• Oznam o organizácií vyučovania ZŠ od 11.1.2021
     • Oznam o organizácií vyučovania ZŠ od 11.1.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, na  začiatku nového roka  2021 Vám želám veľa síl, rodinnej pohody a hlavne pevné zdravie.

      Tento oznam  je vypracovaný v zmysle usmernení a rozhodnutí ministra školstva v mesiaci december 2020 až január 2021 a uznesení pedagogických rád ZŠ Miloslavov.

       

      • Vyučovanie od 11.1.2021

      Od pondelka 11.1.2021 do piatka 22.1.2021 vrátane (dva týždne) 1. aj 2. stupeň dištančné vzdelávanie.

      Ak sa bude môcť prvý stupeň vrátiť do školy na prezenčné vyučovanie od 18.1., budeme Vás o tom informovať.

      Žiakom a rodičom boli zaslané rozvrhy hodín.

      Platia organizačné pravidlá pre dištančné vzdelávanie, aktualizované dňa 7.1. 2021, ktoré boli žiakom a rodičom zaslané 8.1.2021 a sú zverejnené aj na webstránke školy. Prosíme Vás ,aby ste si ich s deťmi prečítali a riadili sa podľa nich .

      Súčasťou dištančného vzdelávania sú aj triednické hodiny.

      Asistenti učiteľa poskytujú pomoc žiakom so ŠVVP online.

      Špeciálny pedagóg a školský psychológ poskytuje odborné poradenstvo žiakom, rodičom aj učiteľom- online.

       

      • ŠKD organizuje dištančnú výchovnú činnosť podľa schváleného rozvrhu denne od 14.00 minimálne jednu hodinu online. Účasť žiakov je dobrovoľná.  

       

      • Návrat do školy 25.1.2021

      Pred návratom žiakov do školy sa uskutoční pretestovanie  antigénovými testami:

      a) zamestnancov

      b) žiakov 2. stupeň

      c) aspoň jedného rodiča žiakov 1. a 2. stupňa v dňoch 22. - 24.1.2021.

      Bližšie informácie o presnom termíne a organizácií poskytneme pred realizáciou testovania.

       

      Ďalšie informácie:

      • Pandemická OČR

      Od 11.1. 2021 bude možné, aby rodičia čerpali pandemickú OČR.

       

      • Polročné prázdniny

      Polročné prázdniny, ktoré mali byť 1.2.2021 sú zrušené, deti sa v tento deň učia.

       

      • Hodnotenie žiakov na konci prvého polroka

      Na konci prvého polroka šk. roka 2020/2021 budú žiaci hodnotení nasledovne:

       

      1. ročník: slovné hodnotenie vo všetkých predmetoch – určené Ministerstvom školstva

      2. ročník: hodnotené klasifikáciou – známkou v predmetoch SJL,MAT,PRU

      3. - 4. ročník:

      a) hodnotenie v predmetoch SJL, MAT, ANJ, VLA, PDA klasifikáciou - „známkou“,

      b) ostatných predmetoch hodnotené slovom absolvoval/neabsolvoval

       5. - 9. ročník:

      a) predmety klasifikované známkou: SJL, ANJ, NJL, RJL, MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, DEJ, GEG, OBN,VYV,THD

      b) predmety hodnotené slovami absolvoval/neabsolvoval: ETV, NAV, HUV,TSV.

       

      Žiaci oslobodení úplne, ktorí sa vyučovania nezúčastňovali na základe rozhodnutia riaditeľky školy, budú mať na výpise vysvedčenia uvedené ,,neklasifikovaní“.

      a) Žiaci, ktorí majú dostatok známok a podkladov na hodnotenie:

      Výpis polročného  vysvedčenia žiakom, ktorí majú dostatok známok na hodnotenie, sa vydá v riadnom termíne v piatok 29. januára 2021.

      b) Žiaci, ktorí nemajú dostatok známok a podkladov na hodnotenie:

      Pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať a hodnotiť  v prvom polroku školského roka 2020/2021, sa termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok školského roka predlžuje do 31. marca 2021. Týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá až 31. marca 2021.

      O tom, ktorému žiakovi sa termín predĺži, rozhodne pedagogická rada na návrh vyučujúceho.

      • Testovanie 5

      Testovanie žiakov 5. ročníka sa v tomto šk. roku ruší.

      • Testovanie 9

      Testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutoční v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

      • Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách

      Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

      • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
      • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.
      • Talentové skúšky do stredných škôl

      Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční:

      • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
      • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

      Záver: 

      Prosíme rodičov, aby na komunikáciu so školou využívali Edupage, v prípade akýchkoľvek otázok email zakladna.skola@miloslavov.sk, mobil 0907 711 846.

