• Deň Zeme oslavujme každý deň
     • Deň Zeme oslavujme každý deň

     • Po prvý krát sa Deň Zeme slávil 22. apríla 1970 v San Franciscu z iniciatívy aktivistov a ekológov. V súčasnosti je Deň Zeme medzinárodným sviatkom, kedy sa celosvetovo konajú podujatia upozorňujúce na zhoršujúci sa stav životného prostredia a podporujúce ekologické správanie.

      Sviatok Zeme upozorňuje na dopady ničenia životného prostredia. Motivuje ľudí k zamysleniu a hľadaniu riešení. Deň Zeme oslavujú milióny ľudí na celom svete, ktorým záleží na našej planéte Zem a ktorí chcú svojim konaním a správaním prispieť k jej zachovaniu pre ďalšie generácie, v duchu starej indiánskej múdrosti: „Našu planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí“. Aj malý krôčik každého z nás zmôže veľkú vec.

      A treba začať už dnes. Preto nezabúdajme, že každý deň môže byť dňom Zeme.  

      V týždni od 19. apríla do 23. apríla sme sa aj my v oddeleniach nášho školského klubu detí vhodnými formami venovali environmentálnym činnostiam, ktoré naše deti upozorňujú na dopady ničenia životného prostredia na našej planéte a ukazujú im správanie, ktoré prispeje k záchrane prírody a životného prostredia.

                                                                                  Mgr. Soňa Slavkayová, vedúca Školského klubu detí

    • Projektový týždeň - "Kvety pre mamu" v ŠKD
     • Projektový týždeň - "Kvety pre mamu" v ŠKD

     • Všetky kvety do rúk mamy,

      skladám ako drahokamy.

      Za jej lásku, plnú nehy,

      za zelené detské brehy.

      Za jej štedrosť, starosť v hlave,

      za rozprávky nad kolískou,

      za to, že vždy stojí blízko.

                          Ľúbim ťa, maminka!

      Pri príležitosti Dňa matiek vyrábali deti počas celého týždňa popoludní v školskom klube so svojimi pani vychovávateľkami a pánom vychovávateľom s láskou a trpezlivosťou darčeky pre  mamičky, zdobili okná školy, interiéry tried. Tak si pripomenuli, čo všetko ich mamičky robia s nehou pre nich, pre svoje detičky.  V druhú májovú nedeľu ich šťastné s básničkou na perách venovali svojim milovaným maminkám.

                                                                          Mgr. Soňa Slavkayová, vedúca Školského klubu detí


                                                                                                       

    • Týždeň kozmonautiky v našom školskom klube
     • Týždeň kozmonautiky v našom školskom klube

     • Svetový deň letectva a kozmonautiky bol vyhlásený v roku 1968 na podnet Medzinárodnej leteckej federácie (FAI). Je dňom víťazstva vedy a oslavou vesmírneho priemyslu. Je stanovený na deň 12. apríla, kedy v roku 1961 vyletel do vesmíru prvý človek, ruský letec a kozmonaut Jurij Alexejevič Gagarin. Prvýkrát obehol Zem na kozmickej lodi Vostok, čo mu trvalo 108 minút a otvoril tak éru letov do vesmíru.

      Odvtedy uplynulo 60 rokov a toto výročie sme si pripomenuli počas popoludňajšej činnosti aj v našom školskom klube. Vychovávatelia si pripravili pútavé aktivity, ktorými priblížili deťom svet kozmu a kozmonautiky. Boli to zaujímavé informácie a činnosti, ktoré deti so záujmom počúvali a sledovali, potom vyrábali rakety, kozmonautov, ale zoznámili sa aj s teleskopom na pozorovanie hviezd. Ktovie, možno je aj vďaka tomu je medzi našimi deťmi budúci kozmonaut, astronóm...

      V priloženej prezentácii nájdete krásne fotky práce detí v ŠKD.

                                                                                 Mgr. Soňa Slavkayová, vedúca Školského klubu detí

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 10.mája 2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 10.mája 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      oznamujeme Vám, že vyučovanie v našej ZŠ pokračuje bez zmeny pre 1. aj 2. stupeň ZŠ.

       

      ZMENY

       - prevádzka  ŠKD je do 17.00 hod.  

      - zákonný zástupca predkladá škole Vyhlásenie o bezinfekčnosti č. 8 iba pri každom prerušení školskej dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) – teda nie pravidelne ako doteraz v nedeľu po 18.00 hod. , iba ak dieťa chýba.

      - 9. ročník sa v pondelok 10. mája nevyučuje z dôvodu konania prijímacích skúšok na SŠ - 2. kolo

      - ZUŠ mení rozvrh a pridáva individuálne hodiny výučby

       

      ZOSTÁVA V PLATNOSTI:

      Žiak, ani jeho zákonný zástupca, nemá  povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak zúčastní prezenčnej formy vyučovania.

      Ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od rodiča v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra školstva z 19. 4. 2021 s účinnosťou od 26. 4. 2021 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva – https://www.minedu.sk/26903-sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

      Pri prerušení dochádzky viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast (tak ako v minulosti po ochorení).

