• Oznam rodičom o vyučovaní v ZŠ Miloslavov po aktualizácií opatrení, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 16.9.
     • Oznam rodičom o vyučovaní v ZŠ Miloslavov po aktualizácií opatrení, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 16.9.

      • ZŠ je naďalej v zelenej zóne
      • Nástup do školy je: 

      od 7.30 hod. -  do 7.45 hod. -  1. stupeň

      od 7.45 hod. – do 7.55 hod.  - 2. stupeň

       

      • Ranný školský klub naďalej nie je v prevádzke ! Bližšie informácie budú po 1. októbri.
      • Rúško je povinné pre žiakov 2. stupňa vo všetkých priestoroch školy aj v triede, pre žiakov 1. stupňa je odporúčané v triede a povinné vo všetkých ostatných priestoroch. Žiak má mať v škole dve rúška.
      • Škola naďalej vykonáva ranný filter  na prvej vyučovacej hodine - meranie teploty.
      • Počas veľkej prestávky sú deti v triede, chodia na školský dvor podľa harmonogramu  pre jednotlivé triedy. Niektoré hodiny sa vyučujú v altánku.
      • Hodiny telesnej  výchovy sa realizujú zatiaľ formou prechádzok, bez využitia šatní.
      • Obed sa vydáva podľa harmonogramu – zverejneného na webe, za sprísnených opatrení, výdaj môže trvať aj dlhšie.
      • Ak je žiak 3 a viac dní mimo školy /spadá do  toho aj sobota a nedeľa/, musí pri nástupe  do školy priniesť podpísané aktualizované tlačivo „ Vyhlásenie o bezinfekčnosti “, ktoré prikladáme v prílohe
      • Prosíme Vás,  do školy posielajte len zdravých žiakov!  V prípade akýchkoľvek problémov, kontaktujte triedneho učiteľa. Dajte nám ihneď informácie o prípadnej karanténe rodiny.
      • Denne  veľmi dbáme a opakovane upratujeme,  dezinfikujeme priestory školy  aj  exteriéru -altánok, preliezky, hojdačky.
      • R-O-R - zásada, ktorú dodržiavame v našej škole !

      Ďakujeme Vám milí rodičia, že čítate naše oznamy a ste nám nápomocní .

      Veľa zdravia !

       

      V Miloslavove 22.9. 2020                                  PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     •  

      Riaditeľka Základnej školy, Hlavná ulica 81/42, 900 42 Miloslavov podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom ZŠ riaditeľské voľno dňa

      14.09.2020 (pondelok)

       

      Riaditeľské voľno sa udeľuje z dôvodu potreby vykonania dezinfekcie priestorov školy (sanitárny deň).

      Poznámka:

      • odporúčame necestovať do zahraničia, venovať tento deň pobytu v prírode a opakovaniu učiva pred vstupnými previerkami,
      • pri nástupe do školy 16.9. 2020 v zmysle platných epidemiologických opatrení je potrebné opakovane vyplniť tlačivo o bezinfekčnosti (v prílohe)
      • obedy sú na tento deň pre všetkých odhlásené

       

      PaedDr. Alena Jančeková

      riaditeľka školy

    • Príhovor k rodičom 4.9. 2020
     • Príhovor k rodičom 4.9. 2020

     • Vážení rodiča,

      chcem Vám všetkým poďakovať za to, ako sme spoločne zvládli otvorenie školského roka v našej  základnej škole, že rešpektujete všetky opatrenia, čítate oznamy , chápete našu zložitú situáciu a  ste  nám nápomocní a tolerantní. 

              Do školy nastúpilo 460 žiakov a máme 19 tried, z toho je 10 tried na 1. stupni ZŠ a 9 tried na 2. stupni ZŠ.  Škola má spolu 47 zamestnancov.  Školský klub detí navštevuje tento rok 203 žiakov a sú rozdelení do 9 oddelení.  V škole aj naďalej pracuje inkluzívny tím – tím odborníkov ako podpora pre žiakov so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Je nás aj tento školský rok  o niečo viac. Do školy nastúpilo 67 prvákov a sú rozdelení do troch prváckych tried.

