• Deň Zeme a výzva "Zbierame odpadky na prechádzke"
     • Deň Zeme a výzva "Zbierame odpadky na prechádzke"

     • Milí rodičia žiakov základnej školy,

      naša obec každoročne v jarných mesiacoch v spolupráci s Poľovníckym združením a Dobrovoľným hasičským zborom organizuje brigády na skrášľovanie a čistenie verejných priestorov a zelene obce. Tento rok sa však brigáda vzhľadom na platné protipandemické opatrenia opätovne nebude môcť realizovať tak, ako sme zvyknutí.

      Radi by sme vám preto navrhli, aby ste sa v rámci prechádzky so svojou rodinou alebo psíkom po obci a jej okolí zapojili do výzvy „Zbierame odpadky na prechádzke“ a pomohli snahe urobiť našu obec krajšou a čistejšou. Pôjdeme takto príkladom aj našim deťom a posilníme v nich pocit zodpovednosti za životné prostredie okolo nás.

      Na vyzbieraný odpad môžete využiť vlastné vrece na komunálny odpad, alebo vrecia, ktoré obec dá k dispozícii

      – volajte na tel. číslo : +421 907 769 327.

      Na mapke sú vyznačené miesta na uloženie vriec s odpadom. V miestnej časti Miloslavov na ulici k Jazeru pri kontajnerovom stojisku a na Lipovom námestí pri studni. V miestnej časti Alžbetin Dvor na konci Štvrtockej ulice, na Centrálnej ulici na konci lesíka, stojisko kontajnerov na Športovej ulici.

      Obec zabezpečí odvoz vriec z vyznačených stanovíšť. Výzvu štartujeme na Deň Zeme 22.4.2021 a plánujeme ju na obdobie dvoch týždňov do 06.05.2021.

      O priebehu tejto akcie vás budeme informovať na webovej a FB stránke obce. Ďakujeme vám všetkým, ktorí podporíte túto iniciatívu a dobrovoľne sa do nej zapojíte - spoločne tak prispejeme k čistote v našej obci a zlepšeniu prostredia kde žijeme.

      Nie je nám ľahostajné, v akom prostredí žijeme

      Milan Baďanský, starosta obce

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 19.4.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 19.4.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12. apríla 2021, sa:

       

      • obnovuje školské vyučovanie aj pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ od 19. apríla 2021. Žiaci môžu nastúpiť  do školy na prezenčné vyučovanie na základe splnenia nasledovných podmienok:

      - nástup žiakov  8. a 9. ročníka s testom ! Žiak absolvuje PCR alebo antigénový test a  pri vstupe do školy predloží potvrdenie k nahliadnutiu dozorkonajúcim osobám pri bráne školy.

      - test nesmie byť starší ako 7 dní, prípadne sa preukáže potvrdením o prekonaní COVID 19 nie starším ako 90 dní.  

      • Žiak môže absolvovať testovanie v rámci víkendu 17.4. a 18.4., ktoré organizuje obec Miloslavov – 3 MOM, z toho 1 MOM  v nedeľu 17. apríla je  v areáli našej školy.  Na testovanie si prinesie kartičku poistenca a testovanie absolvuje spolu so svojim zákonným zástupcom, stačí jeden.
      • 1 zákonný zástupca predloží (potvrdí cez rodičovské konto Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti - čestné vyhlásenie „ typ (8 a)“ o negatívnom teste, AG,PCR, nie starší ako 7 dní, alebo  potvrdenie o prekonaní COVID – výnimka z testovania ( odklikne tlačivo cez Edupage, najskôr v nedeľu po 18:00 hod.) Možnosť pridania "fotky" potvrdenia škola nepožaduje. 
      • Bez tohto čestného prehlásenia rodičia a bez predloženia testu žiaka, alebo náhrady testu - potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID nie staršie ako 90 dní, nebude umožnený žiakovi vstup do budovy školy. 
      • Nástup do školy pre žiakov 8. a 9. ročníka je o 8.45 - do 8.50 hod.   
      • Vstup len s rúškom (môže byť aj respirátorom), náhradné rúško je potrebné mať v taške
      • Žiak nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
      • Vyučovanie začína  o 8.55 hod. podľa upraveného rozvrhu. Rozvrh hodín dostanú žiaci cez Edupage do soboty 17. apríla.
      • Žiaci  8. a 9. ročníka budú mať jeden týždeň adaptačné obdobie - nebudú sa klasifikovať, zameriame  sa na zisťovanie úrovne vedomostí po dištančnom vzdelávaní, opakovanie a utvrdzovanie učiva, budeme ich hodnotiť len slovne. Žiakom poskytneme tzv. adaptačné obdobie - budeme sa venovať v zmysle pokynov ministerstva školstva ich adaptácií v škole, socializácií, komunikácií atď.  Zistené individuálne problémy žiakov budeme riešiť v spolupráci s odborníkmi v škole – školským psychológom a špeciálnym pedagógom.
      • Žiak  8. a 9. ročníka, ktorý sa nezúčastní prezenčnej formy vyučovania je ospravedlnený svojim zákonným zástupcom na dobu 5 dní s možnosťou opakovaného predlženia a budú mu úlohy zasielané cez Edupage, ktoré je povinný vypracovať. Vyučujúci mu môže navrhnúť komisionálne preskúšanie na konci školského roka.
      • Žiakom 8.a 9. ročníka dočasne nebude umožnené prihlásiť sa na obedy v školskej jedálni. Po skončení vyučovania odchádzajú domov. Vydávanie obedov a jeho konzumácia v školskej jedálni patrí medzi veľmi náročné situácie, kde treba striktne dodržiavať protipandemické opatrenia a my chceme eliminovať riziká nákazy. Aj vzhľadom na to, že žiaci sa nemôžu stretávať a premiešavať v skupinách  z iných tried, ani v jedálni. 
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
      • Žiaci 5.,6.,7. ročníka pokračujú  v dištančnej forme vyučovania aj naďalej podľa upraveného rozvrhu.
      • Žiaci 1. stupňa – pokračujú v prezenčnej forme vyučovania ako doteraz, za rovnakých podmienok ako doteraz, žiak bez testu, test absolvuje aspoň 1 zákonný zástupca, pred nástupom odklikne  cez Edupage tlačivo typ (11 a).
      • ŠKD – bez zmeny
      • Dezinfekcia priestorov školy je vykonávaná v zmysle pokynov ministerstva školstva opakovane, denne.