      • Nástup všetkých žiakov do školy je od pondelka 10. mája od 7.30 do 7.55 hod.
      • Vstup len s rúškom (môže byť aj respirátorom), náhradné rúško je potrebné mať v taške.
      • Žiak nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
      • Žiaci 2. stupňa sa budú vyučovať podľa rozvrhu hodín ako v septembri 2020 s menšími úpravami.  
      • Žiakom 2. stupňa už je umožnené prihlásiť sa na obed v školskej jedálni. Je možné, že vydávanie obedov bude trvať dlhšie aj vzhľadom na to, že musíme dodržiavať protiepidemické opatrenia pri výdaji.
      •  V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.

       

       

      S pozdravom

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

    • Oznam o organizácii vyučovania od 03.05.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania od 03.05.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že naša škola sa nachádza v tzv. červenom okrese na základe  platnosti  COVID AUTOMATU .

      Na základe pozitívneho vývoja pandemickej situácie, pandemická komisia odporučila prejsť z pravidelného testovania na intervenčné, t. j. cielené, v prípade podozrenia alebo potvrdenia nákazy v triede, v škole. Toto testovanie  je súčasťou Školského semafóru.

      • Od 29. apríla sa pri vstupe do školy žiak 2. stupňa ZŠ už nepreukazuje negatívnym testom.
      • Zákonní zástupcovia všetkých žiakov školy (1. aj 2. stupeň, stačí 1 zákonný zástupca) predloží (potvrdí cez rodičovské konto Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti - čestné vyhlásenie  (odklikne aktualizované tlačivo platné od 03.05. cez Edupage, NAJSKOR v nedeľu po 18:00 hod.) – bez povinnosti absolvovať test. Upozorňujeme na skutočnosť, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.
      • Bez tohto čestného prehlásenia nebude umožnený žiakovi vstup do budovy školy. 
      • Nástup  všetkých žiakov do školy je od  pondelka 3. mája od 7.30 hod. - do 7.55 hod.
      • Vstup len s rúškom (môže byť aj respirátorom), náhradné rúško je potrebné mať v taške
      • Žiak nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
      • Žiakom 2. stupňa bude zaslaný aktuálny rozvrh hodín, platný od 3. mája
      • 9. trieda sa v pondelok 3. mája nevyučuje z dôvodu konania prijímacích skúšok na SŠ
      • Žiak , ktorý sa nezúčastní prezenčnej formy vyučovania, je ospravedlnený svojim zákonným zástupcom na dobu 5 dní s možnosťou opakovaného predlženia a budú mu úlohy zasielané cez Edupage, ktoré je povinný vypracovať. Vyučujúci mu môže navrhnúť komisionálne preskúšanie na konci školského roka.
      • Žiakom 2. stupňa už bude umožnené prihlásiť sa na obed v školskej jedálni. Vydávanie obedov a jeho konzumácia v školskej jedálni patrí medzi veľmi náročné situácie, kde treba striktne dodržiavať protipandemické opatrenia, žiaci sa stravujú so svojou triedou, po každej konzumácií sa musí dezinfikovať stôl a preto je možné očakávať, že vydávanie obedov bude trvať dlhšie.  Aj vzhľadom na to, že žiaci sa nemôžu stretávať a premiešavať v skupinách  z iných tried, ani v jedálni. Kto nepotrebuje využívať túto službu obedov, odporúčame neprihlasovať sa.
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
      • Žiak  alebo rodič môže  dobrovoľne absolvovať testovanie v rámci víkendu 1.5. a 2.5.,  ktoré organizuje Obec Miloslavov – 3 MOM, z toho 1 MOM  v nedeľu 2. mája  je  v areáli našej školy.  Na testovanie si prinesie kartičku poistenca a testovanie absolvuje spolu so svojim zákonným zástupcom, stačí jeden.
      • Žiaci 1. stupňa a ŠKD bez zmeny.  

      S pozdravom

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

    • Oznam o organizácii vyučovania od 26.04.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania od 26.04.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva a platnosti tzv. COVID AUTOMATU sa obnovuje školské vyučovanie aj pre žiakov 5.,6.,7. ročníka ZŠ od 26. apríla 2021. Žiaci môžu nastúpiť  do školy na prezenčné vyučovanie na základe splnenia nasledovných podmienok:

      - nástup žiakov 5.,6.,7., 8. a 9. ročníka s testom! Žiak absolvuje PCR alebo antigénový test a  pri vstupe do školy predloží potvrdenie k nahliadnutiu dozorkonajúcim osobám pri bráne školy.

      - test nesmie byť starší ako 7 dní, prípadne sa preukáže potvrdením o prekonaní COVID 19 nie starším ako 180 dní.  

      • Žiak môže absolvovať testovanie v rámci víkendu 24.4. a 25.4., ktoré organizuje obec Miloslavov – 3 MOM, z toho 1 MOM  v nedeľu 25. apríla je  v areáli našej školy.  Na testovanie si prinesie kartičku poistenca a testovanie absolvuje spolu so svojim zákonným zástupcom, stačí jeden. Žiak môže absolvovať test aj inde.
      •  zákonný zástupca predloží (potvrdí cez rodičovské konto Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti - čestné vyhlásenie „ typ (8 a)“ o negatívnom teste (AG, PCR) nie starší ako 7 dní, alebo  potvrdenie o prekonaní COVID – výnimka z testovania ( odklikne tlačivo cez Edupage, najskôr v nedeľu po 18:00 hod.) Možnosť pridania "fotky" potvrdenia škola nepožaduje. 
      • Bez tohto čestného prehlásenia rodičia a bez predloženia testu žiaka, alebo náhrady testu - potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID nie staršie ako 180 dní, nebude umožnený žiakovi vstup do budovy školy. 
      • Nástup do školy pre žiakov 5.,6.,7. ročníka je od 8.45 - do 8.50 hod.  
      • Nástup žiakov 8. a 9. ročníka je od 7.30 hod - do 7.55 hod.  - ZMENA
      • Vstup len s rúškom (môže byť aj respirátorom), náhradné rúško je potrebné mať v taške
      • Žiak nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
      • Vyučovanie v ZŠ začína:

      - o 8.00 pre žiakov 1. stupňa a pre 8. a 9. ročník a

      - o 8.55 hod. pre žiakov 5.,6.,7. ročníka podľa upraveného rozvrhu.