       Z objektívnych príčin, sa nestihla zrealizovať  prístavba nového pavilónu ZŠ , kde malo pribudnúť  6 tried a preto sme z dôvodu nástupu prvákov hľadali optimálne riešenie ako sa zmestíme s 3 novými triedami vôbec do budovy.  Riešenie sa našlo čo najoptimálnejšie. Dve prvácke  triedy  sú umiestnené na prízemí v druhej budove, na úkor žiakov 9. ročníka /dve triedy bývalej 8.A 8.B  sme museli spojiť do jednej veľkej triedy 9.A a presťahovať  na poschodie/. Jedna prvácka trieda sa bude dočasne vyučovať v Komunitnom centre, kde  sú pripravené  všetky podmienky na vyučovanie. Tento stav je dočasný, po prístavbe pavilónu sa všetky tri prvácke triedy presťahujú do nových priestorov, termín nie je zatiaľ upresnený.

       Niekoľko informácií o prioritách vo výchovno-vzdelávacom procese našej  ZŠ :

      Máme schválené 3 priority, v ktorých sa neustále zdokonaľujeme:

      1. Výučba ANJ od 1. ročníka- v rámci rozvrhu  sú dané 2 hodiny týždenne, t.j. určitý nadštandard, mnohé školy začínajú s výučbou až od 3. ročníka,  my  od 3. ročníka v rámci ANJ delíme žiakov na skupiny podľa ich úrovne  na štandardnú a intenzívnu. Od 5. ročníka sme zaviedli a pridali ako novinku  ďalšiu hodinu ANJ ako konverzáciu pre ročníky 5,6,7 -celkovo majú  tieto ročníky  4 hodiny ANJ  týždenne .Pravidelne organizujeme  rôzne akcie napr. Európsky deň jazykov , recitačnú súťaž v ANJ, projektové týždne s lektormi zo zahraničia, či krúžky ANJ.
      2. priorita je vzdelávanie žiakov v enviromentálnej výchove, realizujeme separovaný zber, aktivity projektu Zelená škola, mnohé súťaže, výsadba ,  starostlivosť o areál školy a podobne.
      3. Oblasťou  je digitálne vzdelávanie- máme kvalitné technické vybavenie – v každej triede je interaktívna tabuľa, podpora programov, digitálnych učebníc,  využívame elektronickú triednu knihu- ETK, internetovú žiacku knižku - IŽK, platformu Edupage a pripravujeme sa na dištančné vzdelávanie cez Microsoft Teams, Oficce 365. K zisteniu technických   podmienok žiaka na dištančné vzdelávanie sme pre Vás pripravili dotazník, ktorý prinesie žiak  v papierovej forme domov a poprosíme ho obratom vyplniť. Zodpovedne sa v škole pripravujeme na prípadné dištančné vzdelávanie.

      Okrem týchto troch priorít je pre nás dôležité žiakov nielen vzdelávať ,ale aj vychovávať a preto sa zameriavame na tzv. „ hodnotové učenie“. Učiť žiakov, čo sú skutočné hodnoty v živote -zdravie, rodina, úcta , rešpekt k učiteľovi, tolerancia, rešpektovanie pravidiel, kamarátske vzťahy, ale aj národná hrdosť, vzťah k tradíciam a podobne. K tomuto všetkému potrebujeme Vás, milí rodičia, Vašu podporu a spoluprácu.

      Ďalšou novinkou v našej škole je pôsobenie Základnej umeleckej školy z Ružovej doliny z  Bratislavy, ktorá si prenajala  u nás priestory a ponúkajú pre našich žiakov, ktorí sa tam prihlásili,  rozvoj ich talentu v oblasti hudby.

