• Testovanie rodičov detí Základnej školy
     • Testovanie rodičov detí Základnej školy

     • Vážení rodičia,


      zverejňujeme informáciu o testovaní na COVID-19 v ZŠ Miloslavov.

       

      Testovanie je určené len pre:

      - zamestnancov základnej školy Miloslavov,

      - zamestnancov materskej školy Miloslavov,

      - jedného rodiča dieťaťa materskej školy Miloslavov,

      - jedného rodiča žiaka 1. stupňa ZŠ Miloslavov,

      - jedného rodiča žiaka so ŠVVP (ktorí sa prezenčne vzdelávajú v skupinách 5+1 v ZŠ Miloslavov).

       

      Žiakov na 1.stupni a žiakov so ŠVVP (ktorí sa prezenčne vzdelávajú v skupinách 5+1) zo Základnej školy Miloslavov, nie je potrebné testovať - nie je to podmienka vstupu do ZŠ. Testovanie týchto žiakov bude len na vyžiadanie rodičov.


      Termín testovania:

      sobota 20. 02. 2021 v časoch od 8.00 hod. - do 20.00 hod.

       

      Odberové miesto:

      MOM - autobus – parkovisko v areáli Základnej školy Miloslavov.  Miesta ako aj smer pohybu budú riadne vyznačené, v prípade potreby Vám na mieste pomôžu naši dobrovoľníci.

       

      Harmonogram testovania
      Krízový štáb obce, zriaďovateľ a vedenie školy  pripravil orientačný časový harmonogram testovania podľa abecedného poradia začiatočných písmen priezvísk rodičov. Časový harmonogram má slúžiť predovšetkým na to, aby sme sa na odberom mieste stretávali v čo najmenších počtoch a nevytvárali nekonečné zástupy. Ak nemôžete prísť v čase  podľa  abecedného poradia (napr. z dôvodu striedania sa pri maloletých deťoch, alebo ak ste v zamestnaní) prídete v najbližšom možnom čase a personál vás vybaví.

       

      Časový harmonogram  sobota 20. 02. 2021:

       

      Zamestnanci  základnej školy:  8.00 - 9.00 hod.

      Zamestnanci materskej školy:  9.00 - 9.30 hod.

       

      Rodičia :
      A,B,C,Č ,D,Ď:
       09.30 – 11.00 hod.,
      DZ, E,F,G,H:  11.00 – 12.00 hod.,

       

      OBEDOVÁ PRESTÁVKA – 12.00 -13.00 hod.

       

      CH,I,J,K: 13.00 – 14.00 hod.,
      L,M,N,O,P: 14.00 – 16.30 hod.,

       

      PRESTÁVKA -  16.30 -17.00 hod.

       

      P,R,S,Š: 17.00 -18.00 hod.,

      T,Ť,U, V, W,Z,Ž: 18.00 – 20.00 hod.


      Prosíme všetkých, aby k odbernému  miestu neprichádzali motorovými vozidlami a nezaberali tým priestor v okolí.
      Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. V prípade vytvárania radov pri čakaní na odber je potrebné dodržiavať min. 2 m odstupy v nich.

      Odbery budú prebiehať v autobuse -  MOM za dodržania príslušných hygienických opatrení.

      Testovaní zamestnanci a rodičia  si pri vstupe na odberné miesto vydezinfikujú ruky, pristúpia k administratívnemu pracovníkovi, ktorý si zapíše ich identifikačné údaje a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúško alebo respirátor. Biologický materiál odoberie zdravotnícky pracovník. Testovaná osoba si zloží rúško, respirátor tesne pred odberom biologického materiálu, ústa má prekryté a následne po odbere si ihneď rúško, respirátor nasadí a presunie sa do priestorov vyčlenených v okolí odberového miesta, kde testovaný počká na výsledok.

       

      Dôležité upozornenie pre rodičov:
      Testovaní budú len rodičia žiakov 1. stupňa základnej školy  a materskej školy,

      1 dieťa = 1 rodič.

      Negatívny test zákonného zástupcu, nie starší ako 7 dní, je podmienkou účasti žiaka 1. stupňa ZŠ na vyučovaní v škole, alebo nástupu dieťaťa do materskej školy od pondelka 22. 2. 2021.

      Výnimky z testovania sú určené Nariadením RÚVZ (napr. prekonanie ochorenia COVID 19 do  90 dní atď.)

       

      Prosíme rodičov, aby sa riadili inštrukciami, ktoré nájdu na oficiálnej stránke školy, nie komentármi na sociálnych sieťach.

