• Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 7.4.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 7.4.2021

     • Milí rodičia a žiaci, želáme Vám všetkým príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

       

      Po  Veľkej noci nastupujú žiaci I. stupňa dňa 07.04.2021 (v stredu) na prezenčné vyučovanie v režime a za podmienok ako doteraz, 1 zákonný zástupca predloží (potvrdí cez rodičovské konto Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti čestné vyhlásenie „ typ 11 a “ o negatívnom teste, AG,PCR, nie starší ako 7 dní, alebo  potvrdenie o prekonaní COVID ( odklikne tlačivo cez Edupage, najskôr v utorok  po 18:00 hod.) Možnosť pridania "fotky" potvrdenia škola nepožaduje. 

      Žiaci  II. stupňa  pokračujú   v  dištančnej  forme  vyučovania.  

       

      Podmienky nástupu žiakov II. stupňa do školy Vám upresníme na základe toho, ako sa bude vyvíjať epidemiologická situácia. 

      Predpokladáme najprv nástup žiakov 9. ročníka a postupne nástup aj ostatných žiakov II. stupňa.

       

      Prajeme Vám, aby ste veľkonočné sviatky prežili v zdraví a veríme, že sa po nich budeme môcť naďalej prezenčne vzdelávať v našej škole.

       

      Záleží to od nás všetkých.         

       

      S pozdravom

              

        PaedDr. Alena Jančeková

                   riaditeľka     

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 29.03.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 29.03.2021

     • Vážení rodičia,

       

      oznamujeme Vám, že žiaci I. stupňa ZŠ nastupujú dňa 29.03.2021 (pondelok) na prezenčné vyučovanie v režime ako doteraz na základe splnenia nasledovných podmienok:  

       

      • Nástup žiakov I. stupňa bez testu.
      • Nástup žiaka do školy je dobrovoľný.
      • 1 zákonný zástupca predloží (potvrdí cez rodičovské konto Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti čestné vyhlásenie „ typ 11 a “ o negatívnom teste, AG,PCR, nie starší ako 7 dní, alebo  potvrdenie o prekonaní COVID ( odklikne tlačivo cez Edupage, najskôr v nedeľu po 18:00 hod.) Možnosť pridania "fotky" potvrdenia škola nepožaduje. 
      • Bez tohto čestného prehlásenia nebude umožnený žiakovi vstup do budovy školy. 
      • Škola sa otvára o 7.30 hod.  
      • Vstup len s rúškom, náhradné rúško v taške, prípadne respirátor, štíty bez rúška nie sú povolené.   
      • Dieťa nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
      • Vyučovanie je podľa platného rozvrhu prezenčného vyučovania.
      • Obed pre všetky deti na I. st. je prihlásený, kto nemá záujem o obed sa individuálne odhlási do pondelka 29.03.2021 do 8.00 hod.
      • Deti budú obedovať vo svojej triede, bude im vydané jedlo v jednorázovom plastovom  boxe, je potrebné mať vlastný príbor, ktorý si budú denne nosiť vo vrecúšku. Náklady na plastové obedové boxy bude dočasne uhrádzať škola.
      • Ak máte inú možnosť, prosíme Vás, aby ste dočasne nevyužívali služby obeda v škole alebo ŠKD a deti si brali po skončení vyučovania domov.  Poplatok za mesiac marec 2021 bude odpustený žiakom, ktorí nebudú navštevovať ŠKD.
      • Ranný klub ŠKD nebude v prevádzke.
      • Prevádzka ŠKD bude denne do 16.30 hod, žiadne oddelenia sa nebudú spájať.
      • Žiadame rodičov, aby využívali prevádzku ŠKD len v opodstatnených  prípadoch zamestnania oboch rodičov.
      • Žiaci II. stupňa so ŠVVP  (integrovaní) sa budú môcť  vyučovať v škole v skupinkách 5 žiakov + 1 učiteľ, žiaci nemusia mať urobený test a otestovaný musí byť aspoň jeden zákonný zástupca, ktorý potvrdí  takisto čestné vyhlásenie cez Edupage
      • Žiak I. stupňa,  ktorý sa nezúčastní prezenčnej formy vyučovania je ospravedlnený svojim zákonným zástupcom na dobu 5 dní s možnosťou  opakovaného predlženia a budú mu úlohy zasielané cez Edupage. 
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
      • Žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania aj naďalej. O možnom nástupe žiakov II. stupňa Vás budeme informovať.