      Rozvrh hodín dostanú žiaci cez Edupage do soboty 24. apríla 2021.

      • Žiaci  5.,6.,7.  ročníka budú mať jeden týždeň adaptačné obdobie - nebudú sa klasifikovať, zameriame  sa na zisťovanie úrovne vedomostí po dištančnom vzdelávaní, opakovanie a utvrdzovanie učiva, budeme ich hodnotiť len slovne. Žiakom poskytneme tzv. adaptačné obdobie - budeme sa venovať v zmysle pokynov ministerstva školstva ich adaptácií v škole, socializácií, komunikácií atď.  Zistené individuálne problémy žiakov budeme riešiť v spolupráci s odborníkmi v škole – školským psychológom a špeciálnym pedagógom.
      • Žiak  5.,6.,7.,8. a 9. ročníka, ktorý sa nezúčastní prezenčnej formy vyučovania je ospravedlnený svojim zákonným zástupcom na dobu 5 dní s možnosťou opakovaného predlženia a budú mu úlohy zasielané cez Edupage, ktoré je povinný vypracovať. Vyučujúci mu môže navrhnúť komisionálne preskúšanie na konci školského roka.
      • Žiakom 5.,6.,7.,,8.a 9. ročníka dočasne nebude umožnené prihlásiť sa na obedy v školskej jedálni. Po skončení vyučovania odchádzajú domov. Vydávanie obedov a jeho konzumácia v školskej jedálni patrí medzi veľmi náročné situácie, kde treba striktne dodržiavať protipandemické opatrenia a my chceme eliminovať riziká nákazy. Aj vzhľadom na to, že žiaci sa nemôžu stretávať a premiešavať v skupinách  z iných tried, ani v jedálni. 
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
      • Žiaci 1. stupňa – pokračujú v prezenčnej forme vyučovania ako doteraz, za rovnakých podmienok ako doteraz, žiak bez testu, test absolvuje aspoň 1 zákonný zástupca, pred nástupom odklikne  cez Edupage tlačivo typ (11a).
      • ŠKD – bez zmeny
      • Dezinfekcia priestorov školy je vykonávaná v zmysle pokynov ministerstva školstva opakovane, denne.
      • V prílohe nájdete informácie z MŠVVaŠ o podmienkach nástupu do školy.

      Tešíme sa, že opäť budeme mať žiakov všetkých ročníkov v škole na prezenčnom vyučovaní a budeme sa správať zodpovedne, aby to tak zostalo.

       

      S pozdravom

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

    • Deň Zeme a výzva "Zbierame odpadky na prechádzke"
     • Deň Zeme a výzva "Zbierame odpadky na prechádzke"

     • Milí rodičia žiakov základnej školy,

      naša obec každoročne v jarných mesiacoch v spolupráci s Poľovníckym združením a Dobrovoľným hasičským zborom organizuje brigády na skrášľovanie a čistenie verejných priestorov a zelene obce. Tento rok sa však brigáda vzhľadom na platné protipandemické opatrenia opätovne nebude môcť realizovať tak, ako sme zvyknutí.

      Radi by sme vám preto navrhli, aby ste sa v rámci prechádzky so svojou rodinou alebo psíkom po obci a jej okolí zapojili do výzvy „Zbierame odpadky na prechádzke“ a pomohli snahe urobiť našu obec krajšou a čistejšou. Pôjdeme takto príkladom aj našim deťom a posilníme v nich pocit zodpovednosti za životné prostredie okolo nás.

      Na vyzbieraný odpad môžete využiť vlastné vrece na komunálny odpad, alebo vrecia, ktoré obec dá k dispozícii

      – volajte na tel. číslo : +421 907 769 327.

      Na mapke sú vyznačené miesta na uloženie vriec s odpadom. V miestnej časti Miloslavov na ulici k Jazeru pri kontajnerovom stojisku a na Lipovom námestí pri studni. V miestnej časti Alžbetin Dvor na konci Štvrtockej ulice, na Centrálnej ulici na konci lesíka, stojisko kontajnerov na Športovej ulici.

      Obec zabezpečí odvoz vriec z vyznačených stanovíšť. Výzvu štartujeme na Deň Zeme 22.4.2021 a plánujeme ju na obdobie dvoch týždňov do 06.05.2021.

      O priebehu tejto akcie vás budeme informovať na webovej a FB stránke obce. Ďakujeme vám všetkým, ktorí podporíte túto iniciatívu a dobrovoľne sa do nej zapojíte - spoločne tak prispejeme k čistote v našej obci a zlepšeniu prostredia kde žijeme.