       

      V prípade akýchkoľvek zmien a termínov, Vás budeme informovať.

      Odporúčame sledovať portál ucimenadialku.sk, kde sú aktualizované informácie pre školstvo.

      Úprimne Vám ďakujeme  za Vašu spoluprácu. Zostaňte zdraví !

       

      V Miloslavove, dňa 8.1.2021   

       

      S úctou

       

       PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka ZŠ

    • Informácia pre rodičov
     • Informácia pre rodičov

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 sa všetci žiaci základnej školy v čase od 11.1.2021 do 15.1. 2021 budú vzdelávať DIŠTANČNE.

      Zároveň ponúkame pomoc v čase od 11. 1. 20201 až 15. 1. 2021 pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

      Škola pripravuje pre deti rodičov pracujúcich  v kritickej infraštruktúre možnosť umiestniť ich dieťa do zberného školského zariadenia = zberného ŠKD od 08.00 do 15.00 hod.

      K otvoreniu zberného ŠKD potrebujeme zistiť záujem zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa našej základnej školy.

      Je potrebné, aby rodičia pracujúci v odvetviach spadajúcich do kritickej infraštruktúry (zdravotní pracovníci, policajti, vojaci, hasiči) a potrebujú umiestniť svoje dieťa v čase  od 11. do 15. januára 2021 do ŠKD, e-mailom požiadali o zaradenie svojho dieťaťa do zberného ŠKD v uvedenom týždni na adresu zakladna.skola@miloslavov.sk najneskôr do 8.1.2021 do 08.00 hod.

      Požiadavka sa vzťahuje na oboch rodičov dieťaťa súčasne.

       

      Podmienky prijatia dieťaťa do zberného ŠKD:

      • obaja rodičia pracujúci v kritickej infraštruktúre
      • potvrdenie od zamestnávateľa (ov) o výkone práce v kritickej infraštruktúre - kópia
      • negatívny PCR alebo antigénový test rodičov - odporúčanie

      Taktiež Vás informujeme, že počas zberného ŠKD nebude možné vzdelávať sa dištančne, nakoľko budú v triede deti z rôznych tried a rôznych ročníkov. Obed v školskej jedálni nebude zabezpečený.

      Prípadné otázky: zakladna.skola@miloslavov.sk, 0907 711 846.

       S úctou

       

      PaedDr. Alena  Jančeková

      riaditeľka

    • VIANOČNÉ DIELNIČKY v ŠKD
     • VIANOČNÉ DIELNIČKY v ŠKD

     • Ako každý rok, aj v tomto zvláštnom roku majú Vianoce pre naše deti v ŠKD svoje čaro. Okrem krásnych prianí, patria už tradične k Vianociam aj darčeky.

      V našich oddeleniach ŠKD sme s deťmi trpezlivo tvorili vo vianočných dielničkách. Každé dieťa vytvorilo pre svojich blízkych ten najhodnotnejší darček – vytvorený vlastnými rúčkami a s najväčšou radosťou.

      Kolektív vychovávateľov v ŠKD

    • Zbierka – ÚTULOK SLOBODY ZVIERAT – Dúbravka, Bratislava
     • Zbierka – ÚTULOK SLOBODY ZVIERAT – Dúbravka, Bratislava

     • V dňoch 10.12.,11.12. a 14.12.2020 sa v rámci ŠKD realizovala zbierka pre Slobodu zvierat – útulok v Bratislave, Dúbravke. Cieľom zbierky, ktorú zorganizovala Mgr. Slavkayová, bola snaha pomôcť materiálne zabezpečiť útulok, v ktorom sa nachádzajú rôzne zvieratká. Tie, ktoré prišli o svojho majiteľa alebo sa o nich ich majiteľ nepekne staral či ich zanedbával, tu – v útulku - našli svoj bezpečný domov.

      Týmto zvieratkám priniesli rodičia našich detí, i my zamestnanci školy, rôzne deky, uteráky, obliečky, granule, konzervy, pamlsky, peliešky, vankúše, hračky, misky a i. Vyzbieralo sa veľa dobrovoľných darov, z ktorých mnohé už možno doma iným iba zavadzali, a v útulku sú ešte tak veľmi potrebné. Všetky dary boli ešte pred Vianocami zavezené a s veľkou vďakou prijaté zamestnancami útulku, ktorí odkazujú: „Zvieratká vám všetkým, ktorí ste do tejto zbierky akýmkoľvek spôsobom prispeli - ĎAKUJÚ.“

      A kolektív ŠKD sa k nim s poďakovaním pripája.