      Po prvý krát v histórií má naša škola aj žiakov 9. ročníka, je teda plnoorganizovaná a na konci školského roka budeme mať prvých absolventov ZŠ Miloslavov.

       

      Vážení rodičia,  po otvorení školy sme zistili, že máme veľmi náročné dve situácie, pri ktorých potrebujeme Vašu trpezlivosť a ohľaduplnosť:

       

      1. Ranný vstup do školy pre všetkých žiakov  je  v čase

      - od 7.30 –  do 7.45 – 1. stupeň

      - od 7.45 - do 8:00. – 2. stupeň

      Je potrebné dodržať presný  čas, neprísť autom, auto odparkovať pri Remeselnom dvore či inde v obci.  Nie je vhodné ani sa s autom otáčať pred bránou školy  z dôvodu ,aby všetci žiaci mohli bezpečne vojsť. Do areálu školy vstupuje len žiak-bez rodiča.

      2. Výdaj obedov, máme určené časy a presný harmonogram výdaja pre jednotlivé triedy, je nutné aj čakať, lebo je potrebné plniť všetky protiepidemiologické opatrenia, kapacita jedálne je limitovaná,  skupina-trieda obeduje spolu v určenom priestore jedálne . Zvážte , ak máte tú možnosť ,aby ste svoje dieťa odhlásili v týchto dňoch  z obedov/ ak nechodí do ŠKD/, inak je potrebné tolerovať čas výdaja , rešpektovať určité zdržanie.  

       

      Nevyhnutné je rešpektovať všetky protiepidemiologické opatrenia, v žiadnom prípade neposielať choré dieťa do školy a včas informovať školu a triedneho učiteľa  o prípadnej karanténe, či chorobe v rodine. Len spoločnou zodpovednosťou to zvládneme.

      My všetci, zamestnanci  školy i deti chceme chodiť do školy, učiť sa v škole, cítiť sa tu  bezpečne.  V škole vynakladáme preto  maximálne úsilie, dodržiavame ROR,   denne realizujme okrem zvýšeného opakovaného bežného upratovania aj dezinfekciu priestorov interiéru všetkých budov,  ako aj exteriéru – altánok, hojdačky preliezky, lavičky a podobne.

      Preto  aj Vás, vážení rodičia, žiadame o tolerantné a empatické správanie a dodržiavanie všetkých  pravidiel.

      Ďakujem Vám, že chápete celú situáciu a ste nám nápomocní. Naše stretnutia budú zatiaľ realizované online, plánujeme rodičovské združenie online.  O presnom termíne Vás bude informovať triedny učiteľ. V prípade akýchkoľvek dotazov, kontaktujte svojho triedneho učiteľa a v prípade potreby vedenie školy. 

      Želám Vám úspešný školský rok a pevné zdravie.

       

      S úctou

      PaedDr. Alena Jančeková

      riaditeľka

    • Informácia o vyučovaní v škole od 3.9.2020
     • Informácia o vyučovaní v škole od 3.9.2020

     • Milí rodičia, žiaci, pripomíname Vám nasledujúce informácie: 

       

      Vo štvrtok 3.9. 2020 budú 4  vyučovacie  hodiny - triednické

      Nástup žiakov do školy je nasledovný :

      1.Stupeň od 7.30 hod. - do 7.55 hod.

      2.Stupeň od 8.30 hod. - do 8.50 hod.

      Žiaci 1. stupňa  končia 11.40 hod. – prihlásené deti pokračujú v Školskom klube detí a obedom podľa harmonogramu.

      Žiaci 2. stupňa končia 12.35 hod a idú na obed podľa harmonogramu.

       

      Piatok 4. 9. 2020 -  sa vyučujú 4. vyučovacie hodiny podľa rozvrhu.

      Nástup žiakov do školy je nasledovný :

      1.Stupeň od 7.30 hod. - do 7.55 hod.