       

      Veríme, že keď budeme všetci dôsledne dodržiavať nastavené pravidlá, budeme sa môcť prezenčne vzdelávať v škole.

      Zamestnanci školy sa tiež cítia byť ohrození, preto urobme spoločne všetko preto, aby škola bola bezpečným miestom pre Vaše deti i učiteľov. Potrebujeme k tomu Vašu spoluprácu a zodpovednosť.

       

      Ďakujeme za pochopenie. Tešíme sa už aj  na našich žiakov 8. a 9. ročníka. O nástupe ďalších ročníkov  ZŠ Vás budeme včas  informovať.

       

       

      S pozdravom

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

       

    • Výtvarná výchova online
     • Výtvarná výchova online

     • Aj v týchto podmienkach, kedy nie je možné učiť výtvarnú výchovu klasicky, chceme sa podeliť s výsledkami domáceho snaženia žiakov ôsmeho ročníka.

      Prostredníctvom webu umenia SNG a tvorivého workshopu  sa podarilo žiakov vtiahnuť  do zadania a do sveta vizuálneho umenia, našli si tému, hodnotu, ktorá je im blízka a vytvorili za pomoci šablóny návrhy na Plagát.

      V ďalšom zadaní sa učili vyjadriť ľubovoľnou technikou Krajinu, alebo pohľad zo svojho okna a vyskúšať si zobrazenie jednoúbežníkovej perspektívy.

      Týmto zverejnením diel by som rada pochválila ich snahu a tvorivosť!

      Keďže aktuálne nemôžu ísť žiaci do galérie, priniesli kúsok zo  svojej galérie na stránky školy.

       

      Text: Mgr. Bělousovová Marta

      Foto: autori výtvarných diel - žiaci 8.ročníkov

    • Oznam o organizácii vyučovania od 12.4.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania od 12.4.2021

     •  

      • Žiaci I. stupňa pokračujú prezenčne ako doteraz.
      • Žiak I. stupňa nastupuje bez testu.
      • 1 zákonný zástupca odklikne Vyhlásenie o bezinfekčnosti (čestné vyhlásenie) o negatívnom teste, AG,PCR, nie starší ako 7 dní, alebo potvrdenie o prekonaní COVID nie starší ako 90 dní, alebo potvrdenie o zaočkovaní druhou dávkou vakcíny ( odklikne tlačivo o bezinfekčnosti typ „ 11a “ cez Edupage, najskôr v nedeľu po 18:00 hod. ).
      • Bez tohto Vyhlásenia o bezinfekčnosti nebude umožnený žiakovi vstup do školy.
      • Škola sa otvára o 7.30 hod.
      • Vstup len s rúškom, náhradné rúško v taške, prípadne respirátor.
      • Dieťa nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ochorenia.
      • Vyučovanie začína podľa platného rozvrhu.
      • Do vyučovania sa zaraďuje aj výučba evanjelického náboženstva pre I. st. pre jednotlivé ročníky samostatne - bližšie informácie budeme komunikovať jednotlivým rodičom v utorok. 
      • Obed pre všetky deti je prihlásený, kto nemá záujem o obed sa individuálne odhlási do 8.00 hod. Obed sa už bude vydávať a konzumovať v školskej jedálni podľa harmonogramu pre jednotlivé triedy (netreba nosiť vlastný príbor).
      • Ranný klub ŠKD nebude naďalej v prevádzke.
      • Prevádzka ŠKD bude denne do 16.30 hod, žiadne oddelenia sa nebudú spájať. Do ŠKD už môžu nastúpiť všetky prihlásené deti.
      • Žiaci II. stupňa so ŠVVP (integrovaní) sa budú naďalej vyučovať v škole v skupinkách 5 žiakov + 1 učiteľ
      • Žiak I. stupňa,  ktorý sa nezúčastní prezenčnej formy vyučovania je ospravedlnený svojim zákonným zástupcom na dobu 5 dní s možnosťou predlženia a budú mu úlohy zasielané cez Edupage.
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
      • Žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania aj naďalej.
      • Základná umelecká škola obnovuje individuálne vyučovanie hry na klavír pre prihlásené deti (13 prihlásených žiakov v budove našej školy podľa individuálneho rozvrhu, ktorý oznámi ZUŠ)
      • O podmienkach nástupu žiakov 9. ročníka a ostatných žiakov II. stupňa Vás budeme informovať na základe rozhodnutia Ministerstva školstva.