    • Vianočná pošta pre seniorov
     • Vianočná pošta pre seniorov

     • Najväčšou radosťou človeka je obdarovať iného. Potešiť niekoho cudzieho nezištne, venovať svoj čas príprave jeho pozdravu, a tiež si uvedomovať, akí sme šťastní, že máme svojich blízkych vôkol seba. To sú hodnoty, ktoré v deťoch z ŠKD cielene rozvíjame.

      Vianoce sú na to krásna príležitosť. Tento rok to bola aj VIANOČNÁ POŠTA PRE SENIOROV. Svojim vlastnoručne vyrobeným pozdravom, naše deti z ŠKD, obdarovali neznámych starkých v domovoch sociálnych služieb po celom Slovensku.

      Kolektív vychovávateľov ŠK

      Okrem ŠKD sa do Vianočnej pošty 2020 zapojili aj deti z 5.A, ktorí napísali 28 listov pre neznámych starkých do domovov dôchodcov pod vedením pani učiteľky Škvarkovej. 

    • Ako chodil v našej škole Mikuláš
     • Ako chodil v našej škole Mikuláš

     • Aj v tejto náročnej dobe prišiel do našej školy Mikuláš potešiť naše deti.

      Mikulášovi tento rok pomohol celý kolektív vychovávateľov ŠKD a náš zriaďovateľ - Obec Miloslavov, ktorý poskytol financie na balíčky pre všetkých. 

      Mikuláš, anjel aj čert navštívil každú triedu osobitne, deti sa veľmi tešili a tento deň v škole bol pre nás mimoriadne radostný. 

    • ZŠ Miloslavov sa zapojila do krásnej akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“
     • ZŠ Miloslavov sa zapojila do krásnej akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“

     • „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“

      Je to otázka, ktorá spája. Spojila deti, rodičov, pedagógov i celý kolektív Základnej školy v obci Miloslavov. V rámci krásneho projektu, naša škola odovzdala vyše 20 krabíc či balíkov, ktoré urobia na Štedrý deň radosť v Zariadení pre seniorov Vitalila v obci Lehnice.

      Tento projekt podporil rozvoj hodnôt u našich detí, naučil ich vážiť si svojich blízkych a porozumieť citovej hodnote daru. Deti sa pre projekt veľmi nadchli a radi doniesli pre starkých - hygienické potreby, šálky, kávy, sviečky, čajíky, ponožky, rúška či rukavice, krížovky, perá, vankúšik a mnoho iných milých, sladkých, chrumkavých, potrebných i ručne vyrobených predmetov. V takmer každej triede i v každom oddelení ŠKD vznikali krásne krabice, do ktorých deti nevložili iba predmety a pozdravy s venovaním, ale i kúsok zo svojho srdca. A tak sa z krabíc od topánok stal krásny darček a z našich detí a kolektívu – malí poslovia vianočnej súdržnosti a prajnosti.

      Ďakujeme za krásnu spoluprácu všetkým, ktorí pridali ruku k dielu a zapojili sa do vianočného projektu – „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“.

       

             Mgr. Darina Ribárová

      Vychovávateľka v ŠKD

    • Predvianočná hodina angličtiny
     • Predvianočná hodina angličtiny

     • Milí rodičia, žiaci, 

      keďže je predvianočné obdobie a aj naša škola už dýcha vianočnou atmosférou, chceme sa s Vami o ňu podeliť a potešiť Vás videom od pani učiteľky Žáčikovej a našich tretiakov v hlavnej úlohe. Video Vám ukáže ako sa naši tretiaci hravou formou učia angličtinu. 

      Prosíme kliknúť na "Čítaj viac" a prehrať video, pretože v náhľade to nie je možné. 

      Ďakujeme pani učiteľke Žačikovej za peknú aktivitu!

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Vážení rodičia, 

       

      srdečne Vám ďakujeme za Vašu dobrosrdečnosť a ochotu nám pomáhať. 

      V tejto náročnej situácii chceme poďakovať rodičom žiačok v triedach 3.B a 7.A pani Ing. Marcele Droppovej a PhDr. Rastislavovi Droppovi za darovanie 2 germicídnych žiaričov a Lekárni Alžbetin Dvor za darovanie basketbalového koša na školský dvor. 

      Mnohí z Vás venovali príspevok do OZ Naša škola Miloslavov (ZRPŠ) za čo Vám srdečne ďakujeme. Tieto finančné prostredky budú použíté na zakúpenie učebných pomôcok a na rôzne aktivity pre našich žiakov. 

      Ak sa aj ďaľši z Vás rozhodnú podporiť financiami naše OZ, budeme Vám veľmi vďační. 

      Dobrovoľný príspevok od 30 € môžete poukazáť na bankový účet

      ZRPŠ SK74 0200 0000 0035 6916 0854

      s menom dieťaťa a triedou v poznámke.  V prílohe Vám posielame prehľad príspevkov za aktuálny školský rok po jednotlivých triedach. 