       

      Milan Baďanský, starosta

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka  ZŠ

      Bc. Monika Neupauerová, riaditeľka MŠ

       

       

    • Oznam o nástupe žiakov 1. stupňa ZŠ do školy od 15.2.2021
     • Oznam o nástupe žiakov 1. stupňa ZŠ do školy od 15.2.2021

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia  zriaďovateľa a platnosti COVID AUTOMATU v SR, môžu žiaci 1. stupňa ZŠ nastúpiť opäť do školy na prezenčné vyučovanie dňa 15.2.2021 na základe splnenia nasledovných podmienok:

      • Nástup žiakov 1. stupňa  bez testu.
      • Nástup žiaka do školy je dobrovoľný.
      • 1 zákonný zástupca predloží (potvrdí cez rodičovské konto Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti - čestné vyhlásenie o negatívnom teste, AG,PCR, nie starší ako 7 dní, alebo  potvrdenie o prekonaní COVID ( odklikne tlačivo cez Edupage, najskôr v nedeľu po 18:00 hod.) Možnosť pridania "fotky" potvrdenia je dobrovoľná a škola ju nepožaduje. 
      • Bez tohto čestného prehlásenia nebude umožnený žiakovi vstup do budovy školy. 
      • Škola sa otvára o 7.30 hod.
      • Vstup len s rúškom, náhradné rúško v taške, prípadne respirátor, štíty bez rúška nie sú povolené.
      • Dieťa nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
      • Vyučovanie začína podľa platného rozvrhu.
      • Obed pre všetky deti na I. st. je prihlásený, kto nemá záujem o obed sa individuálne odhlási do pondelka 15.2. do  8.00 hod.
      • Deti budú obedovať vo svojej triede, bude im vydané jedlo v jednorázovom plastovom  boxe, je potrebné mať vlastný príbor, ktorý si budú denne nosiť vo vrecúšku. Náklady na plastové obedové boxy bude dočasne uhrádzať škola.
      • Ak máte inú možnosť, prosíme Vás, aby ste dočasne nevyužívali služby obeda v škole alebo ŠKD a deti si brali po skončení vyučovania domov.  Poplatok za mesiac február 2021 bude odpustený žiakom, ktorí nebudú navštevovať ŠKD.
      • Ranný klub ŠKD nebude v prevádzke.
      • Prevádzka ŠKD bude denne do 16.30 hod, žiadne oddelenia sa nebudú spájať.
      • Žiadame rodičov, aby využívali prevádzku  ŠKD len v opodstatnených  prípadoch zamestnania oboch rodičov.
      • Žiaci 2. stupňa so ŠVVP  (integrovaní) sa budú môcť  vyučovať v škole v skupinkách 5 žiakov + 1 učiteľ, žiaci nemusia mať urobený test a otestovaný musí byť aspoň jeden zákonný zástupca, ktorý potvrdí  takisto čestné vyhlásenie cez Edupage
      • Žiak 1. stupňa,  ktorý sa nezúčastní prezenčnej formy vyučovania je ospravedlnený svojim zákonným zástupcom na dobu 5 dní s možnosťou  opakovaného predlženia a budú mu úlohy zasielané cez Edupage. 
      • Dňom 15.2. sa končí možnosť čerpania pandemickej OČR pre rodičov žiakov 1. stupňa ZŠ.
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
      • Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania aj naďalej.

      Veríme, že keď budeme všetci dôsledne dodržiavať nastavené pravidlá, budeme sa môcť prezenčne vzdelávať v škole.

      Zamestnanci školy sa tiež cítia byť ohrození, preto urobme spoločne všetko preto, aby škola bola bezpečným miestom pre Vaše deti i učiteľov. Potrebujeme k tomu Vašu spoluprácu a zodpovednosť.

      Ďakujeme za pochopenie. 

       

      S úctou

      PaedDr. Alena Jančeková

      riaditeľka

    • Informácia k možnému otvoreniu Základnej školy 8.2.2021
     • Informácia k možnému otvoreniu Základnej školy 8.2.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

       

      vedenie školy spolu so zriaďovateľom urobili všetko pre znovuotvorenie našej základnej školy pre žiakov 1. stupňa ZŠ od pondelka 8.2. 2021.  

      Uvedomujeme si zodpovednosť za naše deti a je našou prioritou obnovenie prezenčnej výučby. Verte, že sme citlivo zvažovali všetky možnosti a riziká. Zdravie Vás, Vašich detí a zamestnancov školy považujeme v tejto chvíli za najdôležitejšie.  