       

      S pozdravom

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 7.4.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 7.4.2021

     • Milí rodičia a žiaci, želáme Vám všetkým príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

       

      Po  Veľkej noci nastupujú žiaci I. stupňa dňa 07.04.2021 (v stredu) na prezenčné vyučovanie v režime a za podmienok ako doteraz, 1 zákonný zástupca predloží (potvrdí cez rodičovské konto Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti čestné vyhlásenie „ typ 11 a “ o negatívnom teste, AG,PCR, nie starší ako 7 dní, alebo  potvrdenie o prekonaní COVID ( odklikne tlačivo cez Edupage, najskôr v utorok  po 18:00 hod.) Možnosť pridania "fotky" potvrdenia škola nepožaduje. 

      Žiaci  II. stupňa  pokračujú   v  dištančnej  forme  vyučovania.  

       

      Podmienky nástupu žiakov II. stupňa do školy Vám upresníme na základe toho, ako sa bude vyvíjať epidemiologická situácia. 

      Predpokladáme najprv nástup žiakov 9. ročníka a postupne nástup aj ostatných žiakov II. stupňa.

       

      Prajeme Vám, aby ste veľkonočné sviatky prežili v zdraví a veríme, že sa po nich budeme môcť naďalej prezenčne vzdelávať v našej škole.

       

      Záleží to od nás všetkých.         

       

      S pozdravom

              

        PaedDr. Alena Jančeková

                   riaditeľka     

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 29.03.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 29.03.2021

     • Vážení rodičia,

       

      oznamujeme Vám, že žiaci I. stupňa ZŠ nastupujú dňa 29.03.2021 (pondelok) na prezenčné vyučovanie v režime ako doteraz na základe splnenia nasledovných podmienok:  

       

      • Nástup žiakov I. stupňa bez testu.
      • Nástup žiaka do školy je dobrovoľný.
      • 1 zákonný zástupca predloží (potvrdí cez rodičovské konto Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti čestné vyhlásenie „ typ 11 a “ o negatívnom teste, AG,PCR, nie starší ako 7 dní, alebo  potvrdenie o prekonaní COVID ( odklikne tlačivo cez Edupage, najskôr v nedeľu po 18:00 hod.) Možnosť pridania "fotky" potvrdenia škola nepožaduje. 
      • Bez tohto čestného prehlásenia nebude umožnený žiakovi vstup do budovy školy. 
      • Škola sa otvára o 7.30 hod.  
      • Vstup len s rúškom, náhradné rúško v taške, prípadne respirátor, štíty bez rúška nie sú povolené.   
      • Dieťa nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
      • Vyučovanie je podľa platného rozvrhu prezenčného vyučovania.
      • Obed pre všetky deti na I. st. je prihlásený, kto nemá záujem o obed sa individuálne odhlási do pondelka 29.03.2021 do 8.00 hod.
      • Deti budú obedovať vo svojej triede, bude im vydané jedlo v jednorázovom plastovom  boxe, je potrebné mať vlastný príbor, ktorý si budú denne nosiť vo vrecúšku. Náklady na plastové obedové boxy bude dočasne uhrádzať škola.
      • Ak máte inú možnosť, prosíme Vás, aby ste dočasne nevyužívali služby obeda v škole alebo ŠKD a deti si brali po skončení vyučovania domov.  Poplatok za mesiac marec 2021 bude odpustený žiakom, ktorí nebudú navštevovať ŠKD.
      • Ranný klub ŠKD nebude v prevádzke.
      • Prevádzka ŠKD bude denne do 16.30 hod, žiadne oddelenia sa nebudú spájať.
      • Žiadame rodičov, aby využívali prevádzku ŠKD len v opodstatnených  prípadoch zamestnania oboch rodičov.
      • Žiaci II. stupňa so ŠVVP  (integrovaní) sa budú môcť  vyučovať v škole v skupinkách 5 žiakov + 1 učiteľ, žiaci nemusia mať urobený test a otestovaný musí byť aspoň jeden zákonný zástupca, ktorý potvrdí  takisto čestné vyhlásenie cez Edupage
      • Žiak I. stupňa,  ktorý sa nezúčastní prezenčnej formy vyučovania je ospravedlnený svojim zákonným zástupcom na dobu 5 dní s možnosťou  opakovaného predlženia a budú mu úlohy zasielané cez Edupage. 
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
      • Žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania aj naďalej. O možnom nástupe žiakov II. stupňa Vás budeme informovať.

      Veríme, že keď budeme všetci dôsledne dodržiavať nastavené pravidlá, budeme sa môcť prezenčne vzdelávať v škole.

      Zamestnanci školy sa tiež cítia byť ohrození, preto urobme spoločne všetko preto, aby škola bola bezpečným miestom pre Vaše deti i učiteľov. Potrebujeme k tomu Vašu spoluprácu a zodpovednosť.

       

      Ďakujeme za pochopenie. 

       

      S úctou

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka   

    • Prvé vysielanie školskej televízie Telpäťka
     • Prvé vysielanie školskej televízie Telpäťka

     • Milí rodičia, žiaci, 

       

      naši šikovní žiaci a pani učiteľka PaedDr. Marcelka Vargová na krúžku Školská televízia - TelPäťka intenzívne pracujú aj cez dištančné vyučovanie. 

      Výsledok ich práce v podobe prvého videa - "Enviro" je na svete. 

      Na webstránke našej školy budú postupne pribúdať tieto videá v sekcii Školská televízia.