      Nie je nám ľahostajné, v akom prostredí žijeme

      Milan Baďanský, starosta obce

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 19.4.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 19.4.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12. apríla 2021, sa:

       

      • obnovuje školské vyučovanie aj pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ od 19. apríla 2021. Žiaci môžu nastúpiť  do školy na prezenčné vyučovanie na základe splnenia nasledovných podmienok:

      - nástup žiakov  8. a 9. ročníka s testom ! Žiak absolvuje PCR alebo antigénový test a  pri vstupe do školy predloží potvrdenie k nahliadnutiu dozorkonajúcim osobám pri bráne školy.

      - test nesmie byť starší ako 7 dní, prípadne sa preukáže potvrdením o prekonaní COVID 19 nie starším ako 90 dní.  

      • Žiak môže absolvovať testovanie v rámci víkendu 17.4. a 18.4., ktoré organizuje obec Miloslavov – 3 MOM, z toho 1 MOM  v nedeľu 17. apríla je  v areáli našej školy.  Na testovanie si prinesie kartičku poistenca a testovanie absolvuje spolu so svojim zákonným zástupcom, stačí jeden.
      • 1 zákonný zástupca predloží (potvrdí cez rodičovské konto Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti - čestné vyhlásenie „ typ (8 a)“ o negatívnom teste, AG,PCR, nie starší ako 7 dní, alebo  potvrdenie o prekonaní COVID – výnimka z testovania ( odklikne tlačivo cez Edupage, najskôr v nedeľu po 18:00 hod.) Možnosť pridania "fotky" potvrdenia škola nepožaduje. 
      • Bez tohto čestného prehlásenia rodičia a bez predloženia testu žiaka, alebo náhrady testu - potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID nie staršie ako 90 dní, nebude umožnený žiakovi vstup do budovy školy. 
      • Nástup do školy pre žiakov 8. a 9. ročníka je o 8.45 - do 8.50 hod.   
      • Vstup len s rúškom (môže byť aj respirátorom), náhradné rúško je potrebné mať v taške
      • Žiak nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
      • Vyučovanie začína  o 8.55 hod. podľa upraveného rozvrhu. Rozvrh hodín dostanú žiaci cez Edupage do soboty 17. apríla.
      • Žiaci  8. a 9. ročníka budú mať jeden týždeň adaptačné obdobie - nebudú sa klasifikovať, zameriame  sa na zisťovanie úrovne vedomostí po dištančnom vzdelávaní, opakovanie a utvrdzovanie učiva, budeme ich hodnotiť len slovne. Žiakom poskytneme tzv. adaptačné obdobie - budeme sa venovať v zmysle pokynov ministerstva školstva ich adaptácií v škole, socializácií, komunikácií atď.  Zistené individuálne problémy žiakov budeme riešiť v spolupráci s odborníkmi v škole – školským psychológom a špeciálnym pedagógom.
      • Žiak  8. a 9. ročníka, ktorý sa nezúčastní prezenčnej formy vyučovania je ospravedlnený svojim zákonným zástupcom na dobu 5 dní s možnosťou opakovaného predlženia a budú mu úlohy zasielané cez Edupage, ktoré je povinný vypracovať. Vyučujúci mu môže navrhnúť komisionálne preskúšanie na konci školského roka.
      • Žiakom 8.a 9. ročníka dočasne nebude umožnené prihlásiť sa na obedy v školskej jedálni. Po skončení vyučovania odchádzajú domov. Vydávanie obedov a jeho konzumácia v školskej jedálni patrí medzi veľmi náročné situácie, kde treba striktne dodržiavať protipandemické opatrenia a my chceme eliminovať riziká nákazy. Aj vzhľadom na to, že žiaci sa nemôžu stretávať a premiešavať v skupinách  z iných tried, ani v jedálni. 
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
      • Žiaci 5.,6.,7. ročníka pokračujú  v dištančnej forme vyučovania aj naďalej podľa upraveného rozvrhu.
      • Žiaci 1. stupňa – pokračujú v prezenčnej forme vyučovania ako doteraz, za rovnakých podmienok ako doteraz, žiak bez testu, test absolvuje aspoň 1 zákonný zástupca, pred nástupom odklikne  cez Edupage tlačivo typ (11 a).
      • ŠKD – bez zmeny
      • Dezinfekcia priestorov školy je vykonávaná v zmysle pokynov ministerstva školstva opakovane, denne.

       

      Veríme, že keď budeme všetci dôsledne dodržiavať nastavené pravidlá, budeme sa môcť prezenčne vzdelávať v škole.

      Zamestnanci školy sa tiež cítia byť ohrození, preto urobme spoločne všetko preto, aby škola bola bezpečným miestom pre Vaše deti i učiteľov. Potrebujeme k tomu Vašu spoluprácu a zodpovednosť.

       

      Ďakujeme za pochopenie. Tešíme sa už aj  na našich žiakov 8. a 9. ročníka. O nástupe ďalších ročníkov  ZŠ Vás budeme včas  informovať.

       

       

      S pozdravom

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

       

    • Výtvarná výchova online
     • Výtvarná výchova online

     • Aj v týchto podmienkach, kedy nie je možné učiť výtvarnú výchovu klasicky, chceme sa podeliť s výsledkami domáceho snaženia žiakov ôsmeho ročníka.