       

      Napriek enormnému úsiliu a snahe znovu obnoviť prezenčné vyučovanie v škole, momentálna situácia to nedovoľuje. 

      Vedenie školy spolu so zriaďovateľom, rešpektuje vyjadrenie RÚVZ Bratislavského samosprávneho kraja (v prílohe) a po prerokovaní Krízovým štábom obce sa rozhodlo

       

      neotvoriť Základnú školu Miloslavov

       od pondelka 8.2. 2021.

       

      Budeme naďalej  sledovať vývoj pandemickej situácie a akonáhle bude možné obnoviť prezenčné vyučovanie, sme pripravení otvoriť brány našej školy.

      Škola pokračuje v dištančnej forme vyučovania ako doteraz.

       

      S úctou

       

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

      Milan Baďanský, starosta obce

    • Oznam o poplatkoch za ŠKD
     • Oznam o poplatkoch za ŠKD

     • Vážení rodičia,

       

      oznamujeme Vám, že za mesiac január 2021 vzhľadom na uzatvorenie školy je Vám odpustený poplatok za ŠKD.

      Uhradené poplatky za tento mesiac budú preúčtované na mesiac po obnovení prevádzky školy / ŠKD. 

      Poplatky za mesiac február 2021 Vás prosíme neuhrádzať. 

       

      PaedDr. Alena Jančeková

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 1.2.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 1.2.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám nasledujúce: 

       

      • Dištančné vzdelávanie pre 1. aj 2. stupeň ZŠ pokračuje aj naďalej, od pondelka je aktualizovaný rozvrh hodín a pridané ďalšie vyučovacie hodiny online.
      • ŠKD pokračuje podľa rozvrhu v dištančnej  výchovnej činnosti
      • 29.1.2021 sme odoslali v elektronickej podobe "Výpis z klasifikácie", ktorý si vie rodič pozrieť v rodičovskom konte Edupage. 
      • Ak by rodič potreboval z určitých  dôvodov výpis vysvedčenia v tlačenej forme – požiada  písomne školu o jeho vydanie. Polročné vysvedčenie bude súčasťou koncoročného vysvedčenia v júni 2021.
      • Niektorým žiakom sa predĺžilo klasifikačné obdobie do 31.3.2021 z rôznych dôvodov. Rodičia týchto detí budú upovedomení. 
      • Pripomíname, že polročné prázdniny sú zrušené a 1.2.2021 sa vyučuje podľa rozvrhu. 
      • Gratulujeme deťom k vysvedčeniu a prajeme pekný víkend.
    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 25.01.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 25.01.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám nasledujúce: 

       

      • Dištančné vzdelávanie pre 1. aj 2. stupeň ZŠ pokračuje aj naďalej, v  niektorých triedach môže byť aktualizovaný rozvrh hodín a pridané ďalšie vyučovacie hodiny online.
      • ŠKD pokračuje podľa rozvrhu v dištančnej  výchovnej  činnosti
      • 25.1. zasadá Pedagogická rada – online, hodnotenie prospechu, správania a dochádzky za 1. polrok školského roka 2020/2021
      • V týždni od 26. 1 do 1.2.  budú rodičovské združenie online, dostanete presnú informáciu a pozvánku od triedneho učiteľa s programom – vyhodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakov za prvý polrok školského roka a vyhodnotenie dištančného vzdelávania
      • V týždni od 26.1 do 29.1. budú triednicke hodiny pre žiakov so zameraním na zhodnotenie 1.  polroka školského roka – prospech, správania, dochádzka a vyhodnotenie dištančného vzdelávania
      • Ukončenie prvého polroka školského roka 2020 /2021 v našej škole bude ku dňu 29.1. 2021. Termín klasifikácie budeme individuálne  predlžovať len tým žiakom, ktorí mali  na to vážne dôvody a to do 31.3. 2021. Mená týchto žiakov navrhne vyučujúci a prerokuje a schváli  ich Pedagogická rada.
      • Výpis vysvedčenia za prvý polrok v tlačenej podobe škola nebude vydávať, rodič si ho vie pozrieť cez Edupage. Ak by rodič potreboval z určitých  dôvodov výpis vysvedčenia v tlačenej forme – požiada  písomne školu o jeho vydanie. Polročné vysvedčenie bude súčasťou koncoročného vysvedčenia v júni 2021.

       

      O prípadnom návrate do škôl a jeho podmienkach Vás budeme včas informovať.