      Pani učiteľke Vargovej ďakujeme za kreatívne vedenie členov krúžku a žiakom za aktivitu a skvelú prácu!

      Link na prvé video nájdete nižšie. 

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 22.3.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 22.3.2021

     • Vážení rodičia,

       

      oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa a riaditeľky školy, môžu žiaci 1. stupňa ZŠ nastúpiť opäť do školy na prezenčné vyučovanie dňa 22.03.2021 na základe splnenia nasledovných podmienok:

       

      • Nástup žiakov 1. stupňa bez testu.
      • Nástup žiaka do školy je dobrovoľný.
      • 1 zákonný zástupca predloží (potvrdí cez rodičovské konto Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti čestné vyhlásenie „ typ 11 a“ o negatívnom teste, AG,PCR, nie starší ako 7 dní, alebo  potvrdenie o prekonaní COVID ( odklikne tlačivo cez Edupage, najskôr v nedeľu po 18:00 hod.) Možnosť pridania "fotky" potvrdenia škola nepožaduje. 
      • Bez tohto čestného prehlásenia nebude umožnený žiakovi vstup do budovy školy. 
      • Škola sa otvára o 7.30 hod.  
      • Vstup len s rúškom, náhradné rúško v taške, prípadne respirátor, štíty bez rúška nie sú povolené.   
      • Dieťa nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
      • Vyučovanie začína podľa platného rozvrhu prezenčného vyučovania.
      • Obed pre všetky deti na I. st. je prihlásený, kto nemá záujem o obed sa individuálne odhlási do pondelka 22.03.2021 do 8.00 hod.
      • Deti budú obedovať vo svojej triede, bude im vydané jedlo v jednorázovom plastovom  boxe, je potrebné mať vlastný príbor, ktorý si budú denne nosiť vo vrecúšku. Náklady na plastové obedové boxy bude dočasne uhrádzať škola.
      • Ak máte inú možnosť, prosíme Vás, aby ste dočasne nevyužívali služby obeda v škole alebo ŠKD a deti si brali po skončení vyučovania domov.  Poplatok za mesiac marec 2021 bude odpustený žiakom, ktorí nebudú navštevovať ŠKD.
      • Ranný klub ŠKD nebude v prevádzke.
      • Prevádzka ŠKD bude denne do 16.30 hod, žiadne oddelenia sa nebudú spájať.
      • Žiadame rodičov, aby využívali prevádzku  ŠKD len v opodstatnených  prípadoch zamestnania oboch rodičov.
      • Žiaci 2. stupňa so ŠVVP  (integrovaní) sa budú môcť  vyučovať v škole v skupinkách 5 žiakov + 1 učiteľ, žiaci nemusia mať urobený test a otestovaný musí byť aspoň jeden zákonný zástupca, ktorý potvrdí  takisto čestné vyhlásenie cez Edupage
      • Žiak 1. stupňa,  ktorý sa nezúčastní prezenčnej formy vyučovania je ospravedlnený svojim zákonným zástupcom na dobu 5 dní s možnosťou  opakovaného predlženia a budú mu úlohy zasielané cez Edupage. 
      • Dňom 22.03.2021 sa končí možnosť čerpania pandemickej OČR pre rodičov žiakov 1. stupňa ZŠ.
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
      • Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania aj naďalej.

       

      Veríme, že keď budeme všetci dôsledne dodržiavať nastavené pravidlá, budeme sa môcť prezenčne vzdelávať v škole.

      Zamestnanci školy sa tiež cítia byť ohrození, preto urobme spoločne všetko preto, aby škola bola bezpečným miestom pre Vaše deti i učiteľov. Potrebujeme k tomu Vašu spoluprácu a zodpovednosť.

       

      Ďakujeme za pochopenie. 

       

      S úctou

      PaedDr. Alena Jančeková 

      riaditeľka   

    • Oznámenie o povinnom zápise detí do 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2021/2022
     • Oznámenie o povinnom zápise detí do 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2021/2022

     • Zápis detí do prvého ročníka základnej školy na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 zo dňa 01.01.2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

       

      Základná škola oznamuje, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční

       

      formou online prihlášky na webstránke školy v čase od 7.4.2021 do 20.4.2021

      a následne bude prebiehať prezenčná kontrola údajov a preberanie podpísaných originálnych prihlášok (obaja zákonní zástupcovia bez dieťaťa)

      v prípade, že to dovolia epidemiologické nariadenia

       v termíne 24.4.2021 (sobota) v čase od 08.00 – 13.00 hod.

       

      Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sú zákonní zástupcovia povinní v priebehu tohto časového obdobia prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

      Prihlásiť je potrebné aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia.

       

      Pri preberaní prihlášok (24.4.2021) musia obaja zákonní zástupcovia povinne predložiť:

      - platný občiansky preukaz

      - rodný list dieťaťa

      - podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

      Bližšie informácie sú zverejnené na webstránke školy www.zsmiloslavov.sk v sekcii Zápis 2021/2022. Ďalšie informácie, aj o úradnom postupe pri predčasnom zaškolení, poskytne záujemcom Základná škola v Miloslavove, tel. 02/45987042, 0907 711 846 alebo email zakladna.skola@miloslavov.sk.

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, porušenie zákonnej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 37 zákona číslo 596/2003 Z.z.

      Zákonných zástupcov, ktorí vyplnia online prihlášku, budeme kontaktovať emailovo po 21. apríli 2021 s ďalšími informáciami.