      Srdečne Vám ďakujeme za Vašu podporu. 

       

      Kolektív ZŠ Miloslavov

    • Projektový týždeň o zdravej výžive
     • Projektový týždeň o zdravej výžive

     • Aj tento rok v mesiaci október, aj napriek pandémii, sa naša škola zapojila, ale inou formou od 16.10.2020 do 22.10.2020 do projektu „ Týždeň zdravej výživy “, opakovane sme sa zapojili do projektu „ Jedzme zdravo, hravo“. Žiaci namaľovali krásne výkresy, ktoré sme zaslali do tejto súťaže.  

      Dňa 21.10.2020 sme si pripomenuli aj „ Medzinárodný deň jablka “. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Na deň jabĺk sa človek na rôznych podujatiach oboznamuje s množstvom odrôd tohto ovocia, môže ochutnať jedlá i nápoje, ktoré sa z neho dajú pripraviť. Veď jablká sa uplatňujú v teplých i studených, slaných i sladkých pokrmoch.

      Deti sa aktívne zapojili do rozhovoru o jabĺčku, ako o výbornom a veľmi zdravom ovocí. Celý deň sa niesol v duchu jabĺčka.  Pozreli sme si zaujímavú prezentáciu, počítali jabĺčkové príklady, maľovali, vystrihovali, naučili básničku. Naším cieľom bolo nenásilným a  hravým spôsobom podporovať u  detí konzumáciu ovocia a zeleniny.

      Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú - jablko prospieva zdraviu. Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus.  

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Milí rodičia, 

      srdečne Vám chceme poďakovať za Vašu zodpovednosť pri celoplošnom testovaní a následnej informácii pre školu. 

      Včera naši žiaci nastúpili vzorne do školy a 100 % z nich prinieslo Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Niekoľkým deťom (3) chýbalo čestné vyhlásenie. Vážime si, že spoločne chránime zdravie nás všetkých a môžeme pokračovať vo vyučovaní nasledovne:

      - žiaci 1.stupňa pokračujú podľa rozvrhu v prezenčnej výučbe

      - 2.B je v preventívnej karanténe v dňoch  3.,4.,5.11. V týchto dňoch je  pre nich zabezpečené dištančné vyučovanie

      - žiaci 2.stupňa sú naďalej vzdelávaní dištančne

      - ŠKD je v prevázdke do 17.00 hod. 

       

      S úctou PaedDr. Alena Jančeková a všetci zamestnanci ZŠ Miloslavov

    • Nástup žiakov 1. stupňa do školy po jesenných prázdninách.
     • Nástup žiakov 1. stupňa do školy po jesenných prázdninách.

     •  

      • 3.11. utorok sa žiaci 1. stupňa opäť vracajú do školy na prezenčné vyučovanie podľa rozvrhu.
      • škola sa otvára o 7.30 do 7.55 hod.
      • ŠKD má prevádzku do 17.00 hod.  

      Informácie k nástupu do školy:

      • 1.  Zákonní zástupcovia sa zúčastnili  celoplošného testovania (prípadne majú výsledok PCR testu zo dňa 29.10. - 1.11.2020)  - výsledok u oboch je negatívny – žiak nastupuje do školy a odovzdá dve tlačivá:
       • vyhlásenie o bezinfekčnosti ,
       • čestné vyhlásenie zákonných zástupcov o účasti na testovaní s negatívnym výsledkom.
      • 2. V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti, je potrebné, aby žiak bol v karanténe so všetkými členmi domácnosti, minimálne 10 dní, sledoval si svoj zdravotný stav, rodič  kontaktuje  lekára, riadi sa pokynmi RUVZ,  prosíme Vás, oznámte túto skutočnosť  triednemu učiteľovi.
      • 3.  Ak zákonní zástupcovia sa dobrovoľne nezúčastnili celoplošného testovania odporúčame žiakovi zostať doma po dobu 10 dní v domácej izolácií, neúčasť ospravedlní rodič, nástup do školy je 12.11. –  žiak pri nástupe odovzdá tlačivo o bezinfekčnosti, informujte o tejto skutočnosti triedneho učiteľa. 
      • Škola samozrejme rešpektuje dobrovoľné netestovanie u osôb, pre ktoré platia výnimky z testovania. Aj o tejto skutočnosti prosím upovedomte triedneho učiteľa. 
      • 4.  Žiak 1. stupňa,  ktorý  má  10 rokov sa preukáže certifikátom s negatívny výsledkom, má tiež vyplnené  tlačivo o bezinfekčnosti a čestné vyhlásenie zákonných zástupcov.
      • 5.  V prípade pozitívneho výsledku testu u žiaka, žiak je v karanténe aj so všetkými členmi domácnosti, rodič kontaktuje lekára a postupuje podľa pokynov RUVZ, rodič oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi.