       

      S pozdravom

      PaedDr. Alena Jančeková

      riaditeľka

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 18.1.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 18.1.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe usmernenia Ministerstva školstva v týždni od 18.1. - do 22.1. 2021 pokračuje  1. aj 2. stupeň ZŠ v dištančnom vzdelávaní podľa platného rozvrhu.

      ŠKD takisto pokračuje v dištančnej výchovnej činnosti podľa harmonogramu – dobrovoľné pre deti.

      Pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, policajti, hasiči ...) je možné dieťa umiestniť v zbernom ŠKD od 8.00 - do 15.00 hod. V prípade záujmu môžu títo rodičia požiadať školu o umiestnenie dieťaťa emailom na zakladna.skola@miloslavov.sk. v termíne do 15.1. 2021 do 10.00 hod. za splnenia  podmienok:

      • Obaja rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a preukážu sa potvrdením od zamestnávateľa kópia, negatívny PCR alebo AG test 
      • Obed nebude zabezpečený a možnosti dištančného vzdelávania budeme riešiť podľa možností školy a počtu detí.
      • V prípade otázok nás kontaktujte cez Edupage alebo mail zakladna.skola@miloslavov.sk, mobil 0907 711 846.

      O vyučovaní od 25.1. Vás budeme včas informovať.

      Zostaňte zdraví!

      S pozdravom, PaedDr. Alena Jančeková

    • Oznam o organizácií vyučovania ZŠ od 11.1.2021
     • Oznam o organizácií vyučovania ZŠ od 11.1.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, na  začiatku nového roka  2021 Vám želám veľa síl, rodinnej pohody a hlavne pevné zdravie.

      Tento oznam  je vypracovaný v zmysle usmernení a rozhodnutí ministra školstva v mesiaci december 2020 až január 2021 a uznesení pedagogických rád ZŠ Miloslavov.

       

      • Vyučovanie od 11.1.2021

      Od pondelka 11.1.2021 do piatka 22.1.2021 vrátane (dva týždne) 1. aj 2. stupeň dištančné vzdelávanie.

      Ak sa bude môcť prvý stupeň vrátiť do školy na prezenčné vyučovanie od 18.1., budeme Vás o tom informovať.

      Žiakom a rodičom boli zaslané rozvrhy hodín.

      Platia organizačné pravidlá pre dištančné vzdelávanie, aktualizované dňa 7.1. 2021, ktoré boli žiakom a rodičom zaslané 8.1.2021 a sú zverejnené aj na webstránke školy. Prosíme Vás ,aby ste si ich s deťmi prečítali a riadili sa podľa nich .

      Súčasťou dištančného vzdelávania sú aj triednické hodiny.

      Asistenti učiteľa poskytujú pomoc žiakom so ŠVVP online.

      Špeciálny pedagóg a školský psychológ poskytuje odborné poradenstvo žiakom, rodičom aj učiteľom- online.

       

      • ŠKD organizuje dištančnú výchovnú činnosť podľa schváleného rozvrhu denne od 14.00 minimálne jednu hodinu online. Účasť žiakov je dobrovoľná.  

       

      • Návrat do školy 25.1.2021

      Pred návratom žiakov do školy sa uskutoční pretestovanie  antigénovými testami:

      a) zamestnancov

      b) žiakov 2. stupeň

      c) aspoň jedného rodiča žiakov 1. a 2. stupňa v dňoch 22. - 24.1.2021.

      Bližšie informácie o presnom termíne a organizácií poskytneme pred realizáciou testovania.

       

      Ďalšie informácie:

      • Pandemická OČR

      Od 11.1. 2021 bude možné, aby rodičia čerpali pandemickú OČR.

       

      • Polročné prázdniny

      Polročné prázdniny, ktoré mali byť 1.2.2021 sú zrušené, deti sa v tento deň učia.

       

      • Hodnotenie žiakov na konci prvého polroka

      Na konci prvého polroka šk. roka 2020/2021 budú žiaci hodnotení nasledovne:

       

      1. ročník: slovné hodnotenie vo všetkých predmetoch – určené Ministerstvom školstva

      2. ročník: hodnotené klasifikáciou – známkou v predmetoch SJL,MAT,PRU

      3. - 4. ročník:

      a) hodnotenie v predmetoch SJL, MAT, ANJ, VLA, PDA klasifikáciou - „známkou“,

      b) ostatných predmetoch hodnotené slovom absolvoval/neabsolvoval

       5. - 9. ročník:

      a) predmety klasifikované známkou: SJL, ANJ, NJL, RJL, MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, DEJ, GEG, OBN,VYV,THD

      b) predmety hodnotené slovami absolvoval/neabsolvoval: ETV, NAV, HUV,TSV.