            

       

                                                     PaedDr. Alena Jančeková

                                                             riaditeľka školy   

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 15.03.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 15.03.2021

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že vyučovanie na 1. stupni ZŠ Miloslavov od 15.03.2021 pokračuje v režime ako doteraz.

      Rozvrh hodín dištančného vyučovania bude od 15.03.2021 v jednotlivých triedach 1. stupňa čiastočne upravený. Upravený rozvrh hodín Vám zašlú pani triedne učiteľky v správe cez Edupage, nové vyučovacie hodiny budú aktualizované v Teams kalendári.

       

      Žiaci, ktorí sa vyučujú prezenčne pokračujú ako doteraz.

      V pondelok 15.03.2021 pred nástupom rodičia:

      - odkliknú tlačivo o bezinfekčnosti - typ „11c“

      - v prípade záujmu, prihlásia deťom obed

      - rodičia žiakov so ŠVVP (integrovaní) na II. stupni, ktorí sa prezenčne vyučujú v škole, odkliknú tlačivo o bezinfekčnosti - typ „8a“

      Upravený rozvrh hodín 1.B a 2.C zašleme rodičom detí, ktoré sa vyučujú prezenčne, cez správu Edupage ako doteraz.

       

      S pozdravom, vedenie školy

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 8.3.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 8.3.2021

     • Vážení rodičia,

      na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 2.3. 2021 č. 2021/10079:2-A1810, Usmernenia   MŠVVaŠ  pre riaditeľov a zriaďovateľov zo dňa 4.3. 2021 a so súhlasom zriaďovateľa bude organizácia vyučovania ZŠ Miloslavov od 8.3.2021 (pondelok) nasledovná: 

      I.  stupeň ZŠ - dištančne
      II. stupeň ZŠ - dištančne 

       

      Prezenčné vyučovanie obnovujeme v škole nasledovne:

      A)  pre žiakov I. stupňa, ktorí sú deťmi zamestnaných rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Títo rodičia musia splniť dve podmienky pred nástupom do školy:

      - negatívny test nie starší ako 7 dní (aspoň 1 rodič) 
      - vyplnia a pošlú v pondelok po žiakovi čestné vyhlásenie (prikladáme v prílohe, stačí 1 ks tlačiva pre oboch zákonných zástupcov), že musia obaja rodičia prezenčne vykonávať svoju prácu na pracovisku.

      Tí rodičia žiakov, ktorí tieto podmienky splnili a už prihlásili svoje dieťa cez anketu - registrujeme a netreba druhýkrát žiaka prihlasovať, len splniť vyššie uvedené podmienky.


      B) dávame možnosť obnoviť prezenčné vyučovanie aj pre žiakov I. stupňa, ktorí nemajú doma   technické podmienky na dištančné vzdelávanie, alebo aj pre žiakov so ŠVVP = tzv. integrovaní žiaci. 

      Rodičom týchto žiakov dávame možnosť sa ešte dohlásiť cez Edupage do piatka 5.3. do 12.00 hod. 

      Títo rodičia musia splniť nasledovné podmienky:
      -  negatívny test nie starší ako 7 dní (aspoň 1 rodič) 
      - "vykliknú" cez Edupage Vyhlásenie o bezinfekčnosti 

       

      C) aj pre žiakov II. stupňa, ktorí sú integrovaní a budú sa učiť v skupinke 5 žiakov + 1 pedagóg, v režime ako pred jarnými prázdninami, rieši pani Mgr. Kňazúrová. 

      Títo rodičia musia splniť nasledovné podmienky:
      -  negatívny test nie starší ako 7 dní (iba 1 rodič, dieťa nemusí mať test) 
      - "vykliknú" cez Edupage Vyhlásenie o bezinfekčnosti 


      Ďalšie informácie:

      - ŠKD je  pre prihlásené deti v škole  do 16.00 hod.
      - ŠKD – online nebude.
      - obedy budú zabezpečené, avšak je nutné si ich individuálne objednať cez Edupage na dané dni. Je stále potrebné si nosiť vlastný príbor - obed bude naďalej v jednorazovom obale. 


      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

    • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

     • "Povedz mi čo čítaš, a ja ti poviem, kto si."

      Marec - mesiac knihy.

       

      Tieto  vety  sme  počuli  už  mnohokrát.  Aj  naša  súťaž   v  recitácii  poézie   a  prózy „Hviezdoslavov Kubín“ (26.02.2021 ) sa týkala kníh a výberu toho najkrajšieho z nich. A ešte k tomu patrí aj odvaha a chuť recitovať.

       

      I. stupeň:

      Deti z 1.stupňa nás príjemne prekvapili dobrým výberom textu, pekným prejavom a aj odvahou sa postaviť pred obecenstvo a recitovať.

      Výber textov bol pestrý, od poučných cez vtáčí svet až po praktické rady.

      Z výborných sme vybrali najlepších a tí pôjdu našu školu reprezentovať v okresnom kole.

       

      Všetkým deťom patrí pochvala s prianím, pokračujte ďalej! 

       

      A tu sú výsledky:

      1. miesto -  próza - Kristína Diková 4.A
      2. miesto -  próza - Eva Miklošová 3.B
      3. miesto -  próza - Karla Mikušová 2.B
      4. miesto -  próza - Kiara Vizváryová B

       

      1. miesto - poézia - Sofia Linderová 3.B
      2. miesto - poézia - Martina Mahútová 4.A, Evelína Kokošová A
      3. miesto - poézia - Lucia Babčaníková 2.C, Lea Zrníková 4.B
      4. miesto - poézia - Dominik Klik 3.A

       

      Uznanie za účasť na súťaži v recitovaní „ Hviezdoslavov Kubín “ patrí aj :

       

      Stelle Mikušiakovej 3.A, Nine Štefánikovej 2.B a Anete Tóthovej 4.B.