      Prostredníctvom webu umenia SNG a tvorivého workshopu  sa podarilo žiakov vtiahnuť  do zadania a do sveta vizuálneho umenia, našli si tému, hodnotu, ktorá je im blízka a vytvorili za pomoci šablóny návrhy na Plagát.

      V ďalšom zadaní sa učili vyjadriť ľubovoľnou technikou Krajinu, alebo pohľad zo svojho okna a vyskúšať si zobrazenie jednoúbežníkovej perspektívy.

      Týmto zverejnením diel by som rada pochválila ich snahu a tvorivosť!

      Keďže aktuálne nemôžu ísť žiaci do galérie, priniesli kúsok zo  svojej galérie na stránky školy.

       

      Text: Mgr. Bělousovová Marta

      Foto: autori výtvarných diel - žiaci 8.ročníkov

    • Oznam o organizácii vyučovania od 12.4.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania od 12.4.2021

     •  

      • Žiaci I. stupňa pokračujú prezenčne ako doteraz.
      • Žiak I. stupňa nastupuje bez testu.
      • 1 zákonný zástupca odklikne Vyhlásenie o bezinfekčnosti (čestné vyhlásenie) o negatívnom teste, AG,PCR, nie starší ako 7 dní, alebo potvrdenie o prekonaní COVID nie starší ako 90 dní, alebo potvrdenie o zaočkovaní druhou dávkou vakcíny ( odklikne tlačivo o bezinfekčnosti typ „ 11a “ cez Edupage, najskôr v nedeľu po 18:00 hod. ).
      • Bez tohto Vyhlásenia o bezinfekčnosti nebude umožnený žiakovi vstup do školy.
      • Škola sa otvára o 7.30 hod.
      • Vstup len s rúškom, náhradné rúško v taške, prípadne respirátor.
      • Dieťa nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ochorenia.
      • Vyučovanie začína podľa platného rozvrhu.
      • Do vyučovania sa zaraďuje aj výučba evanjelického náboženstva pre I. st. pre jednotlivé ročníky samostatne - bližšie informácie budeme komunikovať jednotlivým rodičom v utorok. 
      • Obed pre všetky deti je prihlásený, kto nemá záujem o obed sa individuálne odhlási do 8.00 hod. Obed sa už bude vydávať a konzumovať v školskej jedálni podľa harmonogramu pre jednotlivé triedy (netreba nosiť vlastný príbor).
      • Ranný klub ŠKD nebude naďalej v prevádzke.
      • Prevádzka ŠKD bude denne do 16.30 hod, žiadne oddelenia sa nebudú spájať. Do ŠKD už môžu nastúpiť všetky prihlásené deti.
      • Žiaci II. stupňa so ŠVVP (integrovaní) sa budú naďalej vyučovať v škole v skupinkách 5 žiakov + 1 učiteľ
      • Žiak I. stupňa,  ktorý sa nezúčastní prezenčnej formy vyučovania je ospravedlnený svojim zákonným zástupcom na dobu 5 dní s možnosťou predlženia a budú mu úlohy zasielané cez Edupage.
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
      • Žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania aj naďalej.
      • Základná umelecká škola obnovuje individuálne vyučovanie hry na klavír pre prihlásené deti (13 prihlásených žiakov v budove našej školy podľa individuálneho rozvrhu, ktorý oznámi ZUŠ)
      • O podmienkach nástupu žiakov 9. ročníka a ostatných žiakov II. stupňa Vás budeme informovať na základe rozhodnutia Ministerstva školstva.

       

      S pozdravom

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 7.4.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 7.4.2021

     • Milí rodičia a žiaci, želáme Vám všetkým príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

       

      Po  Veľkej noci nastupujú žiaci I. stupňa dňa 07.04.2021 (v stredu) na prezenčné vyučovanie v režime a za podmienok ako doteraz, 1 zákonný zástupca predloží (potvrdí cez rodičovské konto Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti čestné vyhlásenie „ typ 11 a “ o negatívnom teste, AG,PCR, nie starší ako 7 dní, alebo  potvrdenie o prekonaní COVID ( odklikne tlačivo cez Edupage, najskôr v utorok  po 18:00 hod.) Možnosť pridania "fotky" potvrdenia škola nepožaduje. 

      Žiaci  II. stupňa  pokračujú   v  dištančnej  forme  vyučovania.  

       

      Podmienky nástupu žiakov II. stupňa do školy Vám upresníme na základe toho, ako sa bude vyvíjať epidemiologická situácia. 

      Predpokladáme najprv nástup žiakov 9. ročníka a postupne nástup aj ostatných žiakov II. stupňa.

       

      Prajeme Vám, aby ste veľkonočné sviatky prežili v zdraví a veríme, že sa po nich budeme môcť naďalej prezenčne vzdelávať v našej škole.

       

      Záleží to od nás všetkých.         