       

      Žiaci oslobodení úplne, ktorí sa vyučovania nezúčastňovali na základe rozhodnutia riaditeľky školy, budú mať na výpise vysvedčenia uvedené ,,neklasifikovaní“.

      a) Žiaci, ktorí majú dostatok známok a podkladov na hodnotenie:

      Výpis polročného  vysvedčenia žiakom, ktorí majú dostatok známok na hodnotenie, sa vydá v riadnom termíne v piatok 29. januára 2021.

      b) Žiaci, ktorí nemajú dostatok známok a podkladov na hodnotenie:

      Pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať a hodnotiť  v prvom polroku školského roka 2020/2021, sa termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok školského roka predlžuje do 31. marca 2021. Týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá až 31. marca 2021.

      O tom, ktorému žiakovi sa termín predĺži, rozhodne pedagogická rada na návrh vyučujúceho.

      • Testovanie 5

      Testovanie žiakov 5. ročníka sa v tomto šk. roku ruší.

      • Testovanie 9

      Testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutoční v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

      • Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách

      Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

      • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
      • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.
      • Talentové skúšky do stredných škôl

      Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční:

      • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
      • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

      Záver: 

      Prosíme rodičov, aby na komunikáciu so školou využívali Edupage, v prípade akýchkoľvek otázok email zakladna.skola@miloslavov.sk, mobil 0907 711 846.

       

      V prípade akýchkoľvek zmien a termínov, Vás budeme informovať.

      Odporúčame sledovať portál ucimenadialku.sk, kde sú aktualizované informácie pre školstvo.

      Úprimne Vám ďakujeme  za Vašu spoluprácu. Zostaňte zdraví !

       

      V Miloslavove, dňa 8.1.2021   

       

      S úctou

       

       PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka ZŠ

    • Informácia pre rodičov
     • Informácia pre rodičov

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 sa všetci žiaci základnej školy v čase od 11.1.2021 do 15.1. 2021 budú vzdelávať DIŠTANČNE.

      Zároveň ponúkame pomoc v čase od 11. 1. 20201 až 15. 1. 2021 pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

      Škola pripravuje pre deti rodičov pracujúcich  v kritickej infraštruktúre možnosť umiestniť ich dieťa do zberného školského zariadenia = zberného ŠKD od 08.00 do 15.00 hod.

      K otvoreniu zberného ŠKD potrebujeme zistiť záujem zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa našej základnej školy.

      Je potrebné, aby rodičia pracujúci v odvetviach spadajúcich do kritickej infraštruktúry (zdravotní pracovníci, policajti, vojaci, hasiči) a potrebujú umiestniť svoje dieťa v čase  od 11. do 15. januára 2021 do ŠKD, e-mailom požiadali o zaradenie svojho dieťaťa do zberného ŠKD v uvedenom týždni na adresu zakladna.skola@miloslavov.sk najneskôr do 8.1.2021 do 08.00 hod.

      Požiadavka sa vzťahuje na oboch rodičov dieťaťa súčasne.

       

      Podmienky prijatia dieťaťa do zberného ŠKD:

      • obaja rodičia pracujúci v kritickej infraštruktúre
      • potvrdenie od zamestnávateľa (ov) o výkone práce v kritickej infraštruktúre - kópia
      • negatívny PCR alebo antigénový test rodičov - odporúčanie

      Taktiež Vás informujeme, že počas zberného ŠKD nebude možné vzdelávať sa dištančne, nakoľko budú v triede deti z rôznych tried a rôznych ročníkov. Obed v školskej jedálni nebude zabezpečený.

      Prípadné otázky: zakladna.skola@miloslavov.sk, 0907 711 846.

       S úctou

       

      PaedDr. Alena  Jančeková

      riaditeľka

    • VIANOČNÉ DIELNIČKY v ŠKD
     • VIANOČNÉ DIELNIČKY v ŠKD

     • Ako každý rok, aj v tomto zvláštnom roku majú Vianoce pre naše deti v ŠKD svoje čaro. Okrem krásnych prianí, patria už tradične k Vianociam aj darčeky.

      V našich oddeleniach ŠKD sme s deťmi trpezlivo tvorili vo vianočných dielničkách. Každé dieťa vytvorilo pre svojich blízkych ten najhodnotnejší darček – vytvorený vlastnými rúčkami a s najväčšou radosťou.