       

      II. stupeň:

      Vo štvrtok 25.2. 2021 prebehlo online školské kolo Hviezdoslavovho Kubína aj na 2. stupni. Žiaci súťažili v dvoch rôznych kategóriách:

       

      2. kategória – žiaci 5. – 7. ročníka

      3. kategória – žiaci 8. – 9. ročníka

       

      Z každej kategórie postúpili do obvodného kola 2 žiaci – jeden s prednesom poézie a druhý s prednesom prózy.

       

      V druhej kategórii postúpili:

      Emmka Bulíková z 5.A s prednesom prózy

      Daniel Mikulec zo 6.A s prednesom poézie

       

      V tretej kategórii postúpili:

      Katarína Strešňáková z 8.B s prednesom prózy

      Nina Gešová z 8.B s prednesom poézie

       

      Porota udelila tento rok výnimočnú „divokú kartu“ pre Iman Žáčikovú, ktorá nás, veríme, bude tiež môcť reprezentovať v obvodnom kole.

       

      Všetkým zúčastneným patrí veľký potlesk, učiteľská porota ďakuje za príjemný umelecký zážitok a veríme, že budúci rok sa už uvidíme naživo v škole!

       

    • Testovanie rodičov detí Základnej školy
     • Testovanie rodičov detí Základnej školy

     • Vážení rodičia,


      zverejňujeme informáciu o testovaní na COVID-19 v ZŠ Miloslavov.

       

      Testovanie je určené len pre:

      - zamestnancov základnej školy Miloslavov,

      - zamestnancov materskej školy Miloslavov,

      - jedného rodiča dieťaťa materskej školy Miloslavov,

      - jedného rodiča žiaka 1. stupňa ZŠ Miloslavov,

      - jedného rodiča žiaka so ŠVVP (ktorí sa prezenčne vzdelávajú v skupinách 5+1 v ZŠ Miloslavov).

       

      Žiakov na 1.stupni a žiakov so ŠVVP (ktorí sa prezenčne vzdelávajú v skupinách 5+1) zo Základnej školy Miloslavov, nie je potrebné testovať - nie je to podmienka vstupu do ZŠ. Testovanie týchto žiakov bude len na vyžiadanie rodičov.


      Termín testovania:

      sobota 20. 02. 2021 v časoch od 8.00 hod. - do 20.00 hod.

       

      Odberové miesto:

      MOM - autobus – parkovisko v areáli Základnej školy Miloslavov.  Miesta ako aj smer pohybu budú riadne vyznačené, v prípade potreby Vám na mieste pomôžu naši dobrovoľníci.

       

      Harmonogram testovania
      Krízový štáb obce, zriaďovateľ a vedenie školy  pripravil orientačný časový harmonogram testovania podľa abecedného poradia začiatočných písmen priezvísk rodičov. Časový harmonogram má slúžiť predovšetkým na to, aby sme sa na odberom mieste stretávali v čo najmenších počtoch a nevytvárali nekonečné zástupy. Ak nemôžete prísť v čase  podľa  abecedného poradia (napr. z dôvodu striedania sa pri maloletých deťoch, alebo ak ste v zamestnaní) prídete v najbližšom možnom čase a personál vás vybaví.

       

      Časový harmonogram  sobota 20. 02. 2021:

       

      Zamestnanci  základnej školy:  8.00 - 9.00 hod.

      Zamestnanci materskej školy:  9.00 - 9.30 hod.

       

      Rodičia :
      A,B,C,Č ,D,Ď:
       09.30 – 11.00 hod.,
      DZ, E,F,G,H:  11.00 – 12.00 hod.,

       

      OBEDOVÁ PRESTÁVKA – 12.00 -13.00 hod.

       

      CH,I,J,K: 13.00 – 14.00 hod.,
      L,M,N,O,P: 14.00 – 16.30 hod.,

       

      PRESTÁVKA -  16.30 -17.00 hod.

       

      P,R,S,Š: 17.00 -18.00 hod.,

      T,Ť,U, V, W,Z,Ž: 18.00 – 20.00 hod.


      Prosíme všetkých, aby k odbernému  miestu neprichádzali motorovými vozidlami a nezaberali tým priestor v okolí.
      Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. V prípade vytvárania radov pri čakaní na odber je potrebné dodržiavať min. 2 m odstupy v nich.

      Odbery budú prebiehať v autobuse -  MOM za dodržania príslušných hygienických opatrení.

      Testovaní zamestnanci a rodičia  si pri vstupe na odberné miesto vydezinfikujú ruky, pristúpia k administratívnemu pracovníkovi, ktorý si zapíše ich identifikačné údaje a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúško alebo respirátor. Biologický materiál odoberie zdravotnícky pracovník. Testovaná osoba si zloží rúško, respirátor tesne pred odberom biologického materiálu, ústa má prekryté a následne po odbere si ihneď rúško, respirátor nasadí a presunie sa do priestorov vyčlenených v okolí odberového miesta, kde testovaný počká na výsledok.

       

      Dôležité upozornenie pre rodičov:
      Testovaní budú len rodičia žiakov 1. stupňa základnej školy  a materskej školy,

      1 dieťa = 1 rodič.