       

      S pozdravom

              

        PaedDr. Alena Jančeková

                   riaditeľka     

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 29.03.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 29.03.2021

     • Vážení rodičia,

       

      oznamujeme Vám, že žiaci I. stupňa ZŠ nastupujú dňa 29.03.2021 (pondelok) na prezenčné vyučovanie v režime ako doteraz na základe splnenia nasledovných podmienok:  

       

      • Nástup žiakov I. stupňa bez testu.
      • Nástup žiaka do školy je dobrovoľný.
      • 1 zákonný zástupca predloží (potvrdí cez rodičovské konto Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti čestné vyhlásenie „ typ 11 a “ o negatívnom teste, AG,PCR, nie starší ako 7 dní, alebo  potvrdenie o prekonaní COVID ( odklikne tlačivo cez Edupage, najskôr v nedeľu po 18:00 hod.) Možnosť pridania "fotky" potvrdenia škola nepožaduje. 
      • Bez tohto čestného prehlásenia nebude umožnený žiakovi vstup do budovy školy. 
      • Škola sa otvára o 7.30 hod.  
      • Vstup len s rúškom, náhradné rúško v taške, prípadne respirátor, štíty bez rúška nie sú povolené.   
      • Dieťa nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
      • Vyučovanie je podľa platného rozvrhu prezenčného vyučovania.
      • Obed pre všetky deti na I. st. je prihlásený, kto nemá záujem o obed sa individuálne odhlási do pondelka 29.03.2021 do 8.00 hod.
      • Deti budú obedovať vo svojej triede, bude im vydané jedlo v jednorázovom plastovom  boxe, je potrebné mať vlastný príbor, ktorý si budú denne nosiť vo vrecúšku. Náklady na plastové obedové boxy bude dočasne uhrádzať škola.
      • Ak máte inú možnosť, prosíme Vás, aby ste dočasne nevyužívali služby obeda v škole alebo ŠKD a deti si brali po skončení vyučovania domov.  Poplatok za mesiac marec 2021 bude odpustený žiakom, ktorí nebudú navštevovať ŠKD.
      • Ranný klub ŠKD nebude v prevádzke.
      • Prevádzka ŠKD bude denne do 16.30 hod, žiadne oddelenia sa nebudú spájať.
      • Žiadame rodičov, aby využívali prevádzku ŠKD len v opodstatnených  prípadoch zamestnania oboch rodičov.
      • Žiaci II. stupňa so ŠVVP  (integrovaní) sa budú môcť  vyučovať v škole v skupinkách 5 žiakov + 1 učiteľ, žiaci nemusia mať urobený test a otestovaný musí byť aspoň jeden zákonný zástupca, ktorý potvrdí  takisto čestné vyhlásenie cez Edupage
      • Žiak I. stupňa,  ktorý sa nezúčastní prezenčnej formy vyučovania je ospravedlnený svojim zákonným zástupcom na dobu 5 dní s možnosťou  opakovaného predlženia a budú mu úlohy zasielané cez Edupage. 
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
      • Žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania aj naďalej. O možnom nástupe žiakov II. stupňa Vás budeme informovať.

      Veríme, že keď budeme všetci dôsledne dodržiavať nastavené pravidlá, budeme sa môcť prezenčne vzdelávať v škole.

      Zamestnanci školy sa tiež cítia byť ohrození, preto urobme spoločne všetko preto, aby škola bola bezpečným miestom pre Vaše deti i učiteľov. Potrebujeme k tomu Vašu spoluprácu a zodpovednosť.

       

      Ďakujeme za pochopenie. 

       

      S úctou

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka   

    • Prvé vysielanie školskej televízie Telpäťka
     • Prvé vysielanie školskej televízie Telpäťka

     • Milí rodičia, žiaci, 

       

      naši šikovní žiaci a pani učiteľka PaedDr. Marcelka Vargová na krúžku Školská televízia - TelPäťka intenzívne pracujú aj cez dištančné vyučovanie. 

      Výsledok ich práce v podobe prvého videa - "Enviro" je na svete. 

      Na webstránke našej školy budú postupne pribúdať tieto videá v sekcii Školská televízia.

      Pani učiteľke Vargovej ďakujeme za kreatívne vedenie členov krúžku a žiakom za aktivitu a skvelú prácu!

      Link na prvé video nájdete nižšie. 

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 22.3.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 22.3.2021

     • Vážení rodičia,

       

      oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa a riaditeľky školy, môžu žiaci 1. stupňa ZŠ nastúpiť opäť do školy na prezenčné vyučovanie dňa 22.03.2021 na základe splnenia nasledovných podmienok:

       