      Kolektív vychovávateľov v ŠKD

    • Zbierka – ÚTULOK SLOBODY ZVIERAT – Dúbravka, Bratislava
     • Zbierka – ÚTULOK SLOBODY ZVIERAT – Dúbravka, Bratislava

     • V dňoch 10.12.,11.12. a 14.12.2020 sa v rámci ŠKD realizovala zbierka pre Slobodu zvierat – útulok v Bratislave, Dúbravke. Cieľom zbierky, ktorú zorganizovala Mgr. Slavkayová, bola snaha pomôcť materiálne zabezpečiť útulok, v ktorom sa nachádzajú rôzne zvieratká. Tie, ktoré prišli o svojho majiteľa alebo sa o nich ich majiteľ nepekne staral či ich zanedbával, tu – v útulku - našli svoj bezpečný domov.

      Týmto zvieratkám priniesli rodičia našich detí, i my zamestnanci školy, rôzne deky, uteráky, obliečky, granule, konzervy, pamlsky, peliešky, vankúše, hračky, misky a i. Vyzbieralo sa veľa dobrovoľných darov, z ktorých mnohé už možno doma iným iba zavadzali, a v útulku sú ešte tak veľmi potrebné. Všetky dary boli ešte pred Vianocami zavezené a s veľkou vďakou prijaté zamestnancami útulku, ktorí odkazujú: „Zvieratká vám všetkým, ktorí ste do tejto zbierky akýmkoľvek spôsobom prispeli - ĎAKUJÚ.“

      A kolektív ŠKD sa k nim s poďakovaním pripája.

    • Vianočná pošta pre seniorov
     • Vianočná pošta pre seniorov

     • Najväčšou radosťou človeka je obdarovať iného. Potešiť niekoho cudzieho nezištne, venovať svoj čas príprave jeho pozdravu, a tiež si uvedomovať, akí sme šťastní, že máme svojich blízkych vôkol seba. To sú hodnoty, ktoré v deťoch z ŠKD cielene rozvíjame.

      Vianoce sú na to krásna príležitosť. Tento rok to bola aj VIANOČNÁ POŠTA PRE SENIOROV. Svojim vlastnoručne vyrobeným pozdravom, naše deti z ŠKD, obdarovali neznámych starkých v domovoch sociálnych služieb po celom Slovensku.

      Kolektív vychovávateľov ŠK

      Okrem ŠKD sa do Vianočnej pošty 2020 zapojili aj deti z 5.A, ktorí napísali 28 listov pre neznámych starkých do domovov dôchodcov pod vedením pani učiteľky Škvarkovej. 

    • Ako chodil v našej škole Mikuláš
     • Ako chodil v našej škole Mikuláš

     • Aj v tejto náročnej dobe prišiel do našej školy Mikuláš potešiť naše deti.

      Mikulášovi tento rok pomohol celý kolektív vychovávateľov ŠKD a náš zriaďovateľ - Obec Miloslavov, ktorý poskytol financie na balíčky pre všetkých. 

      Mikuláš, anjel aj čert navštívil každú triedu osobitne, deti sa veľmi tešili a tento deň v škole bol pre nás mimoriadne radostný. 

    • ZŠ Miloslavov sa zapojila do krásnej akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“
     • ZŠ Miloslavov sa zapojila do krásnej akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“

     • „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“

      Je to otázka, ktorá spája. Spojila deti, rodičov, pedagógov i celý kolektív Základnej školy v obci Miloslavov. V rámci krásneho projektu, naša škola odovzdala vyše 20 krabíc či balíkov, ktoré urobia na Štedrý deň radosť v Zariadení pre seniorov Vitalila v obci Lehnice.

      Tento projekt podporil rozvoj hodnôt u našich detí, naučil ich vážiť si svojich blízkych a porozumieť citovej hodnote daru. Deti sa pre projekt veľmi nadchli a radi doniesli pre starkých - hygienické potreby, šálky, kávy, sviečky, čajíky, ponožky, rúška či rukavice, krížovky, perá, vankúšik a mnoho iných milých, sladkých, chrumkavých, potrebných i ručne vyrobených predmetov. V takmer každej triede i v každom oddelení ŠKD vznikali krásne krabice, do ktorých deti nevložili iba predmety a pozdravy s venovaním, ale i kúsok zo svojho srdca. A tak sa z krabíc od topánok stal krásny darček a z našich detí a kolektívu – malí poslovia vianočnej súdržnosti a prajnosti.

      Ďakujeme za krásnu spoluprácu všetkým, ktorí pridali ruku k dielu a zapojili sa do vianočného projektu – „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“.