      Negatívny test zákonného zástupcu, nie starší ako 7 dní, je podmienkou účasti žiaka 1. stupňa ZŠ na vyučovaní v škole, alebo nástupu dieťaťa do materskej školy od pondelka 22. 2. 2021.

      Výnimky z testovania sú určené Nariadením RÚVZ (napr. prekonanie ochorenia COVID 19 do  90 dní atď.)

       

      Prosíme rodičov, aby sa riadili inštrukciami, ktoré nájdu na oficiálnej stránke školy, nie komentármi na sociálnych sieťach.

       

      Milan Baďanský, starosta

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka  ZŠ

      Bc. Monika Neupauerová, riaditeľka MŠ

       

       

    • Oznam o nástupe žiakov 1. stupňa ZŠ do školy od 15.2.2021
     • Oznam o nástupe žiakov 1. stupňa ZŠ do školy od 15.2.2021

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia  zriaďovateľa a platnosti COVID AUTOMATU v SR, môžu žiaci 1. stupňa ZŠ nastúpiť opäť do školy na prezenčné vyučovanie dňa 15.2.2021 na základe splnenia nasledovných podmienok:

      • Nástup žiakov 1. stupňa  bez testu.
      • Nástup žiaka do školy je dobrovoľný.
      • 1 zákonný zástupca predloží (potvrdí cez rodičovské konto Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti - čestné vyhlásenie o negatívnom teste, AG,PCR, nie starší ako 7 dní, alebo  potvrdenie o prekonaní COVID ( odklikne tlačivo cez Edupage, najskôr v nedeľu po 18:00 hod.) Možnosť pridania "fotky" potvrdenia je dobrovoľná a škola ju nepožaduje. 
      • Bez tohto čestného prehlásenia nebude umožnený žiakovi vstup do budovy školy. 
      • Škola sa otvára o 7.30 hod.
      • Vstup len s rúškom, náhradné rúško v taške, prípadne respirátor, štíty bez rúška nie sú povolené.
      • Dieťa nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
      • Vyučovanie začína podľa platného rozvrhu.
      • Obed pre všetky deti na I. st. je prihlásený, kto nemá záujem o obed sa individuálne odhlási do pondelka 15.2. do  8.00 hod.
      • Deti budú obedovať vo svojej triede, bude im vydané jedlo v jednorázovom plastovom  boxe, je potrebné mať vlastný príbor, ktorý si budú denne nosiť vo vrecúšku. Náklady na plastové obedové boxy bude dočasne uhrádzať škola.
      • Ak máte inú možnosť, prosíme Vás, aby ste dočasne nevyužívali služby obeda v škole alebo ŠKD a deti si brali po skončení vyučovania domov.  Poplatok za mesiac február 2021 bude odpustený žiakom, ktorí nebudú navštevovať ŠKD.
      • Ranný klub ŠKD nebude v prevádzke.
      • Prevádzka ŠKD bude denne do 16.30 hod, žiadne oddelenia sa nebudú spájať.
      • Žiadame rodičov, aby využívali prevádzku  ŠKD len v opodstatnených  prípadoch zamestnania oboch rodičov.
      • Žiaci 2. stupňa so ŠVVP  (integrovaní) sa budú môcť  vyučovať v škole v skupinkách 5 žiakov + 1 učiteľ, žiaci nemusia mať urobený test a otestovaný musí byť aspoň jeden zákonný zástupca, ktorý potvrdí  takisto čestné vyhlásenie cez Edupage
      • Žiak 1. stupňa,  ktorý sa nezúčastní prezenčnej formy vyučovania je ospravedlnený svojim zákonným zástupcom na dobu 5 dní s možnosťou  opakovaného predlženia a budú mu úlohy zasielané cez Edupage. 
      • Dňom 15.2. sa končí možnosť čerpania pandemickej OČR pre rodičov žiakov 1. stupňa ZŠ.
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
      • Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania aj naďalej.

      Veríme, že keď budeme všetci dôsledne dodržiavať nastavené pravidlá, budeme sa môcť prezenčne vzdelávať v škole.

      Zamestnanci školy sa tiež cítia byť ohrození, preto urobme spoločne všetko preto, aby škola bola bezpečným miestom pre Vaše deti i učiteľov. Potrebujeme k tomu Vašu spoluprácu a zodpovednosť.

      Ďakujeme za pochopenie. 

       

      S úctou

      PaedDr. Alena Jančeková

      riaditeľka

    • Informácia k možnému otvoreniu Základnej školy 8.2.2021
     • Informácia k možnému otvoreniu Základnej školy 8.2.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

       

      vedenie školy spolu so zriaďovateľom urobili všetko pre znovuotvorenie našej základnej školy pre žiakov 1. stupňa ZŠ od pondelka 8.2. 2021.  

      Uvedomujeme si zodpovednosť za naše deti a je našou prioritou obnovenie prezenčnej výučby. Verte, že sme citlivo zvažovali všetky možnosti a riziká. Zdravie Vás, Vašich detí a zamestnancov školy považujeme v tejto chvíli za najdôležitejšie.  

       

      Napriek enormnému úsiliu a snahe znovu obnoviť prezenčné vyučovanie v škole, momentálna situácia to nedovoľuje. 

      Vedenie školy spolu so zriaďovateľom, rešpektuje vyjadrenie RÚVZ Bratislavského samosprávneho kraja (v prílohe) a po prerokovaní Krízovým štábom obce sa rozhodlo

       

      neotvoriť Základnú školu Miloslavov

       od pondelka 8.2. 2021.