      V prílohe - viď nižšie Vám posielame dôležité informácie, ktoré k tomu vydalo Ministerstvo školstva a tlačivá, ktoré je potrebné priniesť so sebou v utorok 3.11. pri nástupe do školy. 

       

      V prípade akýchkoľvek iných otázok nás kontaktujte emailom a budeme Vaše požiadavky riešiť individuálne. 

       

      Prosíme Vás, posielajte do školy len zdravých žiakov!

       

      S úctou

      PaedDr. Alena Jančeková

    • IMATRIKULÁCIE 1.A, 1.B, 1.C v šk. roku 2020/2021
     • IMATRIKULÁCIE 1.A, 1.B, 1.C v šk. roku 2020/2021

     • V školskom roku 2020/2021 začalo našu Základnú školu Miloslavov navštevovať aj 67 prvákov. Bývalo milou tradíciou, oficiálne ich pasovať do „stavu žiackeho“, počas slávnostnej imatrikulácie pred zrakmi svojich rodičov, triednych učiteľov, pani vychovávateliek, členov vedenia školy i pána starostu. Tento rok je však iný. Slávnostné imatrikulácie sa uskutočnili v upravenom režime vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu spojenú s pandémiou Koronavírusu COVID-19 v SR. Slávnostné imatrikulácie sa zrealizovali v kruhu úzkych kolektívov tried, v dňoch 26.10.2020 (1.A; 1.C) a 27.10.2020 (1.B).

                      Triedne imatrikulácie prebiehali pod taktovkou pani vychovávateľky a triednej pani učiteľky. Slávnosť začali krásne odeté deti odriekaním Prváckeho sľubu. Následne museli zložiť dve skúšky - odvahy i zdatnosti. Každý zdvihol svoju školskú tašku a prešiel cez lavičku, ktorá symbolizuje most – od škôlkara k školákovi. Po úspešnom zdolaní skúšok, boli deti pasované triednou pani učiteľkou a bola im odovzdaná Imatrikulačná listina, jednotka na krk a drobný darček. Záver imatrikulácií bol spojený s vypočutím si hymny a následným fotografovaním, aby sme mohli rodičom sprostredkovať tento významný deň v živote ich detí. 

       Mgr. Darina Ribárová 

    • Projekt "Záložka do knihy spája školy" v ŠKD
     • Projekt "Záložka do knihy spája školy" v ŠKD

     • Základná škola Miloslavov sa opäť po roku prihlásila do medzinárodnej spolupráce so svojou družobnou Základnou školou Bílovice v Českej republike v rámci aktivity Záložky pre základné školy.

      Témou vypracovania záložiek sa pre naše deti v tomto školskom roku, vzhľadom na pandemickú situáciu u nás i vo svete, stali naše záchranné zložky operujúce na území Slovenska t.j. zdravotnícka záchranná služba, požiarnici, horská záchranná služba, policajný zbor či personál pracujúci v nemocniciach.

      Základná škola Miloslavov si aj týmto spôsobom uctila tieto povolania, ktoré sú v dennom kontakte s chorými a zranenými a pomáhajú nám v tomto zložitom období.

    • Nové opatrenia - platné ZŠ Miloslavov od 26.10.2020
     • Nové opatrenia - platné ZŠ Miloslavov od 26.10.2020

     • Informácie pre žiakov 2. stupňa ZŠ

      2. stupeň ZŠ (ročníky 5.6.7.8.9.) sa od 26.10. 2020 vyučuje dištančnou formou.

       

      • Žiaci dostali rozvrh online hodín, presné inštrukcie, vyučovanie je povinné, kto nemá technické možnosti pripojenia z domu,  bude mu poskytnutá  technická podpora v škole – individuálne sa rieši s daným žiakom.
      • Žiaci okrem online hodín budú naďalej dostávať úlohy, zadania cez Edupage. Žiaci budú priebežne hodnotení a bude im poskytovaná spätná väzba a ako aj pomoc. Integrovaní žiaci budú mať individuálne online hodiny, prípadne individuálne hodiny s asistentom učiteľa v škole, podľa možností školy a dohody s rodičom integrovaného žiaka.  
      • V tomto  období dištančného vzdelávania je potrebné, aby žiaci 2. stupňa boli doma, vzdelávali sa, navzájom sa nestretávali so spolužiakmi a nenavštevovali sa.
      • Dištančne vzdelávanie žiakov 2. stupňa je zatiaľ určené do 27.11. 2020.

