú jeho predkovia a zapísal si to do rodostromu.

      Všetky boli hodnotné nielen z dejinného významu svojej rodiny, ale aj z umeleckého pohľadu. V mnohých bola evidentná stopa rodičovskej pomoci, čo splnilo svoj význam aj z hľadiska rodinného učenia sa.

      Niektorí rodičia dokonca potvrdili, že ich táto činnosť zaujala, čoho výsledkom boli projektové práce – rodostromy, ktoré siahali aj viac ako do 3 generácií. Žiaka Alana Pažitnaja a jeho rodičov zaujalo „rodinno-dejinné bádanie“ až do takej miery, že vytvorili rodostrom hodný umeleckého diela.

      Veď posúďte sami...

       

      PhDr. Martin Kandra, PhD.

     • Informácia o mimoriadnom zasadnutí Rady školy 11.1.2022

     • Dňa 11. januára 2022 sa v našej škole uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Rady školy, ktorého cieľom bolo otvorene komunikovať o tragickej udalosti, ale najmä o riešeniach, ktoré pomôžu upokojiť napätú atmosféru, návrat k bežnému školskému životu a nastaviť efektívne zmeny v oblasti podpory, ochrany a prevencie našich žiakov. Rada školy a vedenie školy v tejto chvíli spojili sily a našli spoločný prienik vo víziách, odhodlaní a snahe, aby sa žiaci opäť cítili bezpečne a užívali si radosti a krásu detstva. Zasadnutia Rady školy sa zúčastnili aj  štátna tajomníčka MŠVVaŠ  Mgr. Svetlana Síthová, námestník GR UPSVaR PhDr. Pavel Bryndzák PhD, zástupcovia tímu odborníkov. 

       

      PaedDr. Alena Jančeková

      riaditeľka školy

       

      STANOVISKO RADY ŠKOLY po skončení  mimoriadneho zasadnutia dňa 11.1. 2022:

       

      • Rada školy odsudzuje násilný čin, ku ktorému došlo v areáli Poľnohospodárskeho družstva v Miloslavove dňa 2.1.2022.
      • Aj keď k činu došlo počas Vianočných prázdnin a mimo areálu školy, záleží nám na tom, aby naša obec a škola bola naďalej bezpečným miestom pre život.
      • Ďakujeme riaditeľke ZŠ za jej aktívny prístup k riešeniu vzniknutej situácie. Pri nástupe žiakov do školy po prázdninách dňa 10.1.2022 zorganizovala tím krízovej intervencie 11 odborníkov, ktorí prišli do školy pomáhať učiteľom a deťom zvládnuť túto náročnú situáciu, aby   aj naďalej bola škola bezpečným miestom.
      • Apelujeme na všetkých rodičov, aby vedeli kde, s kým a ako ich deti trávia voľný čas mimo vyučovacieho procesu a mali prehľad o ich aktivitách na sociálnych sieťach.
      • Sme názoru, že Základná škola  v Miloslavove je  aj naďalej bezpečným miestom pre vzdelávanie detí; všetky doposiaľ známe incidenty sa udiali mimo priestorov základnej školy. Vyzývame médiá, aby nám pomohli v upokojení situácie v našej obci a opakovane nezverejňovali videá a fotografie z incidentu, ktoré veľmi negatívne ovplyvňujú psychiku detí a súčasne podnecujú nenávisť.
      • Rada školy a ani ZŠ nie je oprávnená vylúčiť žiaka zo školy a  školská dochádzka je povinná. Rodičia jednej z aktérok požiadali o individuálne štúdium. Rodičom bola ponúknutá aj odborná pomoc.

       

      Rada školy v spolupráci s riaditeľkou školy zabezpečí:

       

      • preventívne aktivity v súčinnosti s Ministerstvom vnútra SR o omamných látkach, predchádzaniu trestnej činnosti, šikane a podobne (opakovane)
      • vzdelávanie a výcvik pedagogických a odborných zamestnancov na krízovú intervenciu
      • vzdelávanie triednych učiteľov na interaktívne triednické hodiny a pravidelné interaktívne triednické hodiny
      • podporné aktivity so školským psychológom na zlepšenie sociálnej klímy v triedach
      • aktivity v rámci Národného projektu ochrany dieťaťa pred násilím.
      • ďalšie  podporné aktivity pre žiakov v spolupráci s CPPPaP krajskou Informačnou kanceláriou pre obete trestných činov, ktorú zastrešuje Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (ďalej OPK KMV SR)
      • online poradňa pre rodičov s odborníkmi- psychológmi, dnes po prvýkrát a opakovane

       

      Rada školy ďalej odporúča pre školu aj obec:

      • navýšenie úväzku školského psychológa
      • zúčastňovať sa aktívne na  novom projekte obce a školy proti šikane a násiliu
      • umiestniť kamerový systém na doteraz nemonitorovaných miestach v škole aj obci
      • pracovať na atraktívnom trávení voľného času pre deti a mládež v obci
      • spolupráca rady školy, obecného zastupiteľstva so žiackym parlamentom školy.