      2.Stupeň od 8.30 hod. – do 8.50 hod.

      Žiaci 1. stupňa  končia o 11.40 hod. – prihlásené deti pokračujú v Školskom klube detí a obedom podľa harmonogramu.

      Žiaci 2. stupňa končia o 12.35 hod a idú na obed podľa harmonogramu.

       

      Od pondelka 7. 9. 2020 sa realizuje  riadne vyučovanie v zmysle platného rozvrhu – všetky vyučovacie hodiny.

      Nástup žiakov do školy je nasledovný :

      1. stupeň o 7.30 hod.
      2. stupeň o 7.45 hod.

      Ranný klub ŠKD v priebehu mesiaca september nebude!

      Odporúčame rodičom, aby počas prvých dvoch týždňov nechodili deti do ŠKD, kto má takú možnosť – je doma, má home oficce, starých rodičov a podobne....

       

      Ďakujeme za Vašu spoluprácu!

      PaedDr. Alena Jančeková

    • Otvorenie školského roka 2020/2021
     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Milí žiaci, rodičia,

      otvorenie školského roka v našej ZŠ bude nasledovné :

      Termín 2.9. 2020

      Všetkým rodičom odporúčame preštudovať si dokument „Prevádzka a vnútorný režim školy“, ktorý nájdete v prílohe a nájdete tu všetky podrobné informácie. Tento dokument je platný a záväzný pre žiakov, rodičov a zamestnancov.

       

      Nástup pre žiakov 2. – 9. ročníka:

      8.00 h. - 2. a 3. ročník

      8.15 h. - 4. a 5. ročník

      8.25 h. – 6. a 7. ročník

      8.35 h. – 8. a 9. ročník

       

      Žiaci idú do svojich tried, triedy zostávajú tak ako minulý školský rok, okrem 9. ročníka – na poschodí budovy 2. stupňa.

      Žiadame dodržať časový harmonogram !

      Vstup do areálu školy len s rúškom, je zabezpečená dezinfekcia rúk, žiak vstupuje do areálu školy sám – bez rodiča. Odporúčame prísť pešo, v nevyhnutných prípadoch parkovať pri Remeselnom dvore, v parku atď.

      Nástup do školy je pre žiakov od 2.9.2020 povinný. 

      Žiak je povinný pri vstupe do školy odovzdať 2 tlačivá :

      1. „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021“
      2. „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ 
       Tlačivá nájdete v prílohe tohto oznamu a v dokumente „Prevádzka a vnútorný režim školy“. Bez týchto vyplnených tlačív nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy. Všetci ostatné informácie sa dozvie žiak v škole.
      3. žiakom bude meraná teplota.

      Žiaci 2. až 4. ročníka končia vyučovanie o 9.30 hod.

      Žiaci 5. až 9. ročníka o 10.15 hod.

      V tento deň nie je zabezpečený obed ani prevádzka ŠKD /družiny/. Žiak nemusí mať školskú tašku ani sa prezúvať.

      Odporúčame rodičom, aby prvé dva týždne v septembri dieťa nenavštevovalo ŠKD, ak si to vedia zabezpečiť inak. Počas celého mesiaca september nebude otvorený ranný klub ŠKD. 

      Žiak, ktorý má nejaké prejavy ochorenia, prípadne bol v kontakte s pozitívne testovanou osobou sa v žiadnom prípade nezúčastní vyučovania. Žiak, ktorý bol na dovolenke v zahraničí, zostáva v domácej izolácii 10 dní od návratu. Zákonný zástupca sa skontaktuje s triednym učiteľom cez Edupage a oznámi túto skutočnosť. Všetci musíme byť zodpovední, aby sme neohrozili spolužiakov či učiteľov!

       

      Pokyny pre budúcich prvákov :

      Prváci  majú nástup o 9.00 h.  – školské ihrisko

      Vstup do školy len s jedným rodičom!