      • Nástup žiakov 1. stupňa bez testu.
      • Nástup žiaka do školy je dobrovoľný.
      • 1 zákonný zástupca predloží (potvrdí cez rodičovské konto Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti čestné vyhlásenie „ typ 11 a“ o negatívnom teste, AG,PCR, nie starší ako 7 dní, alebo  potvrdenie o prekonaní COVID ( odklikne tlačivo cez Edupage, najskôr v nedeľu po 18:00 hod.) Možnosť pridania "fotky" potvrdenia škola nepožaduje. 
      • Bez tohto čestného prehlásenia nebude umožnený žiakovi vstup do budovy školy. 
      • Škola sa otvára o 7.30 hod.  
      • Vstup len s rúškom, náhradné rúško v taške, prípadne respirátor, štíty bez rúška nie sú povolené.   
      • Dieťa nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
      • Vyučovanie začína podľa platného rozvrhu prezenčného vyučovania.
      • Obed pre všetky deti na I. st. je prihlásený, kto nemá záujem o obed sa individuálne odhlási do pondelka 22.03.2021 do 8.00 hod.
      • Deti budú obedovať vo svojej triede, bude im vydané jedlo v jednorázovom plastovom  boxe, je potrebné mať vlastný príbor, ktorý si budú denne nosiť vo vrecúšku. Náklady na plastové obedové boxy bude dočasne uhrádzať škola.
      • Ak máte inú možnosť, prosíme Vás, aby ste dočasne nevyužívali služby obeda v škole alebo ŠKD a deti si brali po skončení vyučovania domov.  Poplatok za mesiac marec 2021 bude odpustený žiakom, ktorí nebudú navštevovať ŠKD.
      • Ranný klub ŠKD nebude v prevádzke.
      • Prevádzka ŠKD bude denne do 16.30 hod, žiadne oddelenia sa nebudú spájať.
      • Žiadame rodičov, aby využívali prevádzku  ŠKD len v opodstatnených  prípadoch zamestnania oboch rodičov.
      • Žiaci 2. stupňa so ŠVVP  (integrovaní) sa budú môcť  vyučovať v škole v skupinkách 5 žiakov + 1 učiteľ, žiaci nemusia mať urobený test a otestovaný musí byť aspoň jeden zákonný zástupca, ktorý potvrdí  takisto čestné vyhlásenie cez Edupage
      • Žiak 1. stupňa,  ktorý sa nezúčastní prezenčnej formy vyučovania je ospravedlnený svojim zákonným zástupcom na dobu 5 dní s možnosťou  opakovaného predlženia a budú mu úlohy zasielané cez Edupage. 
      • Dňom 22.03.2021 sa končí možnosť čerpania pandemickej OČR pre rodičov žiakov 1. stupňa ZŠ.
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
      • Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania aj naďalej.

       

      Veríme, že keď budeme všetci dôsledne dodržiavať nastavené pravidlá, budeme sa môcť prezenčne vzdelávať v škole.

      Zamestnanci školy sa tiež cítia byť ohrození, preto urobme spoločne všetko preto, aby škola bola bezpečným miestom pre Vaše deti i učiteľov. Potrebujeme k tomu Vašu spoluprácu a zodpovednosť.

       

      Ďakujeme za pochopenie. 

       

      S úctou

      PaedDr. Alena Jančeková 

      riaditeľka   

    • Oznámenie o povinnom zápise detí do 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2021/2022
     • Oznámenie o povinnom zápise detí do 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2021/2022

     • Zápis detí do prvého ročníka základnej školy na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 zo dňa 01.01.2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

       

      Základná škola oznamuje, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční

       

      formou online prihlášky na webstránke školy v čase od 7.4.2021 do 20.4.2021

      a následne bude prebiehať prezenčná kontrola údajov a preberanie podpísaných originálnych prihlášok (obaja zákonní zástupcovia bez dieťaťa)

      v prípade, že to dovolia epidemiologické nariadenia

       v termíne 24.4.2021 (sobota) v čase od 08.00 – 13.00 hod.

       

      Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sú zákonní zástupcovia povinní v priebehu tohto časového obdobia prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

      Prihlásiť je potrebné aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia.

       

      Pri preberaní prihlášok (24.4.2021) musia obaja zákonní zástupcovia povinne predložiť:

      - platný občiansky preukaz

      - rodný list dieťaťa

      - podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

      Bližšie informácie sú zverejnené na webstránke školy www.zsmiloslavov.sk v sekcii Zápis 2021/2022. Ďalšie informácie, aj o úradnom postupe pri predčasnom zaškolení, poskytne záujemcom Základná škola v Miloslavove, tel. 02/45987042, 0907 711 846 alebo email zakladna.skola@miloslavov.sk.

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, porušenie zákonnej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 37 zákona číslo 596/2003 Z.z.

      Zákonných zástupcov, ktorí vyplnia online prihlášku, budeme kontaktovať emailovo po 21. apríli 2021 s ďalšími informáciami.

            

       

                                                     PaedDr. Alena Jančeková

                                                             riaditeľka školy   

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 15.03.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 15.03.2021

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že vyučovanie na 1. stupni ZŠ Miloslavov od 15.03.2021 pokračuje v režime ako doteraz.

      Rozvrh hodín dištančného vyučovania bude od 15.03.2021 v jednotlivých triedach 1. stupňa čiastočne upravený. Upravený rozvrh hodín Vám zašlú pani triedne učiteľky v správe cez Edupage, nové vyučovacie hodiny budú aktualizované v Teams kalendári.

       

      Žiaci, ktorí sa vyučujú prezenčne pokračujú ako doteraz.

      V pondelok 15.03.2021 pred nástupom rodičia:

      - odkliknú tlačivo o bezinfekčnosti - typ „11c“

      - v prípade záujmu, prihlásia deťom obed

      - rodičia žiakov so ŠVVP (integrovaní) na II. stupni, ktorí sa prezenčne vyučujú v škole, odkliknú tlačivo o bezinfekčnosti - typ „8a“

      Upravený rozvrh hodín 1.B a 2.C zašleme rodičom detí, ktoré sa vyučujú prezenčne, cez správu Edupage ako doteraz.