       

      Miloslavov 11.1. 2022

      Rada školy

    • Informácie rodičom po nástupe do školy 10.1.2022
     • Informácie rodičom po nástupe do školy 10.1.2022

     • Milí rodičia,

       

      dovoľte mi prihovoriť sa Vám po prvom školskom dni v roku 2022. 

      Chcem sa Vám úprimne poďakovať za podporu a prejavenú dôveru, s ktorou sme do dnešného dňa vstupovali.

       

      Ako som Vás už informovala v predošlej komunikácii, pripravili sme niekoľko krokov a postupov, aby sme pomohli našim žiakom a Vašim deťom zvládnuť náročné momenty spojené s odsúdenia hodnou udalosťou  v našej obci a  návratom do školského života. 

       

      Dnes na naše pozvanie prišli odborníci na krízovú intervenciu a prvú psychologickú pomoc z Krízového intervenčného tímu IPčko, UPSVaR, CPPPaP Senec a ďalšie odborníčky na krízovú intervenciu pani M. Anyalaiová a Lednická a s triedami II. stupňa realizovali stretnutie, zamerané na pomoc a podporu, na stabilizáciu a zvládanie tlaku a stresu.

       

      V každej triede druhého stupňa pôsobili externí odborníci, ktorí sa venovali stabilizácii emócii, podpore zvládacích mechanizmov a zdrojov, zisťovaniu a pomenovaniu potrieb, ktoré deti a aj učitelia aktuálne majú.

      Naši žiaci pomenovali, čo v tejto chvíli najviac potrebujú a škola urobí všetko, čo bude v jej silách, aby na tieto potreby reagovala a pomohla. Prítomní odborníci na základe svojej intervencie navrhli našej škole konkrétne riešenia, opatrenia a nástroje na pomoc pre deti a celkové bezpečie. Preto budeme naďalej pokračovať v preventívnych aktivitách.

       

      Na návrh krízových pracovníkov by sme Vám, rodičom žiakov II. stupňa (5. až 9. ročník ZŠ), chceli ponúknuť možnosť zúčastniť sa online stretnutia s tromi zástupcami odborníkov (PhDr. Marek Madro, PhD., MBA, Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., PaedDr. Jana Lednická), ktorí dnes na našej škole pôsobili. 

      Stretnutie na 60 minút sa uskutoční v utorok, 11. januára o 19.00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM a jeho cieľom je poskytnúť informácie o dnešnej krízovej intervencii a odpovedať na prípadné otázky o tom, ako pomôcť Vašim deťom v týchto náročných dňoch. Link na stretnutie pošleme rodičom žiakov 2. stupňa cez správu Edupage.

       

      S úctou

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka

     • Vyjadrenie školy k situácii

     • Milí rodičia,

       

      úprimne som vďačná, že sa pandemická situácia aktuálne stabilizovala natoľko, že môžeme v pondelok  10. januára otvoriť školu pre všetkých našich žiakov, ktorí potrebujú a zaslúžia si, aby sa vrátili na miesto, ktoré pre nich nie je iba miestom vzdelávania, ale miestom, kde sa odohrávajú všetky dôležité a potrebné udalosti, situácie a momenty pre ich život a rozvoj.

       

      Rovnako úprimne mi je ľúto situácie, ktorá nás v Miloslavove veľmi zasiahla, ovplyvňuje naše dni a do istej miery aj návrat do škôl.

      Mojou najväčšou snahou, ktorá sa pretaví aj do konkrétnych krokov, je to, aby bola škola aj naďalej bezpečným miestom, v ktorom naši žiaci dostanú pochopenie, porozumenie, podporu a priestor na otázky a odpovede.

       

      Nechceme si pred touto tragickou udalosťou zatvoriť oči, odsudzujeme ju, a práve naopak chceme zodpovedne a šetrne pristúpiť k tomu, aby sme eliminovali dopady tejto udalosti na našich žiakov, ktorí sú v dôsledku nešťastnej medializácie, šírenia videí a článkov v online priestore zasiahnutí a prežívajú rôzne pocity a majú mnohé otázky. 

       

      Veľmi si želám, aby sme sa vrátili do bežného školského života - školskej rutiny, ktorá poskytuje určitú istotu a „pevnú pôdu pod nohami“, ktorú teraz deti potrebujú.