      Veríme, že keď budeme všetci dôsledne dodržiavať nastavené pravidlá, budeme sa môcť prezenčne vzdelávať v škole.

      Zamestnanci školy sa tiež cítia byť ohrození, preto urobme spoločne všetko preto, aby škola bola bezpečným miestom pre Vaše deti i učiteľov. Potrebujeme k tomu Vašu spoluprácu a zodpovednosť.

       

      Ďakujeme za pochopenie. 

       

      S úctou

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka   

    • Prvé vysielanie školskej televízie Telpäťka
     • Prvé vysielanie školskej televízie Telpäťka

     • Milí rodičia, žiaci, 

       

      naši šikovní žiaci a pani učiteľka PaedDr. Marcelka Vargová na krúžku Školská televízia - TelPäťka intenzívne pracujú aj cez dištančné vyučovanie. 

      Výsledok ich práce v podobe prvého videa - "Enviro" je na svete. 

      Na webstránke našej školy budú postupne pribúdať tieto videá v sekcii Školská televízia.

      Pani učiteľke Vargovej ďakujeme za kreatívne vedenie členov krúžku a žiakom za aktivitu a skvelú prácu!

      Link na prvé video nájdete nižšie. 

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 22.3.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 22.3.2021

     • Vážení rodičia,

       

      oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa a riaditeľky školy, môžu žiaci 1. stupňa ZŠ nastúpiť opäť do školy na prezenčné vyučovanie dňa 22.03.2021 na základe splnenia nasledovných podmienok:

       

      • Nástup žiakov 1. stupňa bez testu.
      • Nástup žiaka do školy je dobrovoľný.
      • 1 zákonný zástupca predloží (potvrdí cez rodičovské konto Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti čestné vyhlásenie „ typ 11 a“ o negatívnom teste, AG,PCR, nie starší ako 7 dní, alebo  potvrdenie o prekonaní COVID ( odklikne tlačivo cez Edupage, najskôr v nedeľu po 18:00 hod.) Možnosť pridania "fotky" potvrdenia škola nepožaduje. 
      • Bez tohto čestného prehlásenia nebude umožnený žiakovi vstup do budovy školy. 
      • Škola sa otvára o 7.30 hod.  
      • Vstup len s rúškom, náhradné rúško v taške, prípadne respirátor, štíty bez rúška nie sú povolené.   
      • Dieťa nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
      • Vyučovanie začína podľa platného rozvrhu prezenčného vyučovania.
      • Obed pre všetky deti na I. st. je prihlásený, kto nemá záujem o obed sa individuálne odhlási do pondelka 22.03.2021 do 8.00 hod.
      • Deti budú obedovať vo svojej triede, bude im vydané jedlo v jednorázovom plastovom  boxe, je potrebné mať vlastný príbor, ktorý si budú denne nosiť vo vrecúšku. Náklady na plastové obedové boxy bude dočasne uhrádzať škola.
      • Ak máte inú možnosť, prosíme Vás, aby ste dočasne nevyužívali služby obeda v škole alebo ŠKD a deti si brali po skončení vyučovania domov.  Poplatok za mesiac marec 2021 bude odpustený žiakom, ktorí nebudú navštevovať ŠKD.
      • Ranný klub ŠKD nebude v prevádzke.
      • Prevádzka ŠKD bude denne do 16.30 hod, žiadne oddelenia sa nebudú spájať.
      • Žiadame rodičov, aby využívali prevádzku  ŠKD len v opodstatnených  prípadoch zamestnania oboch rodičov.
      • Žiaci 2. stupňa so ŠVVP  (integrovaní) sa budú môcť  vyučovať v škole v skupinkách 5 žiakov + 1 učiteľ, žiaci nemusia mať urobený test a otestovaný musí byť aspoň jeden zákonný zástupca, ktorý potvrdí  takisto čestné vyhlásenie cez Edupage
      • Žiak 1. stupňa,  ktorý sa nezúčastní prezenčnej formy vyučovania je ospravedlnený svojim zákonným zástupcom na dobu 5 dní s možnosťou  opakovaného predlženia a budú mu úlohy zasielané cez Edupage. 
      • Dňom 22.03.2021 sa končí možnosť čerpania pandemickej OČR pre rodičov žiakov 1. stupňa ZŠ.
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
      • Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania aj naďalej.

       

      Veríme, že keď budeme všetci dôsledne dodržiavať nastavené pravidlá, budeme sa môcť prezenčne vzdelávať v škole.