      Povinnosť mať rúško - rodič i dieťa

      Priniesť obe tlačivá spomínané vyššie.

      Odporúčame rodičom priniesť si vlastné pero, hotovosť na predpísané zošity.

      Ukončenie programu pre prvákov je plánované o 10.00 hod.

      Ďakujem, že rešpektujete všetky pokyny a spoločne sa správame zodpovedne a dodržiavame aj v našej škole zásadu ROR /rúško -odstup -ruky /

      Tešíme sa na Vás dňa 2. septembra

      PaedDr. Alena Jančeková  riaditeľka a kolektív zamestnancov ZŠ Miloslavov

    • Letný školský klub
     • Letný školský klub

     • Po prvýkrát v histórii našej školy, sme v čase týchto letných prázdnin zorganizovali Letný školský klub, ktorý bol zriadený  na podnet zriaďovateľa, ako kompenzáciu pre pracujúcich rodičov, ktorí v čase prerušenia prevádzky školského klubu detí počas pandémie, ostávali so svojimi deťmi doma. Tento Letný školský klub bol bezplatný, rodičia uhrádzali len poplatok za stravovanie, ktoré bolo zabezpečené v našej školskej jedálni.

      Tento Letný školský klub prebiehal v termíne od 1. 7. do 10. 7. 2020 pre deti 1., 2. a 3. ročníka. Prihlásilo sa 49 detí a vo dvoch oddeleniach zrealizovali naši vychovávatelia pre deti veľmi zaujímavé a pútavé aktivity za rešpektovania zvýšených hygienických opatrení. Dopoludnia to boli viac vzdelávacie aktivity, popoludní zase zamerané na relaxáciu, oddych a športové aktivity.  Deti sa so svojimi vychovávateľmi venovali týmto zaujímavým témam:

      • Hravá angličtina – hry na interaktívnej tabuli, anglické piesne, rozširovanie slovnej zásoby hravou formou
      • Detské divadielko – O troch prasiatkach
      • Zdravý životný štýl – správna výživa, zdravie v lete, tajničky a kvíz o tele, o zdraví o zdravom stravovaní
      • Detská zumba – tanečná rozcvička, výroba tanečných rekvizít, nácvik tanečných choreografií, hudobnopohybové aktivity
      • Prvá pomoc – poskytovanie prvej pomoci, zdravotná výchova, pieseň o tele, čísla tiesňových liniek
      • Hra na jednoducho ovládateľných hudobných nástrojoch, jednoduché tanečné improvizácie
      • Práca s prírodným materiálom – maľovanie na kamienky
      • Výroba plagátu o Letnom školskom klube – skupinová práca
      • Hľadanie pokladu – hra na pátračov, športovopoznávacia tímová hra
      • Môj domáci miláčik – správna starostlivosť o domáceho miláčika, problematika týrania zvierat, útulkov, Sloboda zvierat

      Veríme, že sa našim deťom v Letnom školskom klube páčilo a že na činnosť v ňom bola pre nich príťažlivá a zaujímavá.

                                                                 Mgr. Soňa Slavkayová

    • Záver školského roka 2019/2020
     • Záver školského roka 2019/2020

     • Dňa 30. júna 2020 sa pre našich žiakov, ich pedagógov, ale i rodičov skončil zvláštny školský rok 2019/2020.  Do histórie sa zapíše ako školský rok, v ktorom sa od začiatku marca až do konca mája nevyučovalo v škole, ale vzdelávanie sa realizovalo kvôli pandémii koronavírusu  COVID 19 dištančnou formou. Pedagógovia i žiaci sa veľmi dobre popasovali s touto novou situáciou. Školský rok 2019/2020 sme ukončili inak ako po iné roky, ale predsa s pocitom dobre vykonanej práce. Niektorí naši žiaci sa so svojimi pedagógmi aj v tomto školskom roku zúčastnili na rôznych súťažiach a olympiádach a dosiahli chvályhodné výsledky. Týmto im chceme poďakovať v mene pani riaditeľky i ostatných pedagógov za ich úsilie a snahu robiť dobré meno nielen našej škole, ale aj obci. Na konci školského roka boli preto títo úspešní žiaci ocenení pánom starostom Milanom Baďanským a riaditeľkou školy:

      Maximilián Pecka – za 1. miesto v okresnom kole geografickej olympiády

      Maxim Hinca – za 3. miesto v okresnom kole geografickej olympiády

      Tomáš Gutten – za výborný prospech a reprezentáciu v školských olympiádach – 1. miesto v okresnom kole v dejepisnej olympiáde, 3. miesto v okresnom kole geografickej olympiády

      Katarína Strešňáková – za úspešnú reprezentáciu školy v olympiáde z anglického jazyka – 5. miesto v krajskom kole a 1. miesto v okresnom kole geografickej olympiády

      Jakub Činčurák – za úspešnú reprezentáciu školy – za 2. miesto v okresnom kole a 11. miesto v celoslovenskom kole geografickej olympiády

      Martin Muráň – za 2. miesto v krajskom kole technickej olympiády

      Tomáš Šlank – za 2. miesto v krajskom kole technickej olympiády

      Paulína Lacková – za 1. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády

      Samuel Pavol Beňo – za 2. miesto v okresnom kole geografickej olympiády

      Max Kandra – za 5. miesto v okresnom kole geografickej olympiády

      Ema Ozogányová – za vynikajúce študijné výsledky, spoluprácu, spoľahlivosť a pomoc učiteľom a spolužiakom aj v čase dištančného vzdelávania

      Michal Dirga  - za 3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku

      Všetkých srdečne blahoželáme a prajeme i naďalej mnoho úspechov.

       

      Na tejto krátkej školskej slávnosti sa rozlúčili s 1. stupňom žiaci 4. A a 4.B triedy, ktorí si pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Durecovej, nacvičili veľmi peknú rozlúčkovú pieseň a na tejto slávnosti ju odprezentovali. Prajeme im do štúdia na 2. stupni našej Základnej školy veľa úspechov a prikladáme link na videozáznam, kde si aj vy viete toto vystúpenie pozrieť: 

      https://drive.google.com/file/d/1-7GmmeXO5ggEmoDXAqftW_tiCU4bMLOQ/view?usp=sharing

       

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      srdečne Vám ďakujeme za spoluprácu  v tomto školskom roku, za  skvelú  podporu v dištančnom vzdelávaní. I vďaka Vám to naša škola zvládla na výbornej  úrovni.

      Ak potrebujete riešiť nejaké  administratívne záležitosti v škole počas prázdnin - kontaktujte nás elektronicky mailom zakladna.skola@miloslavov.sk alebo alena.jancekova@miloslavov.sk.  

      Prajeme Vám krásne prázdniny.

      Vaša škola.

    • Karneval v ŠKD
     • Karneval v ŠKD

     • I tento rok si deti z ŠKD pripomenuli čas zábav, plesov a karnevalov. Jeden taký sme absolvovali v ŠKD 12.02.2020 v KD Alžbetin Dvor. Deti nás ohúrili svojiími maskami a rodičia kreativitou. Deti sa vyjašili v tanečnom kole a k zábave prispeli i Šiškové posedenia, ktoré deti absolvovali vo svojich oddeleniach. Ďakujeme 

    • Návšteva lektorov z Aisec v našej škole
     • Návšteva lektorov z Aisec v našej škole

     • V týždni od 10.februára 2020 nás navštívili na hodinách angličtiny lektrorky z projektu Aisec, ktoré pútavým spôsobom predstavovali svoje krajiny, zvyky, tradície. Pre deti to bolo veľmi obohacujúce.