       

      Veľmi by som Vás v mojej snahe chcela poprosiť o spoluprácu, ktorá je v tejto chvíli veľmi potrebná a verím, že spoločne to dokážeme ustáť.

      Keďže ide o mimoriadne citlivú záležitosť, ktorá si vyžaduje ľudský a najmä odborný prístup, kontaktovala som odborníkov - psychológov, ktorí majú skúsenosti s riešením kritických situácií.

       

      Preto sme sa rozhodli pristúpiť  k návrhu týchto krokov a opatrení:

      • Psychológovia z UPSVaR, CPPPaP, IPčka,  sú ochotní prísť priamo do našej školy a s vybranými triedami  2. stupňa ZŠ by realizovali stretnutie, zamerané na pomoc a podporu.
      • V rámci prvých dvoch dní v škole (10.1. a 11.1.) nebudeme v škole písať žiadne testy, písomky, nebude sa skúšať, pretože chceme eliminovať ďalší stres. Adaptáciu na školskú rutinu budeme realizovať plynulým tempom.
      • Prvé dva dni budeme venovať celkovo adaptácii na školské prostredie, pretože bez ohľadu na situáciu, naši žiaci boli teraz veľmi dlhý čas doma. V triedach budú realizované triednické hodiny, výchovná poradkyňa a školská psychologička pripravili podporný plán a pozvoľne začneme opakovať učivo z jednotlivých predmetov.

       

      Veľmi nám v škole  záleží na tom, aby sme túto situáciu zvládli najlepšie, ako sa dá a ďakujeme, že sa k nám pripojíte a podporíte nás v rozhodnutí obrátiť sa na odborníkov, venovať prvé dni v škole adaptácii, stabilizácii, podpore, bezpečiu a postupnému návratu do bežného školského života.

       

      Spolupráca, spoločná snaha a vzájomná úcta sú to, čo teraz najviac potrebujeme, ďakujem za to.

       

      Je možné, že o tejto téme potrebujú Vaše deti hovoriť už teraz a potrebujú mať istotu v tom, čo ich v najbližších dňoch čaká, ak chcú hovoriť, vytvorte im ten priestor v domácom prostredí. Rozprávať sa o náročných témach chce tiež dávku odvahy a istoty aj pre nás dospelých. 

       

      Psychológovia, s ktorými spolupracujeme pripravili pár užitočných odporúčaní, ako hovoriť s deťmi o náročných témach, ktoré Vám posielame v správe cez Edupage.

       

      Ak máte ako rodičia nejaké otázky, psychológovia z IPčka sú tu aj pre Vás - anonymne, bezplatne a nonstop na Krízovej linke pomoci (0800 500 333), www.krizovalinkapomoci.sk, IPčko.sk.

       

      Ďakujem s úctou a veľkou prosbou o pomoc.

      Držme si palce a verím, že to spoločne zvládneme.

       

      PaedDr. Alena Jančeková

      riaditeľka

       

    • Oznam o otvorení školy po vianočných prádzninách
     • Oznam o otvorení školy po vianočných prádzninách

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ Vám oznamujeme, že od dňa 10. januára 2022 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní pre všetky ročníky ZŠ ( od 1.- 9. ročník) podľa platného rozvrhu. 

      Pred nástupom do školy je vysoko odporúčané otestovať sa AG samotestom. V priebehu dnešného dňa budeme opakovane zisťovať záujem o AG samotesty, no tieto nestihnú byť pred nástupom dodané, preto Vás prosíme, ak už nedisponujete testami z minulého roka, je možné si ich zakúpiť v lekárni. 

      Testovanie AG samotestami je naďalej dobrovoľné, avšak vysoko odporúčané. 

      Pred vstupom do ZŠ je nutné "vykliknúť" - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti za každého žiaka.

      V priestoroch školy je nutné nosiť rúško (je potrebné mať v taške náhradné na výmenu) a žiaci, ktorí si zobrali domov prezuvky, nech si ich nezabudnú pribaliť. 

      Obedy majú automaticky prihlásené deti na I. stupni ZŠ, II. stupeň si musí obedy vybrať a objednať. 

      Výnimku z povinnosti nosenia rúšok v škole majú len žiači v zmysle vyhlášky ÚVZ (napr. ťažké mentálne postihnutie, závažné poruchy autistického spektra atď.) 

      Prosíme Vás o dodržiavanie všetkých prijatých opatrení a hlavne, do školy patria iba zdravé deti, bez AKÝHCHKOĽVEK príznakov choroby. 

       

      Ďakujeme, že rešpektujete tieto pravidlá. 

      Vedenie školy