       

      Informácie pre žiakov 1. stupňa ZŠ

      1. stupeň ZŠ (ročníky 1.2.3.4.) sa naďalej vyučujú v škole podľa rozvrhu

       

      • Nástup do školy je od 7.30 hod. -  do 7.55 hod. -  1. stupeň
      • Ranný školský klub  nie je v prevádzke.
      • Prevádzka ŠKD je do 17.00 hod. – ZMENA !
      • Rúško je povinné pre žiakov  1. aj 2. stupňa vo všetkých priestoroch školy aj v triede.  (Okrem konzumácie  obeda v školskej jedálni, či desiaty. Rúško je povinné pre všetkých žiakov  aj v exteriéri!  Výnimky sú len v zmysle  Rozhodnutia RÚVZ SR a to / žiak s mentálnym, sluchovým postihom, žiak s poruchou autistického spektra, iné výnimky nie sú !)
      • Žiak má mať v škole dve rúška. Žiak, ktorý nebude rešpektovať nariadenie ohľadom nosenia rúška, nebude môcť byť prítomný na vyučovaní. Zodpovedá za svoje dieťa rodič.
      • Pri vstupe do budovy si všetci dezinfikujeme ruky.
      • Škola naďalej vykonáva ranný filter  na prvej vyučovacej hodine - meranie teploty, dezinfekcia.  
      • Dodržiavame prísne hygienické opatrenia počas celého pobytu v budove školy. R-O-R !
      • Počas veľkej prestávky sú deti v triede, chodia na školský dvor podľa harmonogramu  pre jednotlivé triedy. Vonku sa tiež používajú rúška !
      • Hodiny telesnej  výchovy sa realizujú  formou prechádzok
      • Evanjelické náboženstvo – dočasne zrušené.
      • Obed sa vydáva podľa harmonogramu – zverejneného na webe , za sprísnených opatrení.  Vykonávame dezinfekciu stolov, príbor sa podáva žiakom zabalený, polievku im naberá personál. Výdaj je náročnejší a môže trvať dlhšie ako obvykle.
      • Ak je žiak 3 a viac dní mimo školy (spadá do  toho aj sobota a nedeľa), musí pri nástupe  do školy priniesť podpísané tlačivo „Vyhlásenie o bezinfekčnosti “
      • Krúžky – ich činnosť je momentálne pozastavená.
      • ZUŠ  - realizuje všetku svoju činnosť dištančne - ZMENA !
      • Do budovy školy vstupujú len zamestnanci školy a žiaci. Vo výnimočných prípadoch návšteva, ktorá musí byť vopred dohodnutá a schválená vedením školy.  Každý návštevník je povinný predložiť a odovzdať prehlásenie o bezinfekčnosti, zmeria sa mu teplota, dezinfikuje si ruky a drží si dostatočný odstup.
      • Všetky záležitosti si rodič vybavuje dištančne - email, telefón, Edupage ,či online konzultáciou a podobne. 
      • Prosíme Vás,  do školy posielajte len zdravých žiakov !  V prípade akýchkoľvek problémov, kontaktujte triedneho učiteľa. Dajte nám ihneď informácie o prípadnej karanténe v  rodine.
      • Denne  veľmi dbáme a opakovane upratujeme,  dezinfikujeme  všetky priestory školy aj exteriéru -altánok, preliezky, hojdačky.
      • Odporúčame všetkým  rodičom sledovať stránku ucimenadialku, kde sú vždy potrebné aktuálne informácie ohľadom školstva.
      • Jesenné prázdniny ZMENA !
       • Od 30.10. - do 2.11. (piatok a pondelok)
       • Od 6.11. - do 9.11. (piatok a pondelok) 

      Tieto dni bude zavretá škola a nebude ani dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa.

      Milí rodičia, chcem Vás poprosiť, aby ste boli v tomto náročnom  období nápomocní svojim deťom, trpezliví, my učitelia a vedenie školy vyvinieme maximálne úsilie  na ich  vzdelávanie, napredovanie a hlavne spoločne sa im pokúsme vytvoriť pocit bezpečia, pohody, dávajme im najavo, že ich máme veľmi  radi.

      Ďakujem Vám za to !

      Všetkým želám pevné zdravie !

       

      S úctou

      V Miloslavove 23.10. 2020                            PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Dňa 25. Septembra 2020 sme si na hodinách Anglického jazyka pripomenuli Európsky deň jazykov, schválený Radou Európy v r. 2001.

      Žiaci v našej škole si pripomenuli tento deň prostredníctvom rôznorodých aktivít, konkrétne žiaci piateho ročníka vypracovávali v skupinách pracovný list „European day of languages“; žiaci šiesteho ročníka hrali pexeso, ktoré obsahovalo všetky vlajky členských krajín EÚ; žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka mali za úlohu uhádnuť na základe vypočutých pesničiek krajinu z ktorej pesnička pochádza; a na záver, žiaci deviateho ročníka pracovali na kvíze, v ktorom získali zaujímavé poznatky o cudzích jazykoch a krajinách v Európe.