       

             Mgr. Darina Ribárová

      Vychovávateľka v ŠKD

    • Predvianočná hodina angličtiny
     • Predvianočná hodina angličtiny

     • Milí rodičia, žiaci, 

      keďže je predvianočné obdobie a aj naša škola už dýcha vianočnou atmosférou, chceme sa s Vami o ňu podeliť a potešiť Vás videom od pani učiteľky Žáčikovej a našich tretiakov v hlavnej úlohe. Video Vám ukáže ako sa naši tretiaci hravou formou učia angličtinu. 

      Prosíme kliknúť na "Čítaj viac" a prehrať video, pretože v náhľade to nie je možné. 

      Ďakujeme pani učiteľke Žačikovej za peknú aktivitu!

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Vážení rodičia, 

       

      srdečne Vám ďakujeme za Vašu dobrosrdečnosť a ochotu nám pomáhať. 

      V tejto náročnej situácii chceme poďakovať rodičom žiačok v triedach 3.B a 7.A pani Ing. Marcele Droppovej a PhDr. Rastislavovi Droppovi za darovanie 2 germicídnych žiaričov a Lekárni Alžbetin Dvor za darovanie basketbalového koša na školský dvor. 

      Mnohí z Vás venovali príspevok do OZ Naša škola Miloslavov (ZRPŠ) za čo Vám srdečne ďakujeme. Tieto finančné prostredky budú použíté na zakúpenie učebných pomôcok a na rôzne aktivity pre našich žiakov. 

      Ak sa aj ďaľši z Vás rozhodnú podporiť financiami naše OZ, budeme Vám veľmi vďační. 

      Dobrovoľný príspevok od 30 € môžete poukazáť na bankový účet

      ZRPŠ SK74 0200 0000 0035 6916 0854

      s menom dieťaťa a triedou v poznámke.  V prílohe Vám posielame prehľad príspevkov za aktuálny školský rok po jednotlivých triedach. 

      Srdečne Vám ďakujeme za Vašu podporu. 

       

      Kolektív ZŠ Miloslavov

    • Projektový týždeň o zdravej výžive
     • Projektový týždeň o zdravej výžive

     • Aj tento rok v mesiaci október, aj napriek pandémii, sa naša škola zapojila, ale inou formou od 16.10.2020 do 22.10.2020 do projektu „ Týždeň zdravej výživy “, opakovane sme sa zapojili do projektu „ Jedzme zdravo, hravo“. Žiaci namaľovali krásne výkresy, ktoré sme zaslali do tejto súťaže.  

      Dňa 21.10.2020 sme si pripomenuli aj „ Medzinárodný deň jablka “. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Na deň jabĺk sa človek na rôznych podujatiach oboznamuje s množstvom odrôd tohto ovocia, môže ochutnať jedlá i nápoje, ktoré sa z neho dajú pripraviť. Veď jablká sa uplatňujú v teplých i studených, slaných i sladkých pokrmoch.

      Deti sa aktívne zapojili do rozhovoru o jabĺčku, ako o výbornom a veľmi zdravom ovocí. Celý deň sa niesol v duchu jabĺčka.  Pozreli sme si zaujímavú prezentáciu, počítali jabĺčkové príklady, maľovali, vystrihovali, naučili básničku. Naším cieľom bolo nenásilným a  hravým spôsobom podporovať u  detí konzumáciu ovocia a zeleniny.

      Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú - jablko prospieva zdraviu. Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus.  

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Milí rodičia, 

      srdečne Vám chceme poďakovať za Vašu zodpovednosť pri celoplošnom testovaní a následnej informácii pre školu. 

      Včera naši žiaci nastúpili vzorne do školy a 100 % z nich prinieslo Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Niekoľkým deťom (3) chýbalo čestné vyhlásenie. Vážime si, že spoločne chránime zdravie nás všetkých a môžeme pokračovať vo vyučovaní nasledovne:

      - žiaci 1.stupňa pokračujú podľa rozvrhu v prezenčnej výučbe

      - 2.B je v preventívnej karanténe v dňoch  3.,4.,5.11. V týchto dňoch je  pre nich zabezpečené dištančné vyučovanie

      - žiaci 2.stupňa sú naďalej vzdelávaní dištančne

      - ŠKD je v prevázdke do 17.00 hod. 

       

      S úctou PaedDr. Alena Jančeková a všetci zamestnanci ZŠ Miloslavov

    • Nástup žiakov 1. stupňa do školy po jesenných prázdninách.
     • Nástup žiakov 1. stupňa do školy po jesenných prázdninách.