       

      S pozdravom, vedenie školy

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 8.3.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 8.3.2021

     • Vážení rodičia,

      na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 2.3. 2021 č. 2021/10079:2-A1810, Usmernenia   MŠVVaŠ  pre riaditeľov a zriaďovateľov zo dňa 4.3. 2021 a so súhlasom zriaďovateľa bude organizácia vyučovania ZŠ Miloslavov od 8.3.2021 (pondelok) nasledovná: 

      I.  stupeň ZŠ - dištančne
      II. stupeň ZŠ - dištančne 

       

      Prezenčné vyučovanie obnovujeme v škole nasledovne:

      A)  pre žiakov I. stupňa, ktorí sú deťmi zamestnaných rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Títo rodičia musia splniť dve podmienky pred nástupom do školy:

      - negatívny test nie starší ako 7 dní (aspoň 1 rodič) 
      - vyplnia a pošlú v pondelok po žiakovi čestné vyhlásenie (prikladáme v prílohe, stačí 1 ks tlačiva pre oboch zákonných zástupcov), že musia obaja rodičia prezenčne vykonávať svoju prácu na pracovisku.

      Tí rodičia žiakov, ktorí tieto podmienky splnili a už prihlásili svoje dieťa cez anketu - registrujeme a netreba druhýkrát žiaka prihlasovať, len splniť vyššie uvedené podmienky.


      B) dávame možnosť obnoviť prezenčné vyučovanie aj pre žiakov I. stupňa, ktorí nemajú doma   technické podmienky na dištančné vzdelávanie, alebo aj pre žiakov so ŠVVP = tzv. integrovaní žiaci. 

      Rodičom týchto žiakov dávame možnosť sa ešte dohlásiť cez Edupage do piatka 5.3. do 12.00 hod. 

      Títo rodičia musia splniť nasledovné podmienky:
      -  negatívny test nie starší ako 7 dní (aspoň 1 rodič) 
      - "vykliknú" cez Edupage Vyhlásenie o bezinfekčnosti 

       

      C) aj pre žiakov II. stupňa, ktorí sú integrovaní a budú sa učiť v skupinke 5 žiakov + 1 pedagóg, v režime ako pred jarnými prázdninami, rieši pani Mgr. Kňazúrová. 

      Títo rodičia musia splniť nasledovné podmienky:
      -  negatívny test nie starší ako 7 dní (iba 1 rodič, dieťa nemusí mať test) 
      - "vykliknú" cez Edupage Vyhlásenie o bezinfekčnosti 


      Ďalšie informácie:

      - ŠKD je  pre prihlásené deti v škole  do 16.00 hod.
      - ŠKD – online nebude.
      - obedy budú zabezpečené, avšak je nutné si ich individuálne objednať cez Edupage na dané dni. Je stále potrebné si nosiť vlastný príbor - obed bude naďalej v jednorazovom obale. 


      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

    • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

     • "Povedz mi čo čítaš, a ja ti poviem, kto si."

      Marec - mesiac knihy.

       

      Tieto  vety  sme  počuli  už  mnohokrát.  Aj  naša  súťaž   v  recitácii  poézie   a  prózy „Hviezdoslavov Kubín“ (26.02.2021 ) sa týkala kníh a výberu toho najkrajšieho z nich. A ešte k tomu patrí aj odvaha a chuť recitovať.

       

      I. stupeň:

      Deti z 1.stupňa nás príjemne prekvapili dobrým výberom textu, pekným prejavom a aj odvahou sa postaviť pred obecenstvo a recitovať.

      Výber textov bol pestrý, od poučných cez vtáčí svet až po praktické rady.

      Z výborných sme vybrali najlepších a tí pôjdu našu školu reprezentovať v okresnom kole.

       

      Všetkým deťom patrí pochvala s prianím, pokračujte ďalej! 

       

      A tu sú výsledky:

      1. miesto -  próza - Kristína Diková 4.A
      2. miesto -  próza - Eva Miklošová 3.B
      3. miesto -  próza - Karla Mikušová 2.B
      4. miesto -  próza - Kiara Vizváryová B

       

      1. miesto - poézia - Sofia Linderová 3.B
      2. miesto - poézia - Martina Mahútová 4.A, Evelína Kokošová A
      3. miesto - poézia - Lucia Babčaníková 2.C, Lea Zrníková 4.B
      4. miesto - poézia - Dominik Klik 3.A

       

      Uznanie za účasť na súťaži v recitovaní „ Hviezdoslavov Kubín “ patrí aj :

       

      Stelle Mikušiakovej 3.A, Nine Štefánikovej 2.B a Anete Tóthovej 4.B.

       

      II. stupeň:

      Vo štvrtok 25.2. 2021 prebehlo online školské kolo Hviezdoslavovho Kubína aj na 2. stupni. Žiaci súťažili v dvoch rôznych kategóriách:

       

      2. kategória – žiaci 5. – 7. ročníka

      3. kategória – žiaci 8. – 9. ročníka

       

      Z každej kategórie postúpili do obvodného kola 2 žiaci – jeden s prednesom poézie a druhý s prednesom prózy.

       

      V druhej kategórii postúpili:

      Emmka Bulíková z 5.A s prednesom prózy

      Daniel Mikulec zo 6.A s prednesom poézie

       

      V tretej kategórii postúpili:

      Katarína Strešňáková z 8.B s prednesom prózy

      Nina Gešová z 8.B s prednesom poézie

       

      Porota udelila tento rok výnimočnú „divokú kartu“ pre Iman Žáčikovú, ktorá nás, veríme, bude tiež môcť reprezentovať v obvodnom kole.

       

      Všetkým zúčastneným patrí veľký potlesk, učiteľská porota ďakuje za príjemný umelecký zážitok a veríme, že budúci rok sa už uvidíme naživo v škole!