       

      Budeme naďalej  sledovať vývoj pandemickej situácie a akonáhle bude možné obnoviť prezenčné vyučovanie, sme pripravení otvoriť brány našej školy.

      Škola pokračuje v dištančnej forme vyučovania ako doteraz.

       

      S úctou

       

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

      Milan Baďanský, starosta obce

    • Oznam o poplatkoch za ŠKD
     • Oznam o poplatkoch za ŠKD

     • Vážení rodičia,

       

      oznamujeme Vám, že za mesiac január 2021 vzhľadom na uzatvorenie školy je Vám odpustený poplatok za ŠKD.

      Uhradené poplatky za tento mesiac budú preúčtované na mesiac po obnovení prevádzky školy / ŠKD. 

      Poplatky za mesiac február 2021 Vás prosíme neuhrádzať. 

       

      PaedDr. Alena Jančeková

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 1.2.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 1.2.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám nasledujúce: 

       

      • Dištančné vzdelávanie pre 1. aj 2. stupeň ZŠ pokračuje aj naďalej, od pondelka je aktualizovaný rozvrh hodín a pridané ďalšie vyučovacie hodiny online.
      • ŠKD pokračuje podľa rozvrhu v dištančnej  výchovnej činnosti
      • 29.1.2021 sme odoslali v elektronickej podobe "Výpis z klasifikácie", ktorý si vie rodič pozrieť v rodičovskom konte Edupage. 
      • Ak by rodič potreboval z určitých  dôvodov výpis vysvedčenia v tlačenej forme – požiada  písomne školu o jeho vydanie. Polročné vysvedčenie bude súčasťou koncoročného vysvedčenia v júni 2021.
      • Niektorým žiakom sa predĺžilo klasifikačné obdobie do 31.3.2021 z rôznych dôvodov. Rodičia týchto detí budú upovedomení. 
      • Pripomíname, že polročné prázdniny sú zrušené a 1.2.2021 sa vyučuje podľa rozvrhu. 
      • Gratulujeme deťom k vysvedčeniu a prajeme pekný víkend.
    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 25.01.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 25.01.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám nasledujúce: 

       

      • Dištančné vzdelávanie pre 1. aj 2. stupeň ZŠ pokračuje aj naďalej, v  niektorých triedach môže byť aktualizovaný rozvrh hodín a pridané ďalšie vyučovacie hodiny online.
      • ŠKD pokračuje podľa rozvrhu v dištančnej  výchovnej  činnosti
      • 25.1. zasadá Pedagogická rada – online, hodnotenie prospechu, správania a dochádzky za 1. polrok školského roka 2020/2021
      • V týždni od 26. 1 do 1.2.  budú rodičovské združenie online, dostanete presnú informáciu a pozvánku od triedneho učiteľa s programom – vyhodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakov za prvý polrok školského roka a vyhodnotenie dištančného vzdelávania
      • V týždni od 26.1 do 29.1. budú triednicke hodiny pre žiakov so zameraním na zhodnotenie 1.  polroka školského roka – prospech, správania, dochádzka a vyhodnotenie dištančného vzdelávania
      • Ukončenie prvého polroka školského roka 2020 /2021 v našej škole bude ku dňu 29.1. 2021. Termín klasifikácie budeme individuálne  predlžovať len tým žiakom, ktorí mali  na to vážne dôvody a to do 31.3. 2021. Mená týchto žiakov navrhne vyučujúci a prerokuje a schváli  ich Pedagogická rada.
      • Výpis vysvedčenia za prvý polrok v tlačenej podobe škola nebude vydávať, rodič si ho vie pozrieť cez Edupage. Ak by rodič potreboval z určitých  dôvodov výpis vysvedčenia v tlačenej forme – požiada  písomne školu o jeho vydanie. Polročné vysvedčenie bude súčasťou koncoročného vysvedčenia v júni 2021.

       

      O prípadnom návrate do škôl a jeho podmienkach Vás budeme včas informovať.

       

      S pozdravom

      PaedDr. Alena Jančeková

      riaditeľka

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 18.1.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 18.1.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe usmernenia Ministerstva školstva v týždni od 18.1. - do 22.1. 2021 pokračuje  1. aj 2. stupeň ZŠ v dištančnom vzdelávaní podľa platného rozvrhu.

      ŠKD takisto pokračuje v dištančnej výchovnej činnosti podľa harmonogramu – dobrovoľné pre deti.

      Pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, policajti, hasiči ...) je možné dieťa umiestniť v zbernom ŠKD od 8.00 - do 15.00 hod. V prípade záujmu môžu títo rodičia požiadať školu o umiestnenie dieťaťa emailom na zakladna.skola@miloslavov.sk. v termíne do 15.1. 2021 do 10.00 hod. za splnenia  podmienok:

      • Obaja rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a preukážu sa potvrdením od zamestnávateľa kópia, negatívny PCR alebo AG test 
      • Obed nebude zabezpečený a možnosti dištančného vzdelávania budeme riešiť podľa možností školy a počtu detí.
      • V prípade otázok nás kontaktujte cez Edupage alebo mail zakladna.skola@miloslavov.sk, mobil 0907 711 846.

      O vyučovaní od 25.1. Vás budeme včas informovať.

      Zostaňte zdraví!

      S pozdravom, PaedDr. Alena Jančeková