     •  

      • 3.11. utorok sa žiaci 1. stupňa opäť vracajú do školy na prezenčné vyučovanie podľa rozvrhu.
      • škola sa otvára o 7.30 do 7.55 hod.
      • ŠKD má prevádzku do 17.00 hod.  

      Informácie k nástupu do školy:

      • 1.  Zákonní zástupcovia sa zúčastnili  celoplošného testovania (prípadne majú výsledok PCR testu zo dňa 29.10. - 1.11.2020)  - výsledok u oboch je negatívny – žiak nastupuje do školy a odovzdá dve tlačivá:
       • vyhlásenie o bezinfekčnosti ,
       • čestné vyhlásenie zákonných zástupcov o účasti na testovaní s negatívnym výsledkom.
      • 2. V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti, je potrebné, aby žiak bol v karanténe so všetkými členmi domácnosti, minimálne 10 dní, sledoval si svoj zdravotný stav, rodič  kontaktuje  lekára, riadi sa pokynmi RUVZ,  prosíme Vás, oznámte túto skutočnosť  triednemu učiteľovi.
      • 3.  Ak zákonní zástupcovia sa dobrovoľne nezúčastnili celoplošného testovania odporúčame žiakovi zostať doma po dobu 10 dní v domácej izolácií, neúčasť ospravedlní rodič, nástup do školy je 12.11. –  žiak pri nástupe odovzdá tlačivo o bezinfekčnosti, informujte o tejto skutočnosti triedneho učiteľa. 
      • Škola samozrejme rešpektuje dobrovoľné netestovanie u osôb, pre ktoré platia výnimky z testovania. Aj o tejto skutočnosti prosím upovedomte triedneho učiteľa. 
      • 4.  Žiak 1. stupňa,  ktorý  má  10 rokov sa preukáže certifikátom s negatívny výsledkom, má tiež vyplnené  tlačivo o bezinfekčnosti a čestné vyhlásenie zákonných zástupcov.
      • 5.  V prípade pozitívneho výsledku testu u žiaka, žiak je v karanténe aj so všetkými členmi domácnosti, rodič kontaktuje lekára a postupuje podľa pokynov RUVZ, rodič oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi.

      V prílohe - viď nižšie Vám posielame dôležité informácie, ktoré k tomu vydalo Ministerstvo školstva a tlačivá, ktoré je potrebné priniesť so sebou v utorok 3.11. pri nástupe do školy. 

       

      V prípade akýchkoľvek iných otázok nás kontaktujte emailom a budeme Vaše požiadavky riešiť individuálne. 

       

      Prosíme Vás, posielajte do školy len zdravých žiakov!

       

      S úctou

      PaedDr. Alena Jančeková

    • IMATRIKULÁCIE 1.A, 1.B, 1.C v šk. roku 2020/2021
     • IMATRIKULÁCIE 1.A, 1.B, 1.C v šk. roku 2020/2021

     • V školskom roku 2020/2021 začalo našu Základnú školu Miloslavov navštevovať aj 67 prvákov. Bývalo milou tradíciou, oficiálne ich pasovať do „stavu žiackeho“, počas slávnostnej imatrikulácie pred zrakmi svojich rodičov, triednych učiteľov, pani vychovávateliek, členov vedenia školy i pána starostu. Tento rok je však iný. Slávnostné imatrikulácie sa uskutočnili v upravenom režime vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu spojenú s pandémiou Koronavírusu COVID-19 v SR. Slávnostné imatrikulácie sa zrealizovali v kruhu úzkych kolektívov tried, v dňoch 26.10.2020 (1.A; 1.C) a 27.10.2020 (1.B).

                      Triedne imatrikulácie prebiehali pod taktovkou pani vychovávateľky a triednej pani učiteľky. Slávnosť začali krásne odeté deti odriekaním Prváckeho sľubu. Následne museli zložiť dve skúšky - odvahy i zdatnosti. Každý zdvihol svoju školskú tašku a prešiel cez lavičku, ktorá symbolizuje most – od škôlkara k školákovi. Po úspešnom zdolaní skúšok, boli deti pasované triednou pani učiteľkou a bola im odovzdaná Imatrikulačná listina, jednotka na krk a drobný darček. Záver imatrikulácií bol spojený s vypočutím si hymny a následným fotografovaním, aby sme mohli rodičom sprostredkovať tento významný deň v živote ich detí. 

       Mgr. Darina Ribárová