    • Oznam
     • Oznam

     • Dňa 19.10. 2020 bola ukončená preventívna karanténa 4.B a 6.B.

      Tieto triedy pokračujú vo vyučovaní podľa rozvrhu. 7 zamestnancov bolo testovaných na Covid -19, výsledok majú všetci negatívny.

      Všetci sa z toho tešíme a zostávame naďalej zodpovední - R-O-R.

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka

    • Oznam rodičom po aktualizácií opatrení, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR 12.10.2020
     • Oznam rodičom po aktualizácií opatrení, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR 12.10.2020

     • Platné pre ZŠ Miloslavov od 15.10. 2020

      • ZŠ je od 12.10.2020 v oranžovej zóne.

      Nástup do školy je:

      - od 7.30 hod. do 7.45 hod. - 1. stupeň

      - od 7.45 hod. do 7.55 hod. - 2. stupeň

      • Ranný školský klub naďalej nie je v prevádzke (až do odvolania)
      • Rúško je povinné pre žiakov 1. aj 2. stupňa vo všetkých priestoroch školy aj v triede (okrem konzumácie  obeda v školskej jedálni, či desiaty). Rúško je povinné pre všetkých žiakov aj v exteriéri!  Výnimky sú len v zmysle  Rozhodnutia RUVZ SR a to (žiak s mentálnym, sluchovým postihom, žiak s poruchou autistického spektra, iné výnimky nie sú)!  Žiak má mať v škole dve rúška.  Žiak, ktorý nebude rešpektovať nariadenie ohľadom nosenia rúška, nebude môcť byť prítomný na vyučovaní. Za svoje dieťa zodpovedá rodič.
      • Pri vstupe do budovy si všetci dezinfikujeme ruky.
      • Škola naďalej vykonáva ranný filter na prvej vyučovacej hodine - meranie teploty, dezinfekcia.  
      • Dodržiavame prísne hygienické opatrenia počas celého pobytu v budove školy - R-O-R !
      • Počas veľkej prestávky sú deti v triede, chodia na školský dvor podľa harmonogramu pre jednotlivé triedy. Vonku sa tiež používajú rúška !
      • Hodiny telesnej  výchovy sa realizujú zatiaľ formou prechádzok, ak je vhodné počasie,  bez využitia šatní,  pri nevhodnom počasí sa zameriavame na teóriu TEV, pravidla športových disciplín a podobne.
      • Evanjelické náboženstvo – dočasne zrušené.
      • Obed sa vydáva podľa harmonogramu – zverejneného na webe, za sprísnených opatrení. Vykonávame dezinfekciu stolov, príbor sa podáva žiakom zabalený, polievku im naberá personál. Výdaj je náročnejší a môže trvať dlhšie ako obvykle.
      • Ak je žiak 3 a viac dní mimo školy (spadá do  toho aj sobota a nedeľa), musí pri nástupe  do školy priniesť podpísané tlačivo „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“
      • Krúžky – ich činnosť je momentálne pozastavená.
      • ZUŠ realizuje len individuálnu výuku – klavír, flauta v priestoroch školy pre prihlásené deti.
      • Do budovy školy vstupujú len zamestnanci školy a žiaci. Vo výnimočných prípadoch návšteva, ktorá musí byť vopred dohodnutá a schválená vedením školy.  Každý návštevník je povinný predložiť a odovzdať prehlásenie o bezinfekčnosti, zmeria sa mu teplota, dezinfikuje si ruky a drží si dostatočný odstup.
      • Všetky záležitosti si rodič vybavuje dištančne - mail, telefón, Edupage ,či online konzultáciou a podobne. 
      • Prosíme Vás,  do školy posielajte len zdravých žiakov !  V prípade akýchkoľvek problémov, kontaktujte triedneho učiteľa. Dajte nám ihneď informácie o prípadnej karanténe v  rodine.
      • Denne  deľmi dbáme a opakovane upratujeme,  dezinfikujeme  všetky priestory školy  aj  exteriéru -altánok, preliezky, hojdačky.
      • Parkovanie a príchod do školy - chceme Vás informovať, že sa opakovane zaoberáme  ranným príchodom detí  do školy a parkovaním rodičov. Monitorujeme situáciu, štatisticky vyhodnocujeme,  chápeme, že vznikajú náročné dopravné situácie. V krátkej dobe Vám dáme informáciu o riešení. Dovtedy Vás prosíme ,aby ste boli navzájom ohľaduplní, trpezliví, kto môže chodí do školy pešo, prípadne odparkuje svoje auto v uličke za kostolom, pri Obecnom úrade, Remeselnom dvore. Máme spoločný záujem situáciu vyriešiť, ide nám predovšetkým o bezpečnosť detí.
      • Odporúčame všetkým  preštudovať materiály MŠ SR, ktoré prikladáme, kde Vám zodpovedajú na Vaše  prípadne otázky, ohľadom kontaktu s pozitívne testovanou osobou Covid 19 a aj ďalšie...