      Zamestnanci školy sa tiež cítia byť ohrození, preto urobme spoločne všetko preto, aby škola bola bezpečným miestom pre Vaše deti i učiteľov. Potrebujeme k tomu Vašu spoluprácu a zodpovednosť.

       

      Ďakujeme za pochopenie. 

       

      S úctou

      PaedDr. Alena Jančeková 

      riaditeľka   

    • Oznámenie o povinnom zápise detí do 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2021/2022
     • Oznámenie o povinnom zápise detí do 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2021/2022

     • Zápis detí do prvého ročníka základnej školy na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 zo dňa 01.01.2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

       

      Základná škola oznamuje, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční

       

      formou online prihlášky na webstránke školy v čase od 7.4.2021 do 20.4.2021

      a následne bude prebiehať prezenčná kontrola údajov a preberanie podpísaných originálnych prihlášok (obaja zákonní zástupcovia bez dieťaťa)

      v prípade, že to dovolia epidemiologické nariadenia

       v termíne 24.4.2021 (sobota) v čase od 08.00 – 13.00 hod.

       

      Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sú zákonní zástupcovia povinní v priebehu tohto časového obdobia prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

      Prihlásiť je potrebné aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia.

       

      Pri preberaní prihlášok (24.4.2021) musia obaja zákonní zástupcovia povinne predložiť:

      - platný občiansky preukaz

      - rodný list dieťaťa

      - podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

      Bližšie informácie sú zverejnené na webstránke školy www.zsmiloslavov.sk v sekcii Zápis 2021/2022. Ďalšie informácie, aj o úradnom postupe pri predčasnom zaškolení, poskytne záujemcom Základná škola v Miloslavove, tel. 02/45987042, 0907 711 846 alebo email zakladna.skola@miloslavov.sk.

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, porušenie zákonnej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 37 zákona číslo 596/2003 Z.z.

      Zákonných zástupcov, ktorí vyplnia online prihlášku, budeme kontaktovať emailovo po 21. apríli 2021 s ďalšími informáciami.

            

       

                                                     PaedDr. Alena Jančeková

                                                             riaditeľka školy   

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 15.03.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 15.03.2021

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že vyučovanie na 1. stupni ZŠ Miloslavov od 15.03.2021 pokračuje v režime ako doteraz.

      Rozvrh hodín dištančného vyučovania bude od 15.03.2021 v jednotlivých triedach 1. stupňa čiastočne upravený. Upravený rozvrh hodín Vám zašlú pani triedne učiteľky v správe cez Edupage, nové vyučovacie hodiny budú aktualizované v Teams kalendári.

       

      Žiaci, ktorí sa vyučujú prezenčne pokračujú ako doteraz.

      V pondelok 15.03.2021 pred nástupom rodičia:

      - odkliknú tlačivo o bezinfekčnosti - typ „11c“

      - v prípade záujmu, prihlásia deťom obed

      - rodičia žiakov so ŠVVP (integrovaní) na II. stupni, ktorí sa prezenčne vyučujú v škole, odkliknú tlačivo o bezinfekčnosti - typ „8a“

      Upravený rozvrh hodín 1.B a 2.C zašleme rodičom detí, ktoré sa vyučujú prezenčne, cez správu Edupage ako doteraz.

       

      S pozdravom, vedenie školy

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 8.3.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 8.3.2021

     • Vážení rodičia,

      na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 2.3. 2021 č. 2021/10079:2-A1810, Usmernenia   MŠVVaŠ  pre riaditeľov a zriaďovateľov zo dňa 4.3. 2021 a so súhlasom zriaďovateľa bude organizácia vyučovania ZŠ Miloslavov od 8.3.2021 (pondelok) nasledovná: 

      I.  stupeň ZŠ - dištančne
      II. stupeň ZŠ - dištančne 

       

      Prezenčné vyučovanie obnovujeme v škole nasledovne:

      A)  pre žiakov I. stupňa, ktorí sú deťmi zamestnaných rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Títo rodičia musia splniť dve podmienky pred nástupom do školy:

      - negatívny test nie starší ako 7 dní (aspoň 1 rodič) 
      - vyplnia a pošlú v pondelok po žiakovi čestné vyhlásenie (prikladáme v prílohe, stačí 1 ks tlačiva pre oboch zákonných zástupcov), že musia obaja rodičia prezenčne vykonávať svoju prácu na pracovisku.

      Tí rodičia žiakov, ktorí tieto podmienky splnili a už prihlásili svoje dieťa cez anketu - registrujeme a netreba druhýkrát žiaka prihlasovať, len splniť vyššie uvedené podmienky.


      B) dávame možnosť obnoviť prezenčné vyučovanie aj pre žiakov I. stupňa, ktorí nemajú doma   technické podmienky na dištančné vzdelávanie, alebo aj pre žiakov so ŠVVP = tzv. integrovaní žiaci. 

      Rodičom týchto žiakov dávame možnosť sa ešte dohlásiť cez Edupage do piatka 5.3. do 12.00 hod. 

      Títo rodičia musia splniť nasledovné podmienky:
      -  negatívny test nie starší ako 7 dní (aspoň 1 rodič) 
      - "vykliknú" cez Edupage Vyhlásenie o bezinfekčnosti 

       

      C) aj pre žiakov II. stupňa, ktorí sú integrovaní a budú sa učiť v skupinke 5 žiakov + 1 pedagóg, v režime ako pred jarnými prázdninami, rieši pani Mgr. Kňazúrová. 

      Títo rodičia musia splniť nasledovné podmienky:
      -  negatívny test nie starší ako 7 dní (iba 1 rodič, dieťa nemusí mať test) 
      - "vykliknú" cez Edupage Vyhlásenie o bezinfekčnosti 


      Ďalšie informácie:

      - ŠKD je  pre prihlásené deti v škole  do 16.00 hod.
      - ŠKD – online nebude.
      - obedy budú zabezpečené, avšak je nutné si ich individuálne objednať cez Edupage na dané dni. Je stále potrebné si nosiť vlastný príbor - obed bude naďalej v jednorazovom obale. 


      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

    • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

     • "Povedz mi čo čítaš, a ja ti poviem, kto si."

      Marec - mesiac knihy.

       

      Tieto  vety  sme  počuli  už  mnohokrát.  Aj  naša  súťaž   v  recitácii  poézie   a  prózy „Hviezdoslavov Kubín“ (26.02.2021 ) sa týkala kníh a výberu toho najkrajšieho z nich. A ešte k tomu patrí aj odvaha a chuť recitovať.

       

      I. stupeň:

      Deti z 1.stupňa nás príjemne prekvapili dobrým výberom textu, pekným prejavom a aj odvahou sa postaviť pred obecenstvo a recitovať.

      Výber textov bol pestrý, od poučných cez vtáčí svet až po praktické rady.

      Z výborných sme vybrali najlepších a tí pôjdu našu školu reprezentovať v okresnom kole.

       

      Všetkým deťom patrí pochvala s prianím, pokračujte ďalej! 

       

      A tu sú výsledky:

      1. miesto -  próza - Kristína Diková 4.A
      2. miesto -  próza - Eva Miklošová 3.B
      3. miesto -  próza - Karla Mikušová 2.B
      4. miesto -  próza - Kiara Vizváryová B

       

      1. miesto - poézia - Sofia Linderová 3.B
      2. miesto - poézia - Martina Mahútová 4.A, Evelína Kokošová A
      3. miesto - poézia - Lucia Babčaníková 2.C, Lea Zrníková 4.B
      4. miesto - poézia - Dominik Klik 3.A

       

      Uznanie za účasť na súťaži v recitovaní „ Hviezdoslavov Kubín “ patrí aj :

       

      Stelle Mikušiakovej 3.A, Nine Štefánikovej 2.B a Anete Tóthovej 4.B.

       

      II. stupeň:

      Vo štvrtok 25.2. 2021 prebehlo online školské kolo Hviezdoslavovho Kubína aj na 2. stupni. Žiaci súťažili v dvoch rôznych kategóriách:

       

      2. kategória – žiaci 5. – 7. ročníka

      3. kategória – žiaci 8. – 9. ročníka

       

      Z každej kategórie postúpili do obvodného kola 2 žiaci – jeden s prednesom poézie a druhý s prednesom prózy.

       

      V druhej kategórii postúpili:

      Emmka Bulíková z 5.A s prednesom prózy

      Daniel Mikulec zo 6.A s prednesom poézie

       

      V tretej kategórii postúpili:

      Katarína Strešňáková z 8.B s prednesom prózy

      Nina Gešová z 8.B s prednesom poézie

       

      Porota udelila tento rok výnimočnú „divokú kartu“ pre Iman Žáčikovú, ktorá nás, veríme, bude tiež môcť reprezentovať v obvodnom kole.

       

      Všetkým zúčastneným patrí veľký potlesk, učiteľská porota ďakuje za príjemný umelecký zážitok a veríme, že budúci rok sa už uvidíme naživo v škole!