       

      Ďakujeme Vám  milí rodičia, že čítate naše oznamy. Všetci naďalej rešpektujeme tieto protiepidemiologické  opatrenia, aby sme sa mohli čo najdlhšie prezenčne vzdelávať v našej škole.

       

      Všetkým želáme pevné zdravie!

       

      V Miloslavove 14.10. 2020                                           PaedDr. Alena Jančeková

                                                                                                         riaditeľka

    • Dôležitý oznam rodičom
     • Dôležitý oznam rodičom

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že naša škola sa dostala do “oranžovej zóny “ v rámci schváleného semaforu MŠ SR.

      Máme jedného pozitívneho zamestnanca testovaného na Covid - 19 a preto sme prijali nasledovné opatrenie:

      Prerušujeme vyučovanie 4.B a 6.B triedy od 12.10. - zatiaľ do 16.10. /5 pracovných dní/.

      Žiaci budú v preventívnej karanténe doma, budú sa vzdelávať zadávaním úloh cez EduPage. V preventívnej karanténe zostáva doma aj 7 zamestnancov. Je potrebné sledovať svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia kontaktovať svojho lekára a informovať školu.

       

      S úctou

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka

    • Oznam rodičom o vyučovaní v ZŠ Miloslavov po aktualizácií opatrení, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 29.9.2020.
     • Oznam rodičom o vyučovaní v ZŠ Miloslavov po aktualizácií opatrení, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 29.9.2020.

     • Milí rodičia a deti,

       

      nástup do školy je:

      - od 7.30 hod. -  do 7.45 hod. -  1. stupeň

      - od 7.45 hod. – do 7.55 hod.  - 2. stupeň

       

      • Ranný školský klub naďalej nie je v prevádzke ! Bližšie informácie budú po 15. októbri.
      • Rúško je povinné pre žiakov  1. aj 2. stupňa vo všetkých priestoroch školy aj v triede (okrem konzumácie  obeda v školskej jedálni, či desiaty). Výnimky sú len v zmysle Rozhodnutia RUVZ SR. Žiak má mať v škole dve rúška.
      • Škola naďalej vykonáva ranný filter  na prvej vyučovacej hodine - meranie teploty, dezinfekcia  
      • Počas veľkej prestávky sú deti v triede, chodia na školský dvor podľa harmonogramu  pre jednotlivé triedy. Niektoré hodiny sa vyučujú v altánku. Počas pobytu vonku sú rúška odporúčané.
      • Hodiny telesnej  výchovy sa realizujú zatiaľ formou prechádzok, ak je vhodné počasie, bez využitia šatní,  pri nevhodnom počasí sa zameriavame na teóriu.
      • Obed sa vydáva podľa harmonogramu – zverejneného na webe, za sprísnených opatrení, výdaj môže trvať aj dlhšie.
      • Ak je žiak 3 a viac dní mimo školy (spadá do  toho aj sobota a nedeľa), musí pri nástupe  do školy priniesť podpísané tlačivo „ Vyhlásenie o bezinfekčnosti “
      • Krúžky – začínajú svoju činnosť iba tie krúžky, kde sú v skupine žiaci danej (jednej) triedy. Bližšie info o krúžkoch dá žiakom vedúci krúžku, ktorý ho vedie. Bližšie info o krúžkovej činnosti, kde sú deti z rôznych tried dáme po 15.10.2020.
      • Prosíme Vás,  do školy posielajte len zdravých žiakov !  V prípade akýchkoľvek problémov, kontaktujte triedneho učiteľa. Dajte nám ihneď informácie o prípadnej karanténe v  rodine.
      • Denne  veľmi dbáme a opakovane upratujeme,  dezinfikujeme  všetky priestory školy  aj  exteriéru -altánok, preliezky, hojdačky.
      • Pripravujeme rodičovské združenie formou online - dostanete pozvánku s termínom od svojho triedneho učiteľa od 12.10.
      • R-O-R -zásada, ktorú  dôsledne dodržiavame v našej škole !

      Ďakujeme Vám, milí rodičia, že čítate naše oznamy.

      Všetkým želáme pevné zdravie!

       

      V Miloslavove 30.9. 2020                                           PaedDr. Alena Jančeková

                                                                                                             